Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Mai 2012

‘Coron Driphlyg’ amgylcheddol i Brifysgol Bangor

Prifysgol Bangor yw’r Brifysgol fwyaf ‘gwyrdd’ yng Nghymru, yn ôl ’People and Planet’, sef y rhwydwaith myfyrwyr mwyaf ym Mhrydain sy’n ymgyrchu i ddod a thlodi byd-eang i ben, i gefnogi hawliau dynol ac amddiffyn yr amgylchedd.  Yng Nghynghrair 2012, a gyhoeddwyd ym Mhapur newydd y Guardian, roedd Prifysgol Bangor ar y brig o blith prifysgolion Cymru, a hefyd wedi codi yn y Gynghrair o safle 28 i safle 19 o fewn y DU. Ar yr un pryd â’r cyhoeddiad, deallodd y Brifysgol ei bod wedi ennill Lefel 5 Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd, am ei hymroddiad i gyflawni gwellhad amgylcheddol parhaus.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2012

Gwahodd academydd o Fangor i banel rhyngwladol ar gael gwared ag is-gynhyrchion anifeiliaid

Efallai nad yw is-gynhyrchion anifeiliaid yn bwnc y mae llawer yn meddwl amdano, ond mae cael gwared â hwy’n ddiogel ac yn effeithiol yn hynod o bwysig o ran afiechydon, diogelwch bwyd a hyd yn oed newid hinsawdd. Crëir miliynau o dunelli o is-gynhyrchion o anifeiliaid bob blwyddyn yn sgil i diwydiant bwyd ac amaeth, ac mae’r mater yn dod yn fwyfwy pwysig ar lefel fyd-eang.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2012

Bangor yn ennill grant o bwys gan yr Academi Addysg Uwch

Mae tri academydd o Brifysgol Bangor wedi ennill grant sylweddol gan yr Academi Addysg Uwch (AAU)  a fydd yn cefnogi datblygiad dysgu ac addysgu ar draws addysg uwch y DU.

Bydd Dr Nicola Callow,  Dr James Hardy a Dr Calum Arthur o Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor yn arwain rhaglen  a fydd yn ymchwilio i "Effaith goruchwyliaeth drawsnewidiol ar  ennill myfyrwyr, eu cadw a sicrhau eu llwyddiant."

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2012

Gwobrau dysgu dan arweiniad myfyrwyr 2012

Daeth dros ddau gant o fyfyrwyr, cynrychiolwyr cyrsiau a staff y Brifysgol at ei gilydd yn ddiweddar i ddathlu Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr, y cyntaf i’w gynnal ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2012

Prifysgol Bangor yn dal i fuddsoddi yn y profiad a gaiff myfyrwyr

Mae Prifysgol Bangor yn cyhoeddi ei bod yn creu 11 o swyddi newydd ar draws ei hystod o wasanaethau cefnogi myfyrwyr. Darperir staff ychwanegol mewn meysydd fel lles myfyrwyr a chefnogaeth llyfrgell, a gyllidir fel rhan o ymrwymiad y Brifysgol i fyfyrwyr dan nawdd ei chynllun ffioedd newydd.  Rhoddwyd ystyriaeth i roi’r manteision gorau posibl i fyfyrwyr ar draws pob disgyblaeth ac o bob cefndir.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2012

Y rhwydwaith uwchgyfrifiadura gwasgaredig cyntaf yn y DU yn rhoi hwb i fusnesau Cymru

Mae’r cyhoeddiad hwn yn tynnu sylw at y garreg filltir ddiweddaraf i’w chyrraedd gan gwmni Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) Cymru, a ffurfiwyd er mwyn rheoli cydweithrediad a rhannu gwasanaethau rhwng Prifysgolion yng Nghymru. Mae ein menter unigryw’n galluogi cwmnïau ac ymchwilwyr prifysgol yng Nghymru i gyflymu prosesau arloesi drwy ddefnyddio’r dechnoleg uwchgyfrifiadura ddiweddaraf. Mae Prifysgol Bangor yn hynod falch o fod yn aelod o’r fenter hon.

Gall technoleg cyfrifiadura perfformiad uchel ymdrin â symiau aruthrol o ddata a’u dadansoddi’n gyflym iawn, gan ddod â chynnyrch a gwasanaethau newydd i’r farchnad yn gynt. Mae HPC Cymru o bwysigrwydd strategol mawr i economi Cymru a’i nod yw troi Cymru’n ganolfan ryngwladol flaenllaw ar gyfer cymwysiadau ymchwil uwchgyfrifiadura arbenigol, gan sicrhau bod Cymru’n tyfu ei heconomi wybodaeth a bod ganddi fantais gystadleuol ryngwladol gref.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2012

Cartref yn y Brifysgol i Fenter Cydweithredol sy’n gwerthu llysiau lleol

Mae menter gydweithredol leol sy’n galluogi pobl i brynu llysiau  sydd wedi’u tyfu’n lleol wedi ei hail-lansio’n llwyddiannus yng Nghanolfan Chwaraeon Maes Glas yn ddiweddar.

 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mai 2012

Prifysgol Bangor yn helpu llywodraeth Madagascar i ddatblygu strategaeth i fynd i’r afael â hela anifeiliaid gwylltion

Mae hela anifeiliaid gwylltion fel bwyd yn un o'r prif faterion cadwraeth sy'n cael sylw ar draws llawer o'r trofannau.  Fodd bynnag, tan yn weddol ddiweddar, nid oedd llawer yn sylweddoli bygythiad yr hela hwn i fywyd gwyllt Madagascar, yn cynnwys ei lemyriaid enwog.  Ond, yn dilyn tair blynedd o ymchwil gan Brifysgol Bangor gyda’r Malagasy NGO Madagasikara Voakajy (a gyllidir gan Darwin Initiative llywodraeth Prydain), mae yna lawer mwy o wybodaeth yn awr ar faint y broblem hon a sut y gellir mynd i’r afael â hi.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mai 2012

Dyddiad cyflwyno papurau wedi ei ymestyn hyd Mai 31ain

Mae'r dyddiad cyflwyno papurau wedi ei ymestyn hyd Mai 31ain ar gyfer Cyfieithu Diwylliannol a Dwyrain Asia: Ffilm, Llenyddiaeth a Chelf. Mwy o wybodaeth yma: https://sites.google.com/site/culturaltranslationbangorwales/

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2012

Blwyddyn 7 yn profi eu gallu i sillafu mewn gwahanol ieithoedd

Mae Llysgenhadon Iaith o fewn yr Ysgol Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Bangor  wedi helpu i sicrhau bod cystadleuaeth ddiweddar ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 o bob rhan o ogledd Cymru wedi bod yn llawn hwyl a chofiadwy.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mai 2012

Cyffro croesawu'r Fflam Olympaidd i Fangor

Mae amrediad o ddigwyddiadau wedi'u trefnu gan y Brifysgol i groesawu'r fflam Olympaidd i'r ddinas.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mai 2012

Prifysgol Bangor a Chamre Cymru yn cyd-weithio i wneud gwahaniaeth

Mae myfyrwraig PhD o Brifysgol Bangor yn gweithio gyda Chamre Cymru i wneud yn siŵr fod pobl ifanc yn cael y gorau allan o'u teithiau.

Mae Samantha McElligott, sydd ar hyn o bryd yn byw yn Llandegfan, Ynys Môn, yn gweithio gyda Chamre Cymru o dan raglen tair blynedd KESS ym Mhrifysgol Bangor i fesur manteision alldeithiau tramor fel profiad datblygiadol cadarnhaol i bobl ifanc.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mai 2012

Gwaith hyfforddi ym maes dementia yn cael sylw mewn rhaglen ddogfen

Mae'r gwaith a wnaed i gefnogi a hyfforddi gofalwyr pobl â dementia, a gynhaliwyd gan Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia ym Mhrifysgol Bangor yn cael sylw ar raglen Dementia: Making a Difference ar BBC 2 Wales heno (24.5.12) am 22.00

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2012

Astudiaeth fyd-eang gyntaf: Gall morwellt ar wely’r môr storio dwywaith gymaint o garbon â choedwigoedd

Mae ardaloedd o wely’r môr sydd dan fygythiad byd-eang yn llefydd arbennig i storio carbon yn ôl papur a gyhoeddir yn y cyfnodolyn Nature Geoscience yr wythnos hon (20.5.11:doi:10.1038/ngeo1477).Yr astudiaeth “Seagrass Ecosystems as a Globally Significant Carbon Stock” yw’r dadansoddiad byd-eang cyntaf o garbon wedi ei storio mewn caeau o forwellt.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2012

Profi dull newydd o ddiogelu stociau pysgod y byd

Mae Nature Communications (DOI 10.1038/ncomms1845 22/05/12) yn adrodd ar offer genetig newydd pwerus a hyblyg a fydd yn gymorth i ddiogelu stociau pysgod yn Ewrop a hefyd ddefnyddwyr o Ewrop. Mae’r papur yn adrodd ar y system gyntaf y profwyd ei bod yn gallu adnabod poblogaethau rhywogaethau pysgod i safon fforensig o ddilysu.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2012

Staff Ieithoedd Modern yn llwyddo yn y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Cafwyd perfformiad hynod lwyddiannus gan yr Ysgol Ieithoedd Modern yn y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr 2012 yn ddiweddar. Llwyddodd pedwar aelod o staff i gyrraedd y rhestr fer ymysg nifer uchel o enwebiadau.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2012

Fflam Olympaidd yn dod i Fangor

Bydd Prifysgol Bangor yn ymuno â'r dathliadau pan fydd y Fflam Olympaidd yn dod i’r ddinas wythnos nesaf.  Mae nifer o staff, myfyrwyr a graddedigion o’r Brifysgol ymhlith y rhai sydd wedi cael yr anrhydedd o  gludo’r Ffagl Olympaidd ar ei thaith drwy ogledd Cymru ar Ddydd Llun,  Mai 28 ac i ddathlu’r digwyddiad bydd y Brifysgol yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau o amgylch Bangor ar y diwrnod.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mai 2012

Cyfle i weld llyfr prin gan Charles Dickens

Mae rhifyn prin o Oliver Twist gan Charles Dickens i'w weld ym Mhrifysgol Bangor ar hyn o bryd.

Mae’r arddangosfa 'Charles Dickens - Bywyd mewn Print' i'w gweld yn Ddarllenfa Shankland ym Mhrif Lyfrgell Prifysgol Bangor i ddathlu daucanmlwyddiant genedigaeth yr awdur enwog.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2012

Myfyrwraig PhD o Fangor yn cael gwobr yn 6ed Cyngres Pysgodfeydd y Byd

Ar ôl cwblhau ei gradd PhD yn ddiweddar yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion, Prifysgol Bangor, mae Gwladys Lambert wedi dod yn gydradd am ei chyflwyniad llafar yn 6ed Cyngres Pysgodfeydd y Byd a gynhaliwyd yng Nghaeredin ar 7-11 Mai.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2012

Academydd o Fangor i deithio i Wlad Pwyl

Yr wythnos hon, bydd Dr Aled Llion Jones o Ysgol y Gymraeg, yn teithio i brifysgolion yng Ngwlad Pwyl, yn dilyn gwahoddiadau i ddarlithio ar lenyddiaeth ganoloesol Gymraeg. Hefyd, bydd yn cyfrannu at brosiectau sy’n ymwneud â chyfieithu llenyddiaeth gyfoes rhwng y ddwy iaith.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2012

Prifysgol Bangor yn Gwobrwyo Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn 2012

Mae Rebecca Earnshaw wedi’i henwi’n enillydd gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn 2012 ym Mhrifysgol Bangor, i gydnabod y gefnogaeth wych mae wedi’i rhoi i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2012

Cyhoeddwyd bod cyfrol ddiweddaraf yr Athro Gerwyn Wiliams ar Restr Fer Llyfr y Flwyddyn 2012

Cyhoeddodd Gerwyn Wiliams, aelod o Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor, Rhwng Gwibdaith a Coldplay (Gwasg y Bwthyn) haf diwethaf, ac y mae'n cyfleu ei argraffiadau o fywyd teuluol a chyhoeddus gan symud o ran lleoliad o Fae Caerdydd i Ground Zero.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2012

Gall grwpiau lleol elwa ar broject Traws(ffurfiannau) y Brifysgol

Mae Prifysgol Bangor yn gobeithio rhyddhau grym creadigol ei myfyrwyr er budd elusennau  a grwpiau datblygu cymunedol yn y rhanbarth.

Mewn project newydd a chyffrous, bydd myfyrwyr Prifysgol Bangor, ac yn benodol myfyrwyr yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a Chyfryngau, yn cael eu hannog i weithio gyda sefydliadau’r trydydd sector ar brojectau creadigol, bywiog a heriol a fydd yn hyrwyddo materion penodol neu’n denu cynulleidfaoedd newydd i grwpiau cymunedol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2012

Penodi aelod o Gyngor Partneriaeth y Gymraeg

Mae Dr Lowri Angharad Ahronson o Ganolfan Bedwyr wedi’i phenodi’n aelod o Gyngor Partneriaeth y Gymraeg. Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg, yw Cadeirydd y Cyngor a swyddogaeth y grŵp yw cynghori a chyflwyno sylwadau i Weinidogion Cymru mewn perthynas â strategaeth newydd y Gymraeg a chynlluniau gweithredu blynyddol Gweinidogion Cymru o dan y strategaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2012

Ymchwilwyr yn cyfarfod yn Iwerddon i drafod effaith newid yn yr hinsawdd ar bysgodfeydd pysgod cregyn

Yn ddiweddar cyfarfu ymchwilwyr SUSFISH o Gymru ac Iwerddon yng Ngholeg y Brifysgol Cork i drafod effeithiau newid yn yr hinsawdd ar gynnyrch pysgodfeydd pysgod cregyn masnachol ym Môr Iwerddon.   Mae Prifysgol Bangor yn arwain y project cydweithredol hwn, dan nawdd Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop sy'n cynnull ynghyd arbenigwyr o Brifysgolion Bangor, Aberystwyth ac Abertawe a Choleg y Brifysgol Cork yn Iwerddon.    

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2012

Mae seicolegwyr wedi dadlennu sut y gall emosiwn atal prosesau ymenyddol lefel-uchel yn ddiarwybod inni

Mae Seicolegwyr ym Mhrifysgol Bangor yn credu eu bod wedi canfod, am y tro cyntaf, broses sy’n digwydd yn ddwfn o fewn ein hymennydd anymwybodol, lle mae adweithiau cysefin yn rhyngweithio â phrosesau meddyliol uwch. Gan ysgrifennu yn y  Journal of Neuroscience (9 Mai, 2012 • 32(19):6485– 6489 • 6485), maent yn nodi adwaith i fewnbynnau ieithyddol negyddol sy’n diffodd prosesu anymwybodol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2012

Entrepreneuriaid Santander Bangor

Mae Tom Purnell, myfyriwr Dylunio Cynnyrch, a Will Osborn, myfyriwr ôl-radd Seicoleg Defnyddwyr, wedi ennill cystadleuaeth Prifysgol Bangor o’r Gwobrau Entrepreneuriaeth Santander a byddant yn cynrychioli'r Brifysgol yng nghystadleuaeth y DU yn ddiweddarach eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2012

Prifysgol Bangor yn cyhoeddi Cymrodyr er Anrhydedd 2012

Mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi enwau unigolion nodedig a fydd yn derbyn Cymrodoriaethau er Anrhydedd yn 2012. Cyflwynir yr holl Gymrodoriaethau yn ystod y Seremonïau Graddio rhwng 14 a 20 Gorffennaf.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2012

Gwyddonwyr Morol Bangor yn cyfrannu at Gyngres Pysgodfeydd y Byd

Cafodd faner swyddogol Cyngres Pysgodfeydd Byd ei drosglwyddo i Brifysgol Bangor bedair blynedd  yn ôl ar ddiwedd y Gyngres ddiwethaf yn Yokohama, pan gymerodd yr Athro Michel Kaiser o Ysgol Gwyddorau Eigion yr awenau ar gyfer y 6ed Gyngres Pysgodfeydd Byd a fydd yn agor nesaf Dydd Mawrth 8 Mai yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Caeredin, Caeredin, Yr Alban.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2012

Adroddiad newydd yn tynnu sylw at ddylanwad ymchwil Prifysgol Bangor ar Gemau Olympaidd Llundain 2012

Mae ymchwil o Brifysgol Bangor wedi’i chynnwys mewn adroddiad newydd sy’n dangos effaith ymchwil a datblygiad chwaraeon mewn prifysgolion ar y Gemau Olympaidd a Pharaolymaidd, ac ar chwaraeon ym Mhrydain yn gyffredinol. Cyhoeddwyd yr adroddiad fel rhan o Wythnos Prifysgolion (30 Ebrill – 7 Mai) sy’n anelu at gynyddu ymwybyddiaeth gyhoeddus o swyddogaeth eang ac amrywiol prifysgolion Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2012

HPC Cymru ym Mangor

Mae Prifysgol Bangor yn bartner ym mhroject Cyfrifiadura Perfformiad Uchel Cymru (HPC Cymru), project Cymru gyfan gwerth £40M (a ariennir yn rhannol gan Raglenni Cydgyfeiriant ERDF ac ESF Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd ac Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau, Llywodraeth y DU). Project i greu rhwydwaith cyfrifiadura perfformiad uchel o’r radd flaenaf ym mhrifysgolion Cymru yw hwn, i ddarparu ymchwil arloesol, datblygu sgiliau ar lefel uchel a TGCh gweddnewidiol er budd economaidd eang.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2012

Myfyrwyr yn cael eu dewis ar gyfer Ras Gyfnewid y Ffagl Olympaidd

Mae Allys Allsop, myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, yn un o ddeg o fyfyrwyr o bob cwr o'r DU a ddewiswyd gan Coca-Cola, Partner Cyflwyno’r Ras Gyfnewid Ffagl Olympaidd Llundain 2012, i gydnabod a gwobrwyo cyfraniadau cadarnhaol a wnaed gan lawer o fyfyrwyr bob dydd.

Hefyd yn cario’r fflam fydd Caitlen Moon. Bydd Caitlen, sy’n 21 ac sy’n enedigol o Stafford, yn cario’r  Fflam drwy Great Wyrley ar 30 Mehefin 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2012

Peidiwch â gwneud camgymeriad!

Bydd athletwyr yn y Gemau Olympaidd yn ceisio perfformio i’w llawn botensial o dan lawer o bwysau yr haf yma. Bydd pob un yn ceisio ennill medal aur ac yn canolbwyntio ar beidio â gwneud camgymeriadau. Ond mae ymchwilwyr yn Sefydliad Seicoleg Perfformiad Elît ym Mhrifysgol Bangor wedi dangos y bydd rhai perfformwyr yn debygol o wneud y camgymeriad maent yn ei ofni fwyaf. 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2012

Sut mae personoliaeth yn effeithio ar gyrhaeddiad athletaidd?

Wrth berfformio ar y lefel uchaf mewn chwaraeon, mae’n bosib fod a wnelo’r  gwahaniaeth rhwng ennill a cholli’n fwy â phersonoliaeth na gallu athletaidd.

Er mwyn ennill 'Aur',  mae’n rhaid i athletwyr fedru perfformio ar lefel uchel  o dan bwysau aruthrol. Mae llwyddiant felly’n ddibynnol ar gyfuniad o'r lefel uchaf o berfformiad athletaidd a'r gallu i berfformio tra bod rhywun hefyd o dan straen personol mawr. Er bod rhai unigolion yn ffynnu o dan bwysau, mae eraill yn 'tagu' ac yn methu â pherfformio cystal ag wrth hyfforddi - pan fo’r straen yn llai.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2012