Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Awst 2013

Creu claf rhithwir ‘wedi’i efelychu’n gyfrifiadurol’ er mwyn hyfforddi clinigwyr

Yn y dyfodol, os bydd arnoch angen llawdriniaeth gymhleth, bydd y llawfeddyg yn gallu paratoi a hyd yn oed ymarfer ar ei chyfer ar efelychiad rhithwir o’ch corff eich hun neu o’r rhan o’ch corff sydd angen sylw.

Ar hyn o bryd, mae’r dechnoleg ar y gweill i greu ‘efelychiadau’ o’r corff cyfan er mwyn hyfforddi llawfeddygon a gweithwyr proffesiynol eraill ym maes meddygaeth ar sut i ymgymryd ag amryw o driniaethau meddygol, gan ddefnyddio ‘dymïau’ rhithwir sy’n ymddangos fel pe baent yno, a hyd yn oed yn ‘teimlo’ fel pe baent yno, a hynny trwy ddefnydd graffeg gyfrifiadurol 3D, dyfeisiau haptig neu ‘adborth grym’.

Mae’r Athro Nigel John o Brifysgol Bangor yn arwain yn y maes yng Nghymru o ran datblygu’r dechnoleg hon, ac yntau’n arbenigwr mewn technoleg yn yr Ysgol Gyfrifiadureg.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Awst 2013

Esgyniad rhannol ddall cyntaf o’r Matterhorn

Bydd ymchwilydd o Brifysgol Bangor yn ceisio dringo'r Matterhorn yn y Swistir yn fuan. Os yn llwyddiannus, ef fydd y person rhannol ddall cyntaf i wneud hyn.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Awst 2013

Yr Ysgrifennydd Gwladol yn ymweld â Chyfnewidfa Swequity Cymru

Yn ystod ymweliad diweddar â’r Inventorium, bu’r Ysgrifennydd Gwladol David Jones yn gweld yn uniongyrchol sut mae rhaglen arloesi agored wedi datblygu cwmnïau ar gam cynnar yn eu datblygiad. Mae Inventorium yn dwyn pobl ynghyd na fyddent wedi cwrdd â’i gilydd fel arfer, i rannu syniadau ac atebion sy’n arwain at ffurfio busnesau, prosesau a chydweithio newydd. Mae’n canolbwyntio ar dechnolegau digidol ar gyfer diwylliant, addysg, iechyd, twristiaeth, trafnidiaeth a’r sector cyhoeddus.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Awst 2013

Tair o brifysgolion Cymru i ymchwilio i hanes Teithwyr Ewropeaidd yng Nghymru mewn project ymchwil newydd ar y cyd.

Mae teithwyr Ewropeaidd wedi dod i Gymru am wahanol resymau: o rai'n chwilio am hafan ramantaidd, i ysbiwyr diwydiannol yn y cyfnod Fictoraidd a ffoaduriaid o'r Almaen dan y Natsïaid.  Yn awr, mae project ymchwil newydd, a ariennir gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC), yn ceisio defnyddio gweithiau teithio'r ymwelwyr hyn i ailddiffinio canfyddiad o Gymru fel cyrchfan teithio.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2013

Myfyrwyr bodlon Prifysgol Bangor yn rhoi’r Brifysgol yn ail yng Nghymru

Fel y mae staff Prifysgol Bangor yn edrych ymlaen at gadarnhau lleoedd i fyfyrwyr newydd ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, bydd y myfyrwyr hynny yn falch o wybod eu bod ar fin ymuno â  myfyrwyr bodlon iawn.

Wrth ymateb i arolwg Boddhad Myfyrwyr Cenedlaethol blynyddol, mae’r myfyrwyr wedi gosod Prifysgol Bangor yn gydradd ail ymysg sefydliadau addysg uwch Cymru  yn ôl 'boddhad cyffredinol’ y myfyrwyr â'u cwrs a'r profiad prifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2013

Ymchwilydd o Fangor yn mynd i ddysgu Cemeg i Affrica

Bydd cynorthwywr ymchwil o Brifysgol Bangor yn mynd ar daith arbennig iawn i Affrica i ddysgu cemeg cyn bo hir.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2013

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 5 Awst 2013

A fydd athletwyr elit yn gallu defnyddio technoleg 'dopio'r' ymennydd i wella eu perfformiad?

Ysgrifennwyd papur safbwynt yn ddiweddar gan niwrowyddonydd ym Mhrifysgol Bangor ac a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn "Sports Medicine" ynglŷn â'r posibilrwydd o wella perfformiad chwaraeon drwy 'niwrodopio'.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Arddangosfa Canser yn Arddangosfa Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol

el un o brif noddwyr Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod mae Prifysgol Bangor yn chwarae rhan flaenllaw mewn denu plant ac oedolion i’r sioe. Mae gan y brifysgol amrywiaeth o weithgareddau yn yr arddangosfa drwy’r wythnos - yn ymwneud â phopeth o wyddoniaeth i’r plant lleiaf, gyda’r sioe boblogaidd iawn Fflach Bangor - i faterion iechyd, gan gynnwys ymchwil canser, y bwyd yr ydym yn ei fwyta a sut i wirio ‘arwyddion bywyd' yn ogystal â datgelu ychydig mwy ynghylch sut mae ein hymennydd yn gweithio. 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Eisteddfod Genedlaethol- Gweithgareddau Dydd Mercher: Hanes, Aduniad a Cherddoriaeth

Y Brifysgol Ddoe a Heddiw; Aduniad; Cerddoriaeth: Trydedd Iaith ein Cenedl?

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Eisteddfod Genedlaethol- Gweithgareddau Prifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wastad yn ymuno â bwrlwm yn Eisteddfod Genedlaethol. Mae rhaglen lawn o weithgareddau, yn ddigwyddiadau ac adloniant i bobol o bob oedran yn digwydd ym mhabell y Brifysgol ar y Maes eleni. Fel un o brif noddwyr y Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg, mae Prifysgol Bangor yn cynnal nifer o weithgareddau yn y Pafiliwn drwy’r wythnos.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Eisteddfod Genedlaethol- Gweithgareddau Prifysgol Bangor Dydd Mawrth

Pontio’n datgelu manylion y cynhyrchiad Cymraeg gyntaf i’w lwyfannu yn y ganolfan newydd & Dathlu hyfforddi gweithwyr cymdeithasol drwy’r iaith Gymraeg

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Ffilm gan fyfyriwr yn cael ei derbyn i Arddangosfa Gelf Weledol 'Lle Celf' yr Eisteddfod

Bydd Jenni Steele o Ddeganwy, sy’n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor, yn cael arddangos ffilm fer yn Y Lle Celf, sef yr Arddangosfa Gelf Weledol uchel ei pharch yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych (6-13 Awst).

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Gweithgareddau Eisteddfod Dydd Gwener - Diwrnod o Farddoniaeth, Cerddoriaeth a Ffilm

Diwrnod o Farddoniaeth, Cerddoriaeth a Ffilm

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Gweithgareddau Eisteddfod Dydd Iau - Ychwaneg o gerddoriaeth ar Stondin Prifysgol Bangor ar Faes yr Eisteddfod

Ysgol Cerddoriaeth  Prifysgol Bangor sy’n trefnu’r arlwy ar gyfer dydd Iau pob blwyddyn ar ‘stondin’ Prifysgol Bangor ar faes yr Eisteddfod.  Eleni eto mae diwrnod llawn o weithgareddau at ddant pawb.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Gweithgareddau Eisteddfod Dydd Llun

Bydd Ysgol y Gymraeg yn dathlu’r cyfle a gafodd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i gydweithio â thri chwmni ym maes cyhoeddi Cymraeg, sef Gwasg y Bwthyn, Gwasg Carreg Gwalch, a Barn Cyf. Bydd tîm Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn arddangos rhai o uchafbwyntiau eu gwaith eleni. Un o’r cynnyrch mwyaf arloesol fydd yn cael ei ddangos fydd y system gyfieithu newydd, CyfieithuCymru.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Myfyrwyr TOP yn mwynhau dysgu ieithoedd

Yn ystod mis Gorffennaf  cynhaliodd grŵp o fyfyrwyr ôl-raddedig o'r Ysgol Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Bangor sesiynau i ysgolion a fu’n cymryd rhan yn Rhaglen Dawn a Chyfle’r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Prifysgol Bangor yn cryfhau ei chysylltiadau ymchwil â Brasil

Ar ôl llofnodi cytundeb cydweithio ar ymchwil gyda Sefydliad Ymchwil São Paulo (FAPESP) ym Mehefin 2012, fel mai Bangor oedd y Brifysgol gyntaf yng Nghymru i sefydlu partneriaeth ymchwil â FAPESP, mae’n bleser gan Brifysgol Bangor gyhoeddi’r projectau ymchwil cyntaf sydd i’w cyllido o dan y rhaglen gydweithio.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013