Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Lucy Orchiston

Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg, 2011

Magwyd Lucy yn Loughborough a theimlai fod Bangor yn lle cartrefol. Yn y flwyddyn gyntaf bu'n byw yn y llety newydd sbon Alaw, gydag afon Menai i'w gweld o ffenest ei hystafell wely a'r Wyddfa o ffenest y gegin. Meddai Lucy, "Deuthum i Brifysgol Bangor pan oeddwn yn ddeunaw oed ac yn ofnus, heb unrhyw syniad beth i'w ddisgwyl. Roedd symud i ogledd Cymru yn frawychus ac yn gyffrous hefyd, ac wrth edrych yn ôl nawr rwy'n teimlo y dylwn fod wedi ei werthfawrogi'n fwy!".

Yn ei hail flwyddyn ym Mangor roedd Lucy yn gynrychiolydd cwrs a oedd yn cynnwys mynd i gyfarfodydd gyda phennaeth yr ysgol i drafod newidiadau yn yr adran a gweithredu fel llais i'w chyfoedion. Roedd hi hefyd yn dipyn o 'fodryb ofidiau', gan ei bod, ynghyd â'i chydletywr, yn ysgrifennu colofn trafod problemau reolaidd yn Seren, papur newydd myfyrwyr y Brifysgol. Roedd Lucy hefyd ar glawr blaen prosbectws Prifysgol Bangor 2010!

Ar ôl graddio gyda 2.1, dechreuodd Lucy ar yrfa mewn recriwtio. Yn ei swydd gyntaf bu'n gweithio'n agos gyda thimau adnoddau dynol mewnol a chafodd ddiddordeb mawr yn y gwaith roeddent yn ei wneud. Erbyn hyn mae Lucy yn mwynhau gyrfa lwyddiannus yn gweithio fel rheolwr recriwtio gydag Euro Car Parts. Meddai Lucy:

"Gwnaeth astudio ym Mangor fy estyn tu hwnt i'r meysydd rwy'n teimlo'n gartrefol ynddynt trwy gadw at ddyddiadau cau tynn, gwneud llawer o waith theori a darllen, a gan ein bod yn dîm eithaf bach roeddem yn treulio llawer o amser yn trafod a chyflwyno a rhoddodd hynny lawer o hyder i mi. Mae fy mhrofiad ym Mangor yn bendant wedi rhoi llawer o sgiliau i mi sydd wedi fy mharatoi ar gyfer y gweithle. Y rhai pwysicaf yw hyder a dycnwch, sgiliau sydd wedi fy ngyrru a fy nghadw ar y trywydd iawn hyd yn oed pan oeddwn yn wynebu heriau anodd iawn.

Yn ei swydd bresennol yn Euro Car Parts, mae Lucy wedi gwneud newidiadau sylweddol yn yr adran Adnoddau Dynol, trwy arloesi gyda mentrau cysylltiad cyflogaeth a chyrsiau datblygu hyfforddiant mewnol i ddarpar reolwyr. Mae ar fin dechrau ar lefel 5 CIPD  mewn rheolaeth adnoddau dynol, y mae'n ei astudio fel estyniad i'w gradd.