Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dermot Statham

Peirianneg Electronig, 1963

Mae'n rhaid imi gyfaddef, roedd bywyd fel myfyriwr ym Mangor yn y 1960au cynnar yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru (fel y gelwid y lle bryd hynny) yn eithaf paradwysaidd. Roeddwn i'n dod o dref ddiwydiannol yng Nghanolbarth Lloegr, felly roedd awyr iach gogledd Cymru yn nefoedd. Hyd yn oed fel myfyriwr Peirianneg Electronig yn y dyddiau llesmeiriol hynny, roedd yr amgylchedd yma'n dod i mewn drwy'r drws, bron.

Ar y penwythnosau roedd Parc Cenedlaethol Eryri ac Ynys Môn i gyd ar gael i'w mwynhau. Neu ganol yr wythnos, roedd Mynydd Bangor neu hyd yn oed Roman Camp ar gael. Gymaint felly, ers hynny, mae Bangor ac Eryri wedi bod yn llawn atgofion melys ac wedi bod â lle anferth yn fy nghalon. Gobeithio y byddaf i'n parhau’n ddigon heini yn ddigon hir i ymweld â'r ardal sy'n llawn atgofion hapus o'r 60au cynnar ac wedyn.

Yn 1963, graddiais ynghyd â 19 arall mewn Peirianneg Electronig ac ers hynny rwyf wedi mwynhau gyrfa eang ac amrywiol mewn electroneg fasnachol ac electroneg amddiffyn.
Erbyn 1965 roeddwn wedi cael secondiad i gynrychioli fy nghwmni mewn maes rocedi yn anialwch Awstralia. Ar ôl dychwelyd o Awstralia, drwy ymweliadau safle, aeth fy ngwahanol swyddi â mi i sawl lle anghysbell o amgylch y DU, yn cynnwys yr Hebrides Allanol a rhannau mwyaf gogleddol yr Alban.

Bûm hefyd yn gweithio am sawl blwyddyn yn yr Alban, yn Poole yn Dorset a chefn gwlad Gwlad yr Haf ac wedyn cyfnod o fod yn hunangyflogedig yn Northumberland.

Pan oeddwn i yn Poole, roeddwn yn gyfrifol am ddylunio ac adeiladu olynydd cyntaf Ernie, a enwyd gennym, braidd yn ddiddychymyg, yn "Ernie 2". Mae'n rhyfeddol bod rhywun, hyd yn oed heddiw, yn gallu chwilio am "Ernie 2" ar y we a gweld ffotograff o'r offer a adeiladwyd gennym ni. Efallai ei fod yn edrych fel hen grair wrth safonau heddiw, ond ar y pryd, roedd yn dechnoleg eithaf blaengar.
Aeth cefn gwlad Gwlad yr Haf â mi yn ôl i'r diwydiant electroneg amddiffyn ac aeth hynny â fi i nifer o gyfleusterau na chlywodd neb amdanyn nhw (ac nad oes fiw i mi sôn amdanyn nhw) o amgylch y DU.

Rydw i wedi ymddeol bellach, ac yn byw yn ngorllewin eithaf de Iwerddon.

Er fy mod i'n dweud fy mod wedi ymddeol, fel rhywun â gradd o Goleg Prifysgol Gogledd Cymru, dydw i ddim wedi bod yn llaesu dwylo. Mae pobl yn dweud wrthyf yn aml bod gen i farn gref ar bopeth, ac fe awgrymodd fy ngwraig wrthyf y gallai fy safbwyntiau "gwallgof" fod o ddiddordeb neu yn destun diddanwch i gynulleidfa ehangach, trwy wefan, efallai.

Er fy mod wedi bod yn gweithio gyda chyfrifiaduron am y rhan fwyaf o'm gyrfa, gan eu defnyddio naill ai fel blociau adeiladu offer neu offer storio / prosesu data, dydw i erioed wedi eu rhaglennu. Felly, fe ddysgais i'r iaith raglennu angenrheidiol i mi fy hun, codio'r feddalwedd a bellach mae gennyf fy ngwefan fy hun http://www.thegrumpyoldman.co. Byddwn wrth fy modd yn clywed gan unrhyw un a raddiodd o Fangor, ym mha bynnag ddisgyblaeth, drwy'r dudalen "contact" ar fy ngwefan.