Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Rhagfyr 2012

Bwrsariaethau Cymraeg cyntaf Ysgol Seicoleg yn arwain at swyddi lleol

A hithau’r Brifysgol gyntaf i gyflwyno cymhwyster MSc mewn Dadansoddi Ymddygiad Cymhwysol  (ABA) yn 2003, mae myfyrwraig sy'n astudio'r Cwrs Meistr ABA yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor wedi dod y fyfyrwraig cwrs Meistr gyntaf yn yr Ysgol y gyflwyno’i thraethawd ymchwil Meistr yn y Gymraeg. Mae Dadansoddi Ymddygiad Cynhwysol yn canolbwyntio ar ddefnyddio egwyddorion dysgu sylfaenol i ddatblygu newid ymddygiad er y gwell ar gyfer unigolion, grwpiau o bobol, a cymdeithas yn ei chyfanrwydd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Rhagfyr 2012

Oes Aur Canu Pop Cymraeg

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn arddangos dros 300 mlwyddyn o ddiwydiant ac arloesi, a bydd arddangosfa’r flwyddyn nesaf (2013) yn rhoi sylw i ddiwydiant o bwys, er efallai un nad yw mor amlwg i bawb ar yr olwg gyntaf.  Mae Hannah Way, sy’n byw ar hyn o bryd yn Nhalysarn, yn ymchwilio ‘Oes Aur’ pop Cymraeg  ar ran yr Amgueddfa. Mae hi’n ymchwilio i effaith labeli annibynnol ar y sin bop Gymraeg ac effaith y cyfryngau newydd ar y rhai hynny sydd wedi goroesi.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Rhagfyr 2012

Pennaeth Ysgol y Gyfraith yn arwain trafodaeth yng nghynhadledd y Sefydliad Materion Cymreig ar wella caffael cyhoeddus yng Nghymru, ynghyd â'r Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt AC, Llywodraeth Cymru, Caerdydd, 5 Tachwedd 2012.

Trafododd yr Athro Cahill adroddiad John McClelland ar wneud y defnydd gorau posib o arian ym maes caffael cyhoeddus yng Nghymru yn y Sefydliad Materion Cymreig ar 5 Tachwedd 2012.  Prif gasgliadau adroddiad rhagorol John McClelland yw nad yw polisïau caffael Llywodraeth Cymru yn cael eu derbyn na'u gweithredu'n llawn gan nifer sylweddol o sefydliadau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, er gwaethaf y ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi datblygu polisïau ardderchog ym maes caffael cyhoeddus.

 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Rhagfyr 2012

Ysgloriaethau Seicoleg wedi eu hariannu yn llawn

Ysgoloriaeth wedi ei hariannu yn llawn am 3 blynedd mewn Seicoleg. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth a manylion am sut i wneud cais.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Rhagfyr 2012

Deall Siopwyr - a all gwên neu arogl effeithio ar beth rydych yn ei brynu?

Dros y chwe mis diwethaf, mae  Ysgol Seicoleg Bangor wedi bod yn gweithio gydag un o grwpiau ymchwil amlycaf y byd ym maes siopa, Shopping Behaviour Explained (SBXL), i ganfod sut mae pobl yn siopa. Mae hyn yn rhan o'r rhaglen Wales Strategic Insight Programme(SIP).

Felly, y tro nesaf y byddwch yn siopa a sylwi ar wên hyfryd ar becynnau, neu efallai glywed arogl deniadol yn yr aer, efallai'n wir y byddwch yn dod ar draws dulliau gwerthu sydd wedi'u seilio ar ymchwil a ddechreuwyd ym Mangor.  

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2012

“Dyma be ‘di bywyd ym Mangor!”

Mae myfyriwr Astudiaethau Ffilm o Fangor wedi derbyn anrheg Nadolig cynnar, wedi iddo ennill Camera HD GoPro mewn cystadleuaeth fideo a oedd yn cael ei gynnal gan adran Cysylltiadau Corfforaethol a Marchnata'r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2012

Stevie yn hwylio'r Iwerydd

Mae aelod o staff Prifysgol Bangor wedi hwylio'n llwyddiannus dros yr Iwerydd yn ddiweddar i godi arian ar gyfer  Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI) Biwmares.

Cymerodd Stevie Scanlan, Rheolwr Marchnata yng Ngholeg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol Prifysgol Bangor, fis o wyliau di-dâl yn ddiweddar i gyflawni'r her unwaith mewn oes hon gyda'i brawd a'i thad.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2012

Argymhellion newydd Sefydliad Iechyd y Byd: Gwneud y defnydd gorau o weithwyr iechyd trwy ailddosbarthu tasgau

Bwriad argymhellion Sefydliad Iechyd y Byd ynghylch gwneud y defnydd gorau o weithwyr iechyd yw mynd i'r afael â phrinder dybryd yn y gweithlu iechyd sy'n ei rwystro rhag cyrraedd Nodau Datblygu’r Mileniwm ym maes iechyd. Byddai ailddosbarthu tasgau a chyfrifoldebau’n fwy synhwyrol ymysg carfanau gweithwyr iechyd yn sicrhau bod triniaethau ar gael yn llawer haws ac yn llawer mwy cost effeithiol  - gellid er enghraifft hyfforddi a galluogi gweithwyr iechyd 'lefel ganol' a 'lleyg' i gyflawni tasgau penodol sydd fel arall yn cael eu gwneud gan garfanau sydd wedi cael hyfforddiant hirach (ac weithiau hyfforddiant mwy arbenigol).

Dyddiad cyhoeddi: 18 Rhagfyr 2012

Cyfansoddiad sy’n ymdrin â dyslecsia’n cael sylw ar Radio 4

Bydd gwaith cerdd a fideo newydd a ysgogwyd gan ddyslecsia, a'r wyddoniaeth y tu ôl i’r cyflwr yn derbyn sylw ar raglen ‘All in the Mind Radio 4, sy’n ymchwilio’r rhwystredigaethau a’r potensial o fewn ein hymennydd. Bydd y rhaglen yn cael ei ddarlledu nos Fawrth 18 Rhagfyr am 9.00 yn ac eto am 3.30 brynhawn Mercher 19 Rhagfyr. Bydd hefyd ar gael ar lein wedi’r darllediad gyntaf.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2012

Dysgu am galigraffeg

Yn dilyn lansiad llwyddiannus y Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn gynharach y flwyddyn academaidd hon, mae’r Sefydliad Confucius wedi dechrau ar raglen ddiddorol ac amrywiol o weithgareddau i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am ddiwylliant Tsieineaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2012

Marchnad Nadolig y Myfyrwyr yn lwyddiant

Unwaith eto, mae Marchnad Nadolig y Myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi denu cefnogaeth ragorol gan gwsmeriaid ar draws y Brifysgol a thu hwnt. Bu i gyfanswm o 150 o fyfyrwyr gyda 70 o stondinau rhyngddynt gynnig amrywiaeth eang o gynhyrchion wedi’u gwneud â llaw, fel gemwaith, gwaith celf, cardiau ac addurniadau, nwyddau wedi’u gwau a’u crosio, cacennau a siytni, bwydydd rhyngwladol, ffotograffiaeth, crochenwaith a groto Siôn Corn. Cafodd dros 1500 o ymwelwyr a ddaeth drwy’r drysau yn ystod y prynhawn gyfle i brynu anrhegion unigryw gydag ychydig o’r elw’n mynd i elusen.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2012

Myfyriwr yn cyfrannu at gynhyrchu ffilm ar gyfer teledu ac ar gyfer y Brifysgol

Mae myfyriwr trydedd flwyddyn sy’n astudio BA mewn Cyfathrebu a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor ac sydd wedi cychwyn cwmni cyfryngau ei hun, eisoes wedi gweithio ar ffilm i’r BBC, cael ffilm ganddo wedi’i darlledu ar S4C ac wedi’i gomisiynu i gynhyrchu fideos byr i’r Brifysgol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2012

Gwyddonwyr lleol ac athrawon yn uno i ddod â’r wyddoniaeth ddiweddaraf i Ysgol Uwchradd Bodedern

Mae disgyblion Ysgol Uwchradd Bodedern (YUB), sydd yn gweithio ar broject gwyddonol arloesol ar newid hinsawdd, wedi bod yn ymweld â Phrifysgol Bangor i weithio yn y labordai, fel rhan o’u project: Antarctica, Newid Hinsawdd a Physgod Rhew.

Mae gwyddonwyr o Ysgol Gwyddorau Biolegol Prifysgol Bangor wedi bod yn arwain y project o dan Grant Partneriaeth gan Y Gymdeithas Frenhinol, sef academi wyddoniaeth genedlaethol y DU.  Maent wedi bod yn gweithio efo’r disgyblion ers mis Medi. Mae’r project wedi bod yn cyflwyno i’r disgyblion effeithiau newid hinsawdd ar anifeiliaid môr mewn rhan o’r byd lle mae newid amgylcheddol yn fygythiad arbennig i fioamrywiaeth a chynefinoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2012

Nadolig Fictoraidd ym Miwmares

Gyda’r Nadolig yn agosáu, bu aelodau Cymdeithas Ddrama Saesneg Bangor yn cymryd rhan mewn digwyddiad lleol blynyddol a oedd yn siŵr o ysgogi naws Nadoligaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2012

Prifysgol Bangor yn cynnal y symposiwm pegynol gyntaf

Mae Symposiwm Pegynol' yw'r cyntaf o'i fath i'w gynnal ym Mhrifysgol Bangor yn cael ei chynnal y penwythnos hwn (Sadwrn 8 Rhagfyr).

Trefnwyd 'Symposiwm Pegynol Bangor’  a gynhelir yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion, ar y cyd gan Rwydwaith Pegynol y DU a Chymdeithas Endeavour, cymdeithas myfyrwyr y Brifysgol ar gyfer gwyddorau môr.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2012

Sefydliad Confucius yn dod a dysgu iaith Tsieinëeg i Fangor

Mae’r iaith Tsieinëeg ymysg y pum iaith fwyaf poblogaidd i’w dysgu, yn ôl erthygl yn Newyddlen Sefydliad Confucius yma.

Yn dilyn lansiad llwyddiannus y Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn gynharach y flwyddyn academaidd hon, mae’r Sefydliad Confucius wedi dechrau ar raglen ddiddorol ac amrywiol o weithgareddau i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am ddiwylliant Tsieineaidd. Mae'r rhain yn cynnwys ystod o ddosbarthiadau iaith Tseineaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2012

Prifysgol Bangor yn dawnsio i godi arian

Ar y 17eg o Dachwedd, cafodd noson arbennig ei chynnal gan y Gymdeithas Ddawns ym Mhrifysgol Bangor. Cynhaliwyd noson Strictly Come Dancing i godi arian at yr elusen Plant Mewn Angen.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2012