Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Hyfforddiant

Canllawiau ar gyfer meddalwedd/caledwedd gwahanol (dogfennau i’w llwytho i lawr)

Nodwch fod ein canllawiau i gyd yn y Saesneg gan eu bod yn dod yn uniongyrchol gan gyflenwyr.

TextHelp Read and Write - Pecyn cefnogi cynhwysfawr i fyfyrwyr ac oedolion dyslecsig yw Read and Write sy’n cynnig adborth llafar a rhagfynegydd geiriau Saesneg ar gyfer unrhyw raglen Windows bron – er enghraifft, prosesydd geiriau, taenlenni, DTP, encyclopedia, tudalen gwe, ffeil Help neu raglen addysgol. Mae Read and Write wedi ei ddylunio’n benodol ar gyfer defnyddwyr â dyslecsia ac mae’n cynnig llawer o offer i’ch helpu i ddarllen a chyfansoddi deunydd ysgrifenedig. Mae’r nodweddion yn cynnwys adborth llafar o ansawdd da, gwirydd sillafu ffonetig, rhagfynegydd geiriau, geiriadur a chyfrifiannell sy’n siarad.

TextHelp Read and Write Gold Fersiwn 11 & Fersiwn 11.5 - Mae Read & Write Gold yn cynnig y pecyn cefnogi mwyaf cyflawn i fyfyrwyr ac oedolion dyslecsig. Mae’r bar offer yn cynnig adborth llafar, gwirydd sillafu a rhagfynegydd geiriau ar gyfer unrhyw raglen Windows bron – er enghraifft, prosesu geiriau, taenlenni, DTP, encyclopedia, tudalen gwe, ffeil Help neu raglen addysgol – tra bo’r Ffolder Ffeithiau, sganio integredig, geiriadur sy’n siarad a Word Wizard yn rhoi cefnogaeth i ystod eang o dasgau. Mae Texthelp Read & Write Gold wedi ei ddylunio’n benodol ar gyfer defnyddwyr â dyslecsia ac mae’n cynnig llawer o offer i’ch helpu i ddarllen a chyfansoddi deunydd ysgrifenedig.

Dragon Naturally Speaking & Fersiwn 7 - Mae meddalwedd adnabod llais yn galluogi pobl â dyslecsia ac anableddau eraill i ysgrifennu a rheoli eu cyfrifiadur â’r llais. Trwy sillafu cywir ac adborth sain mae’n galluogi’r defnyddiwr i roi eu meddyliau ar ffurf ysgrifenedig yn gyflym ac yn rhwydd ac yn creu dogfennau proffesiynol wedi eu sillafu’n gywir. Gellir creu ebyst, dogfennau a thaenlenni dair gwaith yn gyflymach nag y mae’r rhan fwyaf o bobl yn teipio, a hynny’n eithriadol o gywir – trwy siarad yn unig. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn siarad dros 120 o eiriau’r funud, ond yn teipio llai na 40 o eiriau’r funud. Mae meddalwedd adnabod llais yn ddelfrydol i bobl ag anawsterau symudedd megis dyspracsia neu RSI gan y gellir defnyddio’r llais i symud o gwmpas y cyfrifiadur.

Inspiration & Fersiwn 9 - Mae’r pecyn mapio gweledol pwerus hwn yn ysbrydoli defnyddwyr i ddatblygu eu syniadau, wrth gynllunio llif gwaith. Mae diagramau, siartiau ac adroddiadau rhyngweithiol yn helpu i drefnu a blaenoriaethu cysyniadau a gwybodaeth. Gallwch ei ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth, adref neu yn y gweithle i wneud nodiadau, deall cysyniadau a drafftio traethodau, adroddiadau neu gyflwyniadau. Tasg hawdd yw creu ac addasu mapiau cysyniadol, mapiau syniadau a threfnwyr graffig eraill, oherwydd y rhyngwyneb sy’n canolbwyntio ar greu a chwblhau gwaith, nid y strwythur y tu ôl iddo. Yn y wedd Amlinell pwerus, mae defnyddwyr yn gweld eu syniadau ar ffurf rhestr, fel y gallant flaenoriaethu ac aildrefnu syniadau’n gyflym.

Cyswllt i fideo

Readable - Gall pobl â sensitifrwydd lliw a dyslecsia gael trafferth i ddarllen o sgrin cyfrifiadur, gyda lliaws o liwiau a ffontiau – mae tudalennau gwe yn dod ym mhob lliw a maint ffont – a gall darllen dogfennau neu ebyst hir fod yn flinedig ac yn drafferthus. Mae ReadAble yn newid lliwiau Windows, gan gynnwys lliw cefndir Window, y lliw testun diofyn, cefndir y ddewislen a lliw’r testun a’r bariau offer. Gallwch hefyd osod maint ac arddull y ffont mewn dewislenni, Windows Explorer neu dudalennau gwe. Defnyddiwch Use ReadAble i reoli lliw a ffont eich bwrdd gwaith a rhaglenni Windows yn syth trwy un ffenest hawdd ei defnyddio trwy glicio ar yr eicon ReadAble yn y gilfach.

Audio Notetaker - Mae recordiadau llais yn ddull defnyddiol iawn o gefnogi nodiadau darlithoedd, cyfweliadau a chyfarfodydd, ond mae’n anodd gwrando a dehongli recordiadau digidol hir wedyn. Pecyn meddalwedd newydd ac unigryw yw Audio Notetaker i helpu gyda gwe-lywio, cymryd nodiadau a threfnu recordiadau digidol. Gydag Audio Notetaker fe gewch weld yr hyn rydych yn gwrando arno ar ffurf weledol! Ac mae gennych yr offer ar flaenau eich bysedd i adolygu, canfod a chyfeirio adrannau allweddol o’r iaith lafar i gefnogi eich gwaith ymchwil a golygu, a hynny’n gyflym. Mae cymaint o gyfleoedd i ddefnyddio’r Audio Notetaker, i’ch helpu i ddatblygu cynnwys ar gyfer gwaith cwrs, i adolygu, i drawsgrifio recordiadau, i gadw cofnod o gyfarfodydd pwysig, neu i lunio adroddiadau. Nod yr Audio Notetaker yw cyflwyno technegau newydd i’w gwneud yn llawer haws defnyddio recordiadau llais, a thrwy wneud hynny, eu gwneud yn llawer mwy cynhyrchiol.

Cyswllt i fideo

Canllaw cyflym mewn defnyddio RLlD (recordydd llais digidol) - DM-450 neu DM-670