Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Paul Southall

Hanes, 1993

"Byddai dweud bod fy nghyfnod ym Mhrifysgol Bangor wedi gadael marc parhaol arnaf i yn dweud rhy ychydig a dweud y lleiaf. Fi oedd y cyntaf yn fy nheulu i fynd i brifysgol ac ar ôl dod i Fangor i gael cyfweliad yn 1990, roeddwn i'n sicr mai dyma'r lle i mi.

Astudiais Hanes (gyda rhywfaint o archeoleg hefyd) a rhyw 23 mlynedd yn ddiweddarach, mae gogledd Cymru'n gartref imi, ac rydw i'n byw ar Ynys Môn gyda fy ngwraig Sarah (y gwnes i ei chyfarfod ym Mangor) a fy nau fab.

Rydw i'n gweithio fel ymgynghorydd ac arweinydd arbenigol cenedlaethol ar yr amgylchedd gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghastell Penrhyn. Mae'r gwaith yn heriol ond yn rhoi boddhad mawr imi.  Fel elusen gydag un o'r niferoedd mwyaf o aelodau yn Ewrop, hyrwyddo a rhannu yw ein raison d'être. Nid yn unig mae ein ymwelwyr a'n haelodaeth yn disgwyl inni 'wneud y peth iawn' ond hefyd mae rhannu'n allweddol i bawb sy'n delio gyda'r bygythiad i gynaliadwyedd byd-eang rydym yn byw yn ei gysgod. Bron bob dydd rydym yn rhannu wrth inni ddysgu - y pethau da a'r pethau nad ydyn nhw cystal. 

Yn y blynyddoedd diweddar rydw i wedi bod yn gweithio ar dros 40 o brojectau ynni adnewyddadwy ar draws yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol fel rhan o raglen yr elusen i fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy. Y project cyntaf imi ei reoli oedd integreiddio system pwmp gwresogi morol cynta'r DU ym Mhlas Newydd ym Môn.

Yn ystod y cyfnod hwn fe adnewyddais fy nghysylltiad â Phrifysgol Bangor, a'r Ysgol Gwyddorau Eigion yn benodol. Bu'r ysgol yn allweddol wrth ddarparu gwybodaeth, data a chyngor ar Afon Menai ac arfordir Môn imi. Ynghyd â'm cydweithiwr Keith Jones (un arall o gynfyfyrwyr Prifysgol Bangor) rydw i'n parhau i weithio'n rheolaidd gydag Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth gan gynnal gweithdai, teithiau, a chyflwyno.

Yn Nhachwedd 2013, dan faner "Rhwydwaith Parod at y Dyfodol", a gyd-sefydlais, fe gychwynnwyd ar ymgyrch radical i leihau effaith sefydliadau'r DU ar yr amgylchedd, a grymuso eraill drwy alluogi a rhannu. Y weledigaeth yw sicrhau fod pob sefydliad elusennol, cymunedol ac amgylcheddol yn rhannu eu harferion gorau ac yn cydweithio er mwyn sicrhau nad ydym yn ailddyfeisio'r olwyn. www.fftf.org.uk. Mae'r rhwydwaith yn cynnwys dros 80 o sefydliadau fel Ystâd y Goron, English Heritage a Cadw.

Mae'r neges y mae hyn yn ei greu yn rymus iawn. Rydw i'n credu y gall un unigolyn brwdfrydig ac ymroddgar wneud gwahaniaeth enfawr, a dw i'n gobeithio, drwy ddangos beth sy'n bosib ei wneud - gan wisgo fy het dechnegol a fy het ymarferol - bod fy mrwdfrydedd i yn ysbrydoli eraill.

Rydw i'n credu'n gryf bod hyn wedi ei seilio ar y gefnogaeth a'r anogaeth a dderbyniais yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru Bangor, fel oedd y lle bryd hynny. Peidiwch ag ofni rhoi cynnig arni, a gwnewch yn siŵr eich bod yn cael hwyl wrth wneud hynny!