Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Tachwedd 2012

Artist Preswyl cyntaf Pontio yn darlledu ar S4C - "Corneli Cudd”

Bydd ffilm fer am broject artist preswyl cyntaf Pontio’n cael ei dangos y mis Rhagfyr hwn fel rhan o gyfres ‘Calon Cenedl’ S4C. Bydd ffilm a ffilmiwyd gan Osian Williams, myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, yng nghartref gofal Plas Hedd ym Maesgeirchen, Bangor, yn cael ei dangos am 7.55pm ddydd Llun, 3 Rhagfyr 2012. 

Dyddiad cyhoeddi: 30 Tachwedd 2012

Arddangos gwisgoedd o Tsieina

Yn dilyn lansiad llwyddiannus y Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn gynharach y flwyddyn academaidd hon, mae’r Sefydliad Confucius wedi dechrau ar raglen ddiddorol ac amrywiol o weithgareddau i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am ddiwylliant Tsieineaidd.

Bydd gwisgoedd cenedlaethol Tsieineaidd yn cael eu harddangos yn Ystafell Ddysgu 5  Rathbone, Adeilad Rathbone, Ffordd y Coleg ddydd Iau 29 Tachwedd am 6.00.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Tachwedd 2012

Sain a delweddau’n mynegi profiad o ddyslecsia

Mae darn o farddoniaeth gan fachgen 12 oed, sy’n disgrifio’i deimladau a’i rwystredigaethau wrth ymdopi â dyslecsia, wedi ysbrydoli gwaith cerdd a fideo newydd gan gyfansoddwr electroacwstig, yr Athro Andrew Lewis o Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor.

Ysgrifennwyd y darn gan Tom Barbor-Might pan oedd yn blentyn, wrth dderbyn cefnogaeth gan Ganolfan Dyslecsia Miles, ym Mhrifysgol Bangor. Roedd barddoniaeth Tom wedi ei osod ar hysbysfwrdd yn y Ganolfan am sawl blwyddyn.

Mae Tom bellach yn gynhyrchydd rhaglenni dogfen teledu. Nid yw Tom wedi clywed y darn sy’n seiliedig ar ei eiriau eto. Bydd yn mynychu ail berfformiad y darn, Lexicon, yn BEAST at 30 yn Birmingham nos Sadwrn, 1 Rhagfyr.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Tachwedd 2012

Wardeniaid yn herio’r Wyddfa

Dringodd wyth o wardeniaid neuaddau'r Brifysgol i fyny’r Wyddfa yn ystod y nos yn ddiweddar, gyda’r nod o gyrraedd y copa erbyn toriad gwawr.  
Y criw dewr a ddechreuodd ar y daith am dri o’r gloch y bore oedd: Stephen Clear (Ysgol y Gyfraith), Alexander Aldred (Ysgol Busnes), Caoimhe Martin (Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer), Chin Wei Ong (Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer),  Hayley French (Ysgol Ieithoedd Modern), Gwawr Parker (Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd), Lindsey Swift (Ysgol Ieithoedd Modern), a Max Davidson (Ysgol Seicoleg). Mae pob un ohonynt a wynebodd yr her yn wardeniaid y Brifysgol ar safle Ffriddoedd. Cawsant eu harwain ar hyd llwybr y mwynwyr o Lanberis gan eu harweinydd diogelwch Alexander, sydd hefyd yn gomisiynydd sgowtiaid chwilota ardal Gwynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Tachwedd 2012

Partneriaeth Ysgol y Gymraeg a’r Urdd yn mynd o nerth i nerth

Chwaraeodd Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, ran flaenllaw yn y gwaith o gynnal dau gwrs preswyl llwyddiannus ar gyfer myfyrwyr Cymraeg blynyddoedd 12 a 13 yng Ngwersyll yr Urdd yng Nglan-llyn yn ddiweddar. Mewn partneriaeth â’r Urdd dyma’r bedwaredd flwyddyn yn olynol i gyrsiau o’r fath gael eu trefnu gan yr Ysgol. Ar Dachwedd 19-21 mynychodd myfyrwyr ail iaith gwrs a oedd yn canolbwyntio ar agweddau lu a oedd yn ymwneud â’u hastudiaethau ar gyfer arholiadau Safon U/UG. Cynhaliwyd cwrs cyffelyb ar gyfer myfyrwyr iaith gyntaf ar Dachwedd 21-3. Mynychwyd y ddau gwrs gan 180 o fyfyrwyr U/UG o bob rhan o Gymru.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2012

'Academi Rhagoriaeth' i Entrepreneuriaid Cymdeithasol yng Nghymru - Prifysgol Bangor yn lansio rhwydwaith dysgu ar gyfer busnesau gyda chydwybod gymdeithasol.

Mae’r “gorau o’r gorau” ym maes menter gymdeithasol ar fin dod yn well byth – caiff entrepreneuriaid cymdeithasol yng Nghymru ac Iwerddon fudd o gefnogaeth broffesiynol ehangach i’w helpu i ddatblygu’r sector fusnes bwysig hon sy’n aeddfedu.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Tachwedd 2012

Myfyrwyr disgleiriaf Bangor yn derbyn Ysgoloriaethau Rhagoriaeth

Mae rhai o fyfyrwyr disgleiriaf y flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn ysgoloriaeth am eu llwyddiant academaidd yn eu Lefel A.

Mae Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Prifysgol Bangor, nad yw’n dibynnu ar incwm y teulu, yn cael eu dyfarnu i'r myfyrwyr newydd hynny sydd â'r cyrhaeddiad academaidd uchaf yn eu pynciau penodol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Tachwedd 2012

Myfyrwyr PhD ADNODD yn ennill gwobrau gan yr Agricultural Economics Society of Ireland.

Cynhaliwyd seminar yr Agricultural Economics Society of Ireland i ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yng Ngholeg Prifysgol Dulyn yn ddiweddar. Y myfyrwyr John Walsh a John Hyland o ADNODD oedd yn cynrychioli Prifysgol Bangor yno, ac mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi bod y ddau ohonynt wedi ennill yn eu categorïau.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2012

Argraffiad arbennig o'r Cylchgrawn Rhyngwladol Dwyieithrwydd (gol. Chondrogianni, Cornips, Vasić)

Bydd Vicky Chondrogianni (Prifysgol Bangor) ynghyd â Leonie Cornips (Meertens Institute) a Nada Vasić (Prifysgol Amsterdam) yn olygyddion gwadd i rifyn arbennig o’r International Journal of Bilingualism o’r enw “Cross-linguistic aspects in child L2 acquisition” a gyhoeddir ym mis Mawrth 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Tachwedd 2012

Vicky Chondrogianni yn Boston

Bydd Dr. Vicky Chondrogianni (Prifysgol Bangor) a Theo Marinis (Prifysgol Reading) yn cyflwyno poster o’r enw “Production of definite articles in English-speaking L2 children and children with SLI” yn y gynhadledd ar ddatblygiad iaith (BUCLD 37) ym Mhrifysgol Boston ar 3 Tachwedd 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Tachwedd 2012

Myfyrwyr y Brifysgol yn cael sylw ar sioe deledu boblogaidd

Bydd myfyriwr o Brifysgol Bangor yn ymddangos fel 'Myfyriwr y mis' ar y rhaglen materion gwledig poblogaidd, 'Ffermio'  nos Lun 19 Tachwedd (S4C 8.25).

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2012

Barddoniaeth yn rhoi llais i ddioddefwyr dementia

Rhagamcanir y gall cymaint ag un o bob tri ohonom ddioddef o ddementia yn y dyfodol felly mae’n sicr yn gyflwr sydd am gyffwrdd â bywydau pob un ohonom mewn rhyw ffordd neu'i gilydd.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2012

Myfyrwyr o Brifysgol Bangor i gymryd rhan mewn gweithgaredd plannu coed ar gyfer The One Show gan y BBC

Bydd myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn torchi eu llewys o flaen camerâu The One Show y BBC, er mwyn helpu cymuned Maes y Pant yn Gresffordd (ger Wrecsam) i drawsnewid hen chwarel yn adnodd bioamrywiol i’r gymuned. Gofynnwyd i Grŵp Gweithredu Myfyrwyr Bangor dros Dreborth (STAG) a’r Gymdeithas Garddwriaeth Organaidd (HOG Soc) roi help llaw. 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2012

Gall mannau anodd eu pysgota ar wely’r môr fod yn llochesau ar gyfer y gath fôr sydd mewn perygl

Mae gwyddonwyr môr sy’n gweithio yn y Môr Celtaidd wedi darganfod lloches naturiol ar gyfer y forgath drwynfain, sydd mewn perygl enbyd.  Mae llawer o elasmobranciaid (siarcod a chathod môr) yn agored iawn i niwed gan orbysgota, ond dengys papur newydd yn y cylchgrawn mynediad agored PLOS ONE y gall ardaloedd bach ar wely’r môr lle ceir llai o bysgota na’r cyffredin gynnal poblogaethau mwy o’r rhywogaethau hyn.  

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2012

Taith weledol arloesol a diddorol drwy batrymau’r meddwl wrth i ni symud…

Beth sy’n dal eich sylw pan fyddwch yn gwylio dawnsiwr ar lwyfan? Gwisg, coreograffi, sgiliau technegol y dawnsiwr? Mae’r dawnsiwr cyfoes adnabyddus Riley Watts a Dr.Emily Cross, sy’n niwro-wyddonydd ym Mhrifysgol Bangor, yn dangos bod yna ffactorau llai amlwg yn dylanwadu ar ein canfyddiadau.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2012

Rhaglen Menter yr Ifanc

Mae’r tîm Byddwch Fentrus Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn gyffrous iawn o fod yn cynnig cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan yn y Rhaglen Menter yr Ifanc - cyfle i brofi sut mae creu a rhedeg busnes go iawn a datblygu’r holl sgiliau ac arbenigedd sy’n gysylltiedig â hynny. Bydd Prifysgol Bangor yn sefydlu 4 busnes newydd y gall myfyrwyr gymryd rhan i’w siapio. Bangor yw’r Brifysgol gyntaf yng Nghymru i gymryd rhan eleni, a bydd yn cystadlu yn erbyn prifysgolion ar draws Brydain.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Tachwedd 2012

Trwy ddulliau chwyldro…? Cynhadledd yn cloriannu pum degawd o ymgyrchu iaith.

Ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn yr wythnos hon (16-17 Tachwedd) bydd cynhadledd academaidd bwysig yn cael ei chynnal ym Mangor. Bwriad y gynhadledd 'Trwy ddulliau chwyldro...?' fydd taro golwg feirniadol ar ddylanwad yr ymgyrchu a welwyd mewn perthynas â’r iaith Gymraeg dros yr hanner canrif diwethaf ar fywyd gwleidyddol a diwylliannol Cymru. Fe'i trefnir ar y cyd rhwng Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor a Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru, Prifysgol Aberystwyth ac fe’i cefnogir yn ariannol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Tachwedd 2012

Myfyriwr PhD yn ennill y prif wobr yng Nghynhadledd ‘Legal Wales’

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi curo myfyrwyr y Gyfraith ledled Cymru i ennill prif wobr yng Nghynhadledd ‘Legal Wales 2012’.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Tachwedd 2012

Prifysgol Bangor yn cyfrannu at dechnoleg ‘Adeiladau fel Pwerdai’

Mae Ysgol Cemeg Prifysgol Bangor yn cyfrannu at broject ymchwil a allai sicrhau bod Cymru’n rhoi arweiniad byd-eang ym maes technoleg ynni adnewyddadwy. 

 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Tachwedd 2012

Dathlu buddsoddiad o £2M wrth agor Labordy Dysgu Peirianneg Electronig i Israddedigion

Labordy newydd gydag Offer Agilent yn cefnogi dysgu israddedigion yng Nghymru.

Yn ddiweddar fe wnaeth Agilent Technologies Inc. a Phrifysgol Bangor agor labordy newydd Brand Agilent yn cynnwys offer Agilent. Bydd y labordy, sydd yn yr Ysgol Peirianneg Electronig ym Mhrifysgol Bangor, yn cefnogi dysgu cyrsiau gradd israddedig ac ôl-radd mewn Peirianneg Electronig.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Tachwedd 2012

Myfyrwraig Prifysgol Bangor i berfformio gyda mab Frank Zappa

Mae myfyrwraig o Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor yn edrych ymlaen at berfformio darn o waith Frank Zappa ar daith o amgylch y DU yn hwyrach y mis hwn.

Bydd Sioned Eleri Jones, 30, o Fangor, yn perfformio un o ganeuon y gitarydd chwedlonol ar y clarinét gyda'i fab, Dweezil, sydd yn teithio gyda'i fand Zappa Plays Zappa.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2012

Pwysigrwydd profion clinigol

Fel yr adroddwyd yn y Western Mail ar 5 Tachwedd mae Rhiannon Whitaker o Sefydliad Gogledd Cymru ar gyfer Hapbrofion mewn Iechyd (NWORTH) ym Mhrifysgol Bangor wedi bod yn tynnu sylw at y ffaith nad yw rhagor o ddata yn golygu o anghenraid bod y data’n well.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2012

Cynyddu gallu Band eang dwy fil o weithiau – am yr un pris

Allech chi ddefnyddio gwasanaeth band eang sydd dwy fil o weithiau yn gyflymach, ond yn costio’r un faint?  Mae technoleg chwyldroadol gadarn ar gyfer y dyfodol, a gynigiwyd gyntaf gan Brifysgol Bangor, yn arwain o ran cwrdd â’r galw am gynyddu cyflymder a gallu’r rhyngrwyd yn sylweddol. 

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2012

Mwyafrif o blaid marw â chymorth

Mae ymchwil rhyngwladol newydd yn dangos bod y rhan fwyaf o bobl a atebodd gwestiynau am hunanladdiad â chymorth o blaid hynny. Mae hyn i’r gwrthwyneb i’r adolygiad ymchwil diweddar sy’n awgrymu bod meddygon  y DU yn  gyson yn gwrthwynebu ewthanasia.

Casglwyd y canlyniadau o farn dros 62,000 o bobl a oedd yn ymateb i nifer fawr o bapurau ymchwil ar y pwnc o wahanol wledydd. Mae’r canlyniadau’n dangos am y tro cyntaf bod  gan bobl o wahanol gefndiroedd a phrofiadau safbwynt tebyg iawn am y pwnc.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2012

Ysgolhaig o Brifysgol Bangor yn dathlu 100 mlynedd o Ysgoloriaethau i ferched â gradd

Bu ysgolhaig  o Brifysgol Bangor, Dr Raluca Radulescu  yn annerch Seremoni Wobrwyo yn Llundain yn ddiweddar. Mae Ffederasiwn Prydain y Merched â Gradd (BFWG) yn dathlu can mlynedd o ddyfarnu Ysgoloriaethau i ferched sy’n academyddion, ac wedi gwahodd academyddion blaenllaw â derbyniodd ysgoloriaethau yn gynharach yn eu gyrfaoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2012

Ymgeiswyr ar gyfer mynediad mis Medi 2013

Datganiad UCAS i Ddarparwyr Addysg

Neges UCAS i fyfyrwyr 

Myfyrwyr sy’n ymgeisio am le ar gyrsiau nyrsio a ariannir yng Nghymru (pob maes nyrsio, h.y. oedolion, anableddau iechyd, iechyd meddwl ac iechyd plant) a chyrsiau therapi galwedigaethol yng Ngogledd Cymru a chyrsiau ODP ledled Cymru fydd yn dechrau ym mis Medi 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Tachwedd 2012