Uned Datblygu Academaidd

Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr Cam Cynnar

Datblygu Sgiliau ym Mhrifysgol Bangor

Amcan cyntaf y Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr ar Ddechrau Gyrfa (ERDP) yw cefnogi eich datblygiad a’ch gwybodaeth fel ymchwilydd.  Yn ail mae’n anelu at ehangu’r sgiliau sydd gennych, gan eich galluogi i fynd at gyfryngau a sgiliau a all wella eich cyflogadwyedd, boed yn academia neu mewn diwydiant.  Mae’r rhaglen ERDP ym Mhrifysgol Bangor yn  pwysleisio’r angen i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy personol a phroffesiynol ynghyd â’r sgiliau ymchwil a’r technegau angenrheidiol ar gyfer eich astudiaethau ôl-radd a’ch ymchwil.

Caiff y rhaglen hon ei chydlynu gan yr Uned Datblygu Academaidd (UDA) yn yr Ysgol Addysg ac fe’i cyflwynir fel partneriaeth rhwng yr UDA ac Ysgolion a Cholegau academaidd. Cynigir cyfleoedd hyfforddi am ddim i holl ymchwilwyr ar ddechrau gyrfa ym Mangor, beth bynnag fo eu ffynhonnell gyllid.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau ynghylch yr hyfforddiant a’r gweithdai a gynigir, cysylltwch â’r Cydlynydd Datblygu Sgiliau Ymchwil, Michele Underwood ar m.underwood@bangor.ac.uk

Cynllunio Datblygiad eich Sgiliau

Dylai eich datblygiad sgiliau gael ei gynllunio, ei drefnu a’i gydlynu yn yr un ffordd ag y byddech yn rheoli eich project ymchwil.  Mae angen i chi gymryd rhan mewn cylch o hunan-werthuso, gosod targedau, cynllunio sut i weithredu ac adolygu hynny i gyd.  

Ym Mangor rydym wedi darparu offer i’ch galluogi i weld beth yw eich anghenion hyfforddi.  Dylai gael ei adolygu’n ddelfrydol bob chwe mis gan eich galluogi i fesur eich datblygiad a nodi unrhyw fylchau yn eich hyfforddiant.  Mae’r Dadansoddiad Anghenion Hyfforddi wedi’i seilio ar bedwar maes y Fframwaith Datblygu Ymchwilwyr (FfDY).

Mae pob maes yn nodi gwybodaeth, ymddygiadau ac agweddau i’ch annog i ymgeisio at ragoriaeth drwy gyflawni lefelau uwch o ddatblygiad.

Mae’r ddogfen Dadansoddiad Anghenion Hyfforddi (TNA) yn eich galluogi i ddangos tystiolaeth o’ch datblygiad a’ch sgiliau a gall fod yn hynod werthfawr i lunio cyfarfodydd rhwng myfyrwyr/goruchwyliwr, adeiladu eich CV neu i’w defnyddio mewn cyfweliadau.

Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr ar Ddechrau eu Gyrfa 2013/4

Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr ar Ddechrau eu Gyrfa Gweithdai -  Gwanwyn 2014

RDF Wheel

RDF Professional Development Planner.

http://www.vitae.ac.uk/policy-practice/383571/RDF-Professional-Development-Planner-screencast.html

Cyfleoedd Datblygu Sgiliau a Hyfforddiant ym Mhrifysgol Bangor

Caiff Rhaglen flynyddol o hyfforddiant a datblygiad ei chynnig drwy’r Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr ar Ddechrau Gyrfa.  Nod y Rhaglen yw cefnogi eich anghenion hyfforddiant a datblygu yn ystod pob cam o’ch astudiaethau doethurol.  Cefnogir y Rhaglen gan y safle Blackboard ERDP sy’n cynnwys deunyddiau gweithdai ac adnoddau eraill defnyddiol iawn.  

 

Site footer