Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Awst 2014

Is-Ganghellor yn rhoi esiampl i eraill trwy gael cymhwyster Cymraeg uwch

Mae Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John G Hughes, wedi cyrraedd carreg filltir arall ar ei daith yn dysgu Cymraeg, gan ennill gradd A yn yr arholiad Defnyddio’r Gymraeg: Uwch (sydd gyfwerth â lefel A), a hynny mewn cwta pedair blynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Awst 2014

Bwyta'n iach yn ysgolion arbennig Sir Ddinbych

Cyngor Sir Ddinbych yw’r Cyngor cyntaf yng Nghymru i arbrofi’r rhaglen bwyta’n iach Food Dudes.  Gyda chymorth gan Dîm Iechyd y Cyhoedd Gogledd Cymru a Phrifysgol Bangor fe lansiwyd y rhaglen mewn dwy ysgol arbennig yn y sir, Ysgol Tir Morfa yn y Rhyl ac Ysgol Plas Brondyffryn.                                                          

Dyddiad cyhoeddi: 21 Awst 2014

Ymgyrchydd ffeministaidd o’r 1950au i ail-ymweld â’i Cause célèbre

Mae llyfr newydd ar hanes y Coleg Normal, sydd bellach yn rhan o Brifysgol Bangor, yn bwrw goleuni ar un hanes diddorol iawn am ymgyrch a lansiwyd yn y 1950au dros gydraddoldeb i fenywod.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Awst 2014

Datblygu ap i ddysgwyr Cymraeg

Bydd dysgwyr Cymraeg sy’n heidio i’r dosbarth yn yr hydref, fel dysgwyr newydd neu rai sy’n parhau i ddysgu’r iaith, yn falch o glywed y bydd ‘ap’ newydd ar gael cyn bo hir, sydd wedi ei ddatblygu’n arbennig ar eu cyfer.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Awst 2014

Digwyddiad Ymgynghori yn dod a'r Parc gam yn nes

Mae prosiect Parc Gwyddoniaeth Menai yn parhau i symud ymlaen a bydd yn ymgynghori ar gynlluniau yn y Gaerwen ar y 1af o Fedi. Mae trigolion yn cael eu gwahodd i ddod draw i weld y syniadau cychwynnol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2014

Ffrydio – yr ateb i'r cwymp yng ngwerthiant cerddoriaeth Gymraeg

Yn ôl ymchwil a wnaed  ar y cyd yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau ac Ysgol Busnes Bangor, ffrydio yw'r ateb os yw cwmnïau recordiau'n mynd i atal a gwrthdroi'r gostyngiad a welir yng ngwerthiant cerddoriaeth Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2014

Merched Cymreig yn ennill gwobr am lwyddiannau mewn menter gymdeithasol

Mae Victoria Burrows, Sandy Ackers, Annie Donavan ac Alison Hill wedi ennill y wobr bwysig Network She Women in Education Award 2014.  Maent ymysg y myfyrwyr cyntaf i gwblhau gradd Meistr mewn Menter Gymdeithasol gan ragori yn eu swyddi prysur yr un pryd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2014

Barney'r ci yn cael hyd i ddriffter hanner can mlwydd oed

Cafodd cerddwr brwd dipyn o syndod yn ddiweddar pan welodd beth oedd ei gi Barney wedi ei ddarganfod ar y traeth.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2014

Ysgoloriaeth MPhil i fyfyrwraig ddisglair sydd newydd raddio mewn Astudiaethau Plentyndod

Mae Eleanor Morsman newydd ennill ysgoloriaeth i astudio ar gyfer MPhil ar ‘Y Model Pedagogiaeth Gorau ar gyfer Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon yn y sector Addysg Gynradd'. Graddiodd Eleanor o Ysgol Addysg Prifysgol Bangor ym mis Gorffennaf gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn astudiaethau plentyndod a bu'n gyd-enillydd Gwobr Cronfa'r Normal a ddyfernir i'r myfyriwr gyda'r marciau uchaf mewn addysg.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2014

Prifysgol Bangor yn dangos y gall gwybodaeth deithio o blant i oedolion

A new study by Bangor scientists shows that environmental education can positively influence the knowledge and attitudes of children.  The paper, published in the journal Animal Conservation, also shows that knowledge gained by children about lemur conservation can be transferred to their parents

Dyddiad cyhoeddi: 14 Awst 2014

Myfyriwr yn helpu i hyrwyddo'r project ynni dŵr cyntaf yng ngogledd Cymru sy'n eiddo i'r gymuned

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor yn helpu aelodau o'r gymuned yn Abergwyngregyn i hyrwyddo'r cynllun trydan dŵr mawr cyntaf yng ngogledd Cymru sy'n eiddo i'r gymuned.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2014

Prifysgol Bangor yn arwain Prifysgolion Cymru o ran boddhad myfyrwyr

Prifysgol Bangor yw'r gorau yng Nghymru, yn ôl y dull diweddaraf o fesur  boddhad myfyrwyr, ac mae yn y 10 uchaf o brifysgolion anarbenigol y DU, sef y sefydliadau traddodiadol sy'n cynnig ystod eang o bynciau.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Awst 2014

Sut cafodd y neidr ei gwenwyn

Mae gwenwyn nadredd heddiw yn gymysgedd o ddwsinau o wahanol broteinau ac mae'n enghraifft o newid esblygol - nodwedd newydd sydd wedi ymddangos mewn grŵp penodol o anifeiliaid ac sydd wedi cyfrannu at eu llwyddiant. Mae'n hanfodol bwysig ein bod yn deall sut y daeth y nodweddion newydd hyn i fod er mwyn deall patrymau esblygu mwy ymhlith anifeiliaid a gall daflu goleuni pwysig ar sylfaen enetig gwahaniaethau rhwng rhywogaethau, gyda goblygiadau amlwg ar gyfer effeithiolrwydd triniaethau i bobl sydd wedi cael eu brathu gan nadredd gwenwynig, lle mae cyfansoddiad y gwenwyn yn amrywio o fewn a rhwng rhywogaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Awst 2014

Dewi yn ennill Medal Ddrama 2014

Llongyfarchiadau mawr i dramodydd profiadol a’r sgriptiwr amlwg, Dewi Wyn Williams, cyn-fyfyriwr Cymraeg a Drama ac enillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr. Bydd Dewi yn derbyn Y Fedal Ddrama, er cof am Urien Wiliam, rhoddedig gan ei briod Eiryth a’r plant, Hywel, Sioned a Steffan a £750, o Gronfa Goffa Huw Roberts, Pwllheli. Bydd cyfle hefyd i ddatblygu’r gwaith gyda Sherman Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Awst 2014

Myfyrwyr o Fangor yn perfformio yng ngŵyl Fringe Caeredin

Bydd myfyrwyr a graddedigion o Brifysgol Bangor yn cael cyfle anhygoel i berfformio yn yr ŵyl gelfyddydau fwyaf yn y byd y mis hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Awst 2014

Mannau nodedig am eu bioamrywiaeth o dan fygythiad wrth i goedwigoedd gael eu cwympo

Mae ardaloedd sy'n wynebu'r datgoedwigo mwyaf ar y blaned ar hyn o bryd wedi cael eu hadnabod fel mannau fu'n arbennig o bwysig yn hanes esblygol bioamrywiaeth hynod De ddwyrain Asia.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Awst 2014

Sioned yn ennill Tlws y Cerddor

Llongyfarchiadau mawr i’r cerddor Sioned Eleri Roberts, un o gyn-fyfyrwyr yr Ysgol Cerddoriaeth ar ennill cystadleuaeth Tlws y Cerddor yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Awst 2014

Y Goron i Guto

Llongyfarchiadau mawr i'r Prifardd Guto Dafydd, un o gyn-fyfyrwyr disglair Ysgol y Gymraeg Bangor, ar ennill y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni!

Dyddiad cyhoeddi: 6 Awst 2014

Archif y mis

Prif Adeilad y Celfyddydau yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru yn y 1970au cynnar. Sylwch ar waith adeiladu Theatr Gwynedd a agorodd ym 1974 ac ar y tai ar Strand St., Regent St. a Deiniol St. (Bangor Uchaf) a ddymchwelwyd a lle saif Brigantia (Seicoleg) erbyn hyn.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Awst 2014

Plant ysgol yn creu celf a ysbrydolwyd gan Feini Hirion Ynys Môn

Bydd arddangosfa o waith celf a ysbrydolwyd gan Feini Hirion Ynys Môn yn ymweld â’r  Galeri yng Nghaernarfon rhwng 15 Awst a 5 Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Awst 2014

Symposiwm Ymchwil Meddyginiaethau Gogledd Cymru 2014

Mae Canolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau, Y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar y cyd yn cynnal Symposiwm Ymchwil Meddyginiaethau Gogledd Cymru 2014 yng Ngwesty Kinmel Manor, Abergele ar y 4ydd o Fedi (bwffe o 6.30yh).

Dyddiad cyhoeddi: 5 Awst 2014

Arddangosfa Y Rhyfel Mawr ym Mhrifysgol Bangor: ar agor tan Mawrth 2015

Awst 1914 oedd y mis pan ddywedodd Syr Edward Grey, "The lamps are going out all over Europe ... We shall not see them lit again in our lifetime." Bydd Awst 2014 yn nodi can mlynedd ers i Brydain fynd i ryfel yn erbyn yr Almaen, ac mae cynlluniau ar gael ledled y byd i goffau a myfyrio ar ryfel a gafodd effaith ddofn a sylfaenol ar gwrs ein hanes.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Awst 2014

Myfyrwyr a graddedigion Prifysgol Bangor yn gweithio gyda menter gymdeithasol leol i hyrwyddo datblygu cynnyrch gwyrdd

Mae'r cwmni Tŷ Gwydr ym Mangor yn disgrifio ei hun fel canolfan adnoddau cymunedol annibynnol sy'n gweithio i sicrhau dyfodol cynaliadwy. Menter gymdeithasol leol yw Tŷ Gwydr Cyf a sefydlwyd 30 mlynedd yn ôl i godi ymwybyddiaeth am faterion gwyrdd a newid hinsawdd, ac fe'i disgrifiwyd fel 'y ganolfan rwydweithio ffurfiol gyntaf ym Mhrydain'. Mae gwefan masnachu newydd wedi'i datblygu o'r enw ‘eBuyGreen’ a ddatblygwyd ar y cyd rhwng Tŷ Gwydr a'r ddau gyfarwyddwr, Chris Walker a Xuejiao Li (Jojo).

Dyddiad cyhoeddi: 4 Awst 2014

Porthiant gwartheg neu fionwy? Astudiaeth Prifysgol Bangor yn dangos manteision ac anfanteision amgylcheddol o gynhyrchu bionwy ar ffermydd llaeth

Mae diddordeb cynyddol mewn prosesau treuliant anaerobig (TA) ar ffermydd yn y DU er mwyn rheoli tail anifeiliaid a gwastraff bwyd, a chynhyrchu trydan a gwres adnewyddadwy trwy losgi bionwy.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Awst 2014

Cariad tuag at ddysgu yn ennill £1,000 i Maisie

Gyda’i chwrs wedi rhoi’r cyfle iddi deithio i lefydd anhygoel ac ennill mwy o brofiad bywyd nag y gallai erioed ddychmygu, mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi dod yn ail yng nghystadleuaeth UCAS/The Times Love Learning

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2014