Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Mai 2013

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2013

Myfyrwraig Cerddoriaeth yn cipio Medal Prif Gyfansoddwr yr Urdd

Llongyfarchiadau i Lois Eifion Jones, myfyrwraig ôl-radd cerddoriaeth o Benisarwaun, ger Caernarfon, ar ennill Medal y Prif Gyfansoddwr yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

 

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2013

‘Clust i wrando’

A conference for individCynhadledd i’r byddar yng Ngogledd Cymru

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2013

Cyswllt coll Bangor â choncro Everest

Wrth inni gyrraedd 60 mlwyddiant concro Everest gan dîm a arweiniwyd gan bobl o Brydain, mae’n ddiddorol cofio cyswllt Bangor â’r digwyddiad dramatig hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2013

Trigain mlynedd ers dringo Everest – Prifysgol Bangor yn dal i fod yn rhan o’r hanes

Gan ei bod mor agos at fynyddoedd Eryri, nid yw’n syndod bod Prifysgol Bangor wedi ei chysylltu’n annatod â hanes dringo Mynydd Everest. Byddai Mallory ac Irvine yn dringo mynyddoedd Eryri’n rheolaidd cyn eu hymgais aflwyddiannus i ddringo Everest ym 1924.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2013

Her Weiren Wib Tîm Cemeg i godi arian i Dŷ Gobaith

Aeth tîm o Ysgol Cemeg Prifysgol Bangor i chwilio am wefr ar y weiren wib yn ddiweddar er mwyn codi arian at hosbis plant Tŷ Gobaith.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2013

Dr Emily Cross i ddringo ar Focs Sebon i drafod gwyddoniaeth

Bydd yn cymryd rhan ochr yn ochr â’r Athro Laura Piddock (Prifysgol Birmingham), Dr Cath Waller (Prifysgol Hull), Dr Sally Day (Coleg Prifysgol Llundain), Dr Sabrina Maniscalco (Prifysgol Heriot Watt),  Yr Athro Jane Hill (Prifysgol Efrog), Jassel Majevadia (Coleg Imperial Llundain), Julie Dunne (Prifysgol  Bryste), Dr Zoe Schnepp (Prifysgol Birmingham), Yr Athro Hilary Lappin-Scott (Prifysgol Abertawe), Dr Maria Ocampo-Hafalla (Ymchwil Canser y DU – Sefydliad Ymchwil Llundain), a Dr Maria Vigliotti (Coleg Imperial Llundain).

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2013

Ffordd arloesol o ymarfer iaith a chorff

Diolch i broject cydweithredol rhwng Prifysgol Bangor a gwneuthurwr offer ffitrwydd blaenllaw mae cyfleoedd newydd bellach ar gael i ddefnyddio’r Gymraeg wrth ymarfer corff. Bydd cyfle i ymwelwyr â stondin y Brifysgol yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Sir Benfro yr wythnos nesaf ddefnyddio beic  ymarfer proffesiynol gyda rhyngwyneb Cymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2013

Efrydiaeth PhD wedi'i chyllido'n llawn mewn Moderniaeth Lenyddol / Modernedd: Cymru Seisnigedig

Mae Ysgol Graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau am Efrydiaeth PhD wedi’i chyllido’n llawn ym maes moderniaeth a/neu fodernedd mewn llenyddiaeth. Rhaid i’r astudiaeth arfaethedig, a all fod yn gymharol, gynnwys ffocws sylweddol ar destunau o’r Gymru Seisnigedig. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio dan oruchwyliaeth Dr Andrew Webb, yr Athro Tony Brown a Dr Tomos Owen (y cyfan o Ysgol y Saesneg, Prifysgol Bangor). Dylai pob cais ymwneud â modernedd mewn llenyddiaeth yng nghyswllt Gymru Seisnigedig.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2013

Myfyrwyr yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Triathlon Ewrop

Mae tri o'n myfyrwyr yn paratoi i gystadlu ym  Mhencampwriaethau Triathlon Ewrop yn Nhwrci ym mis Mehefin.

Mae James Briscoe, Owen Mitchell a Ben Pritchard  yn brysur yn paratoi ar gyfer Pencampwriaethau Triathlon ETU Ewrop yn Alanya, Twrci ar 14 Mehefin 2013.  

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2013

Ysgoloriaeth Dathlu 125 mlynedd - Ieithyddiaeth: Dwyieithrwydd.

Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg

Mae'n bleser gan yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg ym Mhrifysgol Bangor gynnig efrydiaeth wedi ei chyllido'n llawn ar gyfer astudiaeth PhD mewn dwyieithrwydd, yn dechrau ym mis Medi 2013, ar broject o'r enw

"Ydy 'deuglosia gwrthdroëdig' yn dod i Gymru? Ymchwilio i arferion ieithyddol pobl ifanc yng Nghymru a'r tu hwnt."

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2013

Ysgoloriaeth Ymchwil - Agwedd dadol, Nawdd a Grym: Teulu Pennant Castell y Penrhyn, c.1760-1907

Agwedd dadol, Nawdd a Grym: Teulu Pennant Castell y Penrhyn, c.1760-1907 Mae Ysgol Graddedigion y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau ar gyfer Efrydiaeth Ymchwil PhD Canmlwyddiant a Chwarter i ddechrau ym mis Medi 2013. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o dan oruchwyliaeth y Prif Oruchwyliwr, Dr Lowri Ann Rees (Darlithydd mewn Hanes Modern), ac mewn cysylltiad agos â'r tîm goruchwylwyr, yr Athro Huw Pryce (Athro Hanes Cymru) a Dr Peter Shapely (Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Modern).

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2013

Arddangosfa Cyflogadwyedd Tech Gwybodaeth

Ar ddydd Gwener, Mai 31ain, bydd Cynghrair Meddalwedd Cymru, ynghyd ag Ysgolion Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig Prifysgol Bangor yn cynnal Arddangosiad Cyflogadwyedd TG yn Neuadd Reichel yn y Brifysgol, ar Ffordd Ffriddoedd, Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2013

Arddangosfa Cyflogadwyedd Tech Gwybodaeth - 31ain Mai 2013

Ar ddydd Gwener, Mai 31ain, bydd Cynghrair Meddalwedd Cymru, ynghyd ag Ysgolion Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig Prifysgol Bangor yn cynnal Arddangosiad Cyflogadwyedd TG yn Neuadd Reichel yn y Brifysgol, ar Ffordd Ffriddoedd, Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2013

Tîm Menter yr Ifanc Bangor yn derbyn Gwobr yn Llundain

Llongyfarchiadau i'r tîm o fyfyrwyr o Brifysgol Bangor, ' University of Ales' ar ennill  'Best Investment Proposal/Company Report' un o bedwar categori a wobrwywyd yn rownd derfynol yr Young Enterprise Start Up Programme yn Canary Wharf, Llundain yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2013

Cregyn Môr a Newid Hinsawdd 3edd Gynhadledd Ryngwladol mewn Sglerogronoleg (ISC2013) Caernarfon, Gogledd Cymru, y Deyrnas Unedig - Dydd Sul 19 Mai tan ddydd Mercher 22 Mai 2013

Mae cynhadledd ryngwladol o bwys yn cael ei chynnal yn Galeri yng Nghaernarfon gan wyddonwyr ym Mhrifysgol Bangor.  Bydd gwyddonwyr o bob cwr o'r byd - gan gynnwys Japan, Awstralia, India, Ynysoedd y Falkland, Canada ac UDA yn ogystal â rhai o bob rhan o Ewrop a'r DU - yn trafod sut maen nhw'n defnyddio cregyn, cwrelau ac esgyrn i astudio newidiadau sy'n digwydd yn awr ac yn y gorffennol yn yr amgylchedd morol.  Mae'r testunau trafod yn cynnwys hinsawdd forol y gorffennol, bioleg, ecosystemau, pysgodfeydd ac archaeoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mai 2013

Myfyrwyr arwain yn dysgu gan feistr

Roedd yn bleser gan yr Ysgol Cerddoriaeth groesawu’r arweinydd byd-enwog (sydd hefyd yn Gymrawd Er Anrhydedd ym Mhrifysgol Bangor), Owain Arwel Hughes, i Fangor yn ddiweddar, i arwain dosbarth meistr i fyfyrwyr. Cafodd pum myfyriwr lwcus, o fyfyriwr israddedig ym mlwyddyn 1 hyd at fyfyriwr ôl-raddedig blwyddyn olaf, gyfle i arwain tair Dawns Slafonig gan Dvořák, a hynny dan lygaid barcud Dr Hughes.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2013

Cyflwyno Gwobr Gwirfoddolwr Cefnogi Cyfoedion y Flwyddyn 2013

“Mae’n dal i wneud yn siŵr ein bod yn iawn”, “Roedd yn fy nhrin gyda pharch”, “Mae wedi mynd y tu hwnt i’r hyn oedd angen iddo’i wneud ac mae’n debyg y bydd yn parhau i wneud hynny am weddill ei amser yma”, “ Mae’n rhan fawr o’n grŵp o gyfeillion”…

Mae’r teyrngedau a’r ganmoliaeth gynnes yma’n dod o enwebiadau dros un myfyriwr penodol ar gyfer Gwobr Gwirfoddolwr Cefnogi Cyfoedion y Flwyddyn Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2013

Prosiect sy’n cael cefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi hwb i botensial busnesau Cymru yn yr economi werdd

Heddiw (15 Mai), bu Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, yn lansio cam nesaf prosiect sydd â’r nod o helpu busnesau yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd i fod yn fwy cynaliadwy a chefnogi’r economi carbon isel.

Mae Rhwydwaith WISE yn brosiect ar y cyd rhwng Prifysgolion Aberystwyth, Bangor ac Abertawe, ac mae’n galluogi busnesau ymhob rhan o’r rhanbarth i gymryd mantais lawn o’r twf yn yr economi werdd

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2013

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2013

Cynhaliodd Undeb Myfyrwyr Bangor y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr ynghyd â Gwobrau'r Cynrychiolwyr Cwrs yn ddiweddar yn Neuadd PJ, a hynny am yr ail flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mai 2013

Cydnabyddiaeth i fardd sy’n trydar

Mae llyfr arloesol o drydar cynganeddol o waith Dr Llion Jones wedi’i osod ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2013.

Mae’r gyfrol, Trydar mewn Trawiadau (Cyhoeddiadau Barddas), wedi’i disgrifio fel y casgliad cyntaf o drydar yn y Gymraeg, ac un o’r casgliadau cyntaf o drydargerddi mewn unrhyw iaith.

Ers dros dair blynedd, mae Llion Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr a phrifardd cadeiriol Eisteddfod Genedlaethol 2000, wedi bod yn gwneud defnydd creadigol o gyfrwng poblogaidd Twitter i drydar mewn cynghanedd yn unig, gan ddefnyddio’r 140 nod cyfrifiadurol y mae Twitter yn eu caniatáu i roi cipolwg ar y byd trwy gyfrwng cwpledi ac englynion

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2013

Dechrau ar ddarn bwysig o waith ymchwil gwellha iechyd

Dechreuwyd ar ddarn newydd o ymchwil pwysig am y ffyrdd gorau o gynnwys barn cleifion a defnyddwyr gwasanaeth i wella'r Gwasanaeth Iechyd ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2013

Dathlu cyflogadwyedd

Cynhaliwyd digwyddiad arbennig i ddathlu llwyddiant y cynllun cyflogadwyedd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Yn ystod y digwyddiad, cyflwynwyd Gwobrau Rhagoriaeth i chwe myfyriwr oedd wedi cymryd rhan yng nghynllun Gwobr Cyflogadwyedd Bangor, a'r cynllun Interniaeth Israddedigion, y ddau gynllun dan ofal y brifysgol.   Hefyd yn ystod y noson cafodd myfyrwyr gyfle i rannu eu profiadau ac i egluro sut bydd y cynlluniau hynny o fudd iddynt pan fyddant yn graddio.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2013

Cynllun Iaith Prifysgol Bangor yn gosod y safon

Ddydd Mawrth 7 Mai, bydd Prifysgol Bangor yn tanlinellu ei hymrwymiad i’r Gymraeg wrth i’r Is-ganghellor, Yr Athro John Hughes, lansio ei Chynllun Iaith diwygiedig.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2013

Lauren Court-Dobson yw Brenhines Gomedi Bangor!

Nos Lun ddiwethaf, coronwyd, Lauren Court-Dobson, sydd â gradd mewn seicoleg, yn enillydd Cystadleuaeth Flynyddol Prifysgol Bangor ar gyfer Digrifwyr.

Bydd Lauren yn perfformio wrth ochr digrifwr teledu, Sean Walsh yn Neuadd J.P. Hall, Prifysgol Bangor, Mai 6.

Mae tocynnau ar gael o Siop Pontio Shop ar Stryd Fawr, Bangor neu arlein o:

https://www.wmc.org.uk/Productions/2013-2014/Pontio/SeanWalsh/?lang=cy-GB

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2013

Myfyrwyr Bangor yn dathlu llwyddiant yng nghystadleuaeth enwog Ffug Lys Barn Telders

Mae tîm o fyfyrwyr y Gyfraith o Brifysgol Bangor yn dathlu llwyddiant mewn cystadleuaeth fyd-enwog i fyfyrwyr y gyfraith. 

Y mis yma bu Cathal McCabe, Adam Gulliver, Damian Etone ac Andrew Jones yn cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Ffug Lys Barn Ryngwladol Telders - y tîm cyntaf erioed i wneud hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2013

Archif y mis

An unusual informal picture taken of the wives and children of some of the main lecturers of the College c. 1900

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2013

Pedwar o Fangor yn cael eu penodi i gorff Cenedlaethol newydd

Mae pedwar academydd blaenllaw ym maes iechyd o Brifysgol Bangor wedi’u penodi’n aelodau o Gyfadran Uwch y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (NISCHR). Cyhoeddwyd y penodiadau gan y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2013

Y Gymdeithas Ddysgedig Cymru yn penodi Cymrodyr newydd

Mae pedwar aelod o staff Prifysgol Bangor wedi’u hethol  yn Gymrodyr o’r  Gymdeithas Ddysgedig Cymru  yn dilyn canlyniad Etholiad 2013 am Gymrodyr newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2013