Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Y Bwrdd Ymgynghorol Alumni

Sefydlwyd y Bwrdd Ymgynghorol Alumni yn 2006 fel grŵp ymgynghorol anllywodraethol o alumni'r Brifysgol sydd wedi cadw mewn cysylltiad â'u alma mater ac sy'n rhannu diddordeb yn nhwf sylfaen gadarn o gyn-fyfyrwyr sy'n cymryd rhan ym materion y brifysgol. Diben y Bwrdd yw cynrychioli'r gymuned alumni ehangach a rhoi barn ac awgrymiadau i'r Brifysgol ar y materion hynny sydd o ddiddordeb i alumni.

Mae aelodau'r bwrdd yn hyrwyddo ac yn cyfathrebu cenhadaeth a gweledigaeth Bangor, gan weithio i symud rhaglen gysylltiadau alumni'r Brifysgol yn ei blaen. Maent yn cefnogi’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni mewn sawl ffordd, gan gynnwys cynorthwyo i greu sylfaen o arweinwyr gwirfoddol o blith alumni, cynllunio a rheoli digwyddiadau alumni a chynorthwyo i nodi aelodau newydd posibl neu alumni a allai fod yn barod i ymwneud â'r Brifysgol.

Aelodau Alumni

Cadeirydd:

Dr George Buckley (1993, Economeg)

George Buckley yw Prif Economydd y DU i Nomura. Ymunodd â Deutsche Bank fel Prif Economydd y DU ym 1998 ar ôl cwblhau doethuriaeth ym maes marchnadoedd tai a morgeisi ym Mhrifysgol Bryste.  Tra roedd ym Mryste, bu George yn darlithio a dysgu macro-economeg i israddedigion. 

Mae ganddo MSc mewn cyllid ac economeg o’r un brifysgol a BA economeg o Brifysgol Bangor.  Ef yw awdur y llyfr “What You Need to Know About Economics” (2011). 

Mae George hefyd yn un o aelodau sefydlu Grŵp 2020 Bangor, grŵp busnes i gyn-fyfyrwyr Bangor sy’n aros mewn cysylltiad â’r brifysgol ac yn cynorthwyo mewn amryw o ffyrdd, yn cynnwys codi proffil y brifysgol mewn marchnadoedd allweddol.  Penodwyd George yn gadeirydd y Bwrdd Ymghynorol Alumni ym mis Mawrth 2015.

 

Yr Athro Andrew Brown (1978, Astudiaethau Addysg)

Mae Andrew yn Athro Addysg a Chymdeithas yn Sefydliad Addysg UCL, lle mae'n Gyfarwyddwr Dros Dro ar hyn o bryd. Mae hefyd wedi bod yn Ddirprwy Gyfarwyddwr (Datblygiad Academaidd), Deon y Gyfadran Polisi a Chymdeithas a Deon yr Ysgol Ddoethurol. Fel aelod o dîmuwch UCL a'r Sefydliad Addysg, mae'n chwarae rhan strategol ar draws y sefydliad ac yn gyfrifol am feithrin diwylliant deallusol bywiog, lledaenu enw da'r Sefydliad Addysg fel canolfan bwysig ar gyfer ysgolheictod mewn ymchwil addysg a chymdeithasol a chynrychioli'r Sefydliad Addysg gydag asiantaethau allanol. Mae ei waith academaidd fel cymdeithasegydd yn archwilio'r berthynas rhwng disgwrs academaidd, proffesiynol bob dydd ac ymarfer a chynhyrchu/atgynhyrchu cysylltiadau cymdeithasol, a datblygiad galluoedd ymchwil.

Ar ôl rhoi'r gorau i gwrs ffiseg ddamcaniaethol yn Warwick yn 1974 fe'i hysbrydolwyd i ymwneud mwy gydag addysg ac fe ymgeisiodd am lefydd ar raglenni addysg israddedig a bu'n ddigon ffodus i gael cynnig lle ym Mangor. Gan fod Andrew bellach yn y swydd academaidd uchaf yn y byd ym myd addysg, mae'n falch o ddweud fod ei radd o Brifysgol Bangor wedi newid ei fywyd! 

 

Tim Clay (1982, Bioleg Môr / Eigioneg)

Ymunodd Tim â'r diwydiant gwasanaethau ariannol ar ôl graddio o Brifysgol Bangor yn 1982.  Roedd yn gyd-sylfaenydd Clay Rogers & Partners Ltd, un o brif gwmnïau cynllunio ariannol annibynnol Birmingham, cyn i'r busnes hwn ddod i feddiant Succession Group ym Medi 2016.   Mae Tim yn gweithio'n agos gyda chyfreithwyr corfforaethol a phriodasol a chyfreithwyr cleientiaid preifat ac yn rhannu ei amser yn bennaf rhwng Canolbarth Lloegr a chanol Llundain. Mae hefyd yn helpu i sefydlu rhaglen hyfforddi Succession i raddedigion.

Cyfarfu Tim â'i wraig, Laura, pan oedd y ddau yn astudio ym Mhrifysgol Bangor ac maent yn dychwelyd bob blwyddyn, gyda'u plant sydd bellach wedi tyfu i fyny, ar gyfer penwythnos yr Hen Fechgyn.

Mae'n hoff o chwaraeon a chodi arian i elusennau ac mae'n aelod o bwyllgor rhanbarthol The Lord's Taverners. Mae hefyd yn Warden Swyddfa Brofion Birmingham.

 

Dr Simon Coles (1976, Peirianneg Electronig)

Rhoddodd Simon y gorau i’w swydd fel Cyfarwyddwr Cyswllt Fujitsu Services ym Medi 2012 er mwyn cymryd swydd Cyfarwyddwr Tiro Consulting, gan gynghori ar bob agwedd o Drawsffurfio Busnes, yn cynnwys ymgysylltu â busnesau, datblygu achosion busnes, prosesu trawsffurfio a chynllunio ac arwain newid. Mae wedi ymddeol yn ddiweddar ac mae'n edrych ymlaen at gefnogi'r trydydd sector fel ymgynghorydd, mentor, ymddiriedolwr neu aelod o fwrdd.

 

 

Jane Griffin (1993, Ffrangeg)

Jane yw Cyfarwyddwr Cysylltiadau Cyfryngol Transitional Markets Consultancy, ymgynghoriaeth fusnes strategol bwtîc sy'n arbenigo mewn cwmnïau sy'n trawsnewid i wledydd a sectorau newydd. Cyn hynny roedd hi'n Bennaeth Cysylltiadau Cyfryngol Byd-eang, Isadeiledd yn Bechtel, un o'r cwmnïau peirianneg, rheoli projectau ac adeiladu uchaf eu parch yn y byd.
Bu Jane yn ohebydd teledu a radio i'r BBC ac ITV ac mae wedi bod mewn sawl swydd cysylltiadau cyhoeddus yn cynnwys swyddi yn Eurotunnel, Network Rail, ATOC a swydd Pennaeth Cysylltiadau Corfforaethol grŵp Angel Trains yn RBS.

 

Kailesh Karavadra (1989, Peirianneg Electronig)

Kailesh Karavadra yw Rheolwr Marchnadoedd Twf Rhanbarth y Gorllewin Ernst and Young, yn Silicon Valley, ac mae'n gyfrifol am bortffolio sy'n cynnwys rhai o brif gwmnïau technoleg y byd.

Fe'i ganed yn Kampala, Uganda i rieni o India, a daeth i Brydain fel ffoadur. Dewisodd ddod i Fangor yn lle Prifysgol Rhydychen i astudio BSc mewn Peirianneg Electronig, a graddiodd gydag anrhydedd dosbarth cyntaf ym 1989, ac arhosodd ym Mangor i wneud gradd Meistr mewn Peirianneg, gan ychwanegu modiwlau cyfrifyddu ac ariannol ychwanegol at ei raglen Meistr.

Ymunodd Kailesh ag Ernst & Young fel cyfrifydd yn eu swyddfeydd yn Luton a Llundain ar ddechrau'r 1990au ac ym 1995, trosglwyddodd i swyddfa San Jose Ernst & Young ac ymfudodd i'r Unol Daleithiau

Ochr yn ochr â gyrfa brysur a bywyd teuluol, mae Kailesh yn gwneud gwaith gwirfoddol helaeth gyda nifer o elusennau gan gynnwys y Food Rescue Mission yn San Jose a rhaglen Small Business Ignite Mentoring y Maer i hybu twf busnesau bach. Derbyniodd Gymrodoriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor am Wasanaethau i Fusnes yn 2017.

 

Susan Owen Williams (1995, MBA Bancio a Chyllid)

Daw Susan o ogledd Cymru ac mae'n siarad Cymraeg, a bu'n astudio cwrs MBA Sefydliad Siartredig y Bancwyr ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor ac Ysgol Fusnes Manceinion, gan raddio yn 1995.

Ar hyn o bryd mae'n Rheolwr Newid yn RBS, yn gweithio ar y Rhaglen Glustnodi, sy'n deillio o'r Comisiwn Annibynnol ar ddiwygiadau bancio. Mae gan Susan dros 20 mlynedd o brofiad o weithio yn y gwasanaethau ariannol yn y DU ac Ewrop mewn bancio corfforaethol a phreifat, diogelu, rheoli cyfoeth a buddsoddi a strategaethau a rheoli ar gyfer Aberdeen Asset Management, Coutts & Co, Credit Suisse a Deutsche Bank.

Mae Susan yn cadw mewn cysylltiad â'i gwreiddiau yng Nghymru drwy weithgareddau fel digwyddiadau rhwydweithio 'Cymru yn Llundain'.

 

Dr Ross Piper (1998, Sŵoleg gydag Ecoleg Anifeiliaid)

Mae’r alumnus o Fangor Dr Ross Piper yn sŵolegydd, yn awdur ac yn gyflwynydd. Ar ôl Bangor, cafodd Ross PhD ym Mhrifysgol Leeds.

Ar ddechrau 2013, bu’n rhan o daith i ddogfennu bywyd gwyllt Byrma. Arweiniodd hyn at y gyfres dair-rhan, Wild Burma: Nature’s Lost Kingdom, a ddarlledwyd ar BBC2 yn 2014. Mae Ross hefyd wedi ysgrifennu nifer o lyfrau, yn cynnwys Animal Earth, sydd yn edrych ar yr amrywiaeth a geir ym myd yr anifeiliaid.

Mae Ross wedi dychwelyd i’r Brifysgol ar nifer o achlysuron er mwyn cefnogi myfyrwyr presennol gan gynnwys darlith gyhoeddus ar ei waith fel rhan o gyfres ddarlithoedd Cymdeithas Sŵolegol Prifysgol Bangor.
Cyflwynwyd gwobr Alumnus y Flwyddyn i Dr Ross Piper yn 2015, i gydnabod nid yn unig ei lwyddiant proffesiynol, ond hefyd ei gyfraniad a chefnogaeth barhaus i’r Brifysgol.

 

Mark Rigby (1979, Amaeth)

Ar ôl graddio o Fangor yn 1979, cwblhaodd Mark radd Meistr mewn Gwyddor Bwyd ym Mhrifysgol Nottingham. 

Gan gyfuno gwaith â'i gariad at rygbi, treuliodd Mark yr 20 mlynedd nesaf yn y sector masnach amaeth a'r sector amaeth-gemegolion a chael swyddi cyfrifol.  Ymunodd â grŵp teuluol T H White yn 1999 er mwyn sefydlu cyfadran llwytho lorïau genedlaethol (craeniau), a gyda Palfinger, aeth â nhw i'r safle cyntaf yn 2006 lle maent wedi aros byth ers hynny.  Cafodd Mark sedd ar fwrdd grŵp T H White (Holdings) yn 2006.  Cyn hynny roedd wedi bod yn aelod o fwrdd Cymdeithas Amaethyddol Prydain a Sumitomo Agriculture.  Mae'n briod ac mae ganddo ddau o blant sydd wedi gadael y nyth, ac mae'n parhau i chwarae rygbi i dîm hen chwaraewyr Bangor bob blwyddyn ac mae'n mwynhau bwyd a gwin da.

 

Jonathan Wright (1999, Polisi Cymdeithasol / Trosedddeg a Chyfiawnder Troseddol)

Mae Jonathan yn Gyfarwyddwr Rheoli Byd-eang Dow Jones, Cyfarwyddwr News Corp’s VCCircle a Chyfarwyddwr Newspicks. Wedi ei leoli yn Hong Kong, mae'n gyfrifol am lunio a gweithredu strategaethau twf ar gyfer The Wall Street Journal a Dow Jones tu allan i'r Unol Daleithiau.

Wedi'i ysbrydoli'n rhannol gan feddyliau am yrfa bosibl yn y fyddin neu wasanaeth amddiffyn brenhinol a diplomyddol yr heddlu, dewisodd Jonathan astudio Trosedddeg ym Mhrifysgol Bangor ond, ar ôl symud i Lundain, cafodd swydd ym maes gwerthiant hysbysebion a daeth i ymddiddori'n fawr ym musnes y cyfryngau.  Ymunodd â Dow Jones yn 2010 fel Cyfarwyddwr Gwerthiant Hysbysebu i Financial News Dow Jones  a chyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Cyhoeddi a Gwerthiant Grŵp gydag Euromoney Institutional Investor yn Efrog Newydd.

Jonathan yw Cyswllt ac Ymgynghorydd Rhyngwladol y Bwrdd Ymgynghorol Alumni. Mae ei gysylltiadau â Bangor yn mynd yn ôl i 1910 pan raddiodd ei hen-nain o'r Brifysgol gyda BA mewn Saesneg.

Yn ei amser hamdden, mae'n hoffi gwylio ei ddau blentyn yn chwarae rygbi ac mae'n cadw'n heini trwy ymarfer ar gyfer marathonau a phrofion dygnwch, megis beicio o Lundain i Monte Carlo. Mae'n mwynhau theatr leol ac, yn ystod ei amser yn Efrog Newydd, cynhyrchodd dair drama oddi ar Broadway.