Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Mehefin 2012

Digwyddiad gwych!

Cyfarfu Hyrwyddwyr Academaidd Menter o gonsortiwm prifysgolion Bangor, Aberystwyth ac Abertawe ym Mhrifysgol Aberystwyth ar 18 a 19 Mai i rwydweithio, rhannu syniadau a chynllunio’r agenda menter i’r dyfodol. Roedd diwrnod cyntaf y digwyddiad yn cynnwys sesiwn hyfforddi i bawb gan Bio-TRIZ, cwmni ymgynghori o ddinas Bath sydd wedi datblygu dulliau unigryw o ddyfeisio a datrys problemau.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mehefin 2012

Cyngor Celfyddydau Cymru yn gwobrwyo grant Cyfalaf y Loteri i Pontio – canolfan arloesedd a chelfyddydol newydd Prifysgol Bangor

Mae canolfan arloesedd a chelfyddydol gwerth miliynau o bunnoedd yng nghanol Bangor wedi derbyn hwb ariannol sylweddol gwerth £3,250,000 gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Bydd Pontio a fydd yn agor yn 2014 yn bwerdy diwylliannol ac economaidd i'r ddinas a llwyfan addas i'r goreuon o'r cwmnïau lleol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2012

Safle Ymchwil yn cynnig y Cyfleusterau Diweddaraf i helpu’r diwydiant 'Gwyrdd’.

Mae safle diwydiannol £1M, dan ofal y Ganolfan Biogyfansoddion (Prifysgol Bangor) ar Ystâd Ddiwydiannol Llangefni ym Mona, wedi bod yn helpu cwmnïau lleol i brofi dewisiadau ecogyfeillgar eraill yn lle cynhyrchion presennol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2012

Prifysgol Bangor yn Dathlu Dwyieithrwydd

Mae Canolfan sydd wedi dylanwadu ar ymwybyddiaeth y cyhoedd o ddwyieithrwydd a ffurfio polisi iaith ac addysg, nid yn unig yng Nghymru ond trwy’r byd i gyd, yn dathlu pum mlynedd o ymchwil a chyfraniad.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mehefin 2012

Ysgoloriaethau Astudio Dramor

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy Gorffennaf 12fed.  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mehefin 2012

Digwyddiad Gwobrwyo Gweinidogol yn Nodi Llwyddiant Rhaglen STEM AU

Enillodd myfyriwr o Brifysgol Bangor ail wobr mewn cystadleuaeth poster ymchwil flaengar ym maes STEM AU, yn ystod Digwyddiad Dathlu Cymru ar gyfer y Rhaglen STEM AU Genedlaethol  a gynhaliwyd ym Mae Caerdydd yn ddiweddar. Cafodd Huw Walters, o Ysgol Peirianneg Electronig Prifysgol Bangor ei longyfarch  am ei boster yn esbonio’i ymchwil  ar ‘Polymerau ac oligomerau ar gyfer argraffu’r genhedlaeth nesaf o gelloedd solar’ gan Edwina Hart AC, Gweinidog dros Fusnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mehefin 2012

Prifysgol Bangor yn ymuno ag Amnest Rhyngwladol i gynnal gweithdy ar wrthdaro arfog

Mae Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor yn ymuno ag Amnest Rhyngwladol i gynnig hyfforddiant arbenigol ar amddiffyn merched a phlant yn ystod gwrthdaro arfog.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2012

Buddsoddi mewn Mawndiroedd - Arddangos Lllwyddiant

Mae mawndiroedd y DU yn dal dros 3 biliwn tunnell o garbon ond, oni bai ein bod yn cymryd camau rhag blaen i drwsio difrod a wnaed yn y gorffennol, gallai’r storfeydd hyn ryddhau symiau enfawr o garbon i’r atmosffer.  Yn y DU ceir rhai o enghreifftiau gorau’r byd o adfer mawndiroedd, sydd nid yn unig yn helpu i atal rhyddhau carbon, ond hefyd yn gwarchod bioamrywiaeth bwysig ac adnoddau dŵr gwerthfawr.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2012

Dymuniadau Gorau i Steve sy’n cario’r Fflam Olympaidd heddiw

Mae Steve Barnard, myfyriwr MSc o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn rhedeg efo’r Ffagl Olympaidd Llundain 2012 yn Morecambe ar Orffennaf 22.

 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2012

Gall datblygu ‘Gwytnwch Meddwl’ helpu pêl-droedwyr i ddelio â phwysau’r gic gosb sy’n penderfynu pwy sy’n ennill gêm

Mae’n bosibl mai cymryd y gic gosb sy’n pennu tynged y tîm mewn gêm Gynghrair yw’r sefyllfa fwyaf straenus y mae’n rhaid i bêl-droedwyr ei hwynebu. Mae angen iddynt ganolbwyntio’n llwyr ar y dasg, fel na fydd y twrw nac unrhyw aflonyddwch arall o’r eisteddle yn effeithio arnynt.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mehefin 2012

Haf o berfformiadau byd-eang

Bydd darlithydd o Brifysgol Bangor wrthi’n brysur yn perfformio ym mhedwar ban byd yr haf hwn. Bydd Dr Ed Wright, sy’n dysgu cyfansoddi a thechnoleg cerddoriaeth yn yr Ysgol Cerddoriaeth, yn perfformio ei gyfansoddiadau electroacwstig ei hun mewn amryw o leoliadau.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2012

Rolf visits University

Rolf Harris visited Bangor University today (20.6.12) to film for his forthcoming series Rolf on Welsh Art on BBC Wales this September.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2012

Ysbrydoli ar gyfer Perfformiad Brig

Tu ôl i bob athletwr Olympaidd llwyddiannus, bydd ganddo ef neu hi hyfforddwr sy'n eu cefnogi bob cam o'r ffordd i gyflawni eu nod o ddod â medal Olympaidd adref gyda nhw. Mae ymchwilwyr yn Sefydliad Seicoleg Perfformiad Elît (IPEP) ym Mhrifysgol Bangor wedi bod yn cynnal ymchwil i’r effaith ysgogol a gaiff hyfforddi ac arweiniad mewn gwahanol leoliadau er mwyn iddynt gael gwell dealltwriaeth o’r ffactorau sydd wrth wraidd  hyfforddiant ac arweiniad effeithiol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mehefin 2012

Llwyddiant myfyriwr mewn gwobrau ffilm

Mae gwaith y fyfyrwraig PhD Jenni Steele, "1.1 miles of daffodils" wedi ei ddewis ar gyfer gwobrau Hansel of Film 2012.  Mae'r adolygwr ffilm Mark Kermode yn trafod arwyddocâd y gwobrau mewn erthygl yn y Guardian.

 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mehefin 2012

Ai’r hyn rydych yn ei weld fyddwch chi’n ei gael? Academyddion Bangor yn ymchwilio i reoli argraffiadau gan sefydliadau busnes

Bydd ‘rheoli argraffiadau’, neu sut mae sefydliadau yn rheoli’r ffordd cânt eu gweld gan y cyhoedd, yn ganolbwynt ymchwil blaengar gan ganolfan newydd ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2012

Y Gymraeg yn y Brifysgol yn ennill Gwobr Ysbrydoli Cymru

Mae gwaith arloesol Prifysgol Bangor yn hybu a hyrwyddo’r Gymraeg yn y gweithle wedi dod i’r brig  mewn noson wobrwyo uchel ei bri.  Mewn seremoni fawreddog yn Neuadd y Ddinas Caerdydd o dan nawdd y Sefydliad Materion Cymreig a’r Western Mail, derbyniodd y Brifysgol wobr Ysbrydoli Cymru yn y categori ‘Gweithleoedd Dwyieithog’.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2012

Yr anifeiliaid mwyaf hirhoedlog yn datgelu cyfrinachau newid hinsawdd

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi defnyddio rhai o’r anifeiliaid mwyaf hirhoedlog yn y byd i edrych ar sut mae Gogledd Môr yr Iwerydd wedi effeithio ar ein hinsawdd dros y 1,000 o flynyddoedd diwethaf. 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mehefin 2012

Food Dudes yn ennill bri rhyngwladol

Mae Athro Fergus Lowe a Dr Pauline Horne, o Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor, wedi derbyn gwobr am eu gwaith arloesol ar ordewdra ymysg plant o flaen cynulleidfa o 4,000 o academyddion o sawl gwlad mewn cynhadledd yn Seattle yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2012

Ymchwil o Fangor yn cynorthwyo llyfr newydd gan yr Amgueddfa Victoria ac Albert

Mae myfyrwraig ymchwil ym Mhrifysgol Bangor wedi cadarnhau amheuon fod cynllun patrwm gan Morris a’r Cwmni, mewn gwirionedd, yn hŷn nag a dybiwyd o’r blaen.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2012

Apusrwydd yw... Ap Termiadur Addysg ar eich ffôn a’ch tabled!

Y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, oedd y cyntaf i gael ap newydd Y Termiadur Addysg wedi’i lwytho ar ei ffôn symudol yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2012

Mae pob Athro’n Athro Iaith

Bu'r pwnc amserol cyflwyno’r Gymraeg ar draws y cwricwlwm o dan y chwyddwydr mewn sesiwn drafod arbennig wedi ei threfnu gan Brifysgol Bangor stondin y Brifysgol ar faes Eisteddfod yr Urdd Ddydd Gwener 8 Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2012

Prifysgol Bangor yn esbonio i wylwyr Coast pam ein bod yn cael dau lanw

Bydd Dr Tom Rippeth  o Ysgol Gwyddorau Eigion enwog Prifysgol Bangor yn ymddangos  y gyfres newydd o’r rhaglen hynod o boblogaidd Coast ar BBC 2 ddydd Sul 10 Mehefin am 9pm.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2012

Gwirfoddolwyr yn derbyn anrhydedd gan Yr Urdd

Heno, (nos Iau, 7 Mehefin) ym Mhafiliwn Eisteddfod yr Urdd yng Nglynllifon, bydd Bryn Tomos, darlithydd yn Ysgol Addysg Prifysgol Bangor, ynghyd â’i wraig, Marian Tomos, yn derbyn Tlws John a Ceridwen Hughes 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2012

Gwirfoddolwyr yn derbyn anrhydedd gan Yr Urdd

Heno, (nos Iau, 7 Mehefin) ym Mhafiliwn Eisteddfod yr Urdd yng Nglynllifon, bydd Bryn Tomos, darlithydd yn Ysgol Addysg Prifysgol Bangor, ynghyd â’i wraig, Marian Tomos, yn derbyn Tlws John a Ceridwen Hughes 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2012

Medal Ddrama i Llŷr

Llongyfarchiadau i Llŷr Titus Hughes o Ysgol y Gymraeg ar ennill Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2012

Food Dudes yn troi’n gwmni

Dros y ddeng mlynedd ddiwethaf mae’r rhaglen Food Dudes yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor wedi mynd o nerth i nerth, gan ennill grantiau, canmoliaeth a gwobrau ledled y byd.  Wrth wneud hynny, mae wedi gwella arferion bwyta ac iechyd cannoedd o filoedd o blant.  Ac yn ddiweddar, gan arwain ymgyrch yr ysgol tuag at fasnacheiddio, mae’r rhaglen wedi dod yn gwmni deillio  - Food Dudes Health Ltd (FDH).

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2012

Wythnos lawn o weithgareddau ar gyfer Eisteddfod yr Urdd

Mr Urdd o flaen ei well - ymysg wythnos lawn o weithgareddau ar stondin Prifysgol Bangor yn Eisteddfod yr Urdd.

Bydd  Mr Urdd o flaen ei well mewn achos llys ffug ar stondin Prifysgol Bangor ar faes Eisteddfod yr Urdd ddydd Gwener 8 Mehefin. Bydd yr 'achos' yn cael ei chynnal gan staff a myfyrwyr o Ysgol y Gyfraith y Brifysgol,  a bydd Mr Urdd yn chwarae rhan y sawl a gyhuddir.

 

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2012