Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Awst 2016

Ydi’r duedd i ddefnyddio iau pinc cywion ieir yn ein gwneud yn sâl?

Mae pobl yn cael eu rhybuddio i gymryd y duedd i ddefnyddio iau cyw iâr 'pinc' mewn ryseitiau gyda phinsiad o halen. Darganfu ymchwil o Brifysgolion Bangor, Manceinion a Lerpwl  bod o duedd bresennol o ddarparu iau cyw iâr sydd prin wedi’i goginio yn achosi risg o wenwyn bwyd campylobacter i’r cyhoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Awst 2016

Ydi’r duedd i ddefnyddio iau pinc cywion ieir yn ein gwneud yn sâl?

Mae pobl yn cael eu rhybuddio i gymryd y duedd i ddefnyddio iau cyw iâr 'pinc' mewn ryseitiau gyda phinsiad o halen. Darganfu ymchwil o Brifysgolion Bangor, Manceinion a Lerpwl  bod o duedd bresennol o ddarparu iau cyw iâr sydd prin wedi’i goginio yn achosi risg o wenwyn bwyd campylobacter i’r cyhoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Awst 2016

Lansio cystadleuaeth ysgrifennu ffuglen ddigidol 'boblogaidd' gyntaf y Deyrnas Unedig

Mae’r gystadleuaeth gyntaf yn y DU i chwilio am yr enghreifftiau gorau o ffuglen ddigidol boblogaidd wedi ei lansio gan brifysgolion Bangor a Sheffield Hallam.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Awst 2016

Mynd am dro'r penwythnos hwn?

Y penwythnos gŵyl y banc hwn, beth am fynd allan i gerdded yn y wlad a thynnu ffotograffau o henebion hynafol? Mae llwybrau gwych ar draws Cymru, a gallwch weld ein treftadaeth hefyd.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Awst 2016

Lleisiau pêl-droedwyr: gamblo a dibyniaeth mewn pêl-droed

Yn ddiweddar mae adroddiadau ar y cyfryngau wedi rhoi sylw i broblemau gamblo ymysg lleiafrif o bêl-droedwyr proffesiynol.  Mae ymchwil newydd  a gohoeddir yn Addiction Research wedi dangos sut y gall rhai chwaraewyr fynd i drafferthion gyda'u gamblo a beth y gellir ei wneud i'w helpu i chwilio am driniaeth. 

Cafodd pêl-droedwyr o wahanol gefndiroedd proffesiynol, sydd wedi wynebu problemau gamblo, eu cyfweld fel rhan o ymchwil gan brifysgolion Bangor, Llundain a Rhydychen.  Clywodd yr ymchwilwyr yn uniongyrchol gan y chwaraewyr beth oedd eu profiadau o gamblo a sut a pham y daeth gamblo'n broblem iddynt. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Awst 2016

Sidan pryf cop: Uwchlens Natur Wyllt

Mae gwyddonwyr ym mhrifysgolion Bangor a Rhydychen wedi llwyddo i gyflawni camp nas gwelwyd o'r blaen: defnyddio sidan pryf cop fel uwchlens i gynyddu potensial microsgop.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Awst 2016

Canolfan Môr Cymru yn agor ei drysau yn ystod Gŵyl Fwyd Môr Menai

Bydd cyfle i unigryw i fynychwyr Gŵyl Bwyd Môr Menai ddydd Sadwrn (20 Awst) ymweld â Chanolfan Môr Cymru ar safle Prifysgol Bangor ym Mhorthaethwy.

Dyma yw'r diwrnod agored cyntaf i'r cyhoedd er pan agorwyd y Ganolfan yn swyddogol gan Dywysog Cymru ym mis Gorffennaf eleni. Bydd arddangosfeydd a gweithgareddau rhyngweithiol yn dangos y gwaith arloesol a wneir gan yr Ysgol Gwyddorau Eigion

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2016

Bangor yn arwain y sector fel y prif ddarparwr addysg uwch cyfrwng Cymraeg

Mae’r ystadegau diweddaraf ynglŷn ag astudiaethau cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgolion Cymru wedi datgelu fod Bangor yn parhau i arwain y sector fel y prif ddarparwr gyda mwy yn astudio cyfran helaeth o’u cwrs yn Gymraeg yno nag yn unman arall.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2016

Gweld yr anweledig: defnyddio gleiniau nano i wneud uwchlensys

Mae papur yn Science Advances (12 Awst) yn rhoi prawf o gysyniad newydd, gan ddefnyddio uwchlensys 3D solid newydd i dorri drwy raddfa pethau a oedd ond i'w gweld yn flaenorol drwy ficrosgop.  

Gan ddangos cryfder yr uwchlensys newydd, mae'r gwyddonwyr yn disgrifio gweld, am y tro cyntaf, y wybodaeth ei hun ar arwyneb DVD Blue Ray.  Nid yw'r wyneb sgleiniog hwnnw mor llyfn ag rydym yn ei ddychmygu.  Ni all microsgopau presennol weld yr hiciau sy'n cynnwys y data - ond nawr datgelir hyd yn oed y data ei hun. 

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2016

A 400-year-old shark is the latest animal discovery to reveal the secrets of long life

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Paul Butler o'r Ysgol Gwyddorau Eigion sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 12 Awst 2016

Lansio Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth 2 (KESS 2) gwerth £36m yng Nghymru gyda chefnogaeth yr UE

Ym Mhrifysgol Bangor ar 26ain Gorffennaf, fe lansiodd Mark Drakeford AC, Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru, brosiect gwerth £36m gyda chefnogaeth yr UE, sy’n cynnig cyfleoedd Meistr Ymchwil a PhD ar y cyd â chwmnïau lleol drwy’r wyth Brifysgol yng Nghymru. 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Awst 2016

How Pokemon Go turned couch potatoes into fitness fanatics without them even realising it

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro John A Parkinson  o’r Ysgol Seicoleg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 11 Awst 2016

Sut ddylai’r athletwyr gorau baratoi i ymdopi â gwres?

Er mwyn cystadlu ar eu gorau mewn hinsawdd gwlad boeth, mae’n ofynnol i athletwyr o’r safon ddod i’r arfer â’r hinsawdd yno.

Er mwyn gwneud hyn, mae athletwyr fel rheol yn ymarfer mewn gwres am 10-14 diwrnod er mwyn i’w cyrff gynefino â’r gwres un ai drwy symud i wlad boeth i ymarfer neu, i’r ychydig ffodus, ymarfer yn ddyddiol mewn siambr amgylcheddol sy’n efelychu hinsawdd gwlad boeth. 

Mae hyn yn galluogi eu cyrff i berfformio i’r eithaf, ond nid yw’r dewisiadau hyn  ar gael i bawb.

Mewn ymchwil a gyhoeddwyd yn ddiweddar, dangosodd yr Athro Walsh a’i dîm yn Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor, bod cael bath poeth wedi ymarfer mewn amgylchiadau mwyn am chwe diwrnod ar ôl ei gilydd yn sbarduno newidiadau yn y corff sy’n dynwared  sut y mae’r corff yn cynefino â thywydd poeth.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Awst 2016

Prifysgol Bangor yn y 15 uchaf o ran boddhad myfyrwyr

Bangor University’s students have given the University an overall satisfaction rating of 90%, placing the University among the UK’s top 15 non-specialist universities, the traditional institutions who offer a broad range of subjects.  These results come from the annual independent National Student Survey (NSS).

Dyddiad cyhoeddi: 10 Awst 2016

Gwyddonydd blaenllaw i dderbyn Medal Frenhinol

Mae cemegydd Prydeinig blaenllaw a gychwynnodd ar ei yrfa ym Mhrifysgol Bangor yn un o dri sydd i dderbyn Medal Frenhinol eleni.

Mae Syr John Meurig Thomas Hon FREng FRS  i’w anrhydeddu gyda Medal Frenhinol  yn 2016 am ei waith  arloesol mewn cemeg catalytig,  ac yn arbennig ar waith catalydd heterogenaidd un-lleoliad, sydd wedi gwneud argraff fawr ar gemeg werdd, technoleg lân  a chynaliadwyedd.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Awst 2016

How the snake got its extra-long body

Dyma erthygl yn Saesneg gan John Mulley, darlithydd yn yr Ysgol Gwyddorai Biolegol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Awst 2016

Cynllun gwerth £4.4m dan nawdd yr EU i hybu sgiliau arwain a rheoli yng Ngogledd Cymru

Mae'r Gweinidog Cyllid, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi cynllun gwerth £4.4m dan nawdd yr EU i hybu sgiliau arwain a rheoli yng ngogledd Cymru.    Bydd Academi Busnes Gogledd Cymru yn cefnogi twf busnes a chystadleurwydd yn y rhanbarth trwy gyflwyno cymwysterau arwain a rheoli wedi eu hachredu gan brifysgol i dros 1,000 o weithwyr dros y tair blynedd nesaf.   Caiff Academi Talent Ifanc hefyd ei sefydlu i ddatblygu a chadw'r genhedlaeth nesaf o reolwyr yng ngogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Awst 2016

Dysgu byw yn well gyda dementia trwy dechnoleg: apiau newydd ar brawf heddiw yn cysylltu pobl a effeithir gan ddementia ag ymchwilwyr

Mae project a gefnogir gan Brifysgol Bangor yn un o ddau i'w fabwysiadu mewn menter newydd i gefnogi pobl â dementia a'u gofalwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2016

Lansio cwrs gradd newydd ar faes yr Eisteddfod

Yng nghanol bwrlwm bore dydd Mawrth ar faes yr Eisteddfod eleni, lansiwyd cynllun gradd newydd gan Ysgol y Gymraeg, sef Cymraeg Proffesiynol. Wedi ei ddatblygu ar y cyd â Chanolfan Gwasanaethau, Technoleg ac Ymchwil Cymraeg yBrifysgol, Canolfan Bedwyr, agorwyd y lansiad gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2016