Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Chwefror 2013

How much protection is enough?

Protection of marine areas from fishing increases density and biomass of fish and invertebrates (such as lobster and scallops) finds a systematic review published in BioMed Central’s open access journal Environmental Evidence. The success of a protected area was also dependent on its size and on how it was managed, however even partial protection provides significant ecological  benefits.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2013

Myfyrwyr Bangor yn ennill Cân i Gymru

Mae dau gyfaill sy’n cyd-chwarae mewn band ac yn astudio yn yr un brifysgol yn cystadlu yn y rownd derfynol ar y rhaglen Cân i Gymru  gyda chân a gyfansoddwyd wrth iddynt deithio adref o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2013

Adnabod Ymlysgiaid dan fygythiad

Mae Dr Anita Malhotra o Ysgol Gwyddorau Biolegol Bangor yn un o 200 o arbenigwyr blaenllaw ar ymlusgiaid sydd wedi cyd-awduro papur sy’n asesu’r perygl o ddifodiant i restr o 1,500 o ymlusgiaid a ddewiswyd ar hap o bob cwr o’r byd.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2013

Myfyriwr i redeg Marathon Llundain

Bydd myfyriwr o Brifysgol Bangor ymhlith y miloedd o redwyr sy’n cymryd rhan ym Marathon Llundain fis Ebrill. Mae Leo Atkinson, myfyriwr y flwyddyn gyntaf Hanes ac Archaeoleg yn codi arian ar gyfer elusen St John Ambulance.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2013

Myfyrwyr Bangor yn ‘Brolio’u’ harbenigedd marchnata yn rownd derfynol cystadleuaeth o fri

Llwyddodd TÎm o Brifysgol Bangor i gyrraedd Rownd derfynol ‘Brolio/ The Pitch’, cystadleuaeth marchnata bwysig a drefnwyd gan y Sefydliad Marchnata Siartredig sy’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr  gyflwyno’u syniadau mewn cystadleuaeth o fri.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2013

Teithio am ddim ar fysiau yn lansio Wythnos Hinsawdd ac ymgyrch Teithio'r Byd Prifysgol Bangor

I ddathlu Wythnos Hinsawdd ac ymgyrch Teithio'r Byd Prifysgol Bangor, mae Prifysgol Bangor wedi ymuno gyda Bysus Arriva Cymru i ddarparu cyfnod o deithio am ddim i'w champysau ac oddi yno.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2013

Ysgoloriaeth ymchwil gyntaf dathlu canmlwyddiant a chwarter Prifysgol Bangor yn cael ei chwblhau.

Yn ddiweddar fe wnaeth Marco Giudici, 29, o Filan, gwblhau ei ysgoloriaeth ymchwil mewn Hanes.   Marco, sy'n awr yn byw yn Hitchin, Swydd Hertford, yw'r cyntaf i gwblhau un o'r ysgoloriaethau ymchwil a roddwyd ar achlysur dathlu canmlwyddiant a chwarter Prifysgol Bangor.

Mae'r ysgoloriaethau arbennig hyn yn rhan o raglen y Brifysgol i ehangu ei darpariaeth ôl-radd. Eu nod yw denu myfyrwyr neilltuol o dda sy’n dymuno astudio yn y Brifysgol rymus hon sydd â phwyslais ar ymchwil.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2013

Cymrodoriaeth Gwyddoniaeth i edrych ar Welliant

Mae Dr Chris Burton o Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor wedi derbyn Cymrodoriaeth glodfawr gan y Sefydliad Iechyd. Bydd y grant yn cefnogi ei ymchwil am dair blynedd, ac yn ei alluogi i ymchwilio i sut mae sefydliadau iechyd yn gwella'r gwasanaeth maent yn eu darparu - yn arbennig pan ddaw i gydweithio gyda chleifion a'r cyhoedd, a'r mathau o anfanteision a llwyddiannau a brofir.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2013

Cytundeb Newydd yn dod â Bargyfreithwyr i ogledd Cymru

O ganlyniad i gytundeb rhwng Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor a Linenhall Chambers, un o Siambrau Bargyfreithwyr amlycaf Cymru, bydd yn haws i gyfreithwyr yng Ngogledd Cymru gael mynediad at y cyngor cyfreithiol gorau.    O ganlyniad i’r bartneriaeth hanesyddol â Phrifysgol Bangor, bydd y Siambrau Bargyfreithwyr yn gweithredu o fewn Ysgol y Gyfraith, gyda myfyrwyr yn cael cyfle i brofi bywyd gydag un o brif gwmnïau bargyfreithwyr gwledydd Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2013

Derbyniad y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

Bu Dr Wei Shi, Cyfarwyddwr Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor, ymysg y rhai a wahoddwyd i dderbyniad Blwyddyn Newydd Tsieineaidd yn Adeilad y Senedd, Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd yn ddiweddar. Croesawyd oddeutu 200 o wahoddedigion o bob cwr o Gymru gan y Prif Weinidog Carwyn Jones a’i Ardderchowgrwydd Liu Xiaoming o’r Llysgenhadaeth Tsieineaidd. Disgynnodd y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd ar 10 Chwefror eleni. Mae’n Flwyddyn y Neidr.

 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2013

Efrydiaeth PhD AHRC - Literary Conceptions of Wales in Europe: 1750-2010

Mae Ysgol Graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau am Efrydiaeth PhD AHRC fel rhan o'r project ar y cyd, 'European Travellers to Wales 1750 - 2010' a gyllidir gan yr AHRC ac sy'n cynnwys Prifysgol Bangor, y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd a Phrifysgol Abertawe.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Chwefror 2013

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn herio MTV

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor yn herio MTV ar ôl portread negyddol yr orsaf honno o’r cymoedd mewn sioe deledu realiti newydd.

Mae Osian Williams, 20, sy’n wreiddiol o’r De ac yn ei drydedd flwyddyn o astudiaeth ar gyfer BA mewn Cyfathrebu a’r Cyfryngau, wedi ymgymryd â’r dasg o greu rhaglen ddogfen er mwyn anfon neges fod y Cymoedd yn ardal brydferth a llawn golygfeydd, yn dilyn portread negyddol MTV o’r ardal yn y gyfres realiti newydd ‘The Valleys’. Mae’r rhaglen yn ran o ymgyrch gan y brodyr James a Alex Bevan.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Chwefror 2013

F1 mewn ysgolion - Rownd Derfynol Ranbarthol 2013

Cynhaliodd Ysgol Addysg Prifysgol Bangor Rownd Derfynol Ranbarthol F1 Gogledd Cymru'n ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2013

Cymru – prynu ei ffordd i economi gref

Mae cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru ynglŷn â Datganiad Polisi ar Gaffael yng Nghymru wrth i’r Wythnos Gaffael Flynyddol agosáu, a hwnnw’n ddigwyddiad rhyngwladol o bwys, yn sicr o achosi cynnwrf yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Chwefror 2013

Caiff mwy o gemau eu chwarae ar Gaeau Chwarae Treborth diolch i gyn fyfyrwyr

Bydd gan glybiau chwaraeon myfyrwyr y Brifysgol well siawns o chwarae gemau pan fydd hi'n tywallt â glaw, diolch i beiriant 'Vertidrain' newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2013

Hyfforddiant Nyrsio yng Ngogledd Cymru

Yn dilyn adolygiad o Addysg Gofal Iechyd Anfeddygol yng Nghymru, a phroses dendro ddilynol, mae cais Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor i ddarparu addysg nyrsio i israddedigion yng Ngogledd Cymru wedi bod yn llwyddiannus. 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2013

Cymru - prynu ei ffordd i economi gref

Mae cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru ynglŷn â Datganiad Polisi ar Gaffael yng Nghymru wrth i’r Wythnos Gaffael Flynyddol agosáu, a hwnnw’n ddigwyddiad rhyngwladol o bwys, yn sicr o achosi cynnwrf yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2013

Noson gyda Jackie Kay MBE - nofelydd a bardd o fri

Bydd Jackie Kay, un o awduron mwyaf amryddawn gwledydd Prydain, yn ymweld â Phrifysgol Bangor ym mis Mawrth.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2013

Prifysgol Bangor yn dal gyda cyfle i gyrraedd y rownd gyn-derfynol ar University Challenge

Ar BBC 2 Cymru neithiwr gwelwyd tîm Prifysgol Bangor yn cymryd rhan yn eu trydedd rownd o'r gystadleuaeth University Challenge.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Chwefror 2013

Meddygon teulu yn atgyfeirio wythdeg y cant o achosion posib o ganser ar ôl dau ymweliad

"Un o brif ganfyddiadau'r ymchwil hwn yw'r angen parhaus i ganolbwyntio ar wneud diagnosis cyflym ac effeithlon o ganser, sef un o amcanion allweddol Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser Llywodraeth Cymru. Yn benodol, mae angen inni ganolbwyntio ar ganserau 'anodd eu hamau'. Er enghraifft, yn yr astudiaeth hon, y ddau ganser sy'n cael eu gweld amlaf gan feddygon teulu cyn cael eu cyfeirio at arbenigwr (a gyda'r cyfnodau hiraf rhwng gweld meddyg teulu a chael eu cyfeirio) yw myeloma ymledol a chanser yr ysgyfaint. Bydd ein hymchwil at y dyfodol yma yng ngogledd Cymru yn canolbwyntio ar y ddau ganser hyn."

Dyddiad cyhoeddi: 8 Chwefror 2013

Cyfle i fyfyrwyr gefnogi Tîm University Challenge Prifysgol Bangor gyda’i gilydd

Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor yn paratoi i gefnogi eu tîm yn rownd nesaf University Challenge mewn rhaglen i’w darlledu am 8.00 nos Lun 11 Chwefror.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2013

Academydd o Fangor yn ennill gwobr gyhoeddi AHGBI-Llysgenhadaeth Sbaen 2012

Mae Dr David Miranda-Barreiro, darlithydd astudiaethau Sbaenaidd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern, wedi ennill y wobr gyhoeddi gyntaf am y traethawd ymchwil gorau ym maes astudiaethau Sbaenaidd a Brasilaidd-Portiwgalaidd gan unrhyw brifysgol yn y DU ac Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2013

Arbenigwr yn cryfrannu ar Ymgynghoriad Byd ar Adnoddau Genynnol Dyfrol

Roedd yr Athro Gary Carvalho o Ysgol Gwyddorau Biolegol Prifysgol Bangor ymysg un o 13 arbenigwr byd-eang yn cymryd rhan mewn Ymgynghoriad Byd ar Adnoddau Genynnol Dyfrol Sefydliad Bwyd ac Amaethyddiaeth y Cenhedloedd Unedig. Roedd hyn yn swyddfa Rhanbarth y Môr Tawel ac Asia yn Bangkok (28 Ionawr - 1 Chwefror 2013).

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2013

Awduron rhyngwladol yn ymweld eto

Mae'r cysylltiad agos rhwng Ty Cyfieithu Cymru yn Llanystumdwy ac Ysgol y Gymraeg yn parhau. Ar ddiwedd 2012 daeth awdur a bardd o'r Ffindir, Harry Salmeniemmi, at y seminar Ysgrifennu Creadigol i drafod ac i ddarllen ei waith.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2013

£1 miliwn o hwb ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer prosiect arbrofol i gynnal ymchwil i newid ymddygiad y diwydiant

Mae Alun Davies, y Dirprwy Weinidog dros Raglenni Ewropeaidd, wedi cyhoeddi y bydd prosiect peilot sy’n cynnal ymchwil arloesol er mwyn helpu busnesau i ddatblygu cynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd yn cael £1 miliwn o arian Ewropeaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2013

Hwb i’r diwylliant arloesi

Mae menter newydd i drosglwyddo mwy o ymchwil blaengar prifysgolion Cymru i fyd busnes er mwyn rhoi hwb i economi Cymru ac adeiladu 'diwylliant o arloesedd' wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2013