Aduniadau a digwyddiadau Alumni

 

Digwyddiadau i ddod

Dewch yn ol yn fuan i weld ein digwyddiadau i ddod.

 

Digwyddiadau diweddar

Aduniad Harvard Faculty Club

Croesawyd alumni o dalaith Massachusetts a thaleithiau amgylchynol America i dderbyniad alumni yn yr Harvard Faculty Club, Cambridge, MA fis Hydref.

Cynhaliwyd y digwyddiad i gyd-fynd â Chynhadledd Geltaidd Harvard, a dathlodd y cysylltiadau sy'n parhau rhwng Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor, ac Adran Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Harvard.

Ail Ddarlith Goffa Flynyddol Dennis Crisp ar Wyddorau Môr

Cynhaliwyd yr ail Ddarlith Goffa Flynyddol Dennis Crisp ar Wyddorau Môr yn Pontio ar 13 Medi.

Nod y ddarlith hon yw coffau dylanwad Dennis Crisp (1916-1990), un o fiolegwyr môr mwyaf adnabyddus Prydain a fu'n allweddol mewn sefydlu Ysgol Gwyddorau Môr Bangor. Cafodd y ddarlith arbennig hon "A Dreadful but Exciting Life, Full of Stress, Passion and Danger” ei thraddodi gan un o gyn-fyfyrwyr Bangor, Yr Athro Brian Bayne OBE (Bioleg Môr, 1960). Trafododd Yr Athro Bayne swyddogaeth 'bioleg organebol' (ecoleg ffisiolegol) mewn dwy elfen o fioleg môr: modelau ecolegol a genomeg arbrofol. Roedd y ddarlith gyhoeddus yn rhan o’r Seithfed Symposiwm Rhyngwladol ar Wystrys. Gweler lluniau o’r digwyddiad a gwyliwch y fideo.

Aduniad Alumni Prifysgol Bangor - Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Cynhaliwyd ein haduniad alumni blynyddol ar stondin Prifysgol Bangor yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru ym Modedern, Ynys Môn  ddydd Mercher, 9fed Awst 2017. Roedden ni’n falch iawn i groesawu ein siaradwr gwadd, Gwenllïan Carr, cyn-fyfyriwr Bangor (Llenyddiaeth Gymraeg a Llenyddiaeth y Cyfryngau, 1993) a Phennaeth Cyfathrebu’r Eisteddfod Genedlaethol, ac i weld dros 300 o alumni’n dod i’r stondin i gwrdd â hen ffrindiau!

Penwythnos yr Hen Sêr 2017

Mae penwythnos yr Hen Sêr (Hen Fechgyn / Hen Ferched) yn ddigwyddiad blynyddol pan mae cyn-fyfyrwyr Prifysgol Bangor, a oedd yn arfer cymryd rhan mewn chwaraeon pan oeddynt yn fyfyrwyr, yn dychwelyd i Fangor i gyfarfod â’i gilydd ac i chwarae gemau yn erbyn timau o fyfyrwyr presennol. Ar ddydd Sadwrn 29 Ebrill cafodd yr achlysur ei dathlu gyda barbeciw a diodydd ar ddec BarUno ar safle Ffriddoedd. Gweler lluniau o’r digwyddiad.

Darlith Goffa Flynyddol Gyntaf Dennis Crisp ar Wyddorau Môr

Cynhaliwyd Darlith Goffa Flynyddol Gyntaf Dennis Crisp ar Wyddorau Môr ym Mhrif Ddarlithfa Pontio ar 24 Tachwedd 2016.

Roedd Dennis Crisp (1916-1990) yn un o fiolegwyr môr mwyaf adnabyddus Prydain a chwaraeodd ran allweddol yn sefydlu Ysgol Gwyddorau Eigion Bangor a datblygu ei dylanwad yn fyd-eang. Traddodwyd y ddarlith gan yr Athro Donal T. Manahan, un o gyn-fyfyrwyr Dennis a aeth ymlaen i gael gyrfa ragorol ac sydd erbyn hyn yn athro  gwyddorau biolegol ym Mhrifysgol Southern California yn Los Angeles.

Cafwyd cynulleidfa o gyn-fyfyrwyr, staff a myfyrwyr y Brifysgol yn y ddarlith "Professor Dennis J. Crisp at Bangor University: A Visionary for Global Environmental Change". Gweler lluniau o’r digwyddiad a gwyliwch y fideo.

Canolfan Amaethgoedwigaeth y Byd, Nairobi

Ar 21 Tachwedd, bu staff o Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor yn cynnal digwyddiad yng Nghanolfan Amaethgoedwigaeth y Byd yn Nairobi. Bu cynfyfyrwyr sydd bellach yn byw yn Kenya yn rhwydweithio ac yn rhannu straeon â myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr ac yn cael clywed am ddatblygiadau diweddar yn y Brifysgol. Rhagor am hyn yma.

"Building Bridges: 21st Century Diplomacy and the Special Relationship"

Yn dilyn y digwyddiad llwyddiannus yn y Drapers' Hall yn Llundain, daeth Llysgennad yr Unol Daleithiau i'r DU, Matthew Barzun, i Theatr Bryn Terfel yn Pontio i siarad â chynulleidfa o fyfyrwyr o Brifysgol Bangor ac ysgolion uwchradd lleol am y 'berthynas arbennig' rhwng yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig.

Rhagor am hyn yma.

Noson Arbennig gyda Matthew W. Barzun

Roedd yn anrhydedd gan Brifysgol Bangor gael Llysgennad yr Unol Daleithiau, Matthew W. Barzun, swyddog pwysicaf America yn y Deyrnas Unedig, fel darlithydd gwadd mewn digwyddiad arbennig a gynhaliwyd ym mis Medi 2016.

Cynhaliwyd y digwyddiad yn Neuadd y Brethynwyr ysblennydd yn Llundain gyda'r Llysgennad yn sgwrsio â'r Arglwydd Mervyn Davies, Cadeirydd Bwrdd Datblygu Prifysgol Bangor.

Gweld lluniau o'r digwyddiad

Ail Ddarlith Flynyddol Dr Tom Parry Jones mewn Entrepreneuriaeth 

Roedd yn anrhydedd gan Brifysgol Bangor weld yr Athro Stephen McKeever, alumnus nodedig o Ysgol Peirianneg Electronig y brifysgol, yn dychwelyd i Fangor ym mis Ebrill fel darlithydd gwadd ar gyfer Ail Ddarlith Flynyddol Dr Tom Parry Jones mewn Entrepreneuriaeth. 

Enillodd yr Athro McKeever ei raddau BSc, MSc, PhD a DSc ym Mangor ac erbyn hyn mae'n Ysgrifennydd Gwyddoniaeth a Thechnoleg ar gyfer Talaith Oklahoma, UDA, yn gyfrifol am arwain datblygiad economaidd Oklahoma yn seiliedig ar wyddoniaeth a thechnoleg.

Denodd ddarlith gyhoeddus yr Athro McKeever “The Scientist-Entrepreneur: Research Funding in a Brave New World” gynulleifa fawr o academyddion, alumni a'r gymuned leol i'r ddarlithfa fawr yn Pontio.

Sgwrs gyda Syr Howard Stringer

Ymunodd dros 100 o alumni a ffrindiau'r brifysgol â'r Is-ganghellor ac aelodau o Fwrdd Datblygu'r Brifysgol am noson yng nghwmni Syr Howard Stringer, cyn Brif Swyddog Gweithredol Sony Corporation, ar 25 Tachwedd 2015.

Cynhaliwyd y digwyddiad yn yr ystafell ddarllen ac ysgrifennu a Llyfrgell Gladstone yn One Whitehall Place, Llundain, pan gyfarfu'r alumni i gael diod a canapés cyn gwrando ar Syr Howard Stringer yn sgwrsio â'r Arglwydd Mervyn Davies, Cadeirydd Bwrdd Datblygu Prifysgol Bangor. Yn ystod eu sgwrs trafodwyd cefndir Cymraeg Syr Howard, ei gyfnod yn rhyfel Fietnam a'i yrfa ddisglair yn CBS a Sony.

Gweld lluniau o'r digwyddiad.

Galeri Digwyddiadau

Digwyddiadau’r Brifysgol

Siop Alumni

  • Mae Prifysgol Bangor wedi ymuno â gwneuthurwyr gwisgoedd y Brifysgol, Ede and Ravenscroft, i werthu anrhegion a chofroddion o ansawdd uchel. Ewch i’r Siop Alumni