Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Preifatrwydd a chwcis ar wefannau

Gwe-dudalennau Swyddogol

Mae gan dudalennau swyddogol y Brifysgol URL ‘sylfaenol’ ar un o’r fformatau canlynol:

Tudalennau Gwe Personol Staff a Myfyrwyr

Caiff tudalennau gwe personol ar weinyddion y Brifysgol eu gwahaniaethu drwy ddefnyddio’r symbol  tild (~) yn yr URL, gydag enw mewngofnodi’r sawl sy’n gyfrifol am y tudalennau yn dilyn hynny fel rheol e.e.
http://pages.bangor.ac.uk/~enwmewngofnodi

Mae tudalennau gwe personol staff, myfyrwyr, a thudalennau eraill nad ydynt ar dempled Prifysgol Bangor, yn parhau'n gyfrifoldeb llwyr awdur y dudalen, hyd yn oed os oes cyswllt arni i dudalennau swyddogol ar wefan y Brifysgol. Ni fydd y Brifysgol yn gyfrifol am gynnwys na chyflwyniad y cyfryw dudalennau.

Os oes gennych chi dudalennau gwe ar pages.bangor.ac.uk yna dylech edrych ar yr erthygl hon ar wefan JISC Legal. Cysylltwch â Desg Gymorth y Gwasanaethau TG am fwy o gyfarwyddyd oherwydd byddwn yn hapus eich helpu i weithio tuag at gydymffurfio.

Gwefannau eraill a letyir gan Brifysgol Bangor

Lletyir nifer o wefannau eraill yn y Brifysgol. Mae'r rhain yn cynnwys safleoedd ar gyfer projectau ymchwil, sefydliadau a gweithgareddau ar y cyd.

Mae’r tudalennau gwe hyn yn parhau'n gyfrifoldeb llwyr awdur / perchennog y dudalen neu’r safle, hyd yn oed os oes cyswllt arni i dudalennau swyddogol ar wefan y Brifysgol. Ni fydd y Brifysgol yn gyfrifol am gynnwys na chyflwyniad y cyfryw dudalennau.

Os ydych chi’n gyfrifol am unrhyw gynnwys ar y we a letyir gan y Brifysgol, ac nad yw eich safle’n defnyddio system templed y Brifysgol, yna rhaid i chi sicrhau bod eich safle’n cydymffurfio gyda deddfwriaeth briodol.

Am wybodaeth am eich cyfrifoldebau mewn cysylltiad â phreifatrwydd gwefannau a chwcis, darllenwch yr erthygl hon ar wefan JISC Legal a chysylltwch â’r Ddesg Gymorth Gwasanaethau TG am fwy o gyfarwyddyd ac mi fyddwn yn hapus eich helpu i weithio tuag at gydymffurfio.

Polisi Preifatrwydd Gwefannau a Gwarchod Data

Mae’r Brifysgol yn Rheolwr Data Cofrestredig fel y diffinnir gan Ddeddf Gwarchod Data 2018. Bydd unrhyw fanylion personol a gesglir drwy’r wefan hon ac a roddir gennych chi, yn cael eu prosesu yn unol â’r Ddeddf, a byddant yn cael eu defnyddio at y ddiben neu’r dibenion a nodir ar y dudalen berthnasol.
Efallai y byddwch chi hefyd yn dymuno edrych ar ein -

Preifatrwydd a chwcis ar wefannau

Ar y rhan fwyaf o’r tudalennau ar ein gwefannau swyddogol, rydym yn casglu gwybodaeth log rhyngwyd safonol a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr. Gwnawn hyn er mwyn dod i wybod nifer yr ymwelwyr â gwahanol rannau o wefannau’r Brifysgol. Rydym yn casglu’r wybodaeth hon mewn ffordd na ellir adnabod unrhyw un. Nid ydym yn gwneud unrhyw ymgais i ddarganfod pwy yw’r rhai sy’n ymweld â’n gwefan.
Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata a gesglir o’r safle hwn gydag unrhyw wybodaeth bersonol o unrhyw ffynhonnell er mwyn adnabod rhywun. Os ydym am gasglu gwybodaeth bersonol drwy ein gwefan o’r hyn y gellir adnabod rhywun, byddwn yn dweud wrthych am hyn. Byddwn yn ei gwneud yn glir pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol, ac yn egluro’r hyn y bwriadwn ei wneud gyda hi. Enghraifft o hyn fyddai lle’r ydym yn defnyddio ffurflen i’ch galluogi i wneud cais am brosbectws neu wybodaeth arall o’r fath.

Defnydd o gwcis gan wefan Prifysgol Bangor

Ffeiliau testun bychan yw cwcis sy’n cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur gan wefannau yr ydych yn ymweld â nhw. Cânt eu defnyddio’n helaeth er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal â rhoi gwybodaeth i berchnogion y safle. Drwy ddefnyddio ein gwefan/gwefannau, rydych yn cytuno y gallwn roi cwcis ar eich dyfais. Os nad ydych yn dymuno i ni gadw unrhyw gwcis yn ystod eich ymweliad, edrychwch ar adran 'gwrthod ac analluogi cwcis drwy osodiadau eich porwr' y dudalen hon a’r cysylltiadau i gwcis penodol y gellir eu gwrthod. Sylwch, fodd bynnag, y gallai hyn gael effaith sylweddol ar eich profiad.

Mae’r tabl isod yn egluro’r cwcis a ddefnyddiwn ar draws y safle, a pham.


Enw’r Cwci

Pwrpas

Mwy o wybodaeth

__utma

Cwci ‘Google Analytics’. Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Defnyddiwn y wybodaeth i lunio adroddiadau a’n helpu i wella’r safle. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffordd ddienw, yn cynnwys nifer yr ymwelwyr â’r safle, o ble y mae ymwelwyr â’r safle wedi dod a’r tudalennau y bu iddynt edrych arnynt. Mae gan y cwci hwn rychwant oes o 2 flynedd o gosod / diweddaru.

Sut i wrthod neu ddileu’r cwci hwn.
I ddod i wybod mwy am bolisïau preifatrwydd ‘Google Analytics’, neu i optio allan o gael eich dilyn gan ‘Google Analytics’ ar draws bob gwefan, ewch i:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Drwy ddefnyddio ein gwefan/gwefannau, rydych yn cytuno y gallwn roi’r cwci hwn ar eich dyfais.

__utmc

Cwci ‘Google Analytics’. Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Defnyddiwn y wybodaeth i lunio adroddiadau a’n helpu i wella’r safle. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffordd ddienw, yn cynnwys nifer yr ymwelwyr â’r safle, o ble y mae ymwelwyr â’r safle wedi dod a’r tudalennau y bu iddynt edrych arnynt. Nid yw’r cwci hwn yn cael ei ddefnyddio gan y cod olrhain ga.js mwyach i bennu statws sesiwn ac felly nid oes gwerth wedi’i osod.

Sut i wrthod neu ddileu’r cwci hwn.
I ddod i wybod mwy am bolisïau preifatrwydd ‘Google Analytics’, neu i optio allan o gael eich dilyn gan ‘Google Analytics’ ar draws bob gwefan, ewch i:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Drwy ddefnyddio ein gwefan/gwefannau, rydych yn cytuno y gallwn roi’r cwci hwn ar eich dyfais.

__utmb

Cwci ‘Google Analytics’. Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Defnyddiwn y wybodaeth i lunio adroddiadau a’n helpu i wella’r safle. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffordd ddienw, yn cynnwys nifer yr ymwelwyr â’r safle, o ble y mae ymwelwyr â’r safle wedi dod a’r tudalennau y bu iddynt edrych arnynt. 30 munud o gosod / diweddaru.

Sut i wrthod neu ddileu’r cwci hwn.
I ddod i wybod mwy am bolisïau preifatrwydd ‘Google Analytics’, neu i optio allan o gael eich dilyn gan ‘Google Analytics’ ar draws bob gwefan, ewch i:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Drwy ddefnyddio ein gwefan/gwefannau, rydych yn cytuno y gallwn roi’r cwci hwn ar eich dyfais.

__utmv

Cwci ‘Google Analytics’. Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Defnyddiwn y wybodaeth i lunio adroddiadau a’n helpu i wella’r safle. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffordd ddienw, yn cynnwys nifer yr ymwelwyr â’r safle, o ble y mae ymwelwyr â’r safle wedi dod a’r tudalennau y bu iddynt edrych arnynt. Mae gan y cwcis hyn gylch oes o ddwy flynedd o’u gosod / diweddaru, fodd bynnag, nid ydym bob amser yn defnyddio Google Analytics mewn ffordd sy’n gosod y cwci hwn.

Sut i wrthod neu ddileu’r cwci hwn.
I ddod i wybod mwy am bolisïau preifatrwydd ‘Google Analytics’, neu i optio allan o gael eich dilyn gan ‘Google Analytics’ ar draws bob gwefan, ewch i:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Drwy ddefnyddio ein gwefan/gwefannau, rydych yn cytuno y gallwn roi’r cwci hwn ar eich dyfais.

__utmz

Cwci ‘Google Analytics’. Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Defnyddiwn y wybodaeth i lunio adroddiadau a’n helpu i wella’r safle. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffordd ddienw, yn cynnwys nifer yr ymwelwyr â’r safle, o ble y mae ymwelwyr â’r safle wedi dod a’r tudalennau y bu iddynt edrych arnynt. Mae gan y cwci hwn gylch oes o chwe mis o’i osod / diweddaru.

Sut i wrthod neu ddileu’r cwci hwn.
I ddod i wybod mwy am bolisïau preifatrwydd ‘Google Analytics’, neu i optio allan o gael eich dilyn gan ‘Google Analytics’ ar draws bob gwefan, ewch i:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Drwy ddefnyddio ein gwefan/gwefannau, rydych yn cytuno y gallwn roi’r cwci hwn ar eich dyfais.

PHPSESSID

Mae cwci sesiwn yn hanfodol i weithredu rhai rhannau o’r wefan. Caiff ei dynnu pan fyddwch yn cau eich porwr. Ni chedwir unrhyw wybodaeth bersonol.

Pan ddefnyddir y cwcis hyn, mae eu hangen i’n safle weithio’n iawn.

prefer-language

Cwci sesiwn a ddefnyddir i gadw eich dewis iaith ar gyfer y safle. Hanfodol ar gyfer defnyddio’r safle. Caiff ei dynnu pan fyddwch yn cau eich porwr. Ni chedwir unrhyw wybodaeth bersonol.

Pan ddefnyddir y cwcis hyn, mae eu hangen i’n safle weithio’n iawn.

WPM%5FStore

Cwci sesiwn – fe’i defnyddir yn shop.bangor.ac.uk yn unig i alluogi i’r fasged siopa weithio. Ni chedwir unrhyw wybodaeth bersonol.

Pan ddefnyddir y cwcis hyn, mae eu hangen i’n safle weithio’n iawn.

WPM%5FStore%5FSession

Cwci sesiwn – fe’i defnyddir yn shop.bangor.ac.uk yn unig i alluogi i’r fasged siopa weithio. Ni chedwir unrhyw wybodaeth bersonol.

Pan ddefnyddir y cwcis hyn, mae eu hangen i’n safle weithio’n iawn.

ASPSESSIONIDSARCSBRA

Cwci sesiwn – fe’i defnyddir yn shop.bangor.ac.uk yn unig i alluogi i’r fasged siopa weithio. Ni chedwir unrhyw wybodaeth bersonol.

Pan ddefnyddir y cwcis hyn, mae eu hangen i’n safle weithio’n iawn.

CompanyID

Cwci sesiwn – fe’i defnyddir yn shop.bangor.ac.uk yn unig i alluogi i’r fasged siopa weithio. Ni chedwir unrhyw wybodaeth bersonol.

Pan ddefnyddir y cwcis hyn, mae eu hangen i’n safle weithio’n iawn.

Site_Val

Cwci sesiwn – fe’i defnyddir ar y dudalen dalu yn shop.bangor.ac.uk yn unig i alluogi i’r fasged siopa weithio. Ni chedwir unrhyw wybodaeth bersonol.

Pan ddefnyddir y cwcis hyn, mae eu hangen i’n safle weithio’n iawn.

ASPSESSIONID

Cwci sesiwn – fe’i defnyddir ar y dudalen dalu yn shop.bangor.ac.uk yn unig i alluogi i’r fasged siopa weithio. Ni chedwir unrhyw wybodaeth bersonol.

Pan ddefnyddir y cwcis hyn, mae eu hangen i’n safle weithio’n iawn.

fontSize

Defnyddir y cwci hwn mewn rhai tudalennau i gadw eich dewis maint ffont. Ni chedwir unrhyw wybodaeth bersonol. Caiff ei dynnu pan fyddwch yn cau eich porwr.

Pan ddefnyddir y cwcis hyn, mae eu hangen i’r rhan honno o’n safle weithio’n iawn.

pageStyle_BUACCESSCENTRE

Defnyddir y cwci hwn mewn rhai tudalennau i gadw eich dewis o arddull tudalen. Ni chedwir unrhyw wybodaeth bersonol. Caiff ei dynnu pan fyddwch yn cau eich porwr.

Pan ddefnyddir y cwcis hyn, mae eu hangen i’r rhan honno o’n safle weithio’n iawn.

Cwcis ‘Google Analytics’

Rydym yn defnyddio Google Analytics i helpu i ddadansoddi’r defnydd o’n gwefan. Mae’r teclyn dadansoddi hwn yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth safonol log ar y we, a gwybodaeth am ymddygiad ymwelwyr mewn ffurf ddienw. Mae’r wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci am eich defnydd o wefan Bangor (yn cynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei drosglwyddo i Google. Defnyddir y wybodaeth hon wedyn i werthuso defnydd ymwelwyr o’r wefan, ac i gasglu adroddiadau ystadegol am weithgarwch gwefannau i’r Brifysgol.
I gael mwy o wybodaeth am Google Analytics, ewch i: www.google.co.uk/analytics.

Os ydych yn dewis optio allan o gael eich dilyn gan Google Analytics ar draws bob gwefan, ewch i: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Gwrthrychau a Rennir yn Lleol (Local Shared Objects, neu Cwcis Fflash)

Efallai y byddwn yn defnyddio Adobe Flash Player o bryd i’w gilydd i gyflwyno gwasanaethau. I wella profiad defnyddwyr, defnyddir Gwrthrychau a Rennir yn Lleol – neu Cwcis Fflash fel y cânt eu hadnabod yn gyffredin – i ddarparu rhai nodweddion. Cedwir Cwcis Fflash ar derfynell defnyddiwr yn yr un modd â chwcis fwy neu lai, fodd bynnag, nid yw’n bosibl eu rheoli ar lefel porwr yn yr un ffordd.
Mae gwefan Adobe yn rhoi gwybodaeth gynhwysfawr am sut i ddileu neu analluogi cwcis Fflash naill ai ar gyfer parth penodol fel bangor.ac.uk neu ar gyfer pob gwefan - gwelwch http://www.adobe.com/products/flashplayer/security am fanylion. Sylwch y gall cyfyngu ar y defnydd o Gwcis Fflash effeithio ar y nodweddion sydd ar gael i chi ar gyfer cymwysiadau wedi’u seilio ar Fflash.

Cwcis a osodir ar gyfer cynnwys gwefannau cymdeithasol

I gefnogi ein darpariaeth gwybodaeth, rydym ni weithiau’n gosod lluniau a chynnwys fideos o wefannau fel YouTube a Flickr. P ganlyniad, pan fyddwch yn ymweld â thudalen gyda chynnwys wedi’i osod o, er enghraifft, YouTube neu Flickr, efallai y cyflwynir cwcis i chi o’r gwefannau hyn. Nid ydym yn rheoli’r gwaith o ledaenu’r cwcis hyn. Dylech wirio gwefannau trydydd parti am fwy o wybodaeth am y rhain.
Mae cwcis o’r natur yma ar ein gwefan yn cynnwys:


GWASANAETH

ENW’R CWCI

 .facebook.com

 datr

 .facebook.com

 lsd

 .facebook.com

 lu

 .facebook.com

 gz

 

 

 Flickr

 localization

 Flickr

 B

 

 

 twitter.com

 guest_id

 api.twitter.com

 guest_id

 twitter.com

 _twitter_sess

 api.twitter.com

 original_referer

 

 

 .youtube.com

 VISITOR_INFO1_LIVE

 .youtube.com

 PREF

 .youtube.com

 GEO

 .s.youtube.com

 PREF

Mae botymau 'rhannu' wedi eu gosod ar rai o’n gwefannau hefyd i alluogi i ddefnyddwyr y safle rannu erthyglau’n hawdd gyda’u cyfoedion drwy nifer o rwydweithiau cymdeithasol poblogaidd. Efallai y bydd y safleoedd hyn yn gosod cwci pan fyddwch chithau wedi mewngofnodi ar eu gwasanaeth hefyd, neu’n ei ddefnyddio fel arall.

Cwcis ‘YouTube’ – a osodir gan ddefnyddio ‘Privacy Enhanced Mode’

Ar rai tudalennau rydym yn gosod fideos o’n sianel YouTube swyddogol gan ddefnyddio ‘privacy-enhanced mode’ YouTube. Gall y dull hwn osod cwcis ar eich cyfrifiadur ar ôl i chi glicio ar y chwaraewr fideo YouTube, ond ni fydd YouTube yn cadw gwybodaeth am gwcis o’r hyn y gellir eich adnabod ar gyfer chwarae’n ôl fideos a osodwyd gan ddefnyddio’r ‘privacy-enhanced mode’. I gael gwybod mwy, ewch i dudalen gwybodaeth You Tube am osod fideos.

S7 Cwcis 'Add This'

Ar rai o’n tudalennau rydym yn rhoi teclyn i’n defnyddwyr o AddThis http://www.addthis.com/ . Mae’r gwasanaeth hwn yn galluogi i ddefnyddwyr rannu cynnwys ein tudalennau gyda phobl eraill drwy nifer o wahanol safleoedd rhwydweithio cymdeithasol. Yn ddiofyn, mae’r gwasanaeth hwn yn defnyddio cwcis, fodd bynnag, rydym wedi analluogi’r defnydd o gwcis ar gyfer ‘AddThis’ yn dilyn y wybodaeth a roddwyd gan y tîm cefnogi ‘AddThis’.

Cwcis ‘accessibility toolbar’

Ar rai o’n safleoedd maen ‘accessibility tools’ ychwanegol wedi cael eu gosod. Gelwir y cwcis hyn yn 'fontSize' a 'pageStyle_BUACCESSCENTRE'. Mae’r rhain yn hanfodol er mwyn gweithredu’r rhannau hynny o’r safle, ac fe’i tynnir pan fyddwch yn cau eich porwr. Ni chedwir unrhyw wybodaeth bersonol gan y cwcis hyn.

Blackboard

Blackboard yw ein Rhith-Amgylchedd Dysgu, a chaiff ei ddefnyddio gan staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor. Mae Blackboard yn defnyddio cwcis er mwyn darparu ymarferoldeb – ni chedwir data personol, a thynnir y cwcis hyn pan fyddwch yn cau eich porwr. Cychwynnir y rhain pan fyddwch yn ymweld â thudalen mewngofnodi Blackboard, sydd ar agor i’r cyhoedd. Maent yn hanfodol er mwyn gweithredu’r rhannau hynny o’r safle, ac fe’i tynnir pan fyddwch yn cau eich porwr, ac maent fel a ganlyn:


JSESSIONID

Cwci sesiwn – defnyddir yn blackboard.bangor.ac.uk. Ni chedwir unrhyw wybodaeth bersonol. Caiff ei dynnu pan fyddwch yn cau eich porwr.

s_session_id

Cwci sesiwn – defnyddir yn blackboard.bangor.ac.uk. Ni chedwir unrhyw wybodaeth bersonol. Caiff ei dynnu pan fyddwch yn cau eich porwr.

session_id

Cwci sesiwn – defnyddir yn blackboard.bangor.ac.uk. Ni chedwir unrhyw wybodaeth bersonol. Caiff ei dynnu pan fyddwch yn cau eich porwr.

System Catalog y Llyfrgell

Mae ein system catalog llyfrgell Mileniwm yn defnyddio cwcis i weithredu. Ni chedwir data personol a chaiff y cwcis hyn eu tynnu pan fyddwch yn cau eich porwr. Cychwynnir y rhain pan fyddwch yn ymweld â system gatalog y Llyfrgell, sydd ar agor i’r cyhoedd. Maent yn hanfodol er mwyn gweithredu’r rhannau hynny o’r safle, ac maent fel a ganlyn:


III_EXPT_FILE

Cwci sesiwn – fe’i defnyddir yn system y llyfrgell. Ni chedwir unrhyw wybodaeth bersonol. Caiff ei dynnu pan fyddwch yn cau eich porwr.

III_SESSION_ID

Cwci sesiwn – fe’i defnyddir yn system y llyfrgell. Ni chedwir unrhyw wybodaeth bersonol. Caiff ei dynnu pan fyddwch yn cau eich porwr.

SESSION_SCOPE

Cwci sesiwn – fe’i defnyddir yn system y llyfrgell. Ni chedwir unrhyw wybodaeth bersonol. Caiff ei dynnu pan fyddwch yn cau eich porwr.

System BangorPortal/Campus Pipeline

Mae BangorPortal yn defnyddio cwcis er mwyn iddo allu gweithredu. Ni chedwir data personol a chaiff y cwcis hyn eu tynnu pan fyddwch yn cau eich porwr. Cychwynnir y rhain pan fyddwch yn ymweld â system BangorPortal (sy’n cael ei adnabod hefyd fel pipeline.bangor.ac.uk). Mae’r dudalen fewngofnodi ar agor i’r cyhoedd, ac mae’r cwcis yn hanfodol er mwyn gweithredu’r rhannau hynny o’r safle, ac maent fel a ganlyn:


JSESSIONID

Cwci sesiwn – fe’i defnyddir yn system BangorPortal. Ni chedwir unrhyw wybodaeth bersonol. Caiff ei dynnu pan fyddwch yn cau eich porwr.

UserAgentId

Cwci sesiwn – fe’i defnyddir yn system BangorPortal. Ni chedwir unrhyw wybodaeth bersonol. Caiff ei dynnu pan fyddwch yn cau eich porwr.

sctSession

Cwci sesiwn – fe’i defnyddir yn system BangorPortal. Ni chedwir unrhyw wybodaeth bersonol. Caiff ei dynnu pan fyddwch yn cau eich porwr.

Gwrthod ac analluogi cwcis drwy osodiadau eich porwr

Gellwch ddewis peidio â derbyn cwcis a pharhau i ddefnyddio gwefan Prifysgol Bangor, ond efallai y bydd rhai nodweddion hanfodol yn cael eu colli. Er enghraifft, ni fydd dewisiadau defnyddwyr yn cael eu cadw os caiff cwcis eu hanalluogi, ac efallai na fydd rhai rhannau o’r safle’n gweithredu fel y bwriadwyd iddynt.
Bydd y dogfennau ar gyfer eich porwr gwe yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ar sut i analluogi cwcis – gallech edrych ar y dudalen we ‘About Cookies’ yma.
Fel arall, a fyddech cystal ag edrych ar y safle yma - http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ am fwy o wybodaeth.

Cwcis eraill ar ein gwefannau cyhoeddus

Fel mae nodweddion a gwasanaethau newydd yn cael eu hychwanegu/integreiddio ar ein gwefan, efallai y bydd arnom angen defnyddio cwcis ychwanegol. Bydd y dudalen hon o’n safle’n cael ei diweddaru pan fyddwn yn defnyddio cwcis newydd, neu gategorïau newydd o gwcis.  O ydych cyn dymuno rhoi gwybod i ni am gwci, yna mae croeso i chi gysylltu â ni.