Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Geoff Tompkinson

Sŵoleg a Sŵoleg y Môr, 1979

“Cefais fy magu yn Stourbridge yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr ac astudiais y gwyddorau ar gyfer Lefel A. Cymerais flwyddyn i ffwrdd ar ôl yr ysgol a thrwy ysbrydoliaeth cylchgrawn y National Geographic ac yn enwedig erthyglau nodwedd Jacques Cousteau, penderfynais wneud gradd ym Mioleg y Môr. Prifysgol Bangor oedd y dewis naturiol! Graddiais o Fangor gyda Gradd Anrhydedd 2:1 a phenderfynais ddilyn llwybr ffotonewyddiaduraeth, gan greu lluniau a straeon ar gyfer cylchgronau.

Gwyddwn na allwn ddisgwyl i unrhyw gylchgrawn fy nghymryd o ddifrif nes bod gen i gyhoeddiadau i'm henw ac felly treuliais amser hir yn ceisio penderfynu beth fyddai'n gwneud stori gyntaf dda. Bu ffrind imi o'r Brifysgol yn gwneud Gwasanaeth Gwirfoddol Dramor yn y Môr Tawel yn gweithio ar blanhigfa wymon ar Ynys y Nadolig. Euthum ati i ymchwilio i'r ynys honno a darganfûm fod iddi hanes diddorol a oedd yn gysylltiedig â phrofion y bom atomig a gynhaliwyd ddiwedd y 50au. Roedd fy mhwnc wedi fy newis innau!  Ar ben y diddordeb hanesyddol roedd yr ynys yn gyforiog hefyd o rai o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn y byd o'i gweld o'r awyr.

Bu'r stori'n llwyddiant mawr a chafodd ei syndiceiddio ledled y byd ar ôl y lansiad yn The Geran a rhifynnau Ffrainc o GEO Magazine.  Dilynais hynny gydag erthyglau nodwedd am Japan a'r London Butterfly House. Erbyn hyn, roedd fy nghabinet ffeilio'n gyforiog o doriadau a hanner syniadau am straeon a gallwn fynd at gylchgronau a chynnig syniadau a byddent yn fy nghymryd o ddifrif. Cefais gomisiwn gan y cylchgrawn Iseldireg 'Avenue' i wneud erthygl nodwedd arbennig ar Taiwan ym 1984. Yna dychwelais i'r Deyrnas Unedig i dynnu lluniau i stori dechnegol a oedd yn seiliedig ar ddelweddau a honno am Engelhard Industries, cwmni a oedd yn arbenigo mewn tynnu metelau gwerthfawr o sgrap electronig. Yn ddiweddarach enillodd y stori honno wobr Photo World Press.

Ym 1985 gweithiais ar gyfres o erthyglau nodwedd o luniau am ddatblygiadau gwyddonol arloesol iawn ar gyfer yr Observer Magazine. Dyna'r tro cyntaf i mi ddefnyddio fy ngradd brifysgol yn gymorth uniongyrchol i'm gwaith. Bu'n ddefnyddiol iawn wrth siarad â gwyddonwyr ymchwil fod gennyf ddealltwriaeth sylfaenol o'r egwyddorion a oedd yn aml yn help imi ddewis y   delweddau allweddol y byddai eu hangen arnaf i adrodd y stori.

Erbyn 1986 roedd gen i bortffolio da, bûm yn gweithio ar straeon ledled y byd, enillaswn wobr World Press Photo ac roedd fy ngwaith wedi cael ei gyhoeddi yn y rhan fwyaf o'r cylchgronau mawr ledled y byd a oedd yn cyhoeddi lluniau, ond doedd gen i ddim arian! Dechreuais ennill incwm ychwanegol o ffotograffiaeth i adroddiadau blynyddol i gwmnïau fel Glaxo, ICI, Zeneca, Fisons, Bibby, Inchcape, Ready Mixed Concrete, Genzyme a PHLS.

Erbyn 2000, penderfynais fod fy ngyrfa gyda lluniau llonydd Stoc wedi dod i ben ac mi droais fy ngolygon at luniau o symudiadau, lluniau treigl amser yn benodol (lle caiff y symudiad ei gyflymu i raddau llai neu fwy ar gyfer ei chwarae yn ôl). Deuthum yn arloeswr ar gynhyrchu lluniau digidol treigl amser i ImageBank Film ac ymhen dim, gosodais dasg i mi fy hun o dynnu cynifer ag y medrwn o luniau treigl amser o ddinasoedd mawr y byd.

Yn 2014 dechreuais ddatblygu fy nhechneg HyperZoom™. Mae honno bellach wedi datblygu nes galluogi cynhyrchu cyfresi o luniau treigl amser rhithwir di-dor sy'n gallu asio gyda rhai amser real, treigl amser, hyperdreigl a phob techneg ffilmio arall yn un llif heb ddim toriadau gweladwy rhwng y lleoliadau. Mae fy lluniau i'w gweld yn rheolaidd ar y teledu ledled y byd yn ogystal â ffilmiau mawr Hollywood.

Rwyf bellach wedi ymddeol o gynhyrchu ffilmiau masnachol ac rwy'n byw ar Lyn Hallstatt yn Alpau Awstria gyda fy ngwraig Liz.

Os hoffech weld rhywfaint o fy ngwaith o'r 30 mlynedd diwethaf, mae fy e-lyfr 'My Life Through The Lens' ar gael i'w lawrlwytho am ddim yma.” A dyma fy ngwefan.