Mike Davies

Image of Mike Davies
Enw
Mike Davies
Swydd
Cyfarwyddwr Cyllid
E-bost
Ffôn
Lleoliad
Prifysgol Bangor

Yn Gyfrifydd Ardystiedig Siartredig er 1982, penodwyd Mike Davies yn Gyfarwyddwr Cyllid Prifysgol Bangor ar ddechrau 2009 yn dilyn dros 30 mlynedd o brofiad masnachol yn y diwydiant pŵer.

Yn ystod gyrfa fasnachol Mike bu’n dal nifer o swyddi ariannol uwch, yn cynnwys swyddi Rheolwr Ariannol, Cyfarwyddwr Cyllid a Phennaeth Trysorlys Grŵp. Enillwyd y profiad hwn mewn amrywiaeth o gwmnïau yn y diwydiant pŵer, yn cynnwys BNFL Plc, Magnox Electric Plc, Nuclear Electric Plc, National Power Plc a CEGB. Yn ogystal â’r swyddi gweithredol hyn cymerodd Mike gyfrifoldeb am arwain nifer o brojectau pwysig, yn bennaf warediadau corfforaethol ac ailstrwythuro cronfeydd pensiwn grŵp.

Yn rhinwedd ei swydd fel Cyfarwyddwr Cyllid y Brifysgol mae’n aelod o’r Pwyllgor Gweithredu ac yn un o Gyfarwyddwyr is-gwmni'r Brifysgol, Canolfan Datblygu Rheolaeth Gogledd Orllewin Cymru. Yn ogystal ag arwain tîm cyllid canolog y Brifysgol sy’n cynnwys bron i 40 o staff, mae’n cydweithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr Cynllunio a’r Dirprwy i’r Is-Ganghellor i ddatblygu strategaeth, cynllunio a rheolaeth ariannol.