Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Awst 2011

Archeoleg fodern yn datgelu cyfrinachau Eliseg

Bydd archeolegwyr o brifysgolion Bangor a Chaer yn cychwyn ail dymor o waith cloddio o gwmpas Colofn Eliseg, heneb garreg o’r nawfed ganrif OC a saif ar dwmpath ger Abaty Glyn y Groes, Llangollen,  rhwng 4-16 Medi 2011. Bydd prynhawn agored ar y safle cloddio archeolegol ddydd Gwener 16 Hydref, rhwng 3- 6 y.p.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Awst 2011

Seiclo 180 milltir i Gaerdydd i godi arian i ward Alaw, Ysbyty Gwynedd

Bydd darlithydd newyddiaudraeth yn taclo taith i Gaerdydd fis Medi – ar gefn beic i godi arian i ward trin canser.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Awst 2011

Myfyrwraig yn cael cyfle i roi iaith ar waith gyda Canolfan Bedwyr

Mae Katharine Young o Flaenau Ffestiniog wedi cael cyfle i wneud deg wythnos o brofiad gwaith gyda uned gyfieithu’r Brifysgol, Canolfan Bedwyr, cyn iddi symud i Ffrainc i astudio yn ei thrydedd blwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Awst 2011

Graddedigion Bangor - yn fwy bodlon na'r myfyriwr cyfartalog

Wrth i'r ymgiprys blynyddol am leoedd prifysgol ddechrau, bydd y myfyrwyr hynny sy'n troi eu golygon at Brifysgol Bangor yn falch o wybod y byddant yn ymuno â rhai o fyfyrwyr mwyaf bodlon Cymru.

Mae canlyniadau’r arolwg cenedlaethol diweddaraf ar foddhad myfyrwyr yn rhoi darlun cadarnhaol iawn o’r addysg a'r gofal a roddir i fyfyrwyr prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Awst 2011

Cydnabyddiaeth ryngwladol i Food Dudes

Bydd yr academyddion o Brifysgol Bangor sydd y tu ôl i raglen dra llwyddiannus y Food Dudes, sy’n annog plant ifainc a’u teuluoedd i ddewis bwydydd iach, i dderbyn gwobr am y modd y maent wedi addasu eu gwybodaeth wyddonol at ddiben ymarferol iawn.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Awst 2011

Penodiad Polisi Iechyd ym Mhrifysgol Bangor

Fe fydd modd astudio Polisi Iechyd trwy gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Gwyddor Cymdeithas, Prifysgol Bangor o fis Hydref eleni yn dilyn penodi’r Dr. Myfanwy Davies yn ddarlithydd yno. Bydd hyn yn gyfrwng i ymestyn y ddarpariaeth bresennol ac yn sail i gynlluniau ymchwil mewn meysydd gwirioneddol arloesol a pherthnasol i’n cyfnod ni.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Awst 2011

Tîm Codi Pwysau Olympaidd China yn mwynhau ymlacio ym mynyddoedd Gogledd Cymru

Yn ddiweddar bu Tîm Codi Pwysau Olympaidd China yn aros ym Mhrifysgol Bangor ar gyfer eu gwersyll hyfforddi i baratoi ar gyfer Gemau Olympaidd Llundain 2012. Cyn gadael fe wnaethant fwynhau bore prin o ymlacio gan gael taith i weld rhai o ogoniannau cefn gwlad Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Awst 2011

Y BBC yn comisiynu dwy raglen ddogfen wedi’u seilio ar ymchwil ym Mhrifysgol Bangor

Caiff ymchwil a wnaed ym Mhrifysgol Bangor i fywyd Iddewig yng Nghymru ei darlledu gan y BBC. Darlledir dwy raglen ddogfen ar y radio, y naill yn Gymraeg a’r llall yn Saesneg, gan ddefnyddio gwaith ymchwil tri academydd yng Ngholeg y Celfyddydau, Addysg a’r Dyniaethau - Awst 11 am 13.15 ar Radio Cymru (Terfysg Tredegar) a  Sul 14 ar Radio Wales am 17.30 (The Tredegar Riots http://www.bbc.co.uk/programmes/b013bzm0).

Dyddiad cyhoeddi: 10 Awst 2011

Mwy o ddarpariaeth yn Gymraeg i bobl hŷn

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i sicrhau bod pobl hŷn mewn ysbytai neu gartrefi gofal yn cael cyfathrebu yn Gymraeg os mai dyma eu dymuniad.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Awst 2011

Gwyddonwyr Bangor yn ymchwilio sut orau i ofyn cwestiynau anodd

Mae gofyn i bobl a ydynt yn ymwneud ag unrhyw weithgaredd anghyfreithlon yn anodd, oherwydd mae’n bosib iawn na fydd rhai sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau felly eisiau taflu bai arnynt eu hunain. Mae rheoli adnoddau naturiol yn dibynnu’n aml ar ddylanwadu ar ymddygiad pobl, gan gynnwys ceisio atal gweithgareddau anghyfreithlon megis lladd rhywogaethau sydd dan warchodaeth. Fodd bynnag, mae meddwl am ffyrdd o gyflawni hynny’n anodd gan nad yw rhai sy’n torri’r gyfraith fel rheol eisiau datgelu pwy ydynt. Fe wnaeth gwyddonwyr yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth y Brifysgol lunio dull sensitif o ymchwilio er mwyn amcangyfrif faint o ffermwyr yn Ne Affrica oedd yn lladd anifeiliaid rheibus ar eu tir. Fe wnaethant ddarganfod bod bron 20% o ffermwyr wedi lladd llewpardiaid yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, sy’n ffigwr eithriadol uchel o ystyried bod y rhywogaeth hon yn lleihau mewn rhan helaeth o’i thiriogaeth.                

Dyddiad cyhoeddi: 8 Awst 2011

Myfyriwr yn rasio yn erbyn y cloc i achub un o’r gwyfynod mwyaf prin yng Nghymru

Mae myfyriwr yn byw mewn ambiwlans wedi ei addasu mewn coetir yn Sir Fynwy wrth iddo rasio yn erbyn y cloc i achub un o’r gwyfynod mwyaf prin yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Awst 2011

Genod yn cael cyfle i ddarganfod gwyddoniaeth

Nid yw dod o hyd i DNA rhinoseros, creu dillad clybio yn electronig na mynd drwy archwiliad diogelwch mewn Gorsaf Bŵer niwclear yn weithgareddau arferol bore Sadwrn i ferched 14 oed.

Ond yn sgil project ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor a Gyrfa Cymru, bu criw o ferched ifanc yn treulio eu Sadyrnau yn cael blas ar wyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg a hynny mewn awyrgylch hwyliog ac anffurfiol.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2011

Myfyriwr o Fangor yn ennill Gwobr Myfyriwr sy’n Gwirfoddoli’r Flwyddyn

Dyfarnwyd Steve Barnard yn Fyfyriwr sy’n Gwirfoddoli’r Flwyddyn gan fudiad Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau (BUCS) yn eu cinio blynyddol yn Leeds eleni

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2011