PATRIARCHAL PARADIGMS?

THE ROLES AND EXPERIENCES OF WOMEN ON THE LANDED ESTATES OF WALES

Lleoliad:
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Plas Middleton, Sir Gaerfyrddin
Amser:
Dydd Sul 25 Tachwedd 2018, 08:45–16:30
Mwy o wybodaeth:
https://garddfotaneg.cymru/visit/whats-on/cynhadledd-pleidlais-i-ferched/

Am genedlaethau bu merched yn chwarae rhan allweddol ym mywyd cymdeithasol a diwylliannol ystadau tiriog Cymru. Trwy eu swyddogaethau a'u rhwydweithiau teuluol, ac fel tirfeddianwyr eu hunain, aeresau, noddwyr diwylliant, morwynion, tenantiaid a llafurwyr amaethyddol, roedd merched yn chwarae rhan ganolog ym mywyd a gweithgareddau ystadau a phlastai. Yn aml roedd ganddynt ddylanwad eithriadol dros hunaniaeth a ffawd ystadau unigol, a gallent chwarae rhan bwysig o ran y cysylltiadau rhwng y plastai, cymunedau lleol ac agweddau ehangach ar gymdeithas. Mae bywydau rhyfeddol a chyraeddiadau merched dawnus megis Arglwyddes Llanofer, y chwiorydd Davies o Gregynog, Catrin o Ferain a 'Merched Llangollen' yn cael eu cydnabod yn gynyddol fel rhannau pwysig o hanes Cymru. Yr un modd, mae'r diddordeb eang mewn hel achau a hanes teuluol yn y degawd diwethaf wedi bod yn fodd i feithrin cydnabyddiaeth o fywydau'r miloedd o ferched a gyflogwyd gan berchenogion ystadau Cymru - fel morwynion, cogyddion, glanhawyr a mamaethod i'w plant. Fodd bynnag, yn gyffredinol, mae'r cyfraniadau a wnaed gan ferched i ddylanwad ac effeithiau cymdeithasol, gwleidyddol, diwylliannol a chrefyddol ystadau yng Nghymru wedi cael eu hesgeuluso'n ddybryd gan hanesyddiaeth drwodd a thro, sydd wedi rhoi'r lle blaenaf i bortreadu'r profiad patriarchaidd.

Bwriad y gynhadledd un-dydd hon yw unioni'r diffyg hwnnw. Ei nod yw gosod sylfaen ar gyfer y genhedlaeth nesaf o ymchwil i'r modd y gall profiadau merched gyfrannu tuag at ddealltwriaeth fwy cynhwysfawr o hanes, diwylliant a thirweddau Cymru.

Ticedi £6: https://bit.ly/2z0sv8p

Dogfennau cysylltiedig: