Cymrodoriaeth Anrhydeddus 2009

Cymrodoriaeth Anrhydeddus yw’r anrhydedd uchaf y gall y Brifysgol ei roi. Mae’r Brifysgol yn ystyried y cyfryw anrhydeddau fel cyfle i gydnabod cyfraniad arbennig a wnaed gan unigolion mewn gwahanol feysydd. Fel rheol mae gan yr unigolion hyn gysylltiad â’r Brifysgol neu â Gogledd Cymru.

Dyma’r rhai a dderbynodd Gymrodoriaethau er Anrhydedd yn 2009:

David Brailsford, CBE, Hyfforddwr Tîm Seiclo Olympaidd llwyddiannus dros ben yn y Gemau Olympaidd yn Beijing yn 2008. Wedi hyn fe'i hetholwyd ef yn 'Hyfforddwr y Flwyddyn' yng Ngwobrau Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC, ac fe'i hurddwyd gyda CBE yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd yn 2009. Magwyd David Brailsford yn Neiniolen (Clwt y Bont) ger Caernarfon, Gwynedd. Derbynodd Gymrodoriaeth er Anrhydedd am ei wasanaeth i chwaraeon.

Un a raddiodd o Brifysgol Bangor, Christine Coker OBE, sydd bellach yn Brif Weithredwr 'Youth Music', yr elusen fwyaf cerddoriaeth i blant ym Mhrydain. Dechreuodd Christina Coker OBE ei gyrfa fel athrawes cerdd, ond symudodd wedyn i faes polisi a gweinyddiaeth. Mae ganddi brofiad helaeth o brojectau ysgol a chymuned ym maes cerddoriaeth. Derbynodd Gymrodoriaeth er Anrhydedd am wasanaeth i gerddoriaeth ac i blant o dan anfantais.

Cyd-sylfaenydd Marathon Llundain, a Chadeirydd ei Fwrdd Ymddiriedolwyr, John Disley, CBE, sydd wedi mwynhau gyrfa lewyrchus ym maes chwaraeon. Enillodd Fedal Efydd yng Ngemau Olympaidd 1952, ac fe'i hetholwyd yn Athletwr y Flwyddyn yn 1955. Ef, hefyd, oedd Cyfarwyddwr cyntaf Canolfan Mynydda Cenedlaethol Plas y Brenin yng Nghapel Curig. Derbynodd Gymrodoriaeth am wasanaeth i weithgareddau awyr agored.

Ag yntau'n gyn löwr a rheolwr pwll glo, daeth Tom Ellis wedyn yn Aelod Seneddol dros Wrecsam, ac fe gynrychiolodd yr etholaeth rhwng 1979 a 1983. Roedd yn cynrychioli'r Blaid Lafur, ond yn 1981 ymunodd â phlaid newydd y Democratiaid Sosialaidd. Roedd hefyd yn Aelod o Senedd Ewrop o 1975 hyd 1979. Mae hefyd yn awdur sawl llyfr. Derbynodd Gymrodoriaeth am wasanaethau i wleidyddiaeth.

Ymddeolodd Dyfrig John fel Prif Weithredwr HSBC fis Mawrth 2009, yn dilyn gyrfa lwyddiannus mewn Bancio. Roedd y brodor o orllewin Cymru wedi bod yn Brif Weithredwr yno ers 2006. Cyn hyn, bu'n gwasanaethu fel Dirprwy Brif Weithredwr ac mewn nifer o swyddogaethau bancio rhyngwladol eraill. Derbynodd Gymrodoriaeth am wasanaethau i Fancio.

Mae Sandra Shumway, a raddiodd gyda doethuriaeth o Brifysgol Bangor, bellach yn Athro mewn Gwyddorau Môr ym Mhrifysgol Connecticut, ac yn un o awdurdodau blaenllaw'r byd ar fioleg pysgod cregyn. Mae hi wedi bod ar y blaen wrth ymchwilio i effeithiau algâu niweidiol ar bysgod cregyn. Mae rhywogaeth newydd o anifail dyfrol sydd newydd ei adnabod wedi ei enwi ar ei hôl. Derbynodd Gymrodoriaeth er Anrhydedd am wasanaethau i Wyddor Môr.

Ei Anrhydedd Eifion Roberts QC. Yn enedigol o Fiwmares ac wedi ei addysgu ym Miwmares a Rhydychen, mae Eifion Roberts yn gyn Farnwr Cylchdaith uchel ei barch (o 1977 hyd 1998). Gwasanaethodd ar Gyngor Prifysgol Bangor am dros 20 mlynedd ac mae'n gyn Gadeirydd Cyngor y Brifysgol. Derbynodd Gymrodoriaeth er Anrhydedd am wasanaeth i'r Gyfraith ac i Addysg Uwch.