Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Medi 2016

Gwobrwyo cyfraniad at wyddorau chwaraeon ac ymarfer

Mae Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Prydain (British Association of Sport and Exercise Sciences, neu BASES) yn falch o gael anrhydeddu Stuart Beattie, Darlithydd mewn Seicoleg Chwaraeon yn Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor ac aelod o’r Sefydliad Ymarfer Elît, gyda Chymrodoriaeth BASES i gydnabod ei gyraeddiadau proffesiynol gwerthfawr, ei sgiliau, ei wybodaeth a’i wasanaeth i BASES a’r gymuned gwyddorau chwaraeon ac ymarfer.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2016

Prifysgol Bangor yn cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Cynnal Cymru

Mae Prifysgol Bangor wedi cyrraedd rownd derfynol gwobrau Cynnal Cymru 2016. Bydd gwobrau 2016 yn dod â dros 150 o arweinwyr busnes, arloeswyr, arloeswyr cymunedol, addysgwyr a’u timau at ei gilydd, ac maent yn agored i unrhyw fusnes, sefydliad neu unigolyn a all ddangos effaith ac ymagwedd gadarnhaol at ddatblygu cynaliadwy yn eu busnes neu gymuned.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2016

WISERD yn cael ei nodi fel 'adnodd pwysig' yn Adolygiad Diamond

Cafodd yr Adolygiad Annibynnol o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru, o dan arweiniad yr Athro Syr Ian Diamond, ei gyhoeddi yr wythnos hon. Mae'r adolygiad, a gafodd ei gomisiynu yn 2014, yn canolbwyntio ar ehangu mynediad; cefnogi anghenion sgiliau Cymru; cryfhau darpariaeth ran-amser ac ôl-radd yng Nghymru; a chynaliadwyedd ariannol hirdymor. 

Cafodd cyllid ymchwil sy'n ymwneud ag ansawdd a throsglwyddo gwybodaeth eu hasesu hefyd fel rhan o'r adolygiad. Mae'r adolygiad yn gwneud sylw am y cyfraniad mae Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) yn ei wneud yn y mae

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2016

A Good Clean Heart yn dod i Fangor Wedi'i Pherfformiad Cyntaf yng Ngwyl Fringe Caeredin

Yn dilyn eu perfformiad cyntaf yng Ngŵyl Fringe Caeredin, daw Neontopia a Chanolfan Mileniwm Cymru â drama ddoniol ac emosiynol Alun Saunders, enillydd Gwobr Theatr Cymru 2016 am Ddramodydd Gorau yn yr Iaith Saesneg, A Good Clean Heart, i Stiwdio Pontio, Bangor ar ddydd Mercher 5ed a dydd Iau 6ed o Hydref.

Cynhyrchwyd a pherfformiwyd A Good Clean Heart yn wreiddiol yn theatr-dafarn The Other Room yng Nghaerdydd, enillwyr gwobr The Stage am Theatr Fringe Orau, 2015. Mae hi’n stori deimladwy am ddau frawd a fagwyd gan wahanol deuluoedd, mewn ieithoedd gwahanol.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Medi 2016

Rhwydwaith gwybodaeth newydd i gefnogi datblygiad ynni adnewyddadwy o’r môr

Rydym i gyd yn ymhyfrydu yn y golygfeydd godidog a’r cyfleoedd chwaraeon awyr agored  sydd ar gael ar hyd arfordir ysblennydd Cymru. Ond  mae’r arfordir sy’n ein hamgylchynu ar dair ochr hefyd yn cynnig cyfleoedd eraill. Yn bwysig iawn gellir ei ddefnyddio i greu ynni adnewyddadwy a chyfleoedd cyflogaeth o ganlyniad i hynny.

Mae SEACAMS 2, project £17M  tair blynedd ym Mhrifysgolion Bangor ac Abertawe, a ariennir yn rhannol drwy Gronfa Datblygiad Rhanbarthol Ewropeaidd, yn fuddsoddiad ym mhotensial economi’r môr ac ynni adnewyddadwy. Trwy SEACAMS, gall cwmnïau sydd eisiau defnyddio pŵer y môr i greu diwydiant ynni cynaliadwy yng Nghymru gael gafael ar y gefnogaeth ymchwil hanfodol y byddant eu hangen i’w galluogi i symud ymlaen â’u datblygiadau a fydd yn costio rhai miliynau o bunnau.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Medi 2016

Bywyd dirgel yr abwydyn du – mae galw am 'wyddonwyr amatur' i helpu i daflu goleuni ar fywyd rhywiol y rhywogaeth arfordirol bwysig hon.

Mae cariad yn yr aer ar hyd ein harfordiroedd yr hydref hwn ac mae Prifysgol Bangor yn gofyn i bobl yng ngogledd Cymru gadw llygad allan am arwyddion o angerdd yn y boblogaeth abwyd du.

Mae'r abwydyn du - Arenicola marina - yn ffynhonnell hanfodol o fwyd i adar hirgoes a physgod, ac mae'r rhywogaeth yn chwarae rhan bwysig mewn pysgodfeydd fel ffynhonnell abwyd.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2016

Llysgennad yr Unol Daleithiau'n ymweld â Phrifysgol Bangor

Mewn achlysur arbennig heddiw yng nghanolfan Pontio cafodd myfyrwyr o Brifysgol Bangor ac ysgolion lleol gyfle i glywed Llysgennad yr Unol Daleithiau i'r Deyrnas Unedig, Matthew Barzun, yn siarad am y 'berthynas arbennig' rhwng yr Unol Daleithiau a'r DU.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2016

Twf yn nifer y dysgwyr yn y Gogledd-Orllewin

Mae nifer yr oedolion sy’n dysgu Cymraeg yn y gogledd-orllewin ar ei fyny gyda Phrifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai yn cofnodi eu niferoedd uchaf erioed yn 2015/16 – cyfanswm o 3043 o ddysgwyr, sy’n gynnydd o 8% ar y flwyddyn flaenorol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2016

Cydweithio rhwng Prifysgol Bangor ac Undeb Rygbi Cymru i helpu i ddatblygu gweithlu hyfforddi Gogledd Cymru

Bydd myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor yn cael cynnig cyfle i fod yn rhan o weithlu hyfforddi rygbi yng Ngogledd Cymru, diolch i gydweithio rhwng Prifysgol Bangor ac Undeb Rygbi Cymru (URC).

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2016

Croesawu myfyrwyr rhyngwladol i Fangor

Casglodd y Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol y nifer fwyaf erioed o fyfyrwyr rhyngwladol o Faes Awyr Manceinion fel rhan o’r gwasanaeth cludo myfyrwyr eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2016

Fframwaith gwyddonol newydd i gynllunio cadwraeth coedwigoedd sych yn America drofannol

Mae coedwigoedd sych yn Ne America ymysg y coedwigoedd trofannol sydd dan fygythiad fwyaf yn y byd. Mewn llawer o wledydd dim ond tua 10% o'r coedwigoedd hyn sydd ar ôl, sy'n llawer llai na llawer o goedwigoedd glaw, megis Amazonia, lle mae oddeutu 80% yn sefyll. Coedwigoedd sych oedd crud y diwylliant brodorol cyn-Ewropeaidd yn Ne America, ac maent yn ffynhonnell cnydau sydd o bwys byd-eang, megis india-corn, ffa, cnau daear a thomatos. Fodd bynnag, er gwaethaf hyn a'r dinistr enbyd a wnaed iddynt, maent wedi cael eu hanwybyddu i raddau helaeth gan wyddonwyr a chadwraethwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2016

Why the International Criminal Court is right to focus on the environment

Dyma erthygl yn Saesneg gan Tara Smith o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2016

Codi tua’r entrychion! Catrin yn llwyddo ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Ewrop

Mae athletwraig leol sy’n ddeiliad bwrsariaeth chwaraeon gan Brifysgol Bangor wedi dychwelyd o’r European Youth Weightlifting Championships yng Ngwlad Pwyl â medal arian yn y ‘snatch lift’ a medal efydd am ei holl ymdrechion yn y categori 48kg.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Medi 2016

Cyllido myfyrwyr i ddatblygu ymchwil mewn seicoleg

Ers degawd a mwy mae myfyrwyr wedi manteisio ar gyllid gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddilyn doethuriaeth mewn prifysgolion ledled Cymru ac eleni bydd deg arall yn dechrau ar y daith honno am gyfnod o dair blynedd.

Bydd dau o’r myfyrwyr ymchwil newydd yn astudio yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Medi 2016

Prifysgol Bangor yn cadw’i safle ymhlith Prifysgolion y Byd

Mae Prifysgol Bangor wedi cadw’i safle fel un o’r 350 o brifysgolion gorau’r byd am y drydedd flwyddyn yn olynol yn ôl y Times Higher Education World University Rankings a gyhoeddir heddiw (dydd Mercher, 21 Medi 2016). Daw’r llwyddiant yma er gwaethaf y ffaith bod mwy o brifysgolion yn gymwys bellach i’w hystyried ar gyfer y rhestr. Mae’r tabl diweddaraf yn gosod 980 sefydliad o 79 gwlad yn eu trefn, gan ei wneud y tabl mwyaf swmpus i’r THE ei gyhoeddi hyd yn hyn.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Medi 2016

System newydd ar gyfer llyfrgelloedd ledled Cymru i feithrin rhagor o gydweithio rhwng prifysgolion

Cynhaliwyd digwyddiad yn y Cynulliad yn ddiweddar (dydd Iau, 22 Medi 2016) i ddathlu system newyddar gyfer rheoli llyfrgelloedd fydd yn hyrwyddo cydweithio rhwng llyfrgelloedd ar draws gwahanol sectorau yng Nghymru.

Bydd y system newydd, a gaiff ei rhannu gan lyfrgelloedd prifysgolion yng Nghymru (Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Prifysgol Abertawe, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam), llyfrgelloedd y GIG, a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn arbed arian, yn annog cydweithio ac yn cynnig y posibilrwydd o rannu casgliadau ledled Cymru. Cwblhaodd Prifysgolion Bangor a Glyndŵr gam cyflwyno'r system yn ddiweddar, yn ogystal â chau pen y mwdwl ar yr amserlen ar gyfer ei rhoi ar waith ledled Cymru. 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Medi 2016

Ail Uwchgynhadledd Marchnad Lafur Cymru 2016

Dylan Williams, Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd Cyngor Sir Ynys Môn oedd un o'r siaradwyr yn ail Uwchgynhadledd Marchnad Lafur Cymru - digwyddiad cyfnewid gwybodaeth a gynhaliwyd yn rhad ac am ddim ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar. 

Cyflwynodd Mr Williams broffil y prif brosiectau trawsnewidiol sydd ar y gorwel yng ngogledd Cymru ac yn Ynys Môn, a chynnig ei sylwadau ynglŷn â sut y gall gogledd Cymru fanteisio ar y cyfleoedd y mae'r fath ddatblygiadau’n eu cynnig i'r gadwyn gyflenwi.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2016

Wrth i rew y môr gilio, a fydd gwynt yn creu gwres yn nyfroedd yr Iwerydd yn y cefnfor Arctig?

Mae rhanbarth yr Arctig yn cynhesu ddwywaith mor gyflym â gweddill y blaned, a’r arwydd mwyaf amlwg o hyn yw bod y rhew môr sy’n gorchuddio Cefnfor yr Arctig yn cilio.

Straeon perthnasol
Y llanw'n corddi'r gwres Atlantig dwfn yng Nghefnfor yr Arctig

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2016

Ysgol Cerddoriaeth yn ail-agor ar ôl gwerth £2M o waith ail-ddatblygu

Bu Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor yn dathlu ei hagoriad ar ôl gwaith ail-ddatblygu gyda seremoni ar gyfer staff a myfyrwyr. Roedd y seremoni yn dathlu cwblhau gwaith adnewyddu gwerth £2filiwn ar yr adeilad, gan greu cyfleusterau haeddiannol i un o'r pum adran cerddoriaeth gorau yn y DU fel y pleidleisiwyd gan fyfyrwyr yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2016

Prifysgol Bangor yn sicrhau cyllid ar gyfer pum Ystafell Dosbarth Confucius

Mae Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor wedi ennill grant ar gyfer pum Ystafell Ddosbarth Confucius mewn ysgolion yng ngogledd Cymru. Dim ond cyllid ar gyfer cyfanswm o 60 ystafell ddosbarth a ddyfarnwyd ledled y byd eleni.

Menter gan Hanban, asiantaeth ddiwylliannol Tsieina, yw Ystafelloedd Dosbarth Confucius ac maent wedi eu lleoli mewn ysgolion a cholegau ar draws y byd. Eu bwriad yw bod yn ganolfannau lleol i ysgogi a chefnogi addysgu a dysgu arloesol ym maes iaith a diwylliant Tsieina ar draws cymunedau. 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Medi 2016

Traffig yn ystod yr Wythnos Groeso

Gwybodaeth ynghylch llwybrau teithio ar gyger myfyrwyr newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2016

Drysau’n agored i gasgliadau archifau ac amgueddfa Prifysgol Bangor

Bydd cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar gasgliadau arbennig Prifysgol Bangor fel rhan o ddigwyddiad Drysau Agored ar Ddydd Sadwrn 24 Medi.

Mae digwyddiad Drysau Agored, yn rhoi cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar adeiladau hanesyddol, gerddi a lleoliadau diddorol ac anarferol ledled Gwynedd a Chonwy yn rhad ac am ddim yn ystod mis Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Medi 2016

#bedwyr20: Canolfan Bedwyr yn dathlu 20

Yn y cyntaf o gyfres o ddigwyddiadau i gofnodi ei phen-blwydd yn 20, bydd Canolfan Bedwyr yn agor ei drysau ar gyfer prynhawn agored ddydd Mawrth nesaf 13 Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Medi 2016

Myfyriwr PhD o Brifysgol Bangor yn cymryd rhan mewn cyfres newydd ar BBC Radio Wales

Mae myfyriwr PhD o Brifysgol Bangor wedi cael cyfle gwych yn gweithio fel hanesydd preswyl ar gyfres cerddoriaeth newydd mewn dwy ran ar BBC Radio Wales.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2016

Defaid Model 'Electrig' yn Helpu Ymchwilwyr i Gadw Preiddiau Mewn Cyflwr Coeth

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae dafad yn teimlo pan mae'n rhewi oer neu'n pobi poeth? Ac a yw ymateb anifail i'r tywydd yn effeithio ar gynhyrchiant y fferm? Mae dau o famogiaid yng nghaeau yn y Gogledd yn helpu dod o hyd i'r atebion. O bellter maent yn edrych yn debyg iawn i ddefaid eraill; ond mae eu cnuoedd trwchus, tagiau clust a chynffonau gwlanog yn cuddio cyfrinach uwch-dechnoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2016

Llwyddiant nodedig arall gyda'r amgylchedd ym Mhrifysgol Bangor!

Prifysgol Bangor yw'r sefydliad cyntaf yng Nghymru (ac yn wir yn y Deyrnas Unedig) i gyflawni Lefel 5 fersiwn newydd 2016 o Safon y Ddraig Werdd i Reolaeth Amgylcheddol. 

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2016

Ydy ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi helpu datrys yr argyfwng siocled?

Mae carwyr siocled o gwmpas y byd yn ymwybodol ers ychydig o flynyddoedd bod eu hoff ddanteithfwyd melys o dan fygythiad. Mae’n bosib bod ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi dod o hyd i ateb gallai helpu ddatrys y’r argyfwng siocled drwy ddefnyddio mango gwyllt fel dewis newydd yn lle menyn coco.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2016