Gwasanaethau a Buddiannau

Mae’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn cynnig dewis o wasanaethau a buddiannau i’n alumni. Cliciwch ar y cysylltau isod i weld mwy.

Bangoriad Bach

Bangoriad Bach yw ein e-gylchlythyr chwarterol i gyn-fyfyrwyr sy'n cynnwys y newyddion diweddaraf gan y brifysgol a'n cyn-fyfyrwyr, manylion am aduniadau a digwyddiadau, a gwybodaeth am yr ymchwil a'r gweithgareddau cyffrous sy'n digwydd yn ein Hysgolion a'n Colegau.

I dderbyn rhifynnau Bangoriad Bach yn y dyfodol, rhowch wybod i ni beth yw eich cyfeiriad e-bost yma. Gellir dod o hyd i rifynnau blaenorol Bangoriad Bach yma.

Bangoriad

Bangoriad yw cylchgrawn Prifysgol Bangor i gyn-fyfyrwyr a ffrindiau.

Cliciwch yma i weld archif y Bangoriad. 

Dod o hyd i ffrind

Mae’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn barod iawn i’ch rhoi mewn cysylltiad â ffrindiau yr ydych wedi colli eu cyfeiriadau o bosibl. Fodd bynnag, ni allwn roi enwau a chyfeiriadau i chi ond, os oes gennym fanylion, gallwn gysylltu â nhw ar eich rhan.

Os hoffech i ni chwilio am ffrindiau coll, cysylltwch â ni gydag enw llawn, pwnc a blwyddyn graddio eich ffrind.

Aduniadau

Os hoffech drefnu eich aduniad eich hun, mae’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yma i helpu! Cysylltwch â ni ar +44 (0)1248 388332 neu ebostiwch alumni@bangor.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Mynediad gydol oes i’r llyfrgell

Os ydych yn byw ym Mangor neu’r cyffiniau efallai yr hoffech barhau i ddefnyddio’r llyfrgell a gallwn drefnu ichi gael cerdyn llyfrgell fel y gallwch barhau i gael mynediad at lyfrgell y brifysgol.

Mae gan alumni yr hawl i fenthyca 6 eitem ar unrhyw adeg. Sylwer nid yw rhai categorïau o stoc ar gael i’w benthyca gan fenthycwyr cysylltiol, megis eitemau sydd ar fenthyciad byr ac nid yw mynediad electronig wedi ei gynnwys.

I ofyn am gael defnyddio’r llyfrgell, anfonwch e-bost at: alumni@bangor.ac.uk

Tystysgrifau a Thrawsgrifiadau

Gall y Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr y Brifysgol ddarparu copi o’ch trawsgrifiad. Cliciwch yma am fanylion  sut i gael copi o’ch trawsgrifiad.

Os oes arnoch angen tystysgrif newydd, bydd angen i chi gysylltu â Chofrestrfa Prifysgol Cymru, Caerdydd. Codir tâl am dystysgrifau newydd. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Cewch fwy o wybodaeth ar dudalennau’r Gweinyddu Myfyrwyr .

Siop Alumni

Mae amrywiaeth o roddion, nwyddau a memorabilia sy’n cynnwys hen frand y Brifysgol ar gael drwy siop alumni Ede and Ravenscroft, cliciwch yma.

I weld nwyddau sy’n cynnwys brand presennol Prifysgol Bangor, cliciwch yma.

Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyfleoedd i Raddedigion

Gall cael cyngor a gwybodaeth am yrfaoedd fod yr un mor bwysig i chi ar ôl graddio ag yr oedd pan oeddech yn fyfyriwr. Os ydych yn chwilio am waith ar ôl graddio, neu’n dymuno newid eich gyrfa, ewch i’n Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd am ragor o wybodaeth am ein gwasanaeth gyrfaoedd i raddedigion.

Astudio Ymhellach ym Mangor

Ydych chi’n ystyried dychwelyd i Fangor i astudio ac ymchwilio ymhellach? Edrychwch ar ein prosbectws ar-lein yma.

Mae Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi cyfleoedd dysgu rhan-amser o ansawdd uchel a hyblyg ar hyd a lled Gogledd Cymru – o fodiwlau i raddau israddedig rhan-amser a chyrsiau Meistr. Ewch i’w gwefan am fwy o fanylion.