Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Ebrill 2016

EwrOlwg: Sut mae eraill wedi gweld Cymru

Ydych chi erioed wedi ystyried sut mae eraill yn ein gweld?

Bydd arddangosfa gyhoeddus newydd, sydd yn defnyddio ymchwil o Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern Prifysgol Bangor, yn edrych ar sut mae ymwelwyr o Ewrop - yn cynnwys fforwyr, twristiaid a ffoaduriaid - wedi edrych ar Gymru ers canol y ddeunawfed ganrif.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2016

Datgelu'r hyn sydd o dan y dyfroedd

Have you ever looked out to sea from somewhere on the Welsh coast and wondered how that view would seem if the water was somehow magically taken away?  Well, thanks to recent results from a Bangor University project called SEACAMS, part financed through the Welsh European Funding Office, this has become a reality for some iconic coastal locations across Wales.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ebrill 2016

Cyhoeddi Gŵyl Newid Ymddygiad o bwys

Ystyrir bod newid ymddygiad yn gyfrwng hanfodol bwysig i wasanaethau cyhoeddus a sefydliadau i ymateb i'r newidiadau cyfoes cymdeithasol a demograffig sylweddol rydym yn eu gweld yng Nghymru a thu hwnt. 

Cynhelir Gŵyl Newid Ymddygiad (#BehFest16) bwysig am bythefnos ym Mhrifysgol Bangor rhwng 9-20 Mai. Bydd yn cyflwyno'r datblygiadau diweddaraf ym maes newid ymddygiad i unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb mewn gwybod am y technegau newid ymddygiad hyn a'u rhoi ar waith er budd eu sefydliadau neu'r cyhoedd yn gyffredinol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2016

The truth about the links between military service and crime

Dyma erthygl yn Saesneg gan Leanne K Simpson, myfyrwraig doethuriaeth yn yr Ysgol Seicoleg a'r Ysgol Gwyddorau, Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2016

Staff a myfyrwyr yn dangos brwdfrydedd dros ymuno â chyrsiau iaith arwyddo

Mae staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi dangos brwdfrydedd mawr dros ymuno â chyrsiau iaith arwyddo sy’n cael eu cynnig gan y Brifysgol.

Gwnaed y penderfyniad i gyflwyno nifer o gyrsiau Ymwybyddiaeth Byddardod a Chyflwyniad i Iaith Arwyddo Prydain (BSL) 10 wythnos o hyd i staff a myfyrwyr gan Ganolfan Ehangu Mynediad y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ebrill 2016

Myfyriwr iechyd yn gwella bywydau pobl fregus drwy Therapi Celf

Credir mai project a wneir gan fyfyriwr nyrsio ym Mhrifysgol Bangor yw'r cyntaf ym maes therapi celf. 

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2016

Prifysgol Bangor yn arwyddo cytundeb partneriaeth 10 mlynedd gydag Oxford International

Mae Prifysgol Bangor wedi arwyddo cytundeb partneriaeth newydd gydag Oxford International Education, darparwr addysg achrededig unigryw, sy'n flaenllaw ym maes addysg yn y Deyrnas Unedig ac yng Nghanada. 

Bydd y bartneriaeth yn lansio Coleg Rhyngwladol Bangor, coleg a fydd wedi ei wreiddio ar gampws y brifysgol, ac a fydd yn addysgu camau cyntaf ystod o raddau integredig a chorfforedig, ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol yn y brifysgol. 

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2016

Prifysgol Bangor yn cyhoeddi Cymrodorion er Anrhydedd 2016

Bydd dyfarnwr rhyngwladol rygbi’r undeb, cantores opera, a’r ddynes sydd yn y swydd uchaf yn Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig, ymysg yr unigolion a fydd yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn ystod Seremonïau Graddio’r Brifysgol (11-15 Gorffennaf 2016).

Bydd Nigel Owens, sy’n cael ei ystyried yn un o ddyfarnwyr rygbi gorau’r byd, yn cael ei anrhydeddu am ei wasanaeth i rygbi.

Bydd Elin Manahan-Thomas, cantores soprano a ystyrir yn soprano gorau ei chenhedlaeth gwledydd Prydain  yn derbyn  Cymrodoriaeth er Anrhydedd am wasanaeth i gerddoriaeth.

Dyrchafwyd yr Uwchfrigadydd Susan Ridge, Prif Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol y Fyddin, i’w swydd bresennol yn 2015, a hi yw’r ddynes â’r swydd amlycaf yn Lluoedd Arfog Gwledydd Prydain. Mae’n gyfrifol am 130 o gyfreithwyr. Graddiodd Susan Ridge o Brifysgol Bangor yn 1984 gyda gradd mewn Hanes. Bydd yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd am wasanaeth i’r Gyfraith.

Mae’r tri uchod ymysg 14 Cymrodoriaeth er Anrhydedd a gânt eu dyfarnu i unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad pwysig yn eu meysydd dethol, boed hynny mewn diwydiant, busnes, bywyd cyhoeddus neu’r celfyddydau. Byddant yn cael eu hanrhydeddu ynghyd â’r myfyrwyr sy’n graddio o’r brifysgol eleni yn un o’r seremonïau graddio a gynhelir rhwng 11 a 15 Gorffennaf.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2016

Disgyblion ysgol yn ymgolli mewn celf mewn project Dementia a’r Dychymyg

Mae plant ysgol o Sir Ddinbych wedi gweithio ochr yn ochr â grŵp celf ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia i greu darn o gelf ar raddfa fawr sy’n ymateb dychmygus i gwestiynau sy’n gysylltiedig ac yn cynnwys pobl sy’n byw gyda dementia yn ein cymdeithas.

Ymunodd y plant ysgol Blwyddyn 6 o Ysgol Gynradd Clawdd Offa, Prestatyn ag aelodau’r grŵp o raglen ‘Ymgolli mewn Celf’ Cyngor Sir Ddinbych (SCDd) i annog cwestiynau ynglŷn â chreu cymunedau cynhwysol a chefnogol i bobl sy’n byw gyda dementia yn ein cymunedau. Bydd y plant hefyd yn cymryd rhan mewn sesiwn ymwybyddiaeth Dementia Friends cyn y gweithdy i ddysgu mwy am y salwch.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ebrill 2016

Diolch i Arweinwyr Cyfoed Bangor ac un ohonynt yn ennill gwobr

Mae oddeutu 500 o fyfyrwyr sydd hefyd yn gweithredu fel Arweinwyr Cyfoed ym Mhrifysgol Bangor wedi eu llongyfarch a chael diolch am eu gwaith wrth iddynt ennill tystysgrifau am eu rôl hanfodol yn cefnogi eu cyd-fyfyrwyr.

Mae Prifysgol Bangor yn cynnal un o’r cynlluniau mwyaf a hynaf o’i fath mewn unrhyw Brifysgol yn y DU. Mae’r Arweinwyr Cyfoed, sydd wedi eu hyfforddi ar gyfer eu gwaith, yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi myfyrwyr newydd wrth iddynt ymdopi â bywyd Prifysgol. Maent yno i gynorthwyo efo bob dim o symud i mewn a chanfod eu ffordd o amgylch y Brifysgol at gefnogi myfyrwyr wrth addasu i fywyd prifysgol a’u cyfeirio at gymorth a chefnogaeth bellach pan fo angen

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2016

Gosod plac i goffáu'r bardd, Tony Conran

Coffawyd cyflawniad Tony Conran fel llenor trwy osodiad Plac ym Mhrif Lyfrgell Prifysgol Bangor.  Cynhaliwyd defod fer yn y Llyfrgell yn ddiweddar, pan ddarllenwyd cerddi i ddau gyfaill a chyn-gydweithwyr a oedd yn ei ysbrydoli  –  yr hwyr Athro John Danby a’r hwyr Athro Bedwyr Lewis Jones – gan Dyfan Roberts a John Griffiths, aelodau Corws Cerddi Conran.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2016

How jobs figures mask bogus self-employment in the shadow economy

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Toby Dobbins, Ysgol Busnes, yr Athro Howard Davis ac Alexandra Plows, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2016

Staff academaidd yn cael eu hethol yn Gymrodyr o Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Mae saith aelod staff academaidd o Brifysgol Bangor wedi cael eu hethol yn Gymrodyr o Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2016

Cyflogwr y Flwyddyn Gwobrau Chwarae Teg

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr ‘Cyflogwr y Flwyddyn’ (y sector cyhoeddus) yng Ngwobrau ‘Womanspire’ Chwarae Teg.

Mae’r cynllun gwobrau newydd hwn yn cydnabod y cyfraniad neilltuol a wneir gan fenywod ym mhob rhan o’r gymdeithas yng Nghymru a’i nod yw symbylu menywod y dyfodol i lwyddo a ffynnu. Roedd y categorïau’n adlewyrchu amrywiaeth eang o weithgareddau ac yn ffordd o annog ceisiadau gan fenywod o bob oedran ac o bob cefndir sydd yn falch o’r hyn y maent yn ei gyflawni - boed hynny yn eu bywydau preifat neu broffesiynol neu yn y gymuned ehangach. Yng nghategori Gwobr Cyflogwr y Flwyddyn roedd Heddlu De Cymru, y DVLA, a Traveline Cymru hefyd wedi cael eu henwebu.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2016

Megan yn cyrraedd rownd derfynol Medal y Dysgwyr!

Testun llawenydd mawr oedd clywed fod Megan Elias, myfyrwraig yn ei hail flwyddyn yn Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor, wedi cyrraedd rownd derfynol Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2016

Why does the growth of food banks matter?

This article by Dave Beck, PhD Researcher at the School of Social Sciences was originally published on The Conversation. Read the original article.

In the last 50 years, we have observed a number of subtle, yet substantial revolutions in the way we approach our choices over food. One of the earliest revolutions saw us shift from shopping little and often with local producers – and investing in the local economy – to being swayed by the “stack ‘em high, sell 'em cheap” rhetoric, sold by supermarkets and the international economy.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2016

Ambergris: how to tell if you've struck gold with 'whale vomit' or stumbled upon sewage

This article by Vera Thoss, Lecturer in Chemistry, was originally published on The Conversation. Read the original article.

When walking along the beach, some objects might seem unusual because they are neither pebble nor shell nor seaweed. They can be covered with a soft white layer that looks a bit like cotton wool. They may appear hard or waxy, and sometimes have objects trapped within. And a smell that has been described as “a cross between squid and farmyard manure”. Dogs with their keen sense of smell often find these objects first.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ebrill 2016

Prifysgol Bangor yn ennill Gwobr Brydeinig

Mae Prifysgol Bangor wedi cael gwobr o bwys mewn digwyddiad yn Llundain yn ddiweddar, o ganlyniad uniongyrchol i adolygiadau gwych gan ei myfyrwyr. Derbyniodd y Brifysgol saith enwebiad allan o ddeg categori yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2016, gan gynnwys un am Brifysgol y Flwyddyn. Llwyddodd i gipio’r Wobr ar gyfer y Llety Myfyrwyr Gorau mewn unrhyw Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ebrill 2016

What prairie dogs tell us about the effects of noise pollution

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Graeme Shannon yn yr Ysgol Gwyddorau Biolegol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.  

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ebrill 2016

Cyfle i Ymuno â Chyngor y Brifysgol

Mae Prifysgol Bangor yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb a cheisiadau gan unigolion sy’n dymuno cael eu hystyried ar gyfer cael eu penodi i’r Cyngor, sef corff llywodraethu’r sefydliad. Mae hefyd yn chwilio am aelodau cyfetholedig ar gyfer y Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau a hefyd y Pwyllgor Archwilio a Risg.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ebrill 2016

We need to change what people think modern slavery is

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Fay Short a Dr Tracey Lloyd, Uwch Ddarlithwyr yn yr Ysgol Seicoleg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwyddedCreative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ebrill 2016

Diwrnod Agored yn Amgueddfa Hanes Natur Brambell, Prifysgol Bangor hefo’r Gymdeithas Ymlusgolegol

Bydd Casgliadau Hanes Natur y Brifysgol ar agor i’r cyhoedd ar Ddydd Sadwrn 16 o Ebrill rhwng 11yb i 3yp.

Bydd cyfle i weld Amgueddfa Hanes Natur y Brifysgol, sydd ddim ar agor i’r cyhoedd yn arferol, er mwyn dysgu mwy am yr anifeiliaid a’r planhigion sydd i’w gweld yno. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau i’r gwirfoddolwyr fydd ar gael, a bydd yna hefyd cornel gweithgareddau i blant o bob oedran.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2016

Dyddiaduron yn Archifau’r Brifysgol yn ysbrydoli sioe

Mae Cwmni Pendraw yn dod a’i sioe llwyddiannus Mr Bulkeley o’r Brynddu i Ganolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio nos Fawrth 26 Ebrill. 


Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2016

Partneriaeth Prifysgol Bangor ar restr-fer Gwobr

 Mae Pŵer Niwclear Horizon ar restr fer ar gyfer gwobr fawreddog Cymdeithas Gwasanaethau Cynghori Gyrfaoedd i Raddedigion.

Maent wedi eu rhestru am y cydweithio a gwaith ymgysylltu strategol rhyngddynt a Phrifysgol Bangor, gyda chymorth gan bartneriaid eraill megis y 'National Skills Academy for Nuclear', Rhaglen 'Nuclear Graduates’ a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, er mwyn codi proffil y diwydiant Niwclear, a'r cyfleoedd sydd ar gael ynddo i raddedigion, ymysg staff a myfyrwyr yn y Brifysgol

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2016

Gweledigaeth newydd o arfordir Gogledd Cymru fyddai'n harneisio pŵer, amddiffyn yr arfordir a hyrwyddo twristiaeth

Dychmygwch wal fawr oddi ar arfordir Gogledd Cymru yn estyn o Landudno allan i'r môr ac yna'n ôl i'r tir ger Prestatyn: hwylwyr dingi a tonfyrddwyr yn mwynhau'r dyfroedd llonydd o'i mewn, twristiaeth a diwydiannau cefnogi yn ffynnu a'r cymunedau lleol yn ddiogel o fygythiad llifogydd o'r môr.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2016

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2016

Eight myths about women on the military frontline – and why we shouldn't believe them

 

Dyma erthygl yn Saesneg gan Leanne K Simpson Myfyrwraig doethuriaeth yn astudio gydag Ysgol seicoleg ac Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2016