RAE 2008

RAE 2008

Safon uchel ymchwil Prifysgol Bangor yn cael ei gydnabod

Yn ôl arolwg cenedlaethol newydd, a gyhoeddwyd heddiw, mae ymchwil gyda’r orau yn y byd yn cael ei gwneud ym Mhrifysgol Bangor.

Mae dadansoddiad o’r Ymarfer Asesu Ymchwil, sy’n mesur ansawdd ymchwil Prifysgolion, wedi nodi bod ymchwil gyda’r orau yn y byd yn cael ei gwneud ymhob un o'n 19 maes pwnc a aseswyd, gyda bron 50% yn cael y raddfa uchaf o 3* a 4*.

Roedd meysydd lle gwelwyd rhagoriaeth neilltuol yn cynnwys Cyfrifeg a Chyllid, sy’n rhan o’r Ysgol Busnes, a ystyrir yr orau yn y DU, a Pheirianneg Electronig a ystyrir yn ail yn y DU.                                              

Yn ogystal, gosodwyd Gwyddor Chwaraeon a Chymraeg yn y 10 uchaf yn DU yn eu gwahanol unedau asesu, gyda Seicoleg yn safle 11 yn y DU.        

Yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau, ystyriwyd bod 90% o staff ymchwil yr Ysgol Cerddoriaeth, er enghraifft, yn cynhyrchu gwaith sydd gyda’r gorau yn y byd neu sydd o ansawdd rhyngwladol.

Hefyd, ystyriwyd bod 90% o staff ymchwil yn y meysydd Systemau Daear a Gwyddorau’r Amgylchedd, sy’n cynnwys Gwyddorau Eigion, hefyd gyda’r gorau yn y byd neu o ansawdd rhyngwladol.                        

Yn ôl Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, Yr Athro Merfyn Jones:

“Mae’r canlyniadau’n dangos bod cynnydd Bangor ym maes ymchwil yn tyfu bob blwyddyn a’n bod yn rhagori drwy’r byd mewn rhai meysydd yn ogystal â magu cadernid drwodd a thro. Rydym eisoes ymysg goreuon ymchwil mewn llawer o bynciau ac mae hyn yn atgyfnerthu tystiolaeth arall sy’n dangos ansawdd a maint ein harbenigedd mewn meysydd sy’n croesi ffiniau pynciau.

 “Mae’r canlyniadau’n profi bod Bangor wedi datblygu dros y blynyddoedd diwethaf a’i bod nawr yn Brifysgol ryngwladol lle mae ymchwil yn flaenoriaeth. Rydym wedi creu fframwaith lle mae Ysgolion academaidd wedi eu gosod mewn un o chwe Choleg ac mae pob un o’r rhain yn ymwneud ag ymchwil sy’n cael ei chydnabod gyda’r orau yn y byd. Yn ddi-os mae hyn yn wych o gamp.”

“Mae manteision pellgyrhaeddol i wneud ymchwil o safon genedlaethol a rhyngwladol. Caiff ein myfyrwyr eu dysgu gan ddarlithwyr sy’n datblygu’r wybodaeth ddiweddaraf yn eu gwahanol feysydd. Trwy weithio gyda busnes, diwydiant, darparwyr gwasanaethau a gwneuthurwyr polisi, defnyddir y wybodaeth a gaiff ei chreu ym Mhrifysgol Bangor er lles y byd.”

Rydym yn cyfuno ein pwyslais ar ymchwil gyda chefnogaeth ymarferol a hyfforddiant ar gyfer diwydiannau a gwasanaethau Cymreig, megis hyfforddi athrawon a nyrsys, ac rydym yn denu nifer fawr a chynyddol o fyfyrwyr ôl-radd rhyngwladol. Bydd y cyfuniad hwn yn ein helpu i gyflawni’r gofynion a bennir gan lywodraethau yn ystod y blynyddoedd i ddod.

Ysgol Busnes Bangor ar frig tabl ymchwil y Deyrnas Unedig

Prifysgol Bangor yw’r unig brifysgol yng Nghymru i fod ar frig un o 67 o dablau pwnc Ymarfer Asesu Ymchwil (YDY) y DU a gyhoeddwyd heddiw.

Ystyriwyd bod cyflwyniad Ysgol Busnes Prifysgol Bangor o ymchwil ym maes cyfrifeg a chyllid yn flaenllaw yn y byd ac yn ychwanegol at hynny mae ar frig tabl y DU ac o flaen pob prifysgol arall sy’n gwneud ymchwil yn y maes.

Daeth Ysgol Peirianneg Electronig y Brifysgol yn ail yn y DU hefyd, er gwaethaf y gred gyffredin bod angen ysgol enfawr i allu gwneud ymchwil o’r safon hwn. 

“Dyma ddau faes ymchwil allweddol a gwahanol iawn, ac mae Bangor wedi profi ei bod yn rhagori ynddynt. Mae canlyniadau’r ymchwil a wneir yn yr Ysgol Busnes ac yn yr Ysgol Peirianneg Electronig o fudd cenedlaethol a rhyngwladol. Mae ymchwil o ansawdd fel hyn yn berthnasol i fyd busnes a diwydiant.  Mae cael eu dysgu gan ymchwilwyr blaenllaw ym Mhrifysgol Bangor yn atyniad mawr i’n myfyrwyr hefyd, wrth gwrs”, meddai’r Is-ganghellor, yr Athro Merfyn Jones

 

Site footer