Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth i ymgeiswyr o'r DU ac Ewrop sydd wedi gwneud cais ar gyfer Medi 2020

Diweddariad 6 Mai 2020

Bydd y Brifysgol yn cychwyn y flwyddyn academaidd nesaf ym mis Medi.

Ein nod yw cael ein holl fyfyrwyr ar y campws cyn gynted ag y bydd yn ddiogel, ond ar hyn o bryd rydym yn cynllunio ar gyfer darparu addysg ar y campws, darpariaeth ar-lein a chyfuniad o’r ddau.

Trwy gynllunio ar gyfer y tri phosibilrwydd yma, ein nod yw rhoi'r dechrau gorau posibl i'r flwyddyn academaidd i'n holl fyfyrwyr, gyda phontio i'r profiad llawn ar y campws yn digwydd cyn gynted â phosibl.

Eich cynnig i astudio ym Mhrifysgol Bangor

Rydym yn gwybod bod hwn yn amser pryderus iawn i chi a'ch bod efallai yn poeni am yr hyn a fydd yn digwydd i'ch lle ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi.

Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i'ch helpu yn ystod y cyfnod anodd hwn, ac ni fydd eich cais i astudio gyda ni dan anfantais oherwydd pandemig byd-eang COVID-19.

Byddwn yn anfon e-byst atoch i'ch diweddaru ac os oes gennych gynnig gennym i astudio ar gwrs israddedig, ewch ar UCAS Track i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eich cynnig.

Cysylltu â'r Brifysgol

Mae'r Brifysgol wedi atal pob addysgu wyneb yn wyneb tan ddiwedd y flwyddyn Academaidd hon ac er bod y rhan fwyaf o'n staff bellach yn gweithio gartref, gallwch barhau i gysylltu â ni.

Byddwn yn amserlennu nifer o sesiynau Sgwrs Fyw dros yr wythnosau nesaf fel y gallwch siarad â staff academaidd a staff cymorth.

Mae ein Tîm Derbyn a'n Timau Cymorth i Fyfyrwyr ar gael o hyd i'ch helpu chi, pe bai angen i chi drafod unrhyw beth gyda nhw.

Gallwch gysylltu â nhw trwy e-bost:

Gallwch hefyd sgwrsio â'n myfyrwyr presennol trwy Unibuddy.

Ymweld â’r Brifysgol

Mae'n ddrwg gennym orfod cyhoeddi ein bod yn gohirio gweddill y Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr, y Diwrnod Agored Ôl-raddedig ar 25 Mawrth, a'r Dyddiau Agored cyffredinol ar 27 Mehefin a 4 Gorffennaf.

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Rydym yn monitro'r sefyllfa mewn perthynas â'r pandemig Coronafirws (Covid-19) yn ofalus, a'n blaenoriaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn yw lles myfyrwyr, staff, ymwelwyr a'r gymuned leol.

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi ynglŷn â'ch cais i astudio yma, ac yn anfon manylion atoch am ffyrdd eraill o ddysgu mwy am eich cwrs ac am lety a bywyd fel myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor.

Yn y cyfamser, ewch i'n tudalen Ymweliadau a Theithiau 360 am fideos, rhithdeithiau a gwybodaeth am gyfleoedd i gadw mewn cysylltiad â ni dros yr wythnosau nesaf.

Byddwn hefyd yn anfon e-bost atoch yn fuan gyda manylion sesiynau Sgwrs Fyw lle gallwch siarad â'n staff ar-lein.

Dechrau eich cwrs

Ar hyn o bryd rydym yn cynllunio ar gyfer dechrau'r flwyddyn academaidd nesaf fis Medi. Byddwn yn eich diweddaru am y cynlluniau hyn a, chyn gynted ag y bydd mwy o wybodaeth ar gael, byddwn yn anfon e-bost atoch yn uniongyrchol ac yn darparu gwybodaeth ar y dudalen yma.

Mwy o wybodaeth am geisiadau

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch ynglŷn â'ch cais, anfonwch e-bost at ein tîm yn y Swyddfa Derbyniadau derbyniadau@bangor.ac.uk a byddwn yn cysylltu â chi yn fuan.