Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Beth sy’n digwydd ar ôl imi wneud cais trwy UCAS?

Bydd y prifysgolion yr ydych wedi gwneud cais iddynt yn penderfynu a ydynt am gynnig le i chi neu beidio. Os cewch gynnig le ganddynt, cewch gynnig Amodol neu Ddi-amod. Mae Di-amod yn golygu eich bod eisoes wedi ateb y meini prawf y mae’r brifysgol yn gofyn amdanynt, tra bo Amodol yn golygu y bydd yn rhaid ichi gyrraedd y safon a bennir ganddi - fel rheol, trwy ennill rhai graddfeydd penodol yn eich arholiadau.

Unwaith y bydd yr holl brifysgolion wedi penderfynu, bydd UCAS yn anfon e-bost atoch (neu lythyr os nad oes gennych gyfeiriad e-bost dilys), gan nodi dyddiad cau ar gyfer eich atebion. Dylech fynd i ‘UCAS Track’ a nodi eich penderfyniadau yno. Fel rheol, cewch bedair wythnos i ystyried eich cynigion.

Rhaid ichi nodi Dewis Pendant a Dewis Wrth Gefn, a Gwrthod yr holl gynigion eraill.

Beth yw Dewis Pendant?

Dylai eich Dewis Pendant o brifysgol fod yr un yr ydych fwyaf awyddus i fynd iddi. Wrth wneud hon yn Ddewis Pendant, rydych yn dweud eich bod yn cytuno i astudio yno, cyhyd â’ch bod yn cydymffurfio ag amodau eich cynnig.

Beth yw ystyr Dewis Wrth Gefn?

Eich prifysgol wrth gefn yw hon, felly, os na chewch y graddfeydd sydd eu hangen ar gyfer eich dewis cyntaf, yna, gyda lwc, byddwch wedi cyrraedd y safon sy’n ofynnol ar gyfer y Dewis Wrth Gefn. Pan fyddwch yn penderfynu ynglŷn â Dewis Wrth Gefn, mae’n syniad da sicrhau eich bod yn ffyddiog y gellwch ateb y meini prawf hynny. Peidiwch â dewis prifysgol sydd wedi pennu amodau tebyg i’ch Dewis Pendant. Cofiwch, eich cynllun wrth gefn yw hwn!

A allaf ail-feddwl yn nes ymlaen?

Os ydych wedi derbyn eich cynigion yn ystod y 14 diwrnod diwethaf gallwch newid eich dewis Pendant ac Wrth Gefn. Cysylltwch â chynghorydd UCAS i roi gwybod iddynt beth yr hoffech ei wneud. Y dyddiad cau olaf ar gyfer cadarnhau cyfnewid yw 30 Mehefin. Ar ôl y dyddiad hwn bydd yn rhaid i chi aros nes eich canlyniadau lefel A.