Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

RHEOLI COETIROEDD: GORFFENNOL, PRESENNOL A DYFODOL - TREFTADAETH, YMARFER A CHYNALIADWYEDD

Lleoliad:
Ystafell G23, Adeilad Thoday, Prifysgol Bangor, LL57 2UW
Amser:
Dydd Iau 22 Mawrth 2018, 18:15–20:45
Cyflwynydd:
Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru
Cyswllt:
Dr Shaun Evans

RHEOLI COETIROEDD:

GORFFENNOL, PRESENNOL A DYFODOL - TREFTADAETH, YMARFER A CHYNALIADWYEDD

Mae coed a choetiroedd yn creu pont rhwng yr oesoedd: mae'r gwaith plannu, cynnal a chadw a chynaeafu wedi gofyn erioed am olwg hirdymor gan gydnabod bod cynnyrch, elw a mwynhad un genhedlaeth yn dibynnu'n aml ar waith plannu ac ymarfer cenhedlaeth flaenorol. 

Mae'r symposiwm arbennig hwn sydd wedi ei drefnu gan Gymdeithas Myfyrwyr Coedwigaeth Bangor, ar y cyd a Sefydliad Astudio Ystadau a Threftadaeth Coetiroedd Cymru, ac mae'n dod a dau siaradwr arbenigol ynghyd i adfyfyrio ar y ffyrdd y mae ystyriaethau'r gorffennol a'r dyfodol yn sail i ymarfer a blaengaredd cyfoes ym maes rheoli coedwigoedd.  

Mae'r Athro Ian D. Rotherham (Prifysgol Sheffield Hallam) wedi cyhoeddi'n helaeth ar hanes coedwigaeth, coetiroedd hynafol, cadwraeth a materion amgylcheddol.   Yn dilyn ei sylwadau treiddgar ar agweddau hanesyddol a diwylliannol ar reoli coetiroedd ceir cyflwyniad fydd yn siŵr o'n hysgogi i feddwl gan un o ymarferwyr mwyaf blaenllaw'r sector: Graham Taylor MBE, Rheolwr Gyfarwyddwr gyda'r ymgynghorwyr coedwigaeth blaenllaw Pryor and Rickett Silviculture sydd ar hyn o bryd yn rheoli/cynghori ar reolaeth tua 20,000 ha o goedwigoedd sydd mewn dwylo preifat ar ran rhyw 350 o gleientiaid.   Gwnaeth Graham ei radd gyntaf ym Mhrifysgol Bangor (BSc Coedwigaeth a Gwyddor Pridd, 1990) ac mae'n un o ymddiriedolwyr Woodland Heritage, elusen genedlaethol sy'n ceisio gwella'r ffordd y caiff coed eu tyfu, eu rheoli a'u cynaeafu yn y DU.

Bydd y symposiwm yn rhoi golwg gwerthfawr ar rai o'r cyd-destunau a'r ystyriaethau cymdeithasol, economaidd a diwylliannol sy'n fframio'r gwaith rheoli coed a choedwigoedd trwy'r oesoedd, gan gynnwys ar themâu cynaliadwyedd, cadwraeth, cynllunio tymor hir, estheteg tirwedd, mynediad cyhoeddus, ymarfer amaethyddol, crefftau traddodiadol y coetir, allbynnau masnachol, a gwerth ac amddiffyn coed a choetiroedd 'hynafol' a 'hen'.    

Dylai unrhyw fyfyriwr sy'n gobeithio datblygu gyrfa yn y sectorau coedwigaeth, amgylcheddol neu faterion gwledig fynnu dod i'r digwyddiad hwn; neu aelodau o'r cyhoedd sydd â diddordeb yng ngwerth diwylliannol coed, treftadaeth coetiroedd a rheoli tir. 

Rhaglen:

6.15        Cyrraedd

6.30        Ian D. Rotherham

7.15        Lluniaeth a rhwydweithio

7.45        Graham Taylor

8.30        Sesiwn holi ac ateb

8.45        Diwedd

Croeso i bawb. 

Nid oes angen archebu lle.  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag iwse@bangor.ac.uk

Dogfennau cysylltiedig: