Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgrifennydd y Cabinet yn ymweld â Chanolfan BioGyfansoddion Prifysgol Bangor

Ymwelodd Ysgrifennydd Economi a Thrafnidiaeth Cabinet Llywodraeth Cymru â Chanolfan BioGyfansoddion Prifysgol Bangor yn ddiweddar, i weld enghreifftiau o waith ymchwil cydweithredol y ganolfan.

Mae'r Ganolfan yn rhedeg projectau ymchwil cydweithredol i ddatblygu technolegau cynaliadwy gyda bioddeunyddiau sy'n lleihau effaith y deunyddiau ar yr amgylchedd. Mae'r Ganolfan yn gweithio gyda chwmnïau amlwladol mawr, mentrau bach a chanolig eu maint, micro gwmnïau a sefydliadau ymchwil sydd â diddordeb gostwng y potensial sydd iddynt o ran cynyddu'r cynhesu byd-eang.Ysgrifennydd y Cabinet Ken Skates AC, gyda Dr Adam Charlton a Dr Rob Elias yn y Ganolfan BioGyfansoddion ym MonaYsgrifennydd y Cabinet Ken Skates AC, gyda Dr Adam Charlton a Dr Rob Elias yn y Ganolfan BioGyfansoddion ym Mona

Croesawyd Ken Skates AC i'r cyfleusterau ym Mharc Diwydiannol Mona gan Gyfarwyddwr y Ganolfan, Dr Rob Elias, ac fe gafodd glywed am y projectau cydweithredol canlynol:

BEACON: Dyma bartneriaeth a ariennir gan EDRF rhwng Prifysgolion Aberystwyth, Bangor ac Abertawe. Bu cydweithio â busnesau bach a chanolig yng Nghymru ar brojectau sy'n troi biomas yn amrywiaeth o gynhyrchion bio-seiliedig, gan gynnwys, agrogemegion, biodanwyddau, polymerau arbenigol a bio-ddeunyddiau newydd at ddibenion adeiladu a phecynnu.

Nod y project Pro-Enrich yw datblygu protinau a chynhwysion bioactif ymarferol newydd o had-rêp, olewydd, tomatos a ffrwythau sitrws i'w defnyddio mewn bwyd, colur, bwyd anifeiliaid anwes a gludyddion. Mae consortiwm y project yn cynnwys 16 o bartneriaid o 7 gwlad (y Deyrnas Unedig, Denmarc, yr Almaen, Ffrainc, Sbaen, Slofenia a Gwlad Groeg).

Nod y project SBRI, a ariennir ar y cyd gan Innovate UK a Llywodraeth Cymru (Bwyd a Diod Cymru), yw datblygu cynhwysion bwyd swyddogaethol newydd o fwyd dros ben y diwydiant bwyd yng Nghymru a'u defnyddio yn lle cynhwysion sy'n llawn calorïau megis braster, yn y mathau o fwydydd sydd sy'n arbennig o boblogaidd gan blant ysgol Cymru. Project ar y cyd ydyw rhwng Pennotec Ltd, Cybercolloids Cyf, y Ganolfan BioGyfansoddion a'r Ganolfan Technoleg Bwyd (Grŵp Llandrillo Menai, Llangefni).

Project ar y cyd yw Môn Naturals rhwng Môn Naturals Ltd a Phrifysgol Bangor, ac mae'n ymchwilio i nodweddion gwrthficrobaidd ac gwrthffyngaidd moddion naturiol a ddatblygwyd dros genedlaethau ar Ynys Môn, i drin llosgiadau a chyflyrau ar y croen. Mae'r cwmni'n datblygu'r cynnyrch hwn o dan frand Eliawen a bydd yn cael ei lansio fis Awst 2018, a hynny fel cynhwysyn mewn colur i ddechrau.

Project ar y cyd yw'r SafeBioPack rhwng y partneriaid yn y Deyrnas Unedig, sef Tesco, Parkside, Nextek a Gludyddion SciTech a Phrifysgol Bangor a'u partneriaid ym Malaysia. Mae'r project yn datblygu amrywiaeth o ddeunyddiau pacio bioblastig  a mwydion wedi eu mowldio i'w defnyddio ar gyfer cig a chynnyrch ffres.

Meddai Ysgrifennydd yr Economi: “Roedd yn bleser cael ymweld â Chanolfan BioGyfansoddion Prifysgol Bangor a chlywed mwy am eu gwaith arloesol wrth ddatblygu technolegau cynaliadwy sy’n lleihau effaith negyddol nifer fawr o ddeunyddiau ar yr amgylchedd.

“Mae gan y Ganolfan bartneriaethau gwirioneddol ar waith â nifer o gyrff rhyngwladol – o gwmnïau mawr i gwmnïau meicro a chanolfannau ymchwil – ar brojectau a fydd yn gyrru datblygiad mewn modd sy’n gynaliadwy ac a fydd hefyd yn lleihau ein ôl-troed carbon. Mae hyn yn adlewyrchu’n union yr hyn sydd yn fy Nghynllun Gweithredu Economaidd ac rwy’n edrych ymlaen at gael clywed mwy am ganlyniadau’r gwaith cyffrous yma.”

Ategwyd hyn gan Gyfarwyddwr y Ganolfan BioGyfansoddion, a ddywedodd:

“Roeddem yn falch iawn o groesawu’r Ysgrifennydd Cabinet yma i’n safle ym Mona. Roedd yn gyfle i ni ddangos iddo rai o’r projectau sydd gennym ar y cyd â chwmnïau lleol a rhyngwladol, a fydd yn arwain at arloesedd gwirioneddol a chyfleoedd masnachol. Mae cael y cyfleusterau a’r arbenigedd sydd gennym ni yma yn bwysig i’r Brifysgol a’r rhanbarth ac rwy’n falch iawn o lwyddiannau ein timau ymchwil.”

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2018