Y Bwrdd Ymgynghorol Alumni

Sefydlwyd y Bwrdd Ymgynghorol Alumni yn 2006 fel grŵp ymgynghorol anllywodraethol o alumni'r Brifysgol sydd wedi cadw mewn cysylltiad â'u alma mater ac sy'n rhannu diddordeb yn nhwf sylfaen gadarn o gyn-fyfyrwyr sy'n cymryd rhan ym materion y brifysgol. Diben y Bwrdd yw cynrychioli'r gymuned alumni ehangach a rhoi barn ac awgrymiadau i'r Brifysgol ar y materion hynny sydd o ddiddordeb i alumni.

Mae aelodau'r bwrdd yn hyrwyddo ac yn cyfathrebu cenhadaeth a gweledigaeth Bangor, gan weithio i symud rhaglen gysylltiadau alumni'r Brifysgol yn ei blaen. Maent yn cefnogi’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni mewn sawl ffordd, gan gynnwys cynorthwyo i greu sylfaen o arweinwyr gwirfoddol o blith alumni, cynllunio a rheoli digwyddiadau alumni a chynorthwyo i nodi aelodau newydd posibl neu alumni a allai fod yn barod i ymwneud â'r Brifysgol.

Aelodau Alumni

Cadeirydd:

Dr George Buckley (1993, Economeg)

George Buckley yw Prif Economydd y DU i Nomura. Ymunodd â Deutsche Bank fel Prif Economydd y DU ym 1998 ar ôl cwblhau doethuriaeth ym maes marchnadoedd tai a morgeisi ym Mhrifysgol Bryste.  Tra roedd ym Mryste, bu George yn darlithio a dysgu macro-economeg i israddedigion. 

Mae ganddo MSc mewn cyllid ac economeg o’r un brifysgol a BA economeg o Brifysgol Bangor.  Ef yw awdur y llyfr “What You Need to Know About Economics” (2011). 

Mae George hefyd yn un o aelodau sefydlu Grŵp 2020 Bangor, grŵp busnes i gyn-fyfyrwyr Bangor sy’n aros mewn cysylltiad â’r brifysgol ac yn cynorthwyo mewn amryw o ffyrdd, yn cynnwys codi proffil y brifysgol mewn marchnadoedd allweddol.  Penodwyd George yn gadeirydd y Bwrdd Ymghynorol Alumni ym mis Mawrth 2015.

 

Yr Athro Andrew Brown (1978, Astudiaethau Addysg)

Mae Andrew yn Athro Addysg a Chymdeithas yn Sefydliad Addysg UCL, lle mae'n Gyfarwyddwr Dros Dro ar hyn o bryd. Mae hefyd wedi bod yn Ddirprwy Gyfarwyddwr (Datblygiad Academaidd), Deon y Gyfadran Polisi a Chymdeithas a Deon yr Ysgol Ddoethurol. Fel aelod o dîmuwch UCL a'r Sefydliad Addysg, mae'n chwarae rhan strategol ar draws y sefydliad ac yn gyfrifol am feithrin diwylliant deallusol bywiog, lledaenu enw da'r Sefydliad Addysg fel canolfan bwysig ar gyfer ysgolheictod mewn ymchwil addysg a chymdeithasol a chynrychioli'r Sefydliad Addysg gydag asiantaethau allanol. Mae ei waith academaidd fel cymdeithasegydd yn archwilio'r berthynas rhwng disgwrs academaidd, proffesiynol bob dydd ac ymarfer a chynhyrchu/atgynhyrchu cysylltiadau cymdeithasol, a datblygiad galluoedd ymchwil.

Ar ôl rhoi'r gorau i gwrs ffiseg ddamcaniaethol yn Warwick yn 1974 fe'i hysbrydolwyd i ymwneud mwy gydag addysg ac fe ymgeisiodd am lefydd ar raglenni addysg israddedig a bu'n ddigon ffodus i gael cynnig lle ym Mangor. Gan fod Andrew bellach yn y swydd academaidd uchaf yn y byd ym myd addysg, mae'n falch o ddweud fod ei radd o Brifysgol Bangor wedi newid ei fywyd! 

 

Tim Clay (1982, Bioleg Môr / Eigioneg)

Ymunodd Tim â'r diwydiant gwasanaethau ariannol ar ôl graddio o Brifysgol Bangor yn 1982.  Roedd yn gyd-sylfaenydd Clay Rogers & Partners Ltd, un o brif gwmnïau cynllunio ariannol annibynnol Birmingham, cyn i'r busnes hwn ddod i feddiant Succession Group ym Medi 2016.   Mae Tim yn gweithio'n agos gyda chyfreithwyr corfforaethol a phriodasol a chyfreithwyr cleientiaid preifat ac yn rhannu ei amser yn bennaf rhwng Canolbarth Lloegr a chanol Llundain. Mae hefyd yn helpu i sefydlu rhaglen hyfforddi Succession i raddedigion.

Cyfarfu Tim â'i wraig, Laura, pan oedd y ddau yn astudio ym Mhrifysgol Bangor ac maent yn dychwelyd bob blwyddyn, gyda'u plant sydd bellach wedi tyfu i fyny, ar gyfer penwythnos yr Hen Fechgyn.

Mae'n hoff o chwaraeon a chodi arian i elusennau ac mae'n aelod o bwyllgor rhanbarthol The Lord's Taverners. Mae hefyd yn Warden Swyddfa Brofion Birmingham.

 

Dr Simon Coles (1976, Peirianneg Electronig)

Rhoddodd Simon y gorau i’w swydd fel Cyfarwyddwr Cyswllt Fujitsu Services ym Medi 2012 er mwyn cymryd swydd Cyfarwyddwr Tiro Consulting, gan gynghori ar bob agwedd o Drawsffurfio Busnes, yn cynnwys ymgysylltu â busnesau, datblygu achosion busnes, prosesu trawsffurfio a chynllunio ac arwain newid. Mae wedi ymddeol yn ddiweddar ac mae'n edrych ymlaen at gefnogi'r trydydd sector fel ymgynghorydd, mentor, ymddiriedolwr neu aelod o fwrdd.

 

 

Jane Griffin (1993, Ffrangeg)

Mae Jane wedi bod yn Bennaeth Cysylltiadau Cyfryngol Byd-eang, Isadeiledd yn Bechtel, un o'r cwmnïau peirianneg, rheoli projectau ac adeiladu uchaf eu parch yn y byd, ers 2011.
Bu Jane yn ohebydd teledu a radio i'r BBC ac ITV ac mae wedi bod mewn sawl swydd cysylltiadau cyhoeddus yn cynnwys swyddi yn Eurotunnel, Network Rail, ATOC a swydd Pennaeth Cysylltiadau Corfforaethol grŵp Angel Trains yn RBS.

 

 

Susan Owen Williams (1995, Bancio a Chyllid)

Daw Susan o ogledd Cymru ac mae'n siarad Cymraeg, a bu'n astudio cwrs MBA Sefydliad Siartredig y Bancwyr ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor ac Ysgol Fusnes Manceinion, gan raddio yn 1995.

Ar hyn o bryd mae'n Rheolwr Newid yn RBS, yn gweithio ar y Rhaglen Glustnodi, sy'n deillio o'r Comisiwn Annibynnol ar ddiwygiadau bancio. Mae gan Susan dros 20 mlynedd o brofiad o weithio yn y gwasanaethau ariannol yn y DU ac Ewrop mewn bancio corfforaethol a phreifat, diogelu, rheoli cyfoeth a buddsoddi a strategaethau a rheoli ar gyfer Aberdeen Asset Management, Coutts & Co, Credit Suisse a Deutsche Bank.

Mae Susan yn cadw mewn cysylltiad â'i gwreiddiau yng Nghymru drwy weithgareddau fel digwyddiadau rhwydweithio 'Cymru yn Llundain'.

 

Dr Ross Piper (1998, Sŵoleg gydag Ecoleg Anifeiliaid)

Mae’r alumnus o Fangor Dr Ross Piper yn sŵolegydd, yn awdur ac yn gyflwynydd. Ar ôl Bangor, cafodd Ross PhD ym Mhrifysgol Leeds.

Ar ddechrau 2013, bu’n rhan o daith i ddogfennu bywyd gwyllt Byrma. Arweiniodd hyn at y gyfres dair-rhan, Wild Burma: Nature’s Lost Kingdom, a ddarlledwyd ar BBC2 yn 2014. Mae Ross hefyd wedi ysgrifennu nifer o lyfrau, yn cynnwys Animal Earth, sydd yn edrych ar yr amrywiaeth a geir ym myd yr anifeiliaid.

Mae Ross wedi dychwelyd i’r Brifysgol ar nifer o achlysuron er mwyn cefnogi myfyrwyr presennol gan gynnwys darlith gyhoeddus ar ei waith fel rhan o gyfres ddarlithoedd Cymdeithas Sŵolegol Prifysgol Bangor.
Cyflwynwyd gwobr Alumnus y Flwyddyn i Dr Ross Piper yn 2015, i gydnabod nid yn unig ei lwyddiant proffesiynol, ond hefyd ei gyfraniad a chefnogaeth barhaus i’r Brifysgol.

 

Mark Rigby (1979, Amaeth)

Ar ôl graddio o Fangor yn 1979, cwblhaodd Mark radd Meistr mewn Gwyddor Bwyd ym Mhrifysgol Nottingham. 

Gan gyfuno gwaith â'i gariad at rygbi, treuliodd Mark yr 20 mlynedd nesaf yn y sector masnach amaeth a'r sector amaeth-gemegolion a chael swyddi cyfrifol.  Ymunodd â grŵp teuluol T H White yn 1999 er mwyn sefydlu cyfadran llwytho lorïau genedlaethol (craeniau), a gyda Palfinger, aeth â nhw i'r safle cyntaf yn 2006 lle maent wedi aros byth ers hynny.  Cafodd Mark sedd ar fwrdd grŵp T H White (Holdings) yn 2006.  Cyn hynny roedd wedi bod yn aelod o fwrdd Cymdeithas Amaethyddol Prydain a Sumitomo Agriculture.  Mae'n briod ac mae ganddo ddau o blant sydd wedi gadael y nyth, ac mae'n parhau i chwarae rygbi i dîm hen chwaraewyr Bangor bob blwyddyn ac mae'n mwynhau bwyd a gwin da.

 

Michael Rogerson (2003, Saesneg & MA 2008)

Yn wreiddiol o Bolton, graddiodd Michael gyda gradd yn y Saesneg o Brifysgol Bangor yn 2003 ac yna gyda gradd Meistr mewn Ysgrifennu: Ymarfer a Chyd-destun.  Ar ôl cyfnod yn gweithio i’r National Grid Transco a’r North West Regional Assembly, ailymunodd Michael â’r brifysgol yn 2005 fel aelod staff yn yr Ysgol Seicoleg, cyn symud i’r adran Cysylltiadau Corfforaethol a Marchnata fel Swyddog Marchnata Ôl-radd.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Michael wedi bod yn datblygu marchnata a recriwtio’r brifysgol ar lefel israddedig ac ôl-radd yn yr UE, yn datblygu cysylltiadau gyda darpar fyfyrwyr ac yn sefydlu cysylltiadau newydd ag asiantau mewn nifer o wledydd Ewropeaidd.