Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Gorffennaf 2012

Her Ddringo ar gyfer Cronfa Goffa Mab

Mae Hazel Frost, Cynorthwy-ydd Clercyddol yn yr Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor gyda’i ffrind Emma Wynne-Hughes, gweinyddwr yn Ysgol Busnes Bangor yn codi arian tuag at Gronfa Goffa Darren Rhys Frost a Thŷ Gobaith.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2012

Bwyta byrbrydau a BMI yn cael eu cysylltu ag effaith ddwbl gweithgaredd yr ymennydd a hunanreolaeth

Mae ymchwil newydd wedi darganfod bod bwyta byrbrydau ac Indecs Mas y Corff (BMI) yn gysylltiedig â gweithgaredd yr ymennydd a hunanreolaeth.  
 
Darganfu’r ymchwil, a wnaed gan academyddion o Brifysgolion Caerwysg, Caerdydd, Bryste a Bangor, bod ymateb ‘canolfan wobrwyo’ ymennydd unigolyn i luniau o fwyd yn darogan faint fyddent yn ei fwyta wedyn. Roedd yn ymddangos bod hyn yn cael mwy o effaith ar faint roeddent yn ei fwyta na’u teimladau ymwybodol o fod eisiau bwyd neu faint roedd arnynt eisiau’r bwyd.  

Dyddiad cyhoeddi: 26 Gorffennaf 2012

Arweinwyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru yn mynychu sesiwn ‘Labordy’ ym Mhrifysgol Bangor

Bydd deg ar hugain o academyddion a enwyd fel arweinwyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru yn mynychu sesiwn ‘Labordy’ Crwsibl Cymru ym Mhrifysgol Bangor ar Orffennaf 26 – 27 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Gorffennaf 2012

Pwy sy’n Herio Pwy?”

Mae Mencap Cymru wedi ymchwilio a datblygu rhaglen hyfforddiant newydd ar ymddygiad heriol.

Mae ‘Pwy sy’n herio Pwy?’ yn bartneriaeth trosglwyddo gwybodaeth 18 mis rhwng Mencap Cymru a Phrifysgol Bangor   Mae’n anelu at wella gwasanaethau ymddygiad heriol i bobl ag anabledd dysgu trwy wella agweddau staff a chynyddu empathi

Dyddiad cyhoeddi: 25 Gorffennaf 2012

Ffarwelio â myfyrwyr nodedig o America

Mae Prifysol Bangor wedi ffarwelio ag wyth o fyfyrwyr disgleiriaf UDA  a fu’n ymweld â’r Brifysgol wrth iddynt astudio diwylliant, hanes, gwleidyddiaeth a thirwedd Cymru. Dewiswyd y myfyrwyr trwy gystadleuaeth, o Brifysgolion ar draws UDA, o Seattle i Dde Fflorida i fod yn ran o Sefydliad Haf uchel ei bri.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2012

Llwyddiant i broject darlithydd

Mae project a sefydlwyd gan wneuthurwr ffilmiau Joanna Wright darlithydd yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau, mewn partneriaeth ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac Ysgol Bro Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd, wedi ennill gwobr ym Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Gorffennaf 2012

Mae yfed diodydd meddal wedi eu melysu â siwgr yn arwain at fagu bloneg

Mae ymchwil newydd ym Mhrifysgol Bangor wedi dangos bod yfed diodydd meddal wedi eu melysu â siwgr yn rheolaidd yn gallu arwain at fagu bloneg, atal metabolaeth braster a chodi lefel y glwcos yn y gwaed.  Felly os ydych yn sychedig ac yn meddwl am estyn am ddiod feddal llawn siwgr - peidiwch - gall niweidio eich iechyd tymor hir.  Estynnwch am ddiod o ddŵr yn lle hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Gorffennaf 2012

Gynhadledd Astudiaethau Celtaidd

Cynhelir y Gynhadledd Astudiaethau Celtaidd Gyntaf Bangor ym Mhrifysgol Bangor y benwythnos hon, y digwyddiad cyntaf o’i fath ym Mangor.  Mae’r gynhadledd ryngwladol sylweddol hon wedi denu ysgolheigion o bedwar ban y byd, gan gynnwys Rwsia, Siapan, Awstria, yr Iseldiroedd, Gwlad Pŵyl, Ffrainc, Gogledd America, Yr Alban, Iwerddon, Lloegr, a Chymru.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2012

Graddio 2012

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2012

Cynhadledd Hanes a Diwylliant Cymru Cymdeithas Gogledd America yn dod i Gymru

Cynhelir cynhadledd ddwyflynyddol Hanes a Diwylliant Cymru Cymdeithas Gogledd America (NAASWCH) ym Mhrifysgol Bangor, sef dim ond yr ail waith i’r gynhadledd gyfarfod tu allan i Ogledd America.  Yn draddodiadol cynhelir y gynhadledd yn yr Unol Daleithiau a Chanada rhwng 26 a 28 Gorffennaf a dim ond unwaith o’r blaen y mae wedi dod i Gymru.   

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2012

Straeon Graddio 2012

I ddathlu wythnos graddio Prifysgol Bangor, darllenwch ein straeon llwyddiannau myfyrwyr

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2012

Myfyrwyr Bangor yn mynd i’r afael â phroblemau gwastraff

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae Prifysgol Bangor a Cyngor Gwynedd wedi cynnal ymgyrch ddiwedd tymor i leihau problemau gwastraff yn y ddinas.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2012

Rhaglen ‘Ancient X Files’ sianel National Geographic yn galw ar arbenigedd Arthuraidd Prifysgol Bangor

Trodd cynhyrchwyr cyfres ‘Ancient X Files’ ar sianel National Geographic at Dr Raluca Radulescu, arbenigydd Arthuraidd o Ysgol Saesneg, Prifysgol Bangor, pan oeddynt eisio ymchwilio mytholeg a chwedlau’r Brenin Arthur a Marchogion y Bwrdd Crwn.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2012

Wythnos Graddio Prifysgol Bangor 2012: Gorffennaf 14 -20

Bydd dros ddwy fil o fyfyrwyr yn graddio o Brifysgol Bangor mewn tair seremoni ar ddeg, i’w gynnal dros chwe diwrnod yr wythnos hon (14-20 Gorffennaf 2012). Bydd  teuluoedd a chyfeillion yn ymuno â’r myfyrwyr wrth iddynt ddathlu eu llwyddiant.  Hefyd yn ymuno â hwy mewn sawl seremoni bydd unigolion sydd yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2012

Dylai safbwyntiau diwylliannol ddylanwadu ar bolisïau cadwraeth

Yn ôl canlyniadau arolwg a gynhaliwyd dan arweiniad Prifysgol Bangor, mae angen i bolisïau ar Gadwraeth roi ystyriaeth i wahanol safbwyntiau diwylliannol ynglŷn â gwerth gwahanol rywogaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2012

Gwyddonwyr lleol ac athrawon yn uno i ddod â’r wyddoniaeth ddiweddaraf i Ysgol Uwchradd Bodedern

Mae Ysgol Uwchradd Bodedern (YUB) ar Ynys Môn wedi cael ei dewis gan Y Gymdeithas Frenhinol, sef academi wyddoniaeth genedlaethol y DU, i dderbyn Grant Partneriaeth. Hon yw ail grant o’i bath yn unig i ddod i Ogledd Cymru a bydd yn galluogi i wyddonwyr lleol o Brifysgol Bangor weithio gydag athrawon o’r ysgol i roi project gwyddonol arloesol ar waith.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2012

Myfyrwyr Bangor yn dysgu am ddechrau busnes!

Cymerodd ddeuddeg o fyfyrwyr Bangor o amryw o Ysgolion academaidd y Brifysgol ran mewn cwrs busnes ar 25 Mehefin. Roedd y cwrs dan arweiniad dau arbenigwr allanol, sef Tim Ashcroft, entrepreneur a mentor busnes profiadol o Loegr sy’n cefnogi nifer o fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf a graddedigion Prifysgol Bangor sy’n dechrau busnes ar hyn o bryd, a Mike Chitty, arweinydd adnabyddus ym maes datblygu entrepreneuriaid a thimau ifanc.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2012

Astudiaeth Fewnfudo WISERD yn y newyddion

Mae astudiaeth a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru ac a gynhaliwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor, fel rhan o WISERD (Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru), wedi darparu data newydd ar farn pobl Cymru am fewnfudo a sut mae hyn yn cymharu â rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2012

Gwrandewch ar ein Seicolegwyr Chwaraeon heno ar Science Cafe

Wrth i ni nesáu at Gemau Olympaidd Llundain 2012  mae’r tîm  rhaglen Science Cafe Radio Wales  yn ymweld â Sefydliad Seicoleg Perfformiad Elît yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff Phrifysgol Bangor i ddarganfod yr ymchwil a all roi’r athletwyr gorau ar y blaen wrth berfformio o dan straen digwyddiadau chwaraeon blaenllaw.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2012