Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Mai 2011

Ar drywydd gwyddau ucha’r byd

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Bangor wedi datgelu gorchestion rhyfeddol y gwyddau sy’n medru hedfan uchaf yn y byd, ac mae ffrwyth eu hymchwil i’w gyhoeddi yn y cylchgrawn gwyddonol Americanaidd pwysig:  Proceedings of the National Academy of Sciences.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2011

Cyfle i gyfarfod â’r Ysgol Gwyddorau Eigion ym Mhorthaethwy

Gwahoddir chi i alw heibio Llong Ymchwil y Prince Madog ac i ymweld â’r Ysgol Gwyddorau Eigion, Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2011

Cyfraniad Graddedigion o 2012

Mewn ymgais i gynnal a gwella’i henw da am brofiad o’r safon uchaf i fyfyrwyr, mae Prifysgol Bangor wedi cynnig ffioedd hyfforddi o £9,000 ar gyfer myfyrwyr is-radd a TAR o Brydain a’r Undeb Ewropeaidd o 2012. Yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru, bydd myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru yn talu dim ond y ffi gyfredol o tua £3,400 y flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2011

Graddedigion Gardd Fotaneg Frenhinol Kew yn heplu allan yn Botanical Beats

Gŵyl gerdd haf fwyaf Bangor, lle mae bandiau lleol, celfyddwyr ac arddangoswyr o fudiadau bywyd gwyllt lleol yn ymgasglu yng Ngardd Fotaneg Prifysgol Bangor yn Nhreborth i fwynhau cerddoriaeth, celf a bywyd gwyllt! Mae'n debyg taw dyma'r unig gyfuniad yn y byd o'i fath, yn cymysgu gŵyl gerdd a bio-amrywiaeth! Mae hyd yn oed gennym ni ein band ein hunain yn yr ardd! Y flwyddyn hon fe fyddwn yn cael ein helpu gan wirfoddolwyr arbennig o'r Ardd Fotaneg Brenhinol yn Kew!

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2011

Grant o Bwys gan AHRC wedi’i ddyfarnu i PRoMS – ‘Cynhyrchu a Darllen Ffynonellau Cerddoriaeth / The Production and Reading of Music Sources, 1480-1530’

Bydd llawysgrifau cerddoriaeth ac argraffiadau o ‘Oes Aur’ polyffoni yn dod o dan y chwyddwydr mewn project ymchwil tair-blynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2011

Sut i ddechrau busnes am lai na £5,000

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr, graddedigion a staff y Brifysgol ddysgu sut i ddechrau busnes am lai na £5,000 mewn cyflwyniad ‘Start-Up Smart’ a drefnwyd gan broject Byddwch Fentrus y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd. Daeth dros drigain o bobl o amrywiaeth o gefndiroedd ac adrannau academaidd i'r digwyddiad.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2011

Cydnabod gwaith da wrth farchnata Prifysgol Bangor

Heno ( 26.5.11), bydd tîm marchnata Prifysgol Bangor  yn clywed os ydynt am lwyddo  cipio gwobr Adran Farchnata’r Flwyddyn Euro  yn noson gwobrwyo RSCG Heist. Mae hyn yn dilyn ystadegau diweddar sy’n dangos bod y Brifysgol wedi cynyddu nifer ei cheisiadau israddedig o 21% o gymharu â chynnydd o 3% ymysg ei chystadleuwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2011

Undeb Myfyrwyr Bangor yn mynd y filltir ychwanegol i dorri record byd am gadwyn o faneri

 

Mae cefnogwyr Masnach Deg yn Undeb Myfyrwyr Bangor yn dathlu yn dilyn cyfrannu at gadwyn o faneri Masnach Deg i dorri record byd.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2011

Cwpan Futsal Agoriadol Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn barod am y gic gyntaf ym Maes Glas

Ddydd Sadwrn 22 Mai, bydd 28 o dimau  o Gymru benbaladr yn dod i Brifysgol Bangor i gystadlu am Gwpan Futsal cyntaf Cymdeithas Bêl-Droed Cymru a’r cyfle i ymgymhwyso ar gyfer Ewrop. 

 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2011

Mesur effaith rhewlifau’n toddi ar gerrynt y môr

Mae tîm o wyddonwyr o Brifysgolion Bangor a Sheffield wedi defnyddio model hinsawdd cyfrifiadurol i astudio sut yr effeithiodd dŵr croyw, a ryddhawyd i’r cefnforoedd ar ddiwedd oes yr iâ 140,000 o flynyddoedd yn ôl, ar y rhannau o gerrynt y cefnforoedd sy’n rheoli hinsawdd. Dyma’r astudiaeth gyntaf o’i bath ar gyfer y cyfnod amser yma.

Mae papur wedi’i seilio ar yr ymchwil,  sydd wedi’i ysgrifennu ar y cyd gan Dr Mattias Green, Uwch Gymrawd Ymchwil yn Ysgol Gwyddorau Eigion y Brifysgol,  yn  cael sylw fel ‘Pigion y Golygydd’ mewn cylchgrawn Americanaidd blaenllaw yn y maes, sef Paleoceanography.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2011

Myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor yn ymweld â China

Yn Ebrill 2011, aeth 16 o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor ar ymweliad cyntaf myfyrwyr o’r Ysgol â China. Fe’u harweiniwyd gan yr Athro John Goddard, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol; Sarah Wale, Rheolwr yr Ysgol; Yizheng Wang, Swyddog Cyswllt a Chefnogaeth Ryngwladol; a Peter Westmoreland, Cyswllt Myfyrwyr a Chynorthwywr Ymchwil.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2011

Prifysgol Bangor yn croesawu’r Achrediad diweddaraf i Bysgodfa Gynaliadwy

Mae Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor wedi croesawu’r newydd fod y bysgodfa sy’n cynhyrchu Cregyn y Frenhines (Queenies) o Ynys Manaw, wedi ennill tystysgrif gynaladwyedd o dan Raglen y Cyngor Stiwardiaeth Forol. 

Mae arbenigwyr ym maes pysgodfeydd cynaliadwy yn yr Ysgol wrthi’n gweithio er 2006 gydag Adran Llywodraeth Ynys Manaw dros yr Amgylchedd, Bwyd ac Amaeth, er mwyn ei chynghori ar sut i reoli’r bysgodfa mewn modd cynaliadwy.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2011

Ymchwilwyr Geiriau/Cerddoriaeth o Brifysgol Bangor yn rhan o ddau ddigwyddiad yng nghanol Llundain

Bu’r Darlithydd mewn Ffrangeg, Dr Helen Abbott a’r Cymrawd Ymchwil Er Anrhydedd mewn Ffrangeg, Sholto Kynoch yn cyd-gyflwyno sesiwn ar eu cywaith ymchwil sy’n edrych ar berfformio’r gân Ffrangeg yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2011

Bangor yn ymuno â sesiwn holi ac ateb The Guardian heddiw

Mae Dr Roger Slack, Darlithydd mewn Cymdeithaseg a Dulliau Ymchwilio yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor yn cymryd rhan mewn  sesiwn holi ac ateb The Guardian ar gyfer myfyrwyr a graddedigion Cymdeithaseg heddiw (Mercher 18 Mai) rhwng 1.00- 4.00.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2011

Prifysgol Bangor yn croesawu Cynulleidfa Ryngwladol

Yn ddiweddar, daeth Cynhadledd Ryngwladol â’r goreuon o blith ymchwilwyr ym maes graffeg gyfrifiadurol i Gymru, gan mai yn Llandudno y cynhaliwyd y gynhadledd Ewrograffeg ym mis Ebrill.

Trefnwyd y Gynhadledd gan staff o’r Ysgol Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Bangor, a bu’r cynadleddwyr yn ymweld â Neuadd Prichard Jones yn y Brifysgol ar gyfer Cinio Gala ar y noson olaf.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2011

Arweinwyr Cyfoed yn derbyn diolchiadau’r Brifysgol

Bu bron i bum cant o fyfyrwyr (486) yn gwirfoddoli i gefnogi myfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor eleni-  sef y nifer fwyaf erioed.

Diolchwyd i’r ‘Arweinwyr Cyfoed’, fel y’u gelwir, a chyflwynwyd tystysgrifau iddynt mewn seremoni yn y Brifysgol yn ddiweddar, pryd y cydnabuwyd eu sgiliau a’u cyfraniad i’r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mai 2011

Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor

Mae Ross Davies o Ben-y-bont ar Ogwr, De Cymru, wedi’i ethol yn Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor.

Roedd Ross yn un o 486 o fyfyrwyr a gafodd eu hyfforddi eleni fel Arweinwyr Cyfoed - y nifer fwyaf erioed -  ac a fu’n gwirfoddoli i gefnogi ac arwain myfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mai 2011

Cydnabod gwaith da wrth farchnata Prifysgol Bangor

Yn dilyn yr ystadegau diweddar sy’n dangos bod Bangor wedi cynyddu nifer ei cheisiadau israddedig o 21% o gymharu â chynnydd o 3% ymysg ei chystadleuwyr, daw’r newyddion fod tîm marchnata Bangor wedi ei enwebu am wobr adran farchnata’r flwyddyn Euro RSCG Heist.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2011

Wythnos Busnes Gwynedd 23-27 Mai 2011

Mae Wythnos Busnes Gwynedd yn ôl unwaith eto eleni, gan ddod â busnesau at ei gilydd i gyfnewid syniadau, cael cyngor a gwybodaeth, a dathlu llwyddiannau lleol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2011

Mae dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor yn mynd i redeg hyd Iwerddon i godi arian at achos da.

Mae myfyrwyr Gwyddorau Chwaraeon, Philip Clarke, 21, a Michael O’Reilly, 21, yn ymarfer ar gyfer rhedeg 385 milltir ar draws Iwerddon mewn 13 diwrnod ym mis Gorffennaf.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2011

Athro Cymraeg yn ymweld ag Ohio i ddathlu pedwar canmlwyddiant cyhoeddi Beibl Saesneg y Brenin Iago

Gwahoddwyd yr Athro Peredur Lynch o Ysgol y Gymraeg i gymryd rhan mewn cyfres bwysig o ddarlithoedd ym Mhrifysgol Daleithiol Ohio er mwyn dathlu pedwar canmlwyddiant cyhoeddi Beibl Saesneg y Brenin Iago ym 1611.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2011

Ysgol Cychwyn Busnesau, a gynhaliwyd gan Byddwch Fentrus

Y Pasg hwn, daeth grŵp o fyfyrwyr a graddedigion at ei gilydd ar gyfer Ysgol Cychwyn Busnesau flynyddol Bangor, a drefnir gan Broject Byddwch Fentrus, sy’n rhan o’r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd.  Bu mwy na 25 o fyfyrwyr o amrywiaeth o gefndiroedd pynciol academaidd yn bresennol yn y gyfres o weithdai a gynhaliwyd yn ystod cyfnod o 4 diwrnod. Roeddent yn anelu at fyfyrwyr a oedd yn ystyried hunan-gyflogaeth yn ystod eu hastudiaethau neu ar ôl gorffen.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2011

Cyn fyfyriwr yn cwblhau taith epig 30,000 milltir mewn cerbyd i Dde Affrica ac yn ol

Mae myfyriwr a raddiodd o Brifysgol Bangor newydd gwblhau taith epig 30,000 milltir mewn cerbyd i Dde Affrica ac yn ôl mewn ymgais i godi £10,000 ar gyfer dwy elusen, Link Ethiopia ac Alzheimer’s Research Trust.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2011

Undeb Myfyrwyr Bangor yn ennill dros yr amgylchedd

Mae Undeb Myfyrwyr Bangor wedi ennill nid un na dwy, ond tair gwobr am eu gwaith amgylcheddol yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2011

Mae aelod staff Prifysgol Bangor wedi llwyddo i orffen marathon 152 milltir yn niffeithwch y Sahara.

Mae aelod staff Prifysgol Bangor wedi llwyddo i orffen “y ras galetaf ar droed ar wyneb y ddaear” yn niffeithwch y Sahara fis Ebrill.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mai 2011

Ymchwilwyr yn mesur gwerth gwên

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi pennu gwerth economaidd ar wên, gan ddangos yn wyddonol yr effaith y gall gwên ddiffuant ei chael ar y modd y cymerwn benderfyniadau.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mai 2011

Prifysgol yn Anrhydeddu goreuon Cymru a Bangor

Beirdd, cantorion, chwaraewyr rygbi – adlewyrchiad teg o Gymru yn ôl rhai! Maent ymysg yr unigolion fydd yn derbyn cymrodoriaeth er anrhydedd yn ystod y seremonïau graddio a gynhelir rhwng 9 a 15 Gorffennaf eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2011

Tynnwch eich beic allan i gefnogi dyslecsia ar ddydd Sul 15 o Fai

Yn dilyn taith feics llwyddiannus y flwyddyn ddiwethaf pryd codwyd £270 ar gyfer gwaith  efo plant efo dyslecsia gan Ganolfan Dyslecsia Miles , mae taith arall yn cael ei threfnu ar gyfer Sul 15 Mai.

Fel y llynedd, byd dyn dilyn taith rhwng Bangor, Bethesda a thua Chaernarfon, a bydd yn dilyn Lonydd Glas a llwybrau beicio. Mae’r brif daith yn 35 milltir, gyda thaith fyrrach o 15 milltir i’r llai uchelgeisiol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2011