Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Mawrth 2016

Dau fyfyriwr o Fangor ar restr fer Gwobrau'r Student Nursing Times

Mae Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor yn hynod falch bod dwy fyfyrwraig, Abigail Sinnett a Francesca Elner, wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau'r Student Nursing Times 2016. Mae Abigail yn un o naw myfyriwr bydwreigiaeth o'r Deyrnas Unedig sydd yng nghategori Myfyriwr Bydwreigiaeth y Flwyddyn. Mae Francesca yn un o ddeg myfyriwr nyrsio o'r Deyrnas Unedig sydd yng nghategori Myfyriwr Nyrsio'r Flwyddyn: Oedolion.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mawrth 2016

Project yr UE i gefnogi'r diwydiant dŵr yng Nghymru ac Iwerddon

Mae Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, wedi cyhoeddi project gwerth £2.5 miliwn, a ariennir gan yr UE, i wella cynaliadwyedd hirdymor y cyflenwad dŵr yng Nghymru ac Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mawrth 2016

Enillydd cystadleuaeth gelf i fyfyrwyr wedi ei hysbrydoli gan obaith ymchwil cancr

Mae artist brwd o Ysgol David Hughes wedi ennill cystadleuaeth gelf leol ar ôl cael ei hysbrydoli gan waith rhai o ymchwilwyr cancr pennaf Cymru.

Lluniodd Annabelle Blight, o Landegfan, y dyluniad buddugol fel rhan o Gystadleuaeth Ffotograffiaeth, Celf a Barddoniaeth Gŵyl Wyddoniaeth flynyddol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2016

Five things you need to know about the Radovan Karadžić case

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yvonne McDermott Rees o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2016

‘Safety=Design’: Achub miloedd o fywydau ac arbed miliynau o bunnoedd

Mae gobaith y bydd prosiect a lansiwyd mewn cydweithrediad â Phrifysgol Bangor yn achub miloedd o fywydau drwy symleiddio sut mae staff gofal iechyd a chleifion yn adnabod symptomau.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2016

Chwech o Brifysgol Bangor yn cael eu penodi’n Uwch Arweinwyr Ymchwil Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Mae chwe ymchwilydd ym maes iechyd a gofal cymunedol ym Mhrifysgol Bangor wedi'u penodi’n Uwch Arweinwyr Ymchwil- Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mawrth 2016

Aelod Seneddol yn canmol Prifysgol Bangor am ei gwaith arloesol ar Fanciau Bwyd

Mae’r AS lleol Hywel Williams wedi canmol Prifysgol Bangor am ei gwaith ymchwil arloesol yn dilyn Cynhadledd Undydd  i Fudd-ddeiliaid Lleol: Mapio Tlodi Bwyd, a oedd yn gyfle i gyfnewid gwybodaeth a barn am y twf sydd y dyddiau hyn yn y defnydd o Fanciau Bwyd.

Mae project ymchwil gan David Beck, myfyriwr PhD Gwyddorau Cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor, wedi canfod bod yna 157 banc bwyd yng Nghymru ar hyn o bryd, yn cefnogi pobol mewn peryg o beidio â gallu bwydo’u hunain a’u teuluoedd (data a gasglwyd Gorffennaf 2015), o gymharu ag 16 yn 1998.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2016

Llwyddiant Gŵyl Wyddoniaeth Bangor 2016

Arddangosfa Bydoedd Cudd eleni oedd y fwyaf erioed, gydag 800 o bobl yn ymweld ag Adeilad Brambell, Prifysgol Bangor, ddydd Sadwrn, 12 Mawrth rhwng 10am a 4pm ar gyfer digwyddiad mwyaf blaenllaw Gŵyl Wyddoniaeth Bangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2016

Pynciau ym Mhrifysgol Bangor yn cyrraedd tabl byd-eang

Mae dadansoddiad sydd newydd ei gyhoeddi o dablau cynghrair ddylanwadol QS World University Rankings 2016, lle llamodd Prifysgol Bangor i fyny 60 safle i safle 411 yn fyd-eang, yn darparu gwybodaeth bellach am safleoedd gwahanol bynciau ymhlith prifysgolion gorau’r byd.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2016

Ymchwilydd o Fangor yn gyd-enillydd gwobr NewsHACK y BBC

Roedd Dewi Bryn Jones o Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn un o enillwyr gwobr Wynebu’r Gynulleidfa yn #newsHack: Languge Technology y BBC ar y cyd gyda BBC Cymru Fyw, BBC Connected Studio, a BBC Digital yn Llundain ar 15 ac 16 Mawrth 2016. Yr her yn y digwyddiad a drefnwyd gan y BBC News Labs oedd sut i helpu gwella newyddiaduraeth mewn amgylchedd amlieithog er mwyn manteisio ar newyddion a gwybodaeth mewn ieithoedd eraill, a darllen cynnwys mewn nifer o ieithoedd gwahanol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2016

Her y Stryd Fawr i Fyfyrwyr Mentrus

Gosodwyd y cefndir ar gyfer Menter drwy Ddylunio 2016 gan y galw cynyddol i drawsffurfio profiad y stryd fawr.

Mae'r gystadleuaeth, sydd â gwobr ariannol o £5,000, yn dod ag unigolion o ddisgyblaethau academaidd amrywiol ym Mhrifysgol Bangor at ei gilydd i weithio fel timau i ddatrys briff dylunio yn y byd go iawn a roddir ger bron gan bartner masnachol lleol; eleni Cyngor Dinas Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2016

Myfyrwyr Bangor yn llwyddo yn etholiadau UCM Cymru

Mae dwy fyfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi eu hethol yn Llywydd a Dirprwy Lywydd fel ei gilydd yng nghynhadledd flynyddol Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru (UCM Cymru) a gynhaliwyd yng Nghaerdydd yn ddiweddar. Cafodd Fflur Elin, Llywydd presennol Undeb Myfyrwyr Bangor, ei hethol yn Llywydd ar gyfer y flwyddyn ddilynol ac etholwyd Carmen Smith yn Ddirprwy Lywydd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2016

Adnoddau Newydd ar gyfer Seilwaith Cyfathrebu Cymraeg

Yn ystod 2015-2016 bu tîm Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, yn datblygu adnoddau newydd ar gyfer siarad Cymraeg gyda chyfrifiaduron. Mae hon yn dechnoleg sy’n dod yn fwyfwy pwysig wrth i’r llais dynol gael ei ddefnyddio mewn systemau holi ac ateb ar ffonau symudol a thabledi, systemau rheoli teclynnau fel setiau teledu a robotiaid, a systemau arddweud. Os na fydd modd defnyddio’r Gymraeg yn y sefyllfaoedd hyn, bydd yr iaith yn cael ei chau allan fwyfwy o’r byd digidol, a siaradwyr Cymraeg yn gorfod troi i’r Saesneg.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2016

Bywyd i'r Cherokee heddiw a hanes y Llwybr Dagrau

Mewn cyfres o dair rhaglen ar S4C, bydd yr Athro Jerry Hunter yn teithio i America i olrhain hanes y Cymro Evan Jones ac i ddysgu mwy am genedl y Cherokee heddiw.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2016

Ffilm o Brifysgol Bangor ar restr fer Gwobrwyon RTS Television Awards

Pob lwc i Andy Pritchard, sydd wedi graddio o Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau! Heddiw (18.3.16) bydd Andy o’r Groeslon yn cael gwybod os yw ei ffilm sydd ar y rhestr fer Snowdonia: open all yearyn llwyddo yn rownd Cymru RTS Student Television Awards.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2016

Gwersi mewn dwyieithrwydd: be all Corsica dysgu o Gymru?

Mae myfyriwr o Corsica yn ymweld ag Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ar interniaeth i ddysgu am ddwyieithrwydd yng Nghymru. Bydd Petru Filippi, sy’n fyfyriwr Meistr ym Mhrifysgol Corsica, yn treulio 4 mis ym Mangor o dan oruchwyliaeth Dr Cynog Prys, Darlithydd mewn Cymdeithaseg ac arbenigwr mewn cynllunio ieithyddol yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2016

Myfyrwyr Gwyddorau Chwaraeon yn cynadledda ym Mangor i ddysgu am yr ymchwil ddiweddaraf

Bydd myfyrwyr Gwyddorau Chwaraeon o bob cwr o’r DU yn ymweld â Phrifysgol Bangor  yr wythnos hon (22-23 Mawrth) i rannu eu gwybodaeth a chlywed gan arbenigwyr blaenllaw yn y maes yng Nghynhadledd Flynyddol Myfyrwyr y Gymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer (British Association of Sport & Exercise Sciences).

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2016

OPSWISE – Gwella gofal i bobl hŷn

Mae astudiaeth gan Brifysgol Bangor wedi rhoi golwg newydd ar sut mae gwasanaethau iechyd ar gyfer pobl hŷn yn cael eu cynnal.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2016

Mae myfyrwyr bodlon i’w cael ym Mhrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor yn parhau i gynyddu ei phoblogrwydd ymysg myfyrwyr. Mae’r Brifysgol wedi llwyddo i aros yn safle 14 ym Mhrydain, ac mae’r Brifysgol yn ail yng Nghymru mewn arolwg newydd ar brofiad myfyrwyr (Times Higher Education Student Experience Survey 2015).

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2016

Sut fydd ymwneud â robotiaid yn effeithio arnom ni?

Yn y dyfodol agos bydd robotiaid ac afatarau'n dod yn gynyddol fwy cyffredin - byddwn yn ymwneud â hwy mewn mannau gwaith, mannau cyhoeddus ac yn ein cartrefi, yn ogystal ag ym meysydd addysg, iechyd a gofal.  Mae technolegwyr wedi bod yn gweithio'n galed i ddatblygu peiriannau defnyddiol i gyflawni tasgau cymhleth megis codi cleifion o welyau mewn ysbytai, bod yn gwmni i bobl gydag iselder neu ddementia, neu hyd yn oed ddysgu algebra i blant.  Ond a ydym ni'n gwybod a all ymwneud dros gyfnod hir â robotiaid fel hyn gael unrhyw effaith arnom ni?

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2016

Prifysgol Bangor yn dathlu Awr Ddaear WWF 2016

Mae Prifysgol Bangor yn ymuno â’r dathliad byd-eang dros ein planed wych trwy gefnogi Awr Ddaear WWF – digwyddiad trawiadol a symbolaidd lle diffoddir y goleuadau, sy’n tynnu sylw’r byd at ein planed a’r angen i’w gwarchod.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mawrth 2016

Banciau Bwyd ar gynnydd yng Nghymru

Bellach mae gan Gymru 157 banc bwyd, yn cefnogi pobol mewn peryg o beidio â gallu bwydo’u hunain a’u teuluoedd (data a gasglwyd Gorffennaf 2015), o gymharu ag 16 yn 1998.

Daw’r ystadegau newydd hyn o broject ymchwil gan David Beck, myfyriwr PhD Gwyddorau Cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2016

How a farm boy from Wales gave the world pi

Dyma erthygl yn Saesneg gan Gareth Ffowc Roberts Athro Emeritws mewn Addysg ym Mhrifysgol Bangor sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2016

O’r Fainc at Ymyl y Gwely a Thu Hwnt

Cafodd Prifysgol Bangor ganmoliaeth fawr wrth lansio ei sefydliad newydd arloesol ddydd Iau (25 Chwefror).

Bydd Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor yn cynnal y gwaith ardderchog y mae Bangor eisoes yn ei wneud o ran ymchwil iechyd a meddygol ac yn ymestyn arno drwy ddwyn ynghyd academyddion o fri o ystod eang o feysydd.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2016

Ymchwil Gwyddor Cymdeithas yn gwella ansawdd bywyd a gofal i bobl sydd â dementia

Mae ymchwil gan Brifysgol Bangor, a gynhaliwyd mewn sawl cartref gofal yng ngogledd Cymru, yn cael sylw mewn llyfryn sydd i’w lansio yn Nhŷ’r Cyffredin ddydd Mawrth 15 Mawrth.

Mae llyfryn briffio diweddaraf y Campaign for Social Science’s ‘Making the Case for the Social Sciences’ yn rhoi sylw i nifer o  brojectau ymchwil ar ddementia mewn prifysgolion yn y DU.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2016

Prifysgol Bangor yn derbyn saith enwebiad ar gyfer gwobrau WhatUni

Mae Prifysgol Bangor wedi ei henwebu ar gyfer saith gwobr WhatUni Student Choice 2016, gan gynnwys enwebiad ar gyfer Prifysgol y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2016

Prifysgol Bangor ymysg y goreuon o blith prifysgolion Ewrop

Mae Prifysgol Bangor  yn un o brifysgolion gorau Ewrop yn ôl tabl a gyhoeddwyd heddiw (10 Mawrth, 2016) gan gylchgrawn y Times Higher Education.

Gyda dim ond Prifysgol Caerdydd o blith prifysgolion Cymru yn  ymddangos yn uwch na Bangor yn y tabl  sy’n gosod Bangor yn y Grŵp 151-160, mae hyn yn cadarnhau unwaith eto y twf yn statws Prifysgol Bangor yn rhyngwladol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2016

Ruby Wax yn ymweld â phroject celfyddyd ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl

Ddydd Iau, 3 Mawrth, cafodd Diwrnod Iechyd Meddwl 2016 Prifysgolion ei gynnal ar gampysau ar draws gwledydd Prydain.  

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2016

Mae gan y pysgodyn sebra a'r ddynolryw gyfaill biofeddygol newydd, y gar brych

Mae genom y gar brych, pysgodyn sy'n esblygu'n araf, mor debyg i'r pysgodyn sebra a'r ddynolryw y gellir ei ddefnyddio fel rhywogaeth bont a allasai arwain at ddatblygiadau pwysig mewn ymchwil fiofeddygol ym maes clefydau dynol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2016

Prifysgol Bangor ac Ymddiriedolaeth Pêl-droed Cymru’n dod ynghyd i greu rhagor o gyfleoedd i chwarae

Diolch i gefnogaeth Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain a Chwaraeon Cymru, mae Prifysgol Bangor ac Ymddiriedolaeth Pêl-droed Cymru yn lansio menter newydd gyffrous.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2016

Urddo Alumna Prifysgol Bangor yn Gymrawd i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth er Anrhydedd i Alumna o Brifysgol Bangor yng Nghynulliad Blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ddiweddar. Mae’r Cymrodoriaethau yn cael eu dyfarnu er mwyn adnabod cyfraniadau nodedig tuag at Addysg Uwch cyfrwng Cymraeg ac at waith y Coleg yn fwy cyffredinol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2016

Dathliad creadigol o Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched

Bydd Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor a Gŵyl Gerdd Bangor yn cyfrannu at ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched ar 8 Mawrth trwy ddarlledu cyngerdd o gerddoriaeth gerddorfaol gan bum cyfansoddwraig o Gymru ar BBC Radio 3.

Mared Emlyn o Eglwysbach yn Nyffryn Conwy yw un o’r cyfansoddwyr, a gwblhaodd ei PhD mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor ddwy flynedd yn ôl. Daeth ysbrydolaeth ei darn newydd, Porthor, o’r traeth o’r un enw ym Mhenrhyn Llŷn, sy’n enwog am y sŵn arbennig a grëir drwy gerdded ar y tywod; o hyn daw ei enw Saesneg, ‘Whistling Sands’.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2016

Mae coedwigoedd eglwysig Ethiopia yn adnodd hanfodol sydd yn haeddu cydnabyddiaeth treftadaeth y byd

Nearly all of the natural forest cover has been lost in the highlands of Ethiopia, except for small areas of sacred forest surrounding the many individual churches of the Ethiopian Tewahedo Orthodox Church.

The first study to assess the conservation value of these forests has shown that the Ethiopian ‘church forests’, as they are known, play a crucial role in the protection of many species in this global biodiversity hotspot. Although these forests are managed individually, together they form an important network of habitats spread right over the vast area of the central and northern highlands of Ethiopia.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2016

Pencampwriaethau Codi Pwysau Hŷn Cymru yn dod i Fangor

Cynhelir Pencampwriaethau Codi Pwysau Hŷn Cymru yng Nghanolfan Brailsford, Canolfan Chwaraeon Prifysgol Bangor ar 12 Mawrth, 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2016

Caru Eich Dillad yn Gosod Her Dillad ‘un dunnell’ i Bobl Bangor

Love Your Clothes and Bangor University’s Sustainability Lab and Students’ Union are challenging university students, staff and Bangor’s wider community to donate one tonne of unwanted clothes for local charities as part of ‘Love Your Clothes Bangor’ – a series of events running from 11 - 16 March in the Deiniol Shopping Centre that aim to highlight the environmental impacts of clothing.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mawrth 2016

Y wobr am y 'Chwedl' orau'n cael ei rhoi i Maisie sy'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor

Cafodd gwobr Uned Ryngwladol UK Higher Education am y 'Chwedl' orau ei rhoi i Maisie Prior sy'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mawrth 2016

Dewch i weld beth sydd ar gael mewn diwrnod agored i ôl-raddedigion ym Mhrifysgol Bangor

Bydd Prifysgol Bangor yn cynnal Diwrnod Agored i ôl-raddedigion ddydd Mercher 16 Mawrth. Bydd y drysau’n agor am ganol dydd ac mae croeso i ymwelwyr ddod i rai o’r ddigwyddiadau sydd wedi eu trefnu ar gyfer y diwrnod, neu i bob un ohonynt.

Yn ogystal â gweld arddangosfa, gyda phob un o ysgolion academaidd  ac adrannau perthnasol  y Brifysgol yn cymryd rhan ynddi, gall ymwelwyr fynd i sesiynau byrion yn ymwneud ag astudio ôl-radd a chyllido,  ymweld ag Ysgolion neu Golegau unigol i gael gweld mwy o’r ddarpariaeth yn eu dewis faes a chael cyfle i weld y neuaddau preswyl sydd ar gael i fyfyrwyr ôl- raddedig.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mawrth 2016

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2016

Dementia: gall y label "salwch" wneud i bobl fod yn isel eu hysbryd

Bu pobl yng ngogledd Cymru yn cymryd rhan mewn ymchwil a gyhoeddwyd yn ddiweddar ac sy'n dangos bod pobl sy'n ystyried symptomau dementia fel salwch yn teimlo'n fwy negyddol na'r rhai sy'n ei weld fel rhan annatod o fynd yn hŷn.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2016

Getting Welsh GPs to act more quickly on cancer symptoms

A research project at  Bangor University will look at early cancer diagnosis - a priority area for the Welsh Government, as late presentation of cancer is thought to significantly contribute to the relatively poor survival of Welsh cancer patients compared to the rest of the UK.  The award had been made to Professor Richard Neal from the University's North Wales Centre for Primary Care Research, himself a practicing G.P and a world-leader in the field of early cancer diagnosis.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2016