Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Rhagfyr 2015

Chwarae rhan o bwys yng Ngwarchodfa Fôr fwyaf y byd

Mae Prifysgol Bangor yn chwarae rhan bwysig wrth reoli Gwarchodfa Fôr fwyaf y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Rhagfyr 2015

Mae "pwll bach Darwin" yn dangos sut y gall rhywogaethau newydd ymddangos heb wahanu daearyddol

Mae pysgod cichlid o grater folcanig wedi eu dal yn y weithred o ffurfio rhywogaeth newydd yn yr un ardal ddaearyddol

Ydy'n wir y gall rhywogaeth newydd esblygu os nad oes ffin ffisegol i ysgogi gwahanu genetig? Ymddengys bod tystiolaeth ffisegol a genomig o grater folcanig Llyn Massoko sy'n 700 medr ar draws wedi cofnodi'r broses wrth iddi ddigwydd. 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Rhagfyr 2015

Math newydd o reis, Ashoka, yn dod â diogelwch bwyd i filiynau

Mae rhyw filiwn o dyddynwyr a’u teuluoedd yn nwyrain a gorllewin India yn mwynhau gwell sicrwydd bwyd, diolch i ymchwilwyr Prifysgol Bangor yng Nghymru.

Mae sicrwydd bwyd yn rhywbeth sy’n cael ei drafod yn aml. Y gwir yw y gall sicrwydd bwyd gael effaith sylweddol ar fywydau pobl, a gellir ei wireddu drwy wahanol ffyrdd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Rhagfyr 2015

How noise pollution is changing animal behaviour

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Graeme Shannon o’r Ysgol Gwyddorau Biolegol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2015

Myfyriwr doethuriaeth yn mynychu lansiad adroddiad seneddol ar newyn

Mae myfyriwr doethuriaeth a gyfrannodd dystiolaeth at adroddiad seneddol pwysig ar newyn yn y Deyrnas Unedig wedi bod yn Llundain yn lansio'r ddogfen ddilynol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2015

Seremoni Raddio y Gaeaf Prifysgol Bangor

Dyfarnwyd dros gant ac ugain gradd ôl-raddedig i fyfyrwyr yn y seremoni raddio gyntaf i’w chynnal yn y gaeaf ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2015

Dyfodol pryd y gallai lensys cyffwrdd ‘deallus’ ddarogan eich risg o gael annwyd cyffredin: Gwrthgyrff hylif dagrau a’r annwyd cyffredin

Pam y gall rhai pobl fynd trwy gydol y gaeaf heb yr arwyddion lleiaf o annwyd, tra bo eraill fel pe baent yn cael pob annwyd sy’n mynd o gwmpas?

Yn ôl astudiaeth newydd gan Grŵp Ymchwil Prifysgol Bangor i Eithafion yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, gallai fod modd rhagweld y tebygolrwydd i gyfranogwyr gael annwyd cyffredin trwy ddadansoddi lefel y gwrthgyrff mewn hylif dagrau.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Rhagfyr 2015

Llwyddiant yn Noson Wobrwyo MediWales am ail flwyddyn yn olynol

Mae tîm a arweiniwyd gan Dr Chris Subbe, Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Gwyddorau Biolegol Prifysgol Bangor, sydd hefyd yn ymarferwr clinigol gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, wedi ennill Gwobr MediWales am "Partneriaeth GIG gyda Diwydiant yn y DU ac yn rhyngwladol". Noddwyd y wobr gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a Roche.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2015

Partneriaeth Hyfforddi Ddoethurol Envision a gyllidir gan NERC

Mae Prifysgol Bangor yn aelod o Bartneriaeth Hyfforddi Ddoethurol Envision a gyllidir gan NERC (http://www.envision-dtp.org/), ynghyd â Phrifysgolion Lancaster a Nottingham, a'r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg, Arolwg Daearegol Prydain a Rothamsted Research.  

 

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2015

We need to make digital navigation tools more human – here's how

Dyma erthygl yn Saesneg gan Thora Tenbrink o’r Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2015

Gall paciau cefn bychan i wenyn roi gwybodaeth hanfodol

Mae project newydd cyffrous ar y gweill ym Mhrifysgol Bangor ar hyn o bryd i ddefnyddio ynni trydanol y gwenyn ei hun wrth greu teclyn ysgafn sy'n gweithredu dros gryn bellter i ddilyn hynt gwenyn.

Mae poblogaethau gwenyn, sy'n hanfodol i beillio planhigion a choed, yn dirywio'n gyflym ar hyn o bryd o ganlyniad i sawl peth, yn bla-leiddiaid a gwiddon varroa i enwi ond dau. 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2015

Pontio yn galw ar artistiaid a gwyddonwyr i gydweithio

Mae Pontio, canolfan celfyddydau ac arloesi newydd Prifysgol Bangor, sy’n agor ei drysau’n swyddogol heddiw (1af Rhagfyr 2015) yn galw ar berfformwyr a gwyddonwyr i gyflwyno syniadau cyffrous fel rhan o gynllun SYNTHESIS.

 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2015

Project ymchwil ac arloesi bioburo gwerth £12m gyda chefnogaeth yr UE yn cael y golau ‘gwyrdd’

Mae buddsoddiad newydd gwerth £12 miliwn ar gyfer economi 'gwyrdd' Cymru wedi ei gyhoeddi gan Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2015

Bath poeth wedi ymarfer corff yn gwella perfformiad mewn gwres

Mae ymchwil newydd gan Brifysgol Bangor yn dangos bod cael bath poeth wedi ymarfer corff am chwe diwrnod yn olynol yn gostwng tymheredd y corff wrth orffwys ac wrth ymarfer ac yn gwella perfformiad wrth redeg mewn gwres. Meddai’r Athro Walsh, sy’n arwain y tîm a arweiniodd y gwaith:  “I berfformwyr athletaidd sy’n cystadlu mewn gwres, mae strategaeth ‘ymarfer claer, ymdrochi poeth’ yn cynnig ffordd i ymdopi â gwres.”

Dyddiad cyhoeddi: 11 Rhagfyr 2015

Hwb gwerth £3.9m gyda chymorth yr UE i arwain llwyddiant busnes

Mae menter newydd gwerth £3.9m gyda chymorth yr UE i helpu perchnogion a rheolwyr busnes i ennill sgiliau arwain a rheoli wedi  ei chyhoeddi gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt heddiw (11 Rhagfyr 2015).

Mae’r prosiect ION Leadership, dan arweiniad Prifysgol Abertawe mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, yn cael £2.7m o gymorth drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop i gynyddu sgiliau ac ysgogi cynhyrchiant a throsiant mewn mentrau bach a chanolig, yn ogystal â sefydliadau mwy.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Rhagfyr 2015

Marchnad Nadolig y Myfyrwyr yn denu’r niferoedd mwyaf erioed

Cymerodd myfyrwyr o bob rhan o Brifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai yn y gwaith o gynnal 65 o stondinau ym Marchnad Nadolig y Myfyrwyr a gynhaliwyd ar 4 Rhagfyr, gan ddenu mwy na 1,600 o ymwelwyr. Pleser o’r mwyaf oedd gweld cymysgedd mor wych o nwyddau o gynnyrch lleol ar gynnig eleni. Roedd yno amrywiaeth drawiadol o fwydydd rhyngwladol yn ogystal â chelf a chrefft – o ddarluniau gwreiddiol hyd at gynhyrchion wedi’u gweu ac o frethyn cartref, ffigurynnau weiar, yn ogystal â’r nwyddau cartref Nadoligaidd arferol o bob math.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Rhagfyr 2015

Cyn-fyfyriwr yn rhedeg busnes ei hun diolch i gefnogaeth y Gwasanaeth Gyrfaeodd

Mae Alumnus o Brifysgol Bangor wedi sefydlu menter gymdeithasol er mwyn annog pobl i fynd allan i’r awyr agored.

Mae gan Tom Cockbill, sy’n wreiddiol o Walsall, Gorllewin Canolbarth Lloegr, radd mewn  Sŵoleg a Chadwraeth o Brifysgol Bangor. Mae wedi sefydlu Wild Elements, menter gymdeithasol sydd wedi'i lleoli ym Mangor, ar ôl derbyn cefnogaeth gan Wasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2015

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr sydd yn ddawnus mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2015

Taking a hot bath after exercise improves performance in the heat

Dyma erthygl yn Saesneg Yr Athro Neil Walsh, Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2015

Saith Rheswm dros Siopa'n Lleol y Nadolig hwn

Gall y sêls Nadolig gynrychioli rhwng traean a dwy ran o dair o drosiant blynyddol rhai mân-werthwyr, felly does dim syndod bod mân-werthwyr cenedlaethol yn cynnal ymgyrchoedd hysbysebu enfawr i ddenu siopwyr.

Mae'r cynnydd mewn siopa ar-lein ac ar gyrion trefi'n golygu nad yw pobl yn sylweddoli’n aml fod yna eisoes amrywiaeth fawr o nwyddau a gwasanaethau ar gael yn eu stryd fawr leol. I fynd i'r afael â hyn, mae Bangor wedi creu Ardal Gwella Busnes yn ddiweddar, sy'n dod â busnesau ynghyd i greu ardal siopa fwy bywiog a dengar ar hyd y Stryd Fawr.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2015

When languages die, we lose a part of who we are

This article by Anouschka Foltz, Lecturer in Psycholinguistics, at the School of Lingusitics & English Language was originally published on The Conversation. Read the original article.


The 2015 Paris Climate Conference (COP21) is in full gear and climate change is again on everyone’s mind. It conjures up images of melting glaciers, rising sea levels, droughts, flooding, threatened habitats, endangered species, and displaced people. We know it threatens biodiversity, but what about linguistic diversity?

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2015

Datrys y cyswllt rhwng iaith ac ystyr

Mae ysgolhaig o Brifysgol Bangor yn trafod y cyswllt rhwng iaith ac ystyr mewn llyfr newydd sydd wedi ei gyhoeddi gan Cambridge University Press.

Yn The Crucible of Language, mae’r Athro Vyv Evans yn cyflwyno’r canfyddiadau diweddaraf i esbonio’r hyn yr ydym yn ei wybod, a’r hyn yr ydym yn ei wneud, wrth gyfathrebu gan ddefnyddio iaith. Mae’n dangos sut y mae ystyr ieithyddol yn codi, o ble y daw, a’r modd y mae iaith yn ein galluogi i gyfleu ystyriaethau a all ein cyffwrdd hyd ddagrau, ein blino hyd syrffed, neu ein gwirioni’n lân.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2015

Graddedigion Prifysgol Bangor yn uchel eu parch ymysg prif gyflogwyr

Mae Prifysgol Bangor yn ymddangos ymysg y 40 prifysgol orau yn y DU o ran cynhyrchu’r graddedigion gorau yn ôl arolwg rhyngwladol a gyhoeddwyd gan gylchgrawn y Times Higher.

Datgelodd yr arolwg, a ganolbwyntiodd yn bennaf  ar fusnesau a chwmnïau technoleg gwybodaeth a pheirianneg, pa brifysgolion yw’r rhai mwyaf poblogaidd ac uchel eu parch o ran darparu myfyrwyr o safon uchel i’w recriwtio.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2015

Yr Athro Dean Williams yn dylanwadu ar Ganllawiau NICE

Mae clefyd diabetig y traed yn broblem gynyddol ac yn faich sylweddol ar ddarpariaeth gofal iechyd ledled y byd. Mae briwiau traed yn gallu arwain at gymhlethdodau difrifol, yn cynnwys colli coesau a thraed, sydd â goblygiadau personol ac economaidd-gymdeithasol difrifol. Amcangyfrifwyd bod y gost o ofal dros glefyd diabetig y traed yn Lloegr yn 2010–2011 yn £580m.

 

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2015

Agor Canolfan Iaith Newydd yn Yr Wyddgrug

Yn sgil cynnydd yn y niferoedd sydd yn dysgu Cymraeg yn yr ardal, mae Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru, Prifysgol Bangor, agorwyd Canolfan Iaith newydd yn Yr Wyddgrug heddiw. 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2015

Prifysgol Bangor yn gwobrwyo effaith eithriadol ei gweithgareddau ymchwil a menter

Dyfarnwyd gwobrau i brojectau ymchwil ym Mhrifysgol Bangor sydd wedi rhoi budd i  gymunedau yn lleol ac yn fyd-eang, wrth i Brifysgol Bangor gynnal ei thrydedd Noson Wobrwyo Effaith ac Arloesi ar 3 Rhagfyr.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2015

We want to build tiny backpacks for bees – here’s why

This article by Paul Cross, Senior Lecturer in the Environment, at the School of Environment, Natural Resources and Geography and Cristiano Palego, Senior Lecturer in Smart Sensors and Instrumentation at the School of Electronic Engineering, was originally published on The Conversation. Read the original article.  

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2015

Prifysgol Bangor yn Cynnal Seminar i drafod Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch

Mae Bangor yn falch o gyhoeddi mai hi yw'r brifysgol gyntaf yng Nghymru i gynnal seminar technegol ar yr Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch  - y dechnoleg a fydd yn cael ei defnyddio gan Horizon Nuclear Power yn Wylfa Newydd ar Ynys Môn.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Rhagfyr 2015

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Rhagfyr 2015