Cwestiynau a ofynnir yn aml - israddedigion

Allwch chi warantu y bydda i’n cael ystafell mewn Neuadd Breswyl?

Rydym yn rhoi sicrwydd o lety i ymgeiswyr israddedig sydd:

 • yn gwneud cais ar gyfer cwrs llawn-amser sy’n dechrau fis Medi
 • yn gwneud cais ar gyfer cwrs sydd wedi ei leoli yn ein campws ym Mangor
 • yn dewis Bangor fel eu dewis Cadarn
 • yn gwneud cais am le mewn neuadd erbyn 31 Gorffennaf.

Sylwch, mae ein llety i israddedigion yn bennaf yn ystafelloedd i un, yn rhai en-suite a chyda chyfleusterau hunanarlwyo. Os gwnewch gais am le mewn neuadd cyn y dyddiad cau, sef 31 Gorffennaf, byddwch yn gallu dewis pa ystafell fyddai orau gennych.

Rwyf wedi derbyn lle yn y Brifysgol. Pryd fydda i’n gwneud cais am lety?

Bydd y system i wneud cais am lety yn agor 27 Ionawr 2020. Unwaith Prifysgol Bangor yw eich Dewis Cadarn trwy UCAS, byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost i'ch gwahodd i wneud cais am lety. Rhaid i chi wneud cais cyn 31ain Gorffennaf i sicrhau lle mewn Neuaddau.

Os ydych i ffwrdd ar yr amser yma ac yn dymuno i aelod o'ch teulu i wneud cais ar eich rhan, gwnewch yn siwr fod gan y Brifysgol gyfeiriad ebost ar eu cyfer.

Bangor yw fy newis wrth gefn. Oes angen i mi wneud cais?

Os ydy Bangor yn newid i'ch Dewis Cadarn, cewch ebost yn eich gwahodd i wneud cais am lety.

Ydi’r Brifysgol yn darparu unrhyw lety ar gyfer myfyrwyr hŷn yn benodol?

Bob blwyddyn mae’r Brifysgol yn neilltuo nifer fechan o lety ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd eisiau amgylchedd tawelach.   Byddwn yn rhoi manylion ar ein gwefan pa neuaddau a ddynodwyd yn neuaddau ‘tawel’.  Gall y rhain apelio’n arbennig at fyfyrwyr hŷn, ond nid yn gyfan gwbl felly.   Mae’n bosib y bydd gormod o bobl yn gwneud cais i fyw yn yr ystafelloedd hyn, felly ni allwn addo y gallwn gyflawni eich dymuniad.

Byddwn yn gwneud ein gorau i ddweud wrth yr holl breswylwyr yn yr ystafelloedd hyn ein bod ni’n disgwyl amgylchedd tawelach, ond dylai’r holl breswylwyr werthfawrogi nad oes unrhyw fath o fyw cymunedol yn hollol dawel, ac mae’n anodd iawn diffinio ‘tawel’. Mi fydd yn wastad yn fwy swnllyd na byw yn eich cartref eich hun. Yn ogystal, ni fydd bob amser yn bosibl rheoli faint o sŵn a ddaw o’r tu allan i’r neuadd neu’r coridor, a all fod y tu hwnt i’n rheolaeth.

Gobeithiaf ddod i Fangor gyda ffrind – allwn ni wneud cais am ystafelloedd gyda’n gilydd?

Gallwch ddewis eich stafell gyda'ch ffrind.

Mae profiad wedi dangos i ni mai’r peth gorau yn aml yw PEIDIO â gofyn am ystafell wrth ymyl ffrind.   Rydych yn fwy tebygol o wneud ffrindiau newydd a chael profiadau newydd os byddwch (fel y rhan fwyaf o fyfyrwyr newydd) ar eich pen eich hun. Bob blwyddyn rydym ni’n dod ar draws myfyrwyr sydd wedi gofyn am gael eu rhoi wrth ymyl ffrind neu bartner a rhan o’r ffordd drwy’r flwyddyn nid ydynt yn dymuno bod yn y sefyllfa yma mwyach, ac nid oes llawer y gallwn ni ei wneud yn aml i ddatrys y sefyllfa os nad oes gennym ystafelloedd sbâr ar gael.  Meddyliwch yn ofalus iawn cyn i chi ofyn am gael ystafell wrth ymyl ffrind neu bartner presennol.

Oes angen i mi adael i chi wybod fy mod am fyw adref a ddim angen llety'r Brifysgol?

Na. Anwybyddwch unrhyw wybodaeth rydych yn ei dderbyn ynglyn a llety'r Brifysgol.

A fydd angen i mi dalu ffi ymgeisio?

Unwaith rydych wedi cwblhau eich cais a dewis eich ystafell, gofynnir i chi wneud blaendal o £300 i sicrhau eich ystafell.

Sut ydw i’n talu am fy llety?

Byddwch angen talu blaendal o £300 i sicrhau eich ystafell.
Cewch dalu ffioedd eich llety yn llawn pan gyrhaeddwch neu wrth gofrestru, neu mewn rhandaliadau. Bydd gennych gyfrif gyda Phrifysgol Bangor a rhoddir yr holl ffioedd llety a’r ffioedd hyfforddi ar y cyfrif hwn.  Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn dewis gwneud taliad i’r Brifysgol mewn tri rhandaliad.  Bydd y Gofrestrfa Academaidd yn anfon manylion llawn atoch  yn eich Dyddiadur Wythnos Groeso pan gewch eich derbyn i’r Brifysgol a gallwch eu gweld hefyd ar wefan y Swyddfa Gyllid

Beth sy'n cael ei gynnwys yn y ffioedd Llety?

 • Cysylltiad a'r rhyngrwyd
 • Aelodaeth Campfa a Campws Byw
 • Yswiriant
 • Biliau Cyfleustodau
 • Gofal Bugeiliol

Rydych wedi anfon gwybodaeth am lety ataf, ond rwyf wedi penderfynu gohirio cymryd fy lle yn y Brifysgol?

Anwybyddwch y wybodaeth am lety.  Byddwn yn cysylltu â chi eto cyn i chi ddechrau yn y Brifysgol. Ond, awgrymwn eich bod yn cysylltu â’r Swyddfa Dderbyniadau (01248 383717) i sicrhau bod eu cofnodion yn gywir a'u bod yn deall eich bod yn gohirio cymryd eich lle.

Rwyf wedi gwneud cais am ystafell ond nid wyf yn bwriadu dod i'r Brifysgol wedi'r cyfan

Cysylltwch a'r Swyddfa Neuaddau cyn gynted a phosib er mwyn i ni allu trefnu ad-daliad eich £300. Sylwch rhaid i hyn fod cyn y dyddiad y bydd eich cytundeb preswyl i fod i ddechrau. Os byddwch yn canslo ar ôl y dyddiad hwn byddwn yn cadw'r £300 ad-daliad.

Beth os ydw i’n fyfyriwr yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd sydd â dyddiadau semester ansafonol?

Darllenwch yr adran ar ein gwefan ar gyfer Myfyrwyr Nyrsio.  Fel rheol byddwn yn rhoi myfyrwyr o’r Ysgol hon mewn un Neuadd Breswyl a fydd yn aros yn agored gydol y flwyddyn pan fydd ei hangen ar nyrsys a bydwragedd.

Rwyf yn ymgeisydd hwyr / ymgeisydd clirio ar gyfer y Brifysgol.  A fydd hi’n dal yn bosib i chi warantu llety i mi?

Os ydych yn ymgeisydd hwyr neu’n ymgeisydd Clirio, gofynnwn i chi wneud cais cyn gynted â phosib.  Ni allwn sicrhau y byddwn yn cael hyd i ystafell i chi os na fyddwch wedi gwneud cais erbyn 31 Gorffennaf. Fodd bynnag, mae’n bur debygol y bydd gennym ystafelloedd ar gael o hyd i fyfyrwyr a fydd yn gwneud cais ar ôl y dyddiad hwn. Pan rydych yn gwneud cais gallwch weld pa ystafellodd sydd yn dal ar gael.

Beth os nad ydw i’n dymuno byw mewn neuadd breswyl y Brifysgol?

Mae neuaddau preswyl yn cynnig ystafelloedd ar gyfer y flwyddyn academaidd lawn yn unig. Rydym yn eich annog i ddewis lle mewn neuadd, ond efallai y bydd rhai myfyrwyr, e.e. myfyrwyr hŷn neu fyfyrwyr â theuluoedd, angen rhentu’n breifat. Mae Swyddfa Tai Myfyrwyr y Brifysgol ar wahân i’r Swyddfa Neuaddau; mae’n cadw cronfa ddata o lety preifat ac yn rhoi gwybodaeth a chymorth.

Ffôn: 44 (0)1248 382034   
 E-bost: studenthousing@bangor.ac.uk

A oes angen i mi roi gwybod i chi os oes gennyf anabledd a fydd yn effeithio ar y math o lety y byddaf ei angen?

Os oes gennych anabledd sy'n effeithio ar y math o lety rydych ei angen, cysylltwch â ni i drafod yr opsiynau sydd ar gael.

Defnyddir gwybodaeth am anableddau at ddibenion pennu llety addas yn unig.  Ni allwn warantu y bydd cyfleusterau addas ar gael. Rydym yn annog myfyrwyr sydd ag anableddau, gan gynnwys anableddau ‘cudd’, fel epilepsi neu glefyd siwgr, i gysylltu â’r cynghorwr anabledd ar y rhif ffôn:  44 (0)1248 382032 neu e-bost: gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk Bydd y cynghorwr yn gallu trafod unrhyw anghenion am gymorth a fydd gennych, yn ogystal â’ch cymhwyster ar gyfer  cyllid ychwanegol.

Ydy’r Brifysgol yn darparu llety i deuluoedd?

Ar hyn o bryd, nid yw'r Brifysgol yn berchen ar nac yn rheoli llety ar gyfer teuloedd. Os ydych yn fyfyriwr sydd yn dod i Fangor gyda'ch teulu, dylech gysylltu gyda Swyddfa Tai Myfyrwyr am gymorth gyda rhentu llety pwrpasol yn y sector breifat.

Swyddfa Tai Myfyrwyr - taimyfyrwyr@bangor.ac.uk +44 (0)1248 382034

Beth yw'r trefniadau cyrraedd ar gyfer mis Medi?

Cewch wybodaeth am y trefniadau cyrraedd ym mis Awst wedi i chi ddewis eich ystafell.

Beth sy’n digwydd os nad ydw i’n hapus gyda’r llety rwyf wedi ei ddewis?

Os nad ydych yn hapus â’r lle’r ydych yn byw pan gyrhaeddwch Bangor, gellwch roi’ch enw ar restr aros am ystafell wahanol os bydd un ar gael.  Fel rheol, mae’n cymryd amser i ymgartrefu yn eich llety, felly ar ôl i chi gyrraedd, dylech roi ychydig o amser i hynny cyn rhoi’ch enw ar y rhestr aros.  Gellir gwneud ceisiadau am y rhestr aros AR ÔL pythefnos gyntaf y sesiwn yn unig (hysbysebir y dyddiad yn y Swyddfa Neuaddau). Ni ellwch wneud cais cyn i chi gyrraedd nac ar y diwrnod y byddwch yn cyrraedd.

Os byddaf yn cyrraedd Bangor yn fuan, oes rhywle y gallaf aros?

Os ydych yn dymuno aros yng Ngogledd Cymru cyn y dyddiad cyrraedd a roddwyd i chi, cysylltwch â Thwristiaeth Gogledd Cymru ar +44 (0) 1492 531731 neu www.nwt.co.uk am fanylion llety a gymeradwyir gan Fwrdd Croeso Cymru.

Bydd fy rhieni’n dod â mi i’r Brifysgol.  Oes rhywle y gallant aros?

Os ydych yn dymuno aros yng Ngogledd Cymru cyn y dyddiad cyrraedd a roddwyd i chi, cysylltwch â Thwristiaeth Gogledd Cymru ar +44 (0) 1492 531731 neu www.nwt.co.uk am fanylion llety a gymeradwyir gan Fwrdd Croeso Cymru.

A fydd hi’n bosib i mi gyrraedd yn hwyrach nag y nodir yn fy manylion cyrraedd?

Cyn belled â’ch bod wedi talu’r blaendal o £300.00, byddwn yn cadw'r ystafell i chi am 4 diwrnod ar ôl dechrau’r sesiwn. Os byddwch yn cyrraedd yn hwyrach na hyn mae'n RHAID i chi roi gwybod i’r swyddfa neuaddau neu byddwch yn colli’ch ystafell a’ch blaendal.  Mae ffioedd yn daladwy o ddechrau’r Cytundeb Preswylio yn mhob achos.

A fydd hi’n bosib i mi gael anfon fy magiau ymlaen llaw?

Peidiwch ag anfon unrhyw beth ymlaen llawn i’r Brifysgol, os gwelwch yn dda. Nid oes cyfleusterau storio ar gael.

A oes cyfleusterau storio yn y Brifysgol?

Nac oes. Yn anffodus, ni allwn gynnig storio unrhyw beth yn ystod y gwyliau.

Sut ydw i yn defnyddio'r golchdai?

Am wybodaeth ar sut i ddefnyddio'r golchdai, dyma fideos i'ch helpu.

Beth ddylwn i ddod gyda mi?

Nid oes llawer o le i gadw pethau mewn ystafelloedd myfyrwyr mewn unrhyw brifysgol. Rydym yn argymell eich bod yn dod â’r pethau yr ydych yn eu hystyried yn hanfodol y unig. Os anghofiwch unrhyw beth, mae digon o siopau ym Mangor. Dyma rai pwyntiau allweddol:-

 • Bydd angen i fyfyrwyr ddod â'u potiau, sosbenni, cyllyll a ffyrc, llestri a dillad gwely eu hunain, gan nad yw'r rhain wedi'u darparu. Gallwch archebu eitemau o'r fath ymlaen llaw gan ein darparwr trydydd parti Unikitout.
 • Bydd angen Tystysgrif Prawf Offer Cludadwy ar gyfer offer trydanol sydd dros flwydd oed.
 • Mae’n ddrwg gennym nad oes lle ar gael i gadw eiddo dros ben neu fagiau mawr.

Mae synnwyr digrifwch, goddefgarwch tuag at gymdogion a pharodrwydd i roi cynnig ar bethau newydd, gan gynnwys dechrau sgyrsiau gyda dieithriaid llwyr, i gyd yn ddefnyddiol.

A fydd cysylltiad rhyngrwyd ar gael yn fy ystafell?

Mae pob ystafell wedi’i chysylltu â’r rhyngrwyd ac mae’r gost am ddefnyddio’r rhyngrwyd yn cael ei gynnwys yn y ffioedd Neuaddau.

Gaf i ddod â theledu?

Mae croeso i chi ddod â theledu gyda chi ond byddwch angen eich trwydded eich hun.  Ni allwn sicrhau y bydd derbyniad da ym mhob un o'n hystafelloedd ac nid ydym fel rheol yn darparu cyswllt erial.   Bydd angen i chi gael erial i'w ddefnyddio i mewn bron bob amser. Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis gwylio teledu drwy eu cyfrifiaduron. Sylwer, o 1 Medi 2016 mae newid yn y gyfraith yn golygu bod angen cael trwydded deledu i lawrlwytho neu wylio rhaglenni BBC ar alw ar iPlayer y BBC.  Gweithredir hyn yn achos unrhyw declynnau, yn cynnwys teledu clyfar, cyfrifiadur bwrdd gwaith neu liniadur, ffôn symudol, tabled, bocs digidol neu gonsol gemau. Cewch ragor o wybodaeth am yr amrywiaeth o wasanaethau teledu byw sydd ar gael ar ResNet yma.

Alla i gysylltu eitemau fel consol gemau, chwaraewr cyfryngau a dyfeisiau eraill sydd wedi eu rhwydweithio â ResNet?

Gallwch fel rheol.  Mae manylion ynghylch sut i gysylltu dyfeisiau eraill heblaw eich cyfrifiadur â ResNet ar gael yma.

Gaf i ddod âg anifail anwes gyda mi?

Ni chaniateir anifeiliaid anwes o unrhyw fath yn y neuaddau.

Gaf i ddod â char neu feic?

Mae nifer cyfyngedig o drwyddedau meysydd parcio ar gael ar gyfer parcio ar y safle (gwnewch gais yn bersonol wrth Gofrestru). Fel arall, bydd rhaid i chi barcio ar y stryd, yn aml peth pellter o’ch neuadd. Mae ychydig o lefydd ar gael i gadw beiciau, OND ni ddylid cadw beiciau mewn neuaddau, gan gynnwys eich ystafell wely. Mae yna raciau beiciau y tu allan i nifer o neuaddau. Mae gennym hefyd nifer cyfyngedig o leoedd o fewn siediau beic gorchuddiedig ar bob un o'n pentrefi myfyrwyr. Bydd myfyrwyr yn cael allwedd i'r sied beiciau a ddyrannwyd a bydd y tâl yn £30 y flwyddyn. Mae'n rhaid i'r beic gael ei symud allan ac mae angen i'r allwedd i'w ddychwelyd ar ddiwedd y cyfnod preswylio am ad-daliad o £ 15.00 i gael eu gwneud os yw'r cyfrif mewn credyd. Bydd ceisiadau ar gael o benwythnos croeso ar sail y cyntaf a wasanaethir yn dod yn gyntaf, nodwch fod rhaid i chi gael eich beic gyda chi i wneud y cais.

Oes unrhyw beth na chaniateir i mi ddod gyda mi?

Oes, mae ychydig o bethau na chaniateir:

 • Peidiwch â dod â gwresogyddion, canhwyllau, lampau olew, ffyn arogldarthau, offer coginio trydanol nac oergelloedd i’w defnyddio yn eich ystafell wely. Cewch ddod ag oergell fechan at ddibenion meddygol yn unig. Cysylltwch â’r Swyddfa Neuaddau i gael caniatâd.
 • Peidiwch â dod ag arfau o unrhyw fath – dim replica hyd yn oed.
 • Peidiwch â dod â dodrefn, e.e. gwely, wardrob neu gadair freichiau – fyddan nhw ddim yn ffitio!
 • Ni chaniateir anifeiliaid anwes o unrhyw fath. Mae hyn yn cynnwys pysgod.

A fydd fy eiddo wedi’i yswirio?

Mae’r Brifysgol wedi trefnu yswiriant cynnwys sylfaenol gan ‘Endsleigh Insurance’ ar gyfer myfyrwyr sy’n byw mewn neuadd breswyl. Mae'r yswiriant yma yn gwarchod eitemau yn eich ystafell yn erbyn lladrad, tân a dilyw. I weld y manylion, lawrlwythwch eich tystysgrif yswiriant.

Nid yw gliniaduron, tabledi a ffonau wedi eu yswirio tu allan i'ch ystafell, felly mae'n bosib hoffech gymryd yswiriant pellach. Mae Endsleigh yn cynnig pecynnau i wneud hyn a cewch fwy o fanylion yma: www.endsleigh.co.uk/reviewcover

Ydi ymwelwyr yn cael dod i’r Neuaddau Preswyl?

Mae’r myfyrwyr yn gyfrifol am ymddygiad unrhyw un o’u hymwelwyr i’r neuadd. Caniateir un ymwelydd dros nos am hyd at 2 ddiwrnod ar y mwyaf mewn unrhyw gyfnod o 7 niwrnod.  Disgwylir i ymwelwyr gysylltu â’u cyd-breswylwyr a’u cymdogion cyn gwahodd gwesteion, a rhaid cofrestru bob gwestai.

Oes unrhyw help ar gael os oes gennyf broblemau?

Mae gan neuaddau Uwch Wardeiniaid a Mentoriaid ar alwad i’ch helpu chi. Yn yr Wythnos Groeso, bydd arweinwyr cyfoed myfyrwyr ar gael i’ch cynorthwyo hefyd. Gall y Swyddfa Neuaddau helpu gydag unrhyw broblemau’n ymwneud â’ch taliadau ystafell neu ffioedd. Bydd arweinwyr cyfoed ac aelodau o dîm y Mentoriaid ar gael pan fyddwch yn cyrraedd.

Mae gennyf fwy o gwestiynau – lle alla i gael mwy o wybodaeth?

Cysylltwch yn uniongyrchol â’r Swyddfa Neuaddau.

RHOWCH EICH RHIF MYNEDIAD PRIFYSGOL BOB AMSER GYDAG UNRHYW YMHOLIAD.