Hysbysiad Gwarchod Data Alumni

Cedwir data am alumni yn ddiogel a chyfrinachol yng nghronfa ddata alumni’r Brifysgol yn y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni i’r ddiben o hybu cysylltiadau agosach rhwng y Prifysgol Brifysgol a’i chyn-fyfyrwyr. 
Mae’r data ar gael i adrannau academaidd a gweinyddol y Brifysgol i’r diben o hyrwyddo cysylltiadau agosach â cyn-fyfyrwyr, yn ogystal â chyda chymdeithasau cydnabyddedig y Brifysgol. Ni ddatgelir y data i sefydliadau allanol ac eithrio’r rhai fydd yn gweithredu fel asiant i’r Brifysgol. Defnyddir data ar gyfer amrywiaeth helaeth o weithgareddau alumni, yn cynnwys anfon cyhoeddiadau’r Brifysgol; llenyddiaeth adrannol a phenodol ar gyfer alumni; darparu nwyddau, gwasanaethau a chyfleusterau a gymeradwyir; ceisio cefnogaeth ariannol ac anariannol i’r Brifysgol;  a noddi digwyddiadau a gweithgareddau i alumni a grwpiau diddordebau arbennig trwy gynrychiolwyr alumni ym mhob rhan o’r byd.
Mae’r Brifysgol yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth sydd gennym yn gywir; fodd bynnag, byddem yn falch pe baech yn rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau.  Dan delerau Deddf Gwarchod Data 1998 mae gennych hawl i wrthwynebu i’ch data gael eu defnyddio ar gyfer unrhyw un o’r dibenion uchod.  Os hoffech eithrio, mae croeso i chi gysylltu â’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni (01248) 382020 neu: alumni@bangor.ac.uk