Ross Piper

Ross PiperSŵoleg gydag Ecoleg Anifeiliaid, 1998

Mae’r alumnus o Fangor Dr Ross Piper yn sŵolegydd, yn awdur ac yn gyflwynydd a raddiodd mewn Sŵoleg gydag Ecoleg Anifeiliaid ym 1998. Ar ddechrau 2013, bu’n rhan o daith a drefnwyd gan y BBC i ddogfennu bywyd gwyllt Byrma. Caniatawyd i’r tîm o wneuthurwyr ffilmiau bywyd gwyllt fentro i ddyfnderoedd jynglau Byrma i gofnodi bywyd gwyllt y wlad honno, sydd wedi’i hynysu ers cymaint o amser, a thaflu peth goleuni ar gyflwr ei choedwigoedd.  Arweiniodd hyn at y gyfres dair-rhan, Wild Burma: Nature’s Lost Kingdom, a ddarlledwyd ar BBC2 yn 2014.   

Ar ôl Bangor, cafodd Ross PhD yn Leeds, symud i Lundain a dechrau ysgrifennu llyfrau, y cyhoeddwyd y cyntaf ohonynt yn 2007. Mae ei lyfr diweddaraf, Animal Earth: The Amazing Diversity of Living Creatures, yn edrych ar yr amrywiaeth a geir ym myd yr anifeiliaid.

Ynglŷn â Bangor, medd Ross, “Wyddwn i ddim beth i’w ddisgwyl ym Mangor cyn cychwyn ar fy ngradd Sŵoleg. Es i ddim i unrhyw ddiwrnod agored; mewn gwirionedd, ni fûm erioed o’r blaen yn y rhan honno o Gymru. Roedd un neu ddau o bobl wedi dweud ei bod yn brifysgol dda. Roeddwn yn ifanc, yn naïf, a chredais yr hyn a ddywedon nhw – penderfyniad a allai fod wedi mynd o chwith. Rydym yn falch na wnaeth! Mwynheais y cwrs fwyfwy wrth i’r tair blynedd wibio heibio, diolch i’r pwyslais cymharol drwm ar y pynciau a oedd yn tynnu fy mryd o ddifri’, y cyfle i fyw’n fwy annibynnol, ôl-raddedigion cyfeillgar a rhai darlithwyr gwych, yn benodol Simon Webster, Mike Lehane a Nigel Brown. Cafwyd llawer o deithiau maes, cyswllt uniongyrchol ag anifeiliaid, a chyfleoedd i grwydro’r ardal. Un rhan o’r cwrs a grisialodd fy niddordebau’n wirioneddol a’m llywio ar fy llwybr presennol oedd project tacsonomeg a gynhaliwyd ym mlwyddyn tri, ac y bûm yn dwlu arno.

Ar ôl dweud hynny, mae arnaf ychydig o gywilydd cyfaddef na fanteisiais i’r eithaf ar leoliad Bangor. Dim ond yn gymharol ddiweddar rwy wedi dechrau gwerthfawrogi’r amrywiaeth o gynefinoedd diddorol sydd o fewn cyrraedd hwylus i Fangor, a’r holl weithgareddau awyr agored sydd ar gael gerllaw. Pe bawn yn mynd i brifysgol yn awr, byddai’r lleoliad – rhwng môr a mynydd – yn atyniad mawr.”
Mae Ross wedi dychwelyd i’r Brifysgol ar nifer o achlysuron er mwyn cefnogi myfyrwyr presennol. Ym Mawrth 2014, draddododd ddarlith gyhoeddus fel rhan o gyfres ddarlithoedd Cymdeithas Sŵolegol Prifysgol Bangor a ddenodd gynulleidfa o blith myfyrwyr, alumni a’r gymuned leol.

Cymerodd ran hefyd mewn sesiwn Caffi Gyrfaoedd mewn Gwyddoniaeth, lle daeth alumni pynciau o’r Ysgol Gwyddorau Biolegol yn ôl i drafod eu gyrfaoedd ers Bangor, i roi cyngor ac i rannu eu profiad a’u gwybodaeth â myfyrwyr presennol.

Medd Ross, “Yn ystod y cyfnod o bron i 20 ers imi adael Bangor, rwy wedi cael rhai profiadau gwych ac, yn ddiweddar, bûm yn ôl i’r Brifysgol i sôn am y rhain ac am fy ngyrfa’n gyffredinol. Rwy’n credu ei bod yn rhan bwysig o brofiad prifysgol, gan y gellwch roi syniadau buddiol i bobl sy’n rhannu eich diddordebau ynglŷn â’r hyn y gallant ei wneud a lle gallant fynd â’u gradd.”

Cyflwynwyd gwobr Alumnus y Flwyddyn i Dr Ross Piper yn 2015, i gydnabod nid yn unig ei lwyddiant proffesiynol, ond hefyd ei gyfraniad a chefnogaeth barhaus i’r Brifysgol.

Gwyliwch y fideo isod o Ross yn derbyn ei wobr...