Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Hydref 2013

Ffilm fideo Prifysgol Bangor ar rhestr fer cystadleuaeth fideo THE World University Rankings

Mae ffilm fideo fer sy'n rhoi sylw i'r tri pheth gorau ynghylch Prifysgol Bangor wedi cael ei rhoi ar y rhestr fer i'r gystadleuaeth fideo Times Higher Education (THE) World University Rankings.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2013

Prifysgol Bangor yn drech ym Marathon Eryri

Prifysgol Bangor a dra-arglwyddiaethodd ym Marathon Eryri, wrth i fyfyrwraig bresennol ennill categori’r Menywod ac i fyfyriwr graddedig lleol ennill categori’r Dynion.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2013

Archifdy Prifysgol Bangor ar raglen Cerys Matthews

Cofiwch wrando ar Radio 6 Music fore Sul rhwng 10.00 ac 1.00 (3ydd o Dachwedd 2013)

 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2013

A all gogledd Cymru arwain ym maes yr economi werdd?

Gydag un rhan o dair o fusnesau’r DU yn buddsoddi mewn ymchwil a datblygu cynnyrch a gwasanaethau ‘gwyrdd’, a all gogledd Cymru fod yn fodel i’r economi werdd a chael budd ohoni?

Dyddiad cyhoeddi: 28 Hydref 2013

Diolch i Rhys “Am hybu cerdd a chreu llawenydd…”

Bu cefnogwyr mwyaf yr actor o fry Rhys Ifans, un o gymrodorion er anrhydedd Prifysgol Bangor, yn wahoddedigion arbennig mewn rhagolwg o gynhyrchiad o ‘Pedr a’r Blaidd’ yn yr iaith Gymraeg am y tro cyntaf, mis yma.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Hydref 2013

Parciau Cenedlaethol - oes yna 'eliffant yn yr ystafell'?

Mae Parciau Cenedlaethol a Chronfeydd Natur wedi bodoli mewn rhyw ffurf ers y 19eg ganrif a bellach maent yn ymestyn dros ryw 13% o diriogaeth y byd, ond nid ydym yn deall yn llawn effaith neilltuo cymaint o dir i gadwraeth bywyd gwyllt ar boblogaethau dynol. 

Dyddiad cyhoeddi: 28 Hydref 2013

Prifysgol Bangor yn derbyn ceisiadau ar gyfer rhai cyrsiau Meistr yn cychwyn Ionawr 2014

Oherwydd galw am lefydd, mae’r Brifysgol yn cynnig mynediad mis Ionawr ar gyfer rhai cyrsiau ôl-radd yn 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Hydref 2013

Project Arloesol “Catching the light with the Rainbow Nation”

Yn ystod mis Medi fe wnaeth tîm o wyddonwyr o Brifysgolion Bangor ac Abertawe a Phrifysgol KwaZulu-Natal (UKZN) gynnal gweithdai gwyddonol i blant o bob oed yn Durban a Mafikeng, De Affrica.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Hydref 2013

Cynhadledd Seicoleg gyntaf i’w gynnal yn y Gymraeg

Cynhelir y gynhadledd Seicoleg gyntaf i’w chynnal yn gyfan gwbl yn Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor ddydd Llun, 4 Tachwedd 2013.

Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor fydd yn cyflwyno’r digwyddiad. Mae’r ysgol hon yn fyd- enwog  ac wedi bod yn datblygu ei darpariaeth seicoleg cyfrwng Cymraeg yn ddiweddar. Mae’r gynhadledd yn rhad ac am ddim ond rhaid cofrestru ymlaen llaw. Bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd i’r cynadleddwyr di-Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2013

Myfyriwr yn cael ei ddewis ar gyfer Pencampwriaeth Nofio Genedlaethol

Mae Leo Johnson, myfyriwr yn ei drydedd flwyddyn yn astudio Bioleg y Môr wedi ennill lle i gystadlu  yn y ras 100m Arddull Rydd  ym Mhencampwriaeth Genedlaethol Cwrs Byr Agored Nofio gydag Anabledd 2013, sydd i’w chynnal ym Mhwll Nofio Ryngwladol Ponds Forge yn Sheffield ar 23-24 Tachwedd 2013.  Bydd y goreuon o blith nofwyr para ar draws Prydain Fawr yn cystadlu yn y digwyddiad hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2013

Profi rhaglen wrth-fwlio effeithiol i Gymru

Mae canolfan ymchwil ym Mhrifysgol Bangor, sydd wedi chwarae rhan allweddol mewn ymchwilio  i wasanaethau newydd ac arloesol i blant a'u teuluoedd a'u sefydlu ar hyd a lled Cymru, yn awr yn troi ei sylw at broblem bwlio mewn ysgolion. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2013

Wedi ei hailsefydlu, Cymdeithas Ddrama Gymraeg yn cynnig dau gynhyrchiad

Yn dilyn ailsefydlu Cymdeithas y Ddrama Gymraeg, hen gymdeithas fyfyrwyr a sefydlwyd ym Mhrifysgol Bangor ym 1923, dan lywyddiaeth neb llai na’r bardd R. Williams Parry, mae’r Gymdeithas bellach yn barod i gyflwyno ei chynyrchiadau cyntaf.

Bydd y Gymdeithas yn perfformio 'Siwan' gan Saunders Lewis ar 6 Tachwedd a 'Bobi a Sami' gan Wil Sam ar 29 Tachwedd.

Bydd y ddau berfformiad yn digwydd yn Neuadd John Philips y Brifysgol ar Ffordd y Coleg am 7.00 o’r gloch. Pris y tocynnau fydd £5 a byddant ar gael wrth y drws.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2013

Seicolegydd o Brifysgol Bangor i dderbyn Gwobr gan Hollywood

Mae seicolegydd o Brifysgol Bangor wedi cael gwahoddiad i Hollywood i dderbyn gwobr gan y diwydiant teledu a ffilm. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Hydref 2013

Rheoli ecosystemau er budd pobol, natur a’r economi

Rydym yn defnyddio ‘cyfalaf naturiol’ y ddaear yn gynt nag y gall y ddaear ei adnewyddu. Mae’n haws gweld sut yr ydym yn defnyddio adnoddau anadnewyddadwy fel glo ac olew, ond rydym hefyd yn  gor-ddefnyddio adnoddau a ‘gwasanaethau’ eraill sy’n llai gweladwy, ond nid yn llai pwysig i’n goroesiad - pethau fel  peillio ein cnydau bwyd, gallu’r ddaear i storio carbon mewn  mawndir a phuro’r awyr trwy blanhigion. Mae dull gweithredu newydd yn cael ei ddatblygu sy’n rhoi ystyriaeth i’r ‘gwasanaethau’ naturiol hyn.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2013

Myfyrwyr yn cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth ffotograffiaeth Erasmus

Mae Hanjie Chow, myfyriwr ieithoedd modern yn ei flwyddyn olaf, yn un o ddeg cystadleuydd i gyrraedd rownd derfynol adran ffotograffiaeth 'Fy Stori Erasmus - Byw fel Brodor', cystadleuaeth a drefnir gan Raglen Dysgu Gydol Oes y Comisiwn Ewropeaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2013

Cofiwch ddweud Su'mae?

Mae’r Brifysgol yn annog staff a myfyrwyr i groesawu ei gilydd yn Gymraeg ar dydd Mawrth Hydref 15: Diwrnod Shwmae Su’mae!

Dyddiad cyhoeddi: 14 Hydref 2013

Penodi Dirprwy Is-Ganghellor newydd dros faterion Cyfrwng Cymraeg a Chysylltiadau â’r Gymuned

Mae’r Athro Jerry Hunter wedi ei benodi yn Ddirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Bangor, gyda chyfrifoldeb dros faterion Cyfrwng Cymraeg a Chysylltiadau â’r Gymuned.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2013

'Theatr Bryn Terfel' yn Pontio

The theatre in Bangor University’s new Pontio building is to be named ‘Theatr Bryn Terfel’ in honour of the Gwynedd-born and internationally renowned opera star.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2013

Tîm Cymru o dan 21 yn Hyfforddi ym Maes Glas

Ar ôl y llwyddiant o groesawu tîm Dan 21 y Ffindir yma cyn eu gêm yn erbyn Cymru ym mis Awst, bydd tîm Dan 21 Cymru yn defnyddio Prifysgol Bangor fel safle ymarfer cyn dwy gêm mis yma.Bydd y sgwad yn chwarae yn erbyn Lithuania a San Marino yn stadiwm BookPeople Bangor ac yn defnyddio caeau Treborth Prif Ysgol Bangor i baratoi cyn y gemau.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2013

Darryl yn llwyddo i amddiffyn ei Deitl Pencampwriaethau’r Byd

Mae myfyriwr sydd wedi ennill teitlau Pencampwriaethau Cic-Focsio ers 2009 yn cymryd amser o’i astudiaethau ym Mhrifysgol Bangor i amddiffyn ei Deitl Pencampwr Cic-Focsio’r Byd.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2013

Daw hydref a’i thrysorau yn ei sgîl

Mae bonyn coeden yng Nghoedwig Gardd Botaneg  Treborth, sy’n rhan o Brifysgol Bangor,  wedi blaguro’n flith o ffwng mêl.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2013

Llongyfarchiadau i Dîm University Challenge Prifysgol Bangor

Llongyfarchiadau i dîm Prifysgol Bangor ar guro Prifysgol Aberystwyth yn rownd gyntaf i’w darlledu o’r gyfres newydd o University Challenge:  y cwis teledu mwyaf anodd, yn y rhaglen a ddarlledwyd neithiwr (BBC 2 Llun 14 Hydref).

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2013

Mae darlithydd o Brifysgol Bangor yn rhyddhau dau CD

Mae Dr Xenia Pestova, o’r Ysgol Cerddoriaeth, yn rhyddhau dau CD ym mis Hydref a mis Tachwedd. Bydd “John Cage: works for two keyboards, volume 1” ar gael ar Naxos Records a “Shadow Piano”, ei halbwm unawdol cyntaf, i’w ryddhau ar Innova Records.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2013

Darlith Flynyddol- Brian Wyvill (Prifysgol Caerfaddon)

Despite great advances in computer graphics, it still takes many hours to build detailed computer models.  The manufacturing industry is entrenched in parametric models, and the triangle mesh still dominates, both as the subject of most modeling research, and as a medium for content creation for games and the movies. GPU hardware for processing and scanning hardware for capture, support the mesh modelling methodology over all else. 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2013

Hwb i Brifysgol Bangor ar ddechrau tymor newydd

Mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg Prifysgol Bangor wedi derbyn hwb sylweddol yn sgil buddsoddiad gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae’r brifysgol wedi penodi pum darlithydd trwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg i weithio ym meysydd Seicoleg, y Gyfraith, Cyfrifiadureg, Nyrsio a Gofal Iechyd a Chyfrifeg.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2013

Myfyrwyr yn cystadlu am Wobr Flynyddol KESS 2013

Mae Prosiect Ysgoloriaeth Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS) a ariannwyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) wedi cynnal ei Noson Wobrwyo Flynyddol yn Techniquest ym Mae Caerdydd ar y 12fed o Fedi, gan wahodd myfyrwyr, academyddion a chwmnïau ledled Cymru i gymryd rhan mewn her cyflwyno ymchwil.

Mae’r prosiect KESS Cymru-gyfan yn rhoi cyfle i fyfyrwyr, academyddion a chwmnïau gydweithio ar brosiect ymchwil sydd wedi’i deilwra ar gyfer anghenion y cwmni.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2013

Archif y mis

Archif y mis: Coch Bach y Bala

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2013

Myfyriwr yn cystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor yn cystadlu i ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel eleni.

Bydd Dion Davies, 19, sy’n fyfyriwr ail flwyddyn o ardal Castell Newydd Emlyn, i’w weld yn cystadlu Nos Sul, Hydref 6ed ar S4C. Bydd yna hefyd raglen hanner awr yn cyflwyno’r holl gystadleuwyr am 9.30pm Nos Fercher, Hydref 2il ar S4C.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2013

Tyfu’r economi werdd

Bydd chwe busnes o Gymru’n teithio i Iwerddon yr wythnos hon (3 Hydref) i rannu’r neges ynghylch sut y mae eu naws a’u ffordd o weithredu gwyrdd wedi bod o fudd i’w busnesau. 

Mae’r cwmnïau, i gyd o Wynedd, wedi bod yn cymryd rhan mewn project economi werdd efo Prifysgol Bangor.

Mae Project Rhwydwaith Arloesi Gwyrdd (Green Innovation Future Technologies Project (GIFT)) yn gweithio i ddatblygu’r economi werdd o fewn rhanbarthau Interreg Gorllewin Cymru ac Iwerddon.  Mae’r project yn elwa ar yr arbenigedd berthnasol sydd i’w chael yn  Ysgolion Busnes ac Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, Prifysgol Bangor ynghyd  ag Ysgol Busnes ac Ysgol Gwyddoniaeth y Waterford Institute of Technology ac Ysgol Bioleg a Gwyddor Amgylcheddol University College Dublin.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2013