Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Ebrill 2014

Llwyddiant Myfyrwyr Mentrus Bangor yng Nghystadleuaeth FLUX

Daeth tîm o Brifysgol Bangor yn ail drwy Brydain yn y Gystadleuaeth FLUX bwysig a gynhaliwyd yn ddiweddar. Hon yw'r gystadleuaeth entrepreneuriaeth fwyaf yn y sector addysg uwch.   Gosodwyd eu her iddynt gan Costain, grŵp adeiladu a pheirianneg rhyngwladol, gyda'r bwriad o roi prawf ar eu sgiliau busnes a masnachol.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2014

Troi caeau gwartheg yn goedwigoedd

Yn ôl papur sydd newydd ei gyhoeddi yn y cyfnodolyn, Nature Climate Change, mae troi caeau gwartheg yn goedwigoedd yn ffordd rad o fynd i'r afael â newid hinsawdd ac arbed rhywogaethau sy'n wynebu difodiant.

Fe wnaeth ymchwilwyr wneud arolwg o stociau carbon, bioamrywiaeth a gwerthoedd economaidd o un o'r ecosystemau sydd dan fwyaf o fygythiad yn y byd, sef gorllewin yr Andes yn Colombia.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2014

Barcutiaid Tsieineaidd dros Dreborth

Ddydd Sul, 4 Mai, cynhelir ail Ŵyl Barcutiaid Tsieineaidd Bangor yng Ngardd Fotaneg Treborth. Bydd yn brynhawn lliwgar o hwyl i'r teulu yng ngerddi hyfryd Treborth a threfnir yr achlysur gan Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor.

Mae'r Ŵyl Farcutiaid eleni'n ddilyniant i'r digwyddiad hynod lwyddiannus a drefnwyd gan Sefydliad Confucius fis Medi diwethaf, pan gymerodd cannoedd o bobl o Ogledd Cymru ran mewn gweithdai paentio barcutiaid Tsieineaidd ac yna rhoi cynnig ar eu hedfan mewn gwahanol fannau ar draws y rhanbarth.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2014

Mae Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ym Mangor yn cyfrannu at adfer a thrawsnewid tir wedi ei ddiraddio yn Indonesia

Mewn partneriaeth rhwng prifysgolion a sefydliadau masnachol yn Indonesia a'r Deyrnas Unedig, mae Prifysgol Bangor wedi llwyddo i ennill grant o £10,000 gan y Cyngor Prydeinig yn Indonesia i gyllido projectau ymchwil newydd fydd yn helpu i droi hen byllau mwyngloddio yn ôl yn dir cynhyrchiol.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2014

Noson gyda'r ddwy Ddraig

Bydd Cymru’n cwrdd â Tsieina am noson lawn ysbrydoliaeth o berfformio traws-ddiwylliannol wrth i gerddorion o Shanghai a Gwynedd baratoi ar gyfer cyngerdd arbennig ym Mhrifysgol Bangor ddydd Iau 1 Mai.

 

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2014

Adnodd newydd ym Mhrifysgol Bangor i bawb sy’n ymchwilio i hanes eu teulu

Gall unrhyw un sy’n ymchwilio i hanes eu teulu gael mynediad at gronfa ddata helaeth o gofnodion yn Archifau Prifysgol Bangor

Diolch i roddion hael gan gyn-fyfyrwyr y brifysgol, mae Cronfa Bangor wedi  rhoi arian i Lyfrgell ac Archifau’r Brifysgol brynu mynediad at gronfa ddata ar-lein sy’n rhoi mynediad am ddim i dros 1.5 biliwn o gofnodion am hanes teuluoedd. Mae’r cofnodion yn cynnwys manylion am enedigaethau, marwolaethau a phriodasau, llyfrau cofnodion plwyf, cofnodion milwrol a rhestrau teithwyr ar longau.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2014

Leah yn ennill gwobr

Pan darodd Leah Jones o’r Rhyl ar draws wefan Llyfrgell Farddoniaeth y DU, sylweddolodd ei bod yn  cynnig y cyfle perffaith i gyflwyno cerdd yr oedd hi’n arbennig o falch ohoni.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2014

Darlithwyr yn cael eu hethol yn Gymrodyr o Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Mae dau ddarlithydd o Brifysgol Bangor yn cael eu hethol yn Gymrodyr o Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

Yr wythnos yma cyhoeddodd Cymdeithas Ddysgedig Cymru ganlyniadau Etholiad 2014 am Gymrodyr newydd. O’r pedwar deg a thri o Gymrodyr newydd eleni, roedd dau o Brifysgol Bangor - Yr Athro James Scourse o’r Ysgol Gwyddorau Eigion a’r Athro Nigel John o’r Ysgol Gyfrifiadureg.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2014

Trydedd Ddarlith Gymreig Flynyddol Cymdeithas Astudiaethau'r Dadeni

Mae Ysgol y Saesneg yn falch iawn o gael croesawu Trydedd Ddarlith Gymreig Flynyddol Cymdeithas Astudiaethau'r Dadeni ddydd Iau 24 Ebrill 2014 am 5.15 pm ym Mhrif Ddarlithfa'r Celfyddydau.   Fe'i traddodir gan yr Athro Jennifer Richards (Prifysgol Newcastle) a’r Athro Richard Wistreich (Coleg Cerdd Brenhinol y Gogledd) ar destun 'Lleisiau'r Dadeni'.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2014

Darlithydd yn trydar i helpu disgyblion astudio

Mae darlithydd o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Bangor yn paratoi i ddefnyddio Twitter fel adnodd adolygu ar gyfer disgyblion chweched dosbarth.

Fel rhan o raglen o waith er mwyn pontio'r bwlch rhwng ysgolion ac astudio Cymdeithaseg yn y Brifysgol, bydd Cynog Prys, Cymdeithasegydd sy’n arbenigo yn y defnydd o Gymraeg ar lein, yn cyflwyno cyngor adolygu o’r cyfrif Twitter @CymdeithasegUG yn ystod y tair wythnos cyn arholiadau lefel A yr haf yma.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ebrill 2014

Tîm Pêl-Rwyd Iau Maes Glas yn mynd i’r Pencampwriaethau Cenedlaethol

Yn dilyn agoriad dôm pêl-rwyd Prifysgol Bangor ym Medi 2013, bu Swyddog Datblygu Pêl-Rwyd Gogledd Orllewin Cymru, Lucy Murray-Williams, yn gweithio’n galed i sefydlu clwb pêl-rwyd iau ar gyfer disgyblion blynyddoedd 7/8 a 9.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ebrill 2014

Gwaith Celf un o Fyfyrwyr Celfyddyd Gain Dysgu Gydol Oes yw "Ffefryn y Cyhoedd"

Yn arddangosfa ddiweddar y Printmakers Council, ‘Freshly Pressed’, yn Craft Central, St John Smith’s Square, Llundain, y print mwyaf poblogaidd gan y cyhoedd oedd 'Aleppo' (torlun leino) o waith Jess Bugler, myfyriwr BA Anrhydedd Celfyddyd Gain yn Dysgu Gydol Oes.  

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebrill 2014

Gweddnewid canolfan chwaraeon Prifysgol Bangor

Yn dilyn gwaith uwchraddio gwerth £2.5m bydd canolfan chwaraeon Prifysgol Bangor yn cael ei hailenwi'n Ganolfan Brailsford i anrhydeddu'r hyfforddwr beicio, Syr Dave Brailsford, a fagwyd ym mhentref Deiniolen gerllaw.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebrill 2014

Coroni Bangor yn bencampwyr Cymru mewn Cystadleuaeth Llys Barn Ffug

Am y tro cyntaf mae tîm o Ysgol y Gyfraith Bangor wedi ennill y Gystadleuaeth Llys Barn Ffug flynyddol Gymreig.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2014

Ymgeisydd PhD yn Ysgol Busnes Bangor wedi ei ddewis i wneud interniaeth ym Manc Lloegr

Dewiswyd Piotr Jan Danisewicz, myfyriwr PhD yn Ysgol Busnes Bangor, i ddilyn rhaglen interniaeth boblogaidd ym Manc Lloegr. Bydd Piotr, sydd yn nhrydedd flwyddyn ei astudiaethau PhD, yn dechrau ei interniaeth ar ddechrau'r haf am gyfnod o dri mis. Bydd cymryd rhan yn y rhaglen interniaeth gystadleuol iawn hon yn golygu y gall cydweithio gydag economegwyr ymchwil ym Manc Lloegr yn eu Cyfarwyddiaeth Sefydlogrwydd Ariannol ar broject am yr effeithiau rhyngwladol a gaiff ymddygiad benthyca banciau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2014

Angen tystiolaeth gadarn - gwyddonwyr yn mynnu bod angen mwy o wybodaeth cyn gwneud rhagor o benderfyniadau cadwraethol yn Awstralia

Dadleuwyd a ddylid mynd ati'n fwriadol i ddifa dingos, ac i ba raddau y maent yn ddefnyddiol wrth ddiogelu anifeiliaid llai sydd o dan fygythiad trwy hela cathod mawr a llwynogod.   Tra bod gwasanaethau bywyd gwyllt Awstralia yn gwario miloedd ar ffyrdd eraill o reoli rhywogaethau anfrodorol, heb gael canlyniadau boddhaol, ceir tystiolaeth bod cynnal niferoedd y dingo o fudd i famaliaid llai.  Mae gan y wlad bolisi difa a gwenwyno sy'n gwneud i gynllun difa moch daear y DU edrych yn ddigon diniwed. 

Mae papur yn y Journal of Applied Ecology yn annog pawb sydd wedi bod yn rhan o'r ddadl hon, sydd wedi bod yn boeth iawn ar brydiau, i roi eu gwahaniaethau barn o'r neilltu a mynd allan i'r maes eto i gasglu'r data cadarn sydd eu hangen i greu sylfaen gadarn ar gyfer camau rheoli.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2014

Mae gwyddau'n rhedeg yn ein helpu i ddeall sut mae goddef lefelau ocsigen isel.

Bu tîm o wyddonwyr rhyngwladol, dan arweiniad Prifysgol Bangor a dan nawdd y BBSRC, wrthi'n ddiweddar yn olrhain llwybr yr aderyn sydd yn hedfan uchaf yn y byd, sef yr ŵydd benrhesog, wrth iddi fudo ar draws mynyddoedd yr Himalaya.  Erbyn hyn maent wedi dangos sut y gall yr adar hyn oddef rhedeg yn gyflym iawn tra'n anadlu aer sy'n cynnwys dim ond 7% o ocsigen. 

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ebrill 2014

Myfyrwyr yn trefnu Cynhadledd Cymru a Rhyfel 1914 - 2014

Heddiw (8 Ebrill 2014) mae tri myfyriwr ôl-radd o Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archeoleg Prifysgol Bangor yn cynnal cynhadledd a fydd yn rhoi golwg newydd ar effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar Gymru ar y pryd ac ar ôl hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ebrill 2014

Codwr pwysau ifanc yn cipio’r gwobrau

Gwta flwyddyn ers iddi ddechrau ar godi pwysau, mae merch leol wedi bod yn ennill cystadlaethau cenedlaethol.

Bu Catrin Jones yn fuddugol yn ddiweddar yng Nghystadleuaeth Pencampwriaethau Codi Pwysau Ysgolion Cymru yn Hwlffordd, gan ennill categori disgyblion Blwyddyn 10, yn y dosbarth o dan 44kg. Yn dilyn hyn, aeth ymlaen i ennill Pencampwriaeth Ysgolion ac Ieuenctid Prydain yng nghategori disgyblion blwyddyn 10, yn y dosbarth o dan 40kg. Nid yn unig yr enillodd Catrin, ond llwydodd hefyd i dorri record Cymru ar gyfer y dosbarth hwn o 38kg yn y broses, gyda chyfanswm codi o 90kg.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2014

Bangor yn arwain prosiect arloesol i drawsnewid addysg cyfraith cyfrwng Cymraeg

Mae Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor wedi llwyddo i ennill grant strategol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i arwain prosiect traws-sefydliad cyffrous. Y bwriad yw paratoi cyfres o werslyfrau pynciol Cymraeg eu hiaith ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio’r Gyfraith ym mhrifysgolion Cymru, a hynny gan arbenigwyr cydnabyddedig yn y meysydd perthnasol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2014

Cymru ar flaen y gad mewn Ymchwilio i Gymdeithas Sifil - Sefydliad ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yn cael £7 miliwn ar gyfer ymchwil gwyddorau cymdeithasol

Mae Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD), ym Mhrifysgol Caerdydd, wedi cael dros £7 miliwn yn dilyn cais llwyddiannus i’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2014

Cynghrair Meddalwedd Cymru'n cyflwyno EXPO Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Bangor

Bu Cynghrair Meddalwedd Cymru a Phrifysgol Bangor yn cyflwyno EXPO Cyfrifiadureg  yn ddiweddar.  Yn ystod y digwyddiad roedd 50 o israddedigion cyfrifiadureg gorau Bangor yn cyflwyno prosiectau eu blwyddon derfynol i SMEs lleol a allai fod yn bwriadu recriwtio graddedigion TG ar gyfer eu busnesau.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2014

Dathlu llwyddiant yn wyneb anawsterau lu

Fe wnaeth myfyriwr o Brifysgol Bangor, a gafodd help llaw gan yr Helena Kennedy Foundation, gymryd rhan mewn dathliad arbennig yn Nhŷ'r Arglwyddi'n ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2014

Cynlluniau Prifysgol Bangor i fuddsoddi yn y campws ac ehangu yn cael cefnogaeth o £45M gan yr European Investment Bank

Mae cynlluniau gan Brifysgol Bangor i uwchraddio cyfleusterau dysgu ac ymchwil ymysg y datblygiadau niferus sydd wedi cael cefnogaeth gan yr European Investment Bank.  Mae sefydliad benthyca hir-dymor Ewrop wedi cytuno i ddarparu £45 miliwn ar gyfer cynlluniau ehangu a moderneiddio'r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2014

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn gwneud y rhyngrwyd yn lle diogelach

Mewn hacathon a gynhaliwyd yn ddiweddar ym Mhrifysgol Southampton fe wnaeth myfyriwr o Brifysgol Bangor ennill y dosbarth 'Hac Gorau'.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2014

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2014

Cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yn bwriadu creu nofel wedi ei darlunio

Mae cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yn gobeithio bydd y gymuned leol yn cefnogi ei ymdrechion i gyhoeddi nofel wedi ei darlunio fer cyntaf.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2014