Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Y Modiwl Perffaith

Lleoliad:
Wheldon Seminar Room
Amser:
Dydd Mercher 18 Hydref 2017, 14:30–16:00
Cyflwynydd:
CELT
Cyswllt:
CELT

Mae cynllunio modiwl yn hollbwysig i ddysgu mewn addysg uwch, ond yn aml nid yw'n cael ei werthfawrogi'n llawn. Mae'n hawdd cael eich dal mewn cylch o gyflwyno sesiynau, addasu asesiadau a newid deilliannau dysgu sy'n ymddangos fel pe bai'r weledigaeth y tu ôl i fodiwl yn llai pwysig. Ond i lawer ohonom, mae gwerth arbennig i'n modiwlau ein hunain bob amser: dyma'r ffordd rydym yn dal sylw myfyrwyr, eu cyflwyno i'r pynciau rydym yn eu caru, a'u helpu i ddatblygu i fod yn raddedigion.

Rydym yn aml yn tybio mai'r cynnwys yw'r rhan bwysicaf o fodiwl. Ond a yw ein myfyrwyr yn gwneud eu dewisiadau yn gyfan gwbl ar sail y pwnc, neu a oes mwy i gynllunio modiwl deniadol? O ran hynny, pwy sy'n penderfynu pryd yr ydym wedi cynllunio'r modiwl perffaith? Pa feini prawf ddylem ni fod yn eu defnyddio? A sut y gallwn fynegi ein cryfderau'n well a datblygu ein modiwlau i'w symud yn nes at ein delfrydau ein hunain?

Bydd y sesiwn hon yn ystyried cynllunio modiwlau o safbwynt dyheadau. Bydd yn annog cyfranogwyr i ystyried y gwahanol grwpiau sydd â diddordeb mewn cynllunio modiwlau,  ac egluro sut y gallant ddiffinio modiwl llwyddiannus (hyd yn oed modiwl 'perffaith'). Nid yw'r diffiniadau hyn bob amser yn cyd-fynd yn union â'i gilydd, ac yn aml y mannau lle mae gwahanol grwpiau yn anelu at wahanol dargedau yw'r mannau sensitif yn natblygiad modiwl. Yna byddwn yn ystyried p'un ai a allwn ni ragweld diffygion posibl, a sut y gallwn eu lliniaru er budd pawb.

P'un ydych chi'n cynllunio modiwl am y tro cyntaf neu eisiau gwella rhai sydd eisoes wedi eu sefydlu, rydym yn gobeithio y dewch i ymuno yn y drafodaeth!

Arweinir y sesiwn gan Dr Izzy Winder, aelod o dîm CELT.

Bwcio lle