Llety ym Mhrifysgol Bangor

Llety ar gyfer israddedigion newydd

Ceisiadau ar gyfer Medi 2014 - ar agor o 27 Mai 2014

Ddechrau Mehefin anfonir e-bost at ymgeiswyr israddedig ac ELCOS, sydd wedi derbyn cynnig (a all fod yn un amodol) i astudio yn y Brifysgol fis Medi, yn egluro sut i wneud cais.

Bydd y Brifysgol yn sicrhau y rhoddir ystafell i fyfyrwyr israddedig ac ELCOS newydd, ar yr amod eu bod yn cyflwyno eu cais cyn 31 Gorffennaf.
Gofalwch bod eich cyfeiriad e-bost cyfredol gan y Brifysgol.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol gwnewch gais cyn gynted ag y gofynnir i chi wneud hynny. Peidiwch â disgwyl nes i chi gael fisa – efallai na fydd unrhyw ystafelloedd ar ôl erbyn hynny.

Yn anffodus, nid yw'n bosib i fyfyrwyr Radiograffeg wneud cais ar-lein. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Os ydych yn fyfyriwr Nursio sy'n bwriadu astudio yng nghampws Wrecsam, nid yw'n bosib i chi wneud cais ar-lein. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Darllenwch yr holl wybodaeth ar y gwe-dudalennau hyn yn ofalus iawn ac edrychwch ar ein holl wybodaeth am neuaddau CYN i chi wneud eich cais.

Gwneir pob cais ar-lein. Byddwn yn gofyn i chi nodi 3 neuadd yr hoffech fyw ynddynt a byddwn yn gwneud ein gorau i roi ystafell i chi yn y Neuadd Breswyl o’ch dewis – ond nid yw hyn yn bosibl bob amser gan y gall y galw am wahanol neuaddau amrywio o flwyddyn i flwyddyn. Dylai myfyrwyr rhyngwladol hefyd sylwi bod angen iddynt dalu tâl cais o £300 pan fyddant yn cyflwyno eu cais. Rhoddir cyfarwyddiadau llawn ar sut i dalu unwaith y cyflwynir y cais.

Gofalwch nodi yn eich cais unrhyw gyflwr meddygol neu gyflwr arall y dylid ei gymryd i ystyriaeth wrth bennu llety i chi. Os anghofiwch ddweud rhywbeth pwysig wrthym, efallai na fydd yn bosibl i ni newid eich ystafell yn ddiweddarach.

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich cais, ni fyddwch yn clywed oddi wrthym nes caiff eich lle ym Mangor ei gadarnhau o ddechrau Awst ymlaen. Bryd hynny anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi edrych ar eich Cytundeb Preswylio a’r Amodau Preswylio.

Unwaith y byddwch wedi derbyn eich Cytundeb Preswylio bydd angen i chi dalu blaendal o £300.00 oni bai eich bod yn fyfyriwr rhyngwladol sydd eisoes wedi talu’r tâl yma. Gwnewch yn siŵr bod yr arian ar gael gennych i wneud y taliad yma sydd ei angen i gadarnhau eich ystafell. Fel rheol rhoddir 7 diwrnod i chi ymateb i’r e-bost yn cynnig ystafell i chi, felly mae’n hanfodol eich bod yn edrych ar eich e-bost yn ddyddiol yn ystod Awst a Medi. Os na fyddwch yn ymateb, gall eich ystafell gael ei rhoi i fyfyriwr arall.

Gwneud cais ar ôl 31 Gorffennaf

Os byddwch yn cael cynnig lle gan y Brifysgol ar ôl 31 Gorffennaf, neu drwy’r system glirio, rydym yn dal i’ch annog i wneud cais am lety ac fe wnawn ein gorau i’ch helpu. Cofiwch mai dim ond ychydig iawn o lety a all fod ar gael i ymgeiswyr diweddarach ac efallai na fydd yn bosibl rhoi’r llety y byddech wedi hoffi ei gael i chi.

Os ydych eisiau gwybod sut y byddwn yn ymdrin â’ch cais, neu sut y pennir ystafelloedd, neu gael ateb i lawer o gwestiynau eraill, darllenwch ein hadran Cwestiynau a Ofynnir yn Aml. Os na ellwch gael hyd i’r ateb yno, cysylltwch â ni ac fe wnawn ein gorau i’ch helpu.

Sylwer na ellwch wneud cais i fyw mewn neuaddau nes byddwch wedi derbyn lle i astudio yn y Brifysgol ar delerau amodol neu ddiamod.

Os byddwch oddi cartref adeg gwneud cais, gofynnwn i chi sicrhau bod eich rhieni neu oedolyn cyfrifol ar gael i wneud y cais ar eich rhan.

Rydym yn annog holl ddarpar fyfyrwyr i wneud cais am ystafell mewn Neuaddau, ond rydym yn deall y gall rhai myfyrwyr, yn arbennig myfyrwyr hŷn a rhai gyda phartneriaid neu deuluoedd, ddymuno cael llety preifat ar rent. Mae gan y Brifysgol swyddfa dai myfyrwyr a all eich helpu i chwilio am lety yn y sector preifat. 

Dewis eich neuadd

Byddwn yn gofyn i’r holl ymgeiswyr nodi dewisiadau ynghylch pa neuaddau yr hoffent fyw ynddynt ac fe wnawn ein gorau i bennu ein hystafelloedd yn unol â’r dewisiadau hynny. Fodd bynnag, nid yw hynny’n bosibl bob amser. Yn anochel, bydd mwy o fyfyrwyr eisiau dod i rai neuaddau nag sydd o ystafelloedd ar gael a bydd y rhain yn llenwi’n gyflym iawn.

 

Site footer