Penodi Cadeirydd y Cyngor

Mae’r brifysgol yn chwilio am Gadeirydd o’r radd flaenaf i arwain ei Chyngor. Mae’r Cyngor yn chwarae rhan allweddol o ran gyrru’r sefydliad ymlaen ac mewn siapio’i gyfeiriad strategol a’i genhadaeth a sicrhau ei fod yn cael ei lywodraethu’n a’i reoli’n effeithiol.

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion a all wneud cyfraniad sylweddol i waith Cyngor Prifysgol Bangor, ac a fyddai'n cefnogi cenhadaeth y Brifysgol:

I fod yn sefydliad cryf, hyderus a gydnabyddir yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel canolfan ragoriaeth ar sail ei bortffolio amrywiol o addysgu ac ymchwil, ac am y profiad unigryw, amlddiwylliannol a chynhwysol y mae'n ei roi i'w staff a'i fyfyrwyr.

Gwybodaeth am y Brifysgol

Sefydlwyd Prifysgol Bangor ym 1884 fel 'Coleg Prifysgol Gogledd Cymru' ac mae ganddi draddodiad hir o ragoriaeth. Mae'n mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau o ran safonau academaidd ac o ran profiad myfyrwyr. Ar hyn o bryd, mae gan y Brifysgol dros 11,000 o fyfyrwyr a thros 650 o staff dysgu mewn 23 o Ysgolion Academaidd, wedi'u rhannu rhwng pum Coleg

Mae Prifysgol Bangor yn ffynnu ar adeg anodd i Addysg Uwch yng Nghymru ac yng ngwledydd Prydain.   Rydym wedi ymrwymo i adeiladu ar ein llwyddiannau diweddar, gan weithio gyda chymunedau amrywiol a gwahanol i gyflawni ein gorau o ran addysgu, ysgolheictod ac ymchwil. Wrth wneud hynny byddwn yn dal gafael ar ein pwyslais cryf ar gyfraniad gwerthfawr ac arbennig gan fyfyrwyr ac yn parhau'n ffyddlon i'n cyd-destun dwyieithog a diwylliannol unigryw.

Mae Prifysgol Bangor yn y 40 uchaf yn y DU am ymchwil yn ôl yr asesiad diweddaraf o ansawdd ymchwil, Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014. Cydnabu'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil fod mwy na thri chwarter o ymchwil Bangor naill ai "gyda'r orau yn y byd" neu'n "rhagorol yn rhyngwladol", ac ar y blaen i'r cyfartaledd ar gyfer prifysgolion y DU. Mae dros hanner ysgolion academaidd Bangor yn yr 20 uchaf yn y DU am ansawdd yr ymchwil. Mae ymchwil Prifysgol Bangor yn cael effaith gadarnhaol ar draws y byd mewn meysydd amrywiol fel gwella gofal iechyd a lles, sicrhau diogelwch bwyd yn rhyngwladol ac yn nes gartref, a diogelu'r amgylchedd.

Mae cynnydd sylweddol diweddar mewn boddhad myfyrwyr a safonau addysgu wedi'n rhoi yn y deg uchaf yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2017, gan gadarnhau ein safle fel yr uchaf yng Nghymru. Mae cyflawni hynny wedi digwydd yn sgil pwyslais strategol ar wella addysgu a'r profiad myfyrwyr ym Mangor, yn cynnwys mentrau i weithio mewn partneriaeth â myfyrwyr ac ennyn cyfraniad mwy uniongyrchol byth ganddynt yn y Brifysgol; ynghyd â gwelliannau parhaus i werthuso addysgu.

Mae'r Brifysgol wedi cychwyn ar strategaeth gyffrous ac uchelgeisiol i'n hystâd sydd eisoes ar y gweill gyda chyllid gan Fanc Buddsoddi Ewrop. Cam cyntaf hynny oedd agor y ganolfan flaengar newydd, Pontio, cyfleuster syfrdanol o ansawdd uchel yn cynnwys theatrau, sinema, darlithfeydd, mannau dysgu cymdeithasol, caffis a chyfleusterau i Undeb y Myfyrwyr. Gwnaiff gyfraniad enfawr i fywyd addysgol, cymdeithasol a diwylliannol staff, myfyrwyr a'r gymuned leol. Mae'r brifysgol hefyd wedi agor Canolfan Fôr newydd Cymru ym Mhorthaethwy, 'pentref myfyrwyr' gwerth £40m gyda llety o ansawdd uchel i 600 o fyfyrwyr, yn ogystal ag ailddatblygu'r cyfleusterau chwaraeon. Mae cynlluniau ar y gweill i adnewyddu prif adeilad hanesyddol y Brifysgol; ailgynllunio, moderneiddio ac ehangu'r Ardal Wyddoniaeth yng nghanol Bangor; a datblygu Parc Gwyddoniaeth Menai, a gefnogir gan gyllid gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd. 

Mae'r Brifysgol yn parhau i fod wedi ymrwymo i ffurfio cysylltiadau strategol manteisiol yn y rhanbarth.  Rhoddir pwyslais arbennig ar ddatblygu ein perthynas â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Grŵp Llandrillo Menai yn ogystal â'r ymrwymiad parhaus i'r gynghrair strategol sefydledig gyda Phrifysgol Aberystwyth.

Mae gan y Brifysgol 1700 o fyfyrwyr o du allan i'r UE ac rydym yn parhau i ddatblygu partneriaethau strategol dramor. Bydd y partneriaethau hyn yn sicrhau llif myfyrwyr rhyngwladol i Brifysgol Bangor, a'r incwm ffioedd a ddaw o hynny, wrth i farchnadoedd traddodiadol barhau i fod yn heriol.

Mae'n Brifysgol ryngwladol i'r rhanbarth ac yn Brifysgol sy'n parhau i fod â'i gwreiddiau yn y gymuned leol. Mae cynyddu cyfleoedd i ehangu mynediad at Addysg Uwch yn parhau'n flaenoriaeth i'r Brifysgol, fel y mae parhau'n ymrwymedig i ddatblygu a chryfhau ymchwil ac addysgu cyfrwng Cymraeg ac ehangu'r defnydd o'r Gymraeg yn y Brifysgol a'r rhanbarth.

Mae Prifysgol Bangor yn unigryw. Hi yw'r mwyaf rhyngwladol o brifysgolion Cymru, fel y tystia'r tablau cynghrair, ond mae hefyd y mwyaf Cymreig o brifysgolion Cymru, fel y tystia ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg.  Yn y cyd-destun hwn, mae cynllun strategol newydd y Brifysgol am y cyfnod 2015-2020 yn gosod cyfeiriad strategol i Brifysgol Bangor fel prifysgol hyderus a llwyddiannus, sy'n gallu meddwl mewn ffordd wahanol i adnabod sialensiau, risgiau a chyfleoedd. Mae cyswllt i'r cynllun newydd isod.

I gael rhagor o wybodaeth am y brifysgol ewch i: https://www.bangor.ac.uk/about/

Os ydych yn dymuno gwneud cais, cyflwynwch eich CV gyda'r ffurflen gais fer yn cynnwys datganiad personol yn crynhoi'r rhesymau dros eich diddordeb a'r hyn y byddech yn ei gynnig i'r swydd. 

Cewch fwy o wybodaeth drwy'r cysylltau isod, ond os hoffech drafod y swyddogaeth ymhellach, cysylltwch â:

Dr Kevin Mundy, Ysgrifennydd y Brifysgol - 01248 382776, k.mundy@bangor.ac.uk.

Dogfennau Allweddol

Mae rhestr o'r brif ddogfennaeth i'w chael trwy'r cysylltau isod: