Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Gorffennaf 2014

Prifysgol Bangor ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol

Bydd staff Prifysgol Bangor yn paratoi i gymryd rhan yn yr Eisteddfod Genedlaethol eto eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2014

Canolfan Ymwybyddiaeth Ofalgar Prifysgol Bangor yn ennill Gwobr Iechyd

Mae Canolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar Prifysgol Bangor wedi ennill gwobr nodedig ym maes iechyd yn y DU sy'n rhoi cydnabyddiaeth i bobl a sefydliadau sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i hyrwyddo iechyd a lles yng ngwledydd Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Gorffennaf 2014

Sefydliad Astudiaethau Cystadlu a Chaffael Ysgol y Gyfraith Bangor wedi ei henwebu am ddwy wobr effaith glodwiw

Unwaith eto, mae Sefydliad Astudiaethau Cystadlu a Chaffael Ysgol y Gyfraith Bangor wedi cyrraedd y rhestr fer o'r rownd derfynol ar gyfer Gwobrau Effaith ac Arloesi pwysig Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Gorffennaf 2014

Difodd goleuadau ym Mangor

Gan gydweithredu ag Artes Mundi, bydd 14-18NOW, y rhaglen ddiwylliannol ar gyfer Dathliadau Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, yn cyflwyno Traw, gwaith celfyddydol awyr agored o bwys ym Mangor gan Bedwyr Williams, un o brif artistiaid gweledol Cymru, fel rhan o LIGHTS OUT, digwyddiad a gynhelir ar draws y DU ar 4 Awst 2014 i nodi canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Gorffennaf 2014

Gwaith yn parhau ar Barc Gwyddoniaeth Menai

Bydd Parc Gwyddoniaeth Menai yn cymryd cam arall ymlaen yr wythnos hon wrth i waith archeoleg gychwyn ar y safle. Bydd y gwaith archaeoleg yn ffurfio rhan o’r cais cynllunio sydd i’w gyflwyno yn yr hydref. Mae’r cynllun, a fydd yn creu darpariaeth wyddonol o safon uchel ar gyfer busnesau a mentrau ymchwil yn gweithio at agor y drysau yn 2017.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Gorffennaf 2014

Y Gymraeg a Gwirfoddoli

Mae ymchwil gan Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor, a Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi tanlinellu pa mor bwysig ydyw cael sector gwirfoddol iach sydd yn medru diwallu anghenion Cymru ddwyieithog.  Mae’r ymchwil a wnaed ar ran Comisiynydd y Gymraeg yn tynnu sylw at bwysigrwydd denu gwirfoddolwyr dwyieithog i gynnig gweithgareddau a darparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru.  Mae’r gwaith hefyd wedi tynnu sylw at  fannau lle gellid gwella ar y ddarpariaeth a’r cyfleoedd cyfredol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Gorffennaf 2014

Biotechnoleg ar gyfer Plaleiddiaid

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill grant i ddatblygu plaleiddiad organig gan gyfuno'r arbenigedd a geir yn y Brifysgol Bangor a dau gwmni masnachol.  Gwneir y gwaith yng Ngholeg Gwyddorau Naturiol y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Gorffennaf 2014

Bwrw Golwg Newydd ar Glasur Rhyddiaith y Rhyfel Byd Cyntaf

Nos Lun, 28 Gorffennaf, ar drothwy canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, bydd yr Athro Gerwyn Wiliams yn cyflwyno rhaglen ddogfen ar S4C yn ailedrych ar un o’r nofelau gorau a ysgrifennwyd am gyflafan ryngwladol 1914-18.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Gorffennaf 2014

Cynhadledd ym Mangor yn trafod heriau’r cyfryngau

Fe fydd cadeirydd awdurdod S4C, Huw Jones, yn trafod yr heriau sy’n wynebu’r sianel mewn araith yng nghynhadledd Cyfrwng ym Mhrifysgol Bangor ar 24-25 Gorffenaf.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Gorffennaf 2014

Help gan Blizzard

Gallai siacedi arbennig sydd wedi’u gwneud yng Nghymru helpu i gadw athletwyr Cymru’n gynnes pan fydd y gystadleuaeth yn poethi yn Glasgow.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Gorffennaf 2014

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn dathlu graddio

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2014

Cyflwyno Cymrodoriaethau er Anrhydedd 2014

Roedd un o ddarllenwyr newyddion amlycaf Prydain, canwr opera a chwaraewr rygbi rhyngwladol ymysg y rhai  a dderbyniodd Gymrodoriaethau er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor yn ystod y seremonïau graddio eleni (12-18 Gorffennaf).

Darllenwch  ymlaen i glywed yr hyn oedd ganddynt i'w ddweud.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2014

Gwobrwyo Effaith a Menter ym Mhrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi gwobrwyo ei hacademyddion gorau a mwyaf blaengar yn ail Noson Wobrwyo Effaith ac Arloesi flynyddol y Brifysgol.

Mae’r Gwobrau’n cydnabod gwaith ymchwil a mentergarwch o ragoriaeth ar draws y sefydliad cyfan, sydd wedi gwneud cyfraniad o bwys tuag at wella lles economaidd a chymdeithasol Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2014

Ysgolhaig yn dychwelyd i’w mamwlad i drafod Chwedlau Arthuraidd

Mae academydd a syrthiodd mewn cariad â llenyddiaeth Arthuraidd tra’n fyfyriwr israddedig yn Rwmania yn dychwelyd i'w mamwlad i gyflwyno ei hymchwil diweddaraf mewn cynhadledd ryngwladol lle bydd arbenigwyr Arthuraidd o bob cwr o'r byd.

Mae Cyngres y Gymdeithas Arthuraidd Ryngwladol yn cael ei gynnal gan y Ganolfan Astudiaethau Canoloesol ym Mhrifysgol Bucharest, Romania, ym mis Gorffennaf (20-27 Gorffennaf 2014).

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Rhaglen hyfforddiant ffilmiau cyntaf i Gymru wedi'i henwebu am wobr

Mae rhaglen hyfforddiant ffilmiau sy'n bwriadu rhoi cyfle i bobl ifanc ffurfio gyrfa yn y diwydiant ffilmiau, ac a gynigiwyd yng Nghymru am y tro cyntaf eleni, wedi cael ei henwi'n un o'r rhai buddugol am wobr y Loteri Genedlaethol.

Mae Academi Ffilmiau'r BFI, a gynhelir mewn sawl lleoliad, gan gynnwys ym Mangor gan staff ac alumni yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau Prifysgol Bangor, yn un o saith project a oedd yn fuddugol yng nghategori 'Gwobr Addysg' Gwobrau Achosion Da'r Loteri Genedlaethol 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Gorffennaf 2014

Darlithydd ym Mangor yn cyfeilio ar ymgyrch hysbysebu Cwpan y Byd McDonald’s

Gellir clywed darlithydd cyfansoddi ym Mhrifysgol Bangor yn canu’r piano ar ymgyrch hysbysebu Cwpan y Byd McDonald’s ar y we, ac mae wedi cael ei wylio dros bum miliwn o  weithiau ar YouTube yn barod.

 

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2014

Prif Weinidog Cymru y cyntaf i recordio'i lais ar gyfer adnodd Lleferydd Cymraeg newydd

Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, oedd y cyntaf i ymateb i apêl newydd gan Brifysgol Bangor am wirfoddolwyr i recordio’u llais er mwyn creu adnodd Adnabod Lleferydd Cymraeg newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2014

Canolfan Brailsford ar ei newydd wedd

Ddydd Sadwrn yma (5 Gorffennaf) am 8.30 bydd y cyhoedd yn cael eu cyfle cyntaf i ymweld â’r Ganolfan Chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor ar ei newydd wedd.

Bu’r Ganolfan Chwaraeon, sydd wedi ei hailenwi’n Ganolfan Brailsford, ynghau am y pythefnos ddiwethaf er mwyn cwblhau rhannau olaf project ailfodelu ac adnewyddu sydd wedi mynd ymlaen am flwyddyn ac wedi costio £2.5 miliwn.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2014

Mae caethwasiaeth yn drosedd- nid cyfrifoldeb prynwyr yw ei wrthwynebu

“Nid dewis y prynwr yw cefnogi caethwasiaeth. Mae ’n drosedd yn erbyn y ddynoliaeth.”  Dyna eiriau Dr Nicola Frith, Darlithydd mewn Ffrangeg ac arbenigwraig mewn Astudiaethau Ôl-drefedigaethol a Chaethwasiaeth Ffrengig yn Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Bangor.

 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2014

Bangor yn cymryd rhan yn y gynhadledd gwyddor gymdeithasol fwyaf yng Nghymru

Mae Cynhadledd Flynyddol Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD), sydd bellach yn ei phumed flwyddyn, yn dwyn ynghyd ymarferwyr, llunwyr polisïau a gwyddonwyr cymdeithasol i drafod themâu fel iechyd; gofal cymdeithasol; lles; addysg; diwylliant a gwerthoedd; yr amgylchedd; marchnadoedd llafur; datganoli; a chymdeithas sifil.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2014

Athro yn dod yn aelod Anrhydeddus Cyfadran Iechyd y Cyhoedd y DU

Cyflwynir aelodaeth Anrhydeddus Cyfadran Iechyd y Cyhoedd y DU i'r Athro Rhiannon Tudor Edwards, Cyd-Gyfarwyddwr y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau, Ysgolion Gwyddorau Gofal Iechyd a Gwyddorau Meddygol, mewn Seremoni Wobrwyo yng Nghynhadledd y Gyfadran ym Manceinion heddiw (2 Gorffennaf).

 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Gorffennaf 2014

Myfyriwr Busnes i wynebu Her y 15 Copa

Mae myfyriwr Prifysgol Bangor am ymgymryd â’r her 15 Copa Eryri i gefnogi a chodi ymwybyddiaeth ar gyfer pobl gydag osteoporosis.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Gorffennaf 2014

Cwpan y Byd 2014: Mae ennill gornest gicio o'r smotyn yn gofyn am wytnwch meddwl: ond yn ffodus, mae'n rhywbeth y gellir ei ddysgu

Mae'r gornestau cicio o'r smotyn, sy'n penderfynu tynged gêm, wedi dechrau yng Nghwpan y Byd 2014.  Ar ôl dwy awr o chwarae sy'n dreth gorfforol ac emosiynol ar y chwaraewyr, rhaid iddynt sefyll mewn rhes a fesul un, herio'r gôl geidwad o'r smotyn. Mae canlyniad cic o'r smotyn yn creu arwyr a dihirod, ac mae unrhyw un sy'n gwylio - p'un a ydyn nhw'n cefnogi un o'r timau sy'n chwarae ai peidio - yn gallu cydymdeimlo á'r chwaraewyr hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2014