Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Ionawr 2011

Cynhadledd ôl-raddedigion Bangor: ‘Tu Hwnt i Ffiniau 2011 – Trawsnewid’

Hon oedd pumed flwyddyn y gynhadledd Tu Hwnt i Ffiniau a llwyddodd i dynnu ôl-raddedigion Bangor o wahanol ddisgyblaethau at ei gilydd ar gyfer cynhadledd ryfeddol a phrofiad gwerthfawr o ymwneud â phobl o lawer o wahanol feysydd. Unwaith eto llwyddodd y gynhadledd hon, a drefnir gan y Fforwm Myfyrwyr Ymchwil a’i chefnogi gan yr Uned Datblygu Academaidd a swyddfa’r Is-Ganghellor, i’n tynnu oddi wrth ein meysydd ymchwil cyfyng a rhannu ein profiadau gan elwa yr un pryd oddi wrth brofiadau eraill.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2011

Mae Bangor yn cynnig deg Ysgoloriaeth ddysgu-o-bell newydd ym maes Coedwigaeth Ryngwladol, diolch i Gomisiwn Ysgoloriaethau’r Gymanwlad

Mae’n bleser gan Staff yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (SENRGy) Prifysgol Bangor gyhoeddi bod Comisiwn Ysgoloriaethau’r Gymanwlad (CSC) wedi cytuno i gyllido 10 lle ar gyfer ysgolorion o wledydd datblygol o fewn y Gymanwlad i astudio ar gwrs dysgu-o-bell yr MSc mewn Coedwigaeth.  Bydd yr ysgoloriaeth yn cynnwys ffioedd dysgu rhyngwladol, ynghyd ag ysgoloriaeth deithio, fel y gall ysgolorion fynd ar gwrs maes yn 2012 neu 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ionawr 2011

Prifysgol yn penodi hyrwyddwr dros y Gymraeg a Chysylltiadau â’r Gymuned

Mae Prifysgol Bangor wedi penodi Mr Wyn Thomas i swydd Dirprwy Is-Ganghellor gyda chyfrifoldeb dros gyrsiau Cyfrwng Cymraeg a Chysylltiad â’r Gymuned.

Yn wreiddiol o Aberystwyth, graddiodd Mr Wyn Thomas o Brifysgol Bangor, ac mae’n gweithio yn Ysgol Cerddoriaeth y Brifysgol ers 1979.

Ei brif rôl yn y swydd newydd fydd datblygu ac arwain strategaethau’r Brifysgol ar gyfer hyrwyddo’r iaith Gymraeg, dwyieithrwydd ac astudiaeth cyfrwng Cymraeg, yn ogystal â datblygu cysylltiad y Brifysgol â chyrff  allanol a’r gymuned. Yn y cyswllt hwn, bydd yn cymryd rhan weithredol yn natblygiad project PONTIO.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2011

Y Prif Weinidog yn lansio canolfan gelfyddydau gwerth miliynau o bunnoedd ym Mangor

Heddiw [Dydd Gwener 21 Ionawr], bydd Pontio, canolfan gelfyddydau ac arloesi heb ei hail yng nghanol Bangor, yn cael ei lansio pan fydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn ymweld â’r datblygiad arfaethedig.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ionawr 2011

Ymchwil archeolegol Bangor ar y cyfnod cynnar yng Ngwlad yr Iâ yn denu sylw rhyngwladol

Mae darganfyddiadau archaeolegol a phalaeoecolegol yn dangos bod pobl wedi bod yn byw yng Ngwlad yr Iâ er y flwyddyn O.C. 800 - mae hynny 70 mlynedd yn gynharach na’r dyddiad traddodiadol ar gyfer nodi dyfodiad y Llychlynwyr i’r wlad. Mae’n ymddangos bod cysylltiad rhwng y bobl
gynnar hyn yng Ngwlad yr Iâ a chymunedau mynachaidd o’r traddodiad Gwyddelig oedd wedi’u lleoli yng ngorllewin yr Alban.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ionawr 2011

Gall cyfrifiaduron adnabod ein hemosiynau?

Bydd datblygiad cyfrifiadur sy’n medru darllen ein hemosiynau’n arwain at bob math o ddefnyddiau cyfrifiadurol, gan gynnwys gemau cyfrifiadur lle mae’n rhaid i’r chwaraewr meddiannu’u hemosiynau er mwyn chwarae.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2011

Ydych chi wedi ystyried astudio’n ôl-radd ym Mangor?

Ni ellwch gael gormod o gymwysterau ar gyfer cystadlu yn y farchnad swyddi ar hyn o bryd. Gall cymhwyster ôl-radd fod o gymorth i wneud i chi sefyll allan ymysg ymgeiswyr am swyddi, agor drysau i gyfleoedd newydd,  neu’ch helpu i symud ymlaen o’ch swydd bresennol neu newid cyfeiriad yn eich gyrfa.

Mae Prifysgol Bangor yn cynnal Ffair Gyrsiau Ôl-radd ddydd Gwener 18 Chwefror rhwng 12.00 - 2.00.

Bydd hyn yn galluogi myfyrwyr presennol, ac unrhyw raddedigion sy’n gweithio neu’n byw’n lleol ac sy’n awyddus i astudio ym Mangor, i ymweld â’r Brifysgol a chael gwybod o lygad y ffynnon pa ddewisiadau ar gyfer graddau uwch hyfforddedig ac ymchwil sydd ar gael yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2011

Gwaith ar hanes hinsawdd y môr yn ennill medal bwysig

Dyfarnwyd Medal bwysig Lewis Penny i’r Dr Paul Butler o Ysgol Gwyddorau’r Eigion gan y Quaternary Research Association am ei ymchwil ar hanes yr hinsawdd forol. Mae’r wobr yn cydnabod ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i’n dealltwriaeth o newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd yn y 2 filiwn o flynyddoedd diwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2011

Myfyriwr yn helpu i drawsnewid gwefan Sain

Mae un o fyfyrwyr ôl-raddedig Prifysgol Bangor yn trawsnewid gwefan y cwmni cerddoriaeth, Sain, fel rhan o Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (Knowledge Transfer Partnership) rhwng y Brifysgol a’r cwmni.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2011

Ennill drwy fynegi’ch barn am wyddoniaeth a’r amgylchedd

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig cyfle i bobol ifanc fynegi’u barn drwy gân, fideo, neu ffotograff! Mae dwy gystadleuaeth sy’n canolbwyntio ar wyddoniaeth ac ar themâu amgylcheddol ac sy’n cynnig gwobrau arian mawr yn cael eu lansio’r wythnos hon fel rhan o Ŵyl Wyddoniaeth gyntaf  y Brifysgol i bara wythnos gyfan.

Mae’r Ŵyl Wyddoniaeth yn rhedeg rhwng Gwener 11 Mawrth a Sadwrn 19 Mawrth 2011. Bydd gweithgareddau sy’n apelio at bob oedran a diddordeb.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2011

Prif Weinidog yn lansio Canolfan newydd Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru

Bu'r Prif Weinidog, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones,  yn lansio  Canolfan newydd Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru  ar ddechrau cyfarfod blynyddol Llys Prifysgol Bangor  heddiw (14 Ionawr 2011).
Cynhaliwyd y cyfarfod yn Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Bangor. Bu i'r cyfarfod yn ymuno drwy gyswllt fideo byw  â thros 150 o staff, myfyrwyr a mentoriaid ysgol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bu cyswllt fideo byw hefyd â stiwdio  Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru  yng Nghaerdydd.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2011

Technoleg Cyfieithu yn Helpu Diwydiant Cymru

Gall technoleg cyfieithu helpu diwydiant yng Nghymru i gyrraedd marchnadoedd newydd ac ar yr un pryd gynorhtwyo i gynnal a datblygu cymunedau dwyieithog Cymru.

Bydd cynhadledd ar y cyd rhwng prifysgolion Abertawe a Bangor, a gynhelir ym Mhrifysgol Bangor ar 14 Ionawr 2011, yn arddangos y datblygiadau diweddaraf ym maes technolegau iaith a lleferydd.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2011

Astudiaeth yn datgelu pwysigrwydd o fod yn debyg ond yn wahanol

Mae astudiaeth o gathbysgod arfog sydd yn frith yn afonydd bychain a nentydd ar draws De America, yn dangos nad ydynt yr hyn a ymddengys. Y gwir yw bod eu cymunedau’n llawer mwy amrywiol nag y tybiwyd.

Drwy astudiaeth ryngddisgyblaethol newydd, sy’n cael ei hadrodd yng nghylchgrawn Nature,  mae biolegwyr esblygiadol ym Mhrifysgol Bangor wedi sefydlu bod llawer o gathbysgod ‘Corydoras’ sy’n cydfyw yn yr un afonydd yn copïo patrwm lliw ei gilydd.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2011

Astudiaeth yn datgelu pwysigrwydd o fod yn debyg ond yn wahanol

Mae astudiaeth o gathbysgod arfog sydd yn frith yn afonydd bychain a nentydd ar draws De America, yn dangos nad ydynt yr hyn a ymddengys. Y gwir yw bod eu cymunedau’n llawer mwy amrywiol nag y tybiwyd.

Drwy astudiaeth ryngddisgyblaethol newydd, sy’n cael ei hadrodd yng nghylchgrawn Nature,  mae biolegwyr esblygiadol ym Mhrifysgol Bangor wedi sefydlu bod llawer o gathbysgod ‘Corydoras’ sy’n cydfyw yn yr un afonydd yn copïo patrwm lliw ei gilydd.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2011

CD myfyriwr yn ddewis CD Roc a Phop yr wythnos yn The Sunday Times

Mae myfyriwr trydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor wedi dechrau’r flwyddyn ar nodyn uchel- gan fod CD newydd ei fand Y Niwl o’r un enw, wedi derbyn y clod o’i ddethol yn CD yr wythnos gan bapur newydd y Sunday Times yn eu hatodiad diwylliant.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2011

Mae peidio â chynhyrfu’n arf werthfawr wrth wynebu afiechyd

Mae pobl sy’n ymwroli ac yn ymddangos yn ddewr ar adegau o drallod yn fwy abl i ddod atynt eu hunain wedi salwch, yn ôl ymchwil a waned ym Mhrifysgol Bangor.

Gall agwedd bositif tuag at fywyd, sy’n meithrin ymdeimlad o wytnwch, fod yn fodd i oresgyn sialensiau salwch.

Yn yr ymchwil a fu’n archwilio’r modd yr oedd pobl yn ymateb i’r sialensiau amrywiol o heneiddio, cafwyd bod gwytnwch seicolegol yn allweddol o ran cynnal ffyniant meddyliol wrth ymdopi neu ymdrin â chyflyrau difrifol fel arthritis, clefyd siwgr a chyflyrau’r galon, wrth heneiddio.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2011

UWBmis & Agresso

From 4 January 2011, HR and Payroll management information, previously delivered via UWBmis, will be accessed via Agresso Self-Service (agresso.bangor.ac.uk).

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ionawr 2011