Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Chwefror 2017

Dathlu Llwyddiant ar Ddydd Gŵyl Dewi

Bydd Prifysgol Bangor yn nodi Dydd Gŵyl Dewi eleni trwy gynnal digwyddiad i ddathlu llwyddiant tri thîm sydd wedi sgorio’r marciau uchaf posib mewn arolwg annibynnol o wasanaethau Cymraeg.

Llwyddodd tîm y Switsfwrdd Canolog a thîm Derbynfa Pontio i sgorio 100% mewn ymchwiliad i wasanaethau ffôn a derbynfa gan Gomisiynydd y Gymraeg. Yn ystod ymarfer siopwr cudd gan swyddfa’r Comisiynydd, cysylltwyd â’r timau hyn dair gwaith a llwyddodd y timau i gynnig gwasanaeth Cymraeg cyflawn a chwrtais bob tro. Roedd yr Arolwg Sicrwydd gan Swyddfa’r Comisiynydd yn un cenedlaethol a dim ond nifer cymharol fychan o weithleoedd a lwyddodd i sgorio 100%.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2017

Gweinidog yn croesawu tri academydd o Fangor ymysg y tranche diweddaraf o wyddonwyr rhyngwladol Sêr Cymru

 Bu tri academydd o Fangor ymysg y tranche diweddaraf o Gymrodyr a Chadeiryddion ymchwil rhyngwladol i Gymru mewn derbyniad arbennig yng Nghaerdydd neithiwr [27 Chwefror 2017] i ddathlu buddsoddiadau Sêr Cymru ar ddechrau ail gyfnod y rhaglen.,

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2017

Shiromini Satkunarajah

Dywedodd Yr Athro John G Hughes, Is-ganghellor:

“Mae Prifysgol Bangor yn croesawu’r newyddion fod Shiromini Satkunarajah wedi cael ei rhyddhau neithiwr. Hoffem ddiolch yn arbennig i Hywel Williams AS, sydd wedi gweithio’n ddi-flino ar ei rhan, yn ogystal ag Undeb y Myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor, UCM Cymru a myfyrwyr, staff, y wasg leol ac eraill ar hyd a lled y byd sydd wedi datgan eu cefnogaeth i’w hachos.

Bydd ein cefnogaeth yn parhau wrth groesawu Shiromini yn ôl i’r Brifysgol, ac rydym yn gobeithio’n fawr y bydd yn cael aros yma er mwyn cwblhau ei gradd.”

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2017

Cenedl, Dosbarth a Dicter

Mewn astudiaeth gymharol unigryw sydd newydd ei chyhoeddi mae Robin Mann, cymdeithasegydd a darlithydd ym Mhrifysgol Bangor, yn trafod y gwahaniaethau yn y ffordd y mynegir hunaniaeth genedlaethol yng Nghymru, Yr Alban a Lloegr, a sut mae hunaniaeth genedlaethol yn effeithio ar agweddau tuag at faterion cyfoes megis Brexit a mewnfudo.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2017

Shiromini Satkuranajah

Ar ôl dod i wybod am sefyllfa Shiromini ddiwedd yr wythnos ddiwethaf, mae Is-ganghellor Prifysgol Bangor wedi ysgrifennu at y Swyddfa Gartref i ofyn am i Shiromini Satkunarajah gael aros yn y DG er mwyn cwblhau ei hastudiaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2017

Yr Athro Angharad Price yn ennill categori'r Dramodydd Gorau

Llongyfarchiadau mawr i'r Athro Angharad Price o Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangorar ennill categori'r Dramodydd Gorau yn yr Iaith Gymraeg yng Ngwobrau Theatr Cymru 2017 a gynhaliwyd nos sadwrn yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin yn Abertawe (25 Chwefror 2017).

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2017

Dathlu Diwrnod Mamiaith rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor

Ar ddydd Mercher y 21ain o Chwefror, bu myfyrwyr Prifysgol Bangor yn dathlu ‘Diwrnod Mamiaith Rhyngwladol’.

Gyda myfyrwyr o bron 90 gwlad yn y Brifysgol, roedd y diwrnod yn dathlu’r amrywiaith ieithyddol ym Mangor, gyda myfyrwyr o draws y byd yn hyrwyddo a rhannu eu ieithoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2017

Prosiect newydd yr Undeb Ewropeaidd i helpu i gynyddu maint y diwydiant pysgodfeydd yng Nghymru ac Iwerddon

More than €1m of EU funds will be invested in a new project to support the growth of the shellfish industry in Wales and Ireland.

The Irish Sea Portal Pilot will investigate patterns of movement of shellfish in the Irish Sea to help reduce the costs of locating shellfish seed and help increase the volume of mussels and shellfish available to the industry.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Chwefror 2017

Dyfarnu Medalau Cwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr o Brifysgol Bangor

Cyflwynwyd Medalau’r Brethynwyr i fyfyrwyr o Brifysgol Bangor yn ddiweddar. Mae Cwmni’r Brethynwyr yn un o Gwmnïau Lifrai hanesyddol Dinas Llundain, sydd bellach yn sefydliad dyngarol. Bob blwyddyn mae Cwmni’r Brethynwyr, yn garedig iawn, yn rhoi dwy fedal i’w dyfarnu i fyfyrwyr ôl-radd nodedig.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2017

Dyfodol ffermio mynydd tu hwnt i'r Polisi Amaethyddol Cyffredin

Bydd gadael yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi cyfleoedd yn ogystal â sialensiau i ffermwyr mynydd Cymreig. Dyna neges trefnwyr cynhadledd lle bydd ffermwyr, academyddion, cyrff cadwriaethol a swyddogion o'r llywodraeth yn dod at ei gilydd i ddatblygu gweledigaeth ar gyfer dyfodol polisi defnydd tir yn ucheldiroedd eiconig Cymru. 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2017

Gweinidog Llywodraeth Cymru yn ymweld ag Ysgol Peirianneg Electronig Prifysgol Bangor

Ymwelodd Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James AC, ag Ysgol Peirianneg Electronig Prifysgol Bangor ddydd Iau (16 Chwefror). Yn ystod yr ymweliad, tywyswyd y Gweinidog o amgylch labordai arloesol yr ysgol a chafwyd arddangosiad o waith Yr Athro Jianming Tang a’r Optical Communications Research Group (OCRG).

Dyddiad cyhoeddi: 17 Chwefror 2017

Cymhwyso gwyddoniaeth!

Cynhelir Gŵyl Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor eto am y seithfed flwyddyn yn olynol ac mae croeso i bawb archwilio a thrafod gwyddoniaeth trwy sgyrsiau, gweithgareddau ymarferol, arddangosfeydd, dangosiadau - ac ni fydd raid talu i fynd i'r un ohonynt.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2017

Mae angen eich Cymraeg arnom!

Mae’r gwaith i gasglu’r geiriau a’r ymadroddion y mae siaradwyr Cymraeg yn eu defnyddio o ddydd i ddydd ar fin cychwyn wrth i ap arbennig gael ei lansio.

Bydd modd i siaradwyr Cymraeg o bob cefndir recordio eu sgyrsiau i fod yn rhan o brosiect Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes...

Dyddiad cyhoeddi: 15 Chwefror 2017

What causes mass whale strandings?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Peter Evans, Uwch Ddarlithydd er Anrhydedd o’r Ysgol Gwyddorau Eigion sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Chwefror 2017

Bywyd o wleidyddiaeth Llafur: Sgwrs gyda Kim Howells

Bydd y cyn-Aelod Seneddol ac aelod o gabinet Tony Blair, Dr Kim Howells yn cael ei holi mewn sgwrs ym Mhrifysgol Bangor nos Iau 23 Chwefror.

Bydd y drydedd Dadl a Seminar Blynyddol er cof am yr Athro Duncan Tanner yn cychwyn am 5.30 yn Ystafell Teras 3 ym Mhrif Adeilad y Brifysgol ac yn addo bod yn noson ddifyr ble ceir clywed barn a phrofiadau Kim Howells, cyn-AS Pontypridd, ac un a weithredodd mewn sawl swydd weinidogol yn llywodraethau Blair a Brown.

Bydd Kim Howells yn sgwrsio â’r Athro Andrew Edwards, hanesydd Llafur a Deon y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2017

Darlith Goffa Syr Hugh Owen 2017: ‘Curo’n hyderus ar y drws tri-enw: golwg ar le’r Gymraeg yn adolygiad Donaldson’, Yr Athro Mererid Hopwood

Dwyieithrwydd ac adolygiad Donaldson o’r cwricwlwm addysg fydd pwnc Darlith Goffa Syr Hugh Owen a draddodir gan yr ieithydd, yr awdur a’r prifardd Mererid Hopwood ym Mhrifysgol Bangor ar nos Fercher 22 Chwefror am 6pm, yn Narlithfa Eric Sunderland ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau.  

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2017

Opportunity knocks for UK's Supreme Court to become more diverse

Dyma erthygl yn Saesneg ganStephen Clear o Ysgol Y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2017

Effaith ymchwil i arthritis rhiwmatoid wedi'i gydnabod yn yr Unol Daleithiau

Cafodd papur a ysgrifennwyd gan yr Athro Andrew Lemmey (Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer) o'r enw “Tight control of disease activity fails to improve body composition or physical function in rheumatoid arthritis patients” ei ddyfarnu fel yr erthygl fwyaf poblogaidd am arthritis rhiwmatoid yn 2016 gan Rheumatology Advisor (newyddlen wythnosol yn yr Unol Daleithiau sy'n dewis y goreuon a chrynhoi erthyglau o'r holl brif gyfnodolion rhiwmatoleg rhyngwladol). Mae hyn yn dilyn canmoliaeth arall gan y newyddlen ym mis Mehefin ar ôl ei ddewis fel y papur mwyaf diddorol yn y wasg ar gyfer podlediad.   

Dyddiad cyhoeddi: 10 Chwefror 2017

Taboo: working for the East India Company could make you rich ... or dead

Dyma erthygl yn Saesneg gan Lowri Ann Rees  o’r Ysgol Hanes ac Archeoleg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 10 Chwefror 2017

Yr Athro Emily Cross wedi ei dewis i ymuno â grŵp uchel eu parch o wyddonwyr Ewropeaidd

Mae'r Athro Cross, o'r Ysgol Seicoleg lwyddiannus ym Mangor, wedi cael ei gwahodd i ymuno ag Academi Ifanc Ewrop, sef grŵp o wyddonwyr ifanc o bob rhan o Ewrop sy'n ceisio hyrwyddo rhagoriaeth wyddonol drwy ddarparu cyfleoedd ar gyfer rhwydweithio, cyfnewid gwyddonol a thrafod polisi gwyddonol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Chwefror 2017

Fideo feiral gan fyfyrwyr o Fangor

Cael shafio’u pennau ar gyfer achos da oedd y sbardun i ddau fyfyriwr Cerddoriaeth o Brifysgol Bangor greu fideo cerddoriaeth sydd bellach yn feiral ar y rhyngrwyd.

Erbyn hyn, mae fideo ‘The Changing Man’ gan Colonel Dax wedi ei wylio dros 160,000 o weithiau ar YouTube, ac wedi ennyn ymatebion a chefnogaeth gan bobl o bellafoedd Awstralia, America, Sbaen a nifer o wledydd eraill.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Chwefror 2017

Gwybodaeth newydd yn ei gwneud yn haws ‘meddwl yn fyd-eang a gweithredu’n lleol’ wrth gadw riffiau cwrel

Mae riffiau cwrel yn adnoddau hanfodol, yn fan bwydo i bysgod ac yn amddiffynfa naturiol i warchod arfordiroedd bregus. Ond, maent yn cyflawni sawl gwasanaeth ecosystem hanfodol arall yn ogystal.

Ond maent o dan fygythiad cynyddol oddi wrth ‘gannu’- lle mae’r algae symbiotig sydd yn byw o fewn y cwrel yn gadael oherwydd cynnydd yn nhymheredd y môr, gan amddifadu’r cwrel o ynni  ffotosynthetig a gwanhau hyfywdra'r holl rîff cwrel yn ei dro.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2017

Trosi economeg iechyd cyhoeddus yn bolisi ac yn rhan o ymarfer

Wrth ymateb i ymgynghoriad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad ar ‘Y 1,000 Diwrnod Cyntaf’ mae un sy’n arbenigo mewn economeg iechyd cyhoeddus wedi tynnu sylw at ymchwil sy’n awgrymu y gallai buddsoddi yn y blynyddoedd cynnar arbed miliynau o bunnoedd ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2017

How King Arthur became one of the most pervasive legends of all time

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Raluca Radulescu o’r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 3 Chwefror 2017

Ymchwil Canser yng Nghymru yn elwa o £200,000 o flaen Diwrnod Canser y Byd

Mae project ymchwil sydd yn edrych ar sut y mae celloedd canser yn tyfu ac yn rhannu wedi derbyn £200,000, diolch i elusen North West Cancer Research.

Bydd yr arian yn cyllido project ymchwil tair blynedd sydd wedi ei leoli yn Sefydliad Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin (North West Cancer Research Institute) ym Mhrifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 3 Chwefror 2017

Cyfres o deithiau tywys o gasgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor

Bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal o gwmpas Casgliadau Celf a Serameg Prifysgol Bangor rhwng Chwefror a Mai. Y bwriad ydi codi ymwybyddiaeth o’r casgliadau pwysig yma, gyda’r uchafbwyntiau yn cynnwys murlun gan Edward Povey yn Neuadd Powis, celf a serameg yng Nghoridor Ystafell Cyngor y Brifysgol a chyfle i weld a dysgu am waith celf gan artistiaid enwog fel Kyffin Williams, Brenda Chamberlain, Peter Prendergast a Frederick William Hayes.

Cynhelir y teithiau tywys o fynedfa Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Bangor ar Sadyrnau 11 o Chwefror, 11 o Fawrth, 8 o Ebrill a 6 o Fai. Cynhelir teithiau yn Saesneg am 11.00yb-12.00yp ac yn Gymraeg 12:30yp-1:30yp ar y dyddiau yma.

Os oes gennych ddiddordeb mynychu’r teithiau tywys, gofynnir i chi gadw eich lle gan mai dim ond lle i 15 person sydd ar bob taith. Gallwch wneud hyn drwy ffonio Storiel ar 01248 353368 neu e-bostio storiel@gwynedd.gov.uk

Dyddiad cyhoeddi: 2 Chwefror 2017