Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Mwy o wybodaeth i rieni...

Edrcychwch ar y tudalennau perthnasol ar gyfer rhieni:

Arweiniad i rieni a gwarcheidwaid

Fel rhiant neu warcheidwad, mae’n bosibl y bydd y cwestiynau a’r pryderon sydd gennych chi ychydig yn wahanol i’r rhai sydd gan eich mab neu ferch. Mae’r tudalennau hyn yn ymgais i ateb rhai o’r cwestiynau hynny.

Gwneud cais i Brifysgol Bangor

Gwneir yr holl geisiadau i Fangor trwy UCAS (Universities and Colleges Admissions Service). Rydym yn ystyried pob cais yn ôl ei deilyngdod, gan asesu gallu pob ymgeisydd i lwyddo ar y cwrs ac elwa arno. Mae’n amlwg fod safon dda o lythrennedd a rhifedd yn bwysig, ac rydym hefyd yn rhoi pris uchel ar fedrau da o ran TG a chyfathrebu.

Cyn gynted ag y derbynnir y ffurflen gais o UCAS mae ein swyddfa Derbyniadau ym Mangor yn gweithio’n agos efo’r Ysgol academaidd berthnasol i ystyried os gallwn gynnig lle ai pheidio i’ch mab neu ferch. Bydd cynnig o’r fath fel rheol yn amodol ar i’ch mab neu ferch ennill graddau penodol yn yr arholiadau sydd ar y gorwel.

Bydd y Swyddfa Derbyniadau wedyn yn hysbysu UCAS o fanylion y cynnig. Bydd UCAS yn rhoi gwybod i’ch eich mab neu ferch o’n penderfyniad yn swyddogol.

Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr UCAS

Os yw eich mab neu ferch wedi cael cynnig lle ym Mangor, bydd yr Ysgol academaidd fel rheol yn cysylltu â hwy yn anffurfiol gyda mwy o wybodaeth am Fangor ac yn eu gwahodd i ddod draw i Ddiwrnod Ymweld UCAS sy’n cael eu cynnal rhwng mis Rhagfyr a mis Ebrill, lle mae croeso hefyd i rieni a gwarcheidwaid. Mae’r diwrnodau yma’n rhoi cyfle i chi a’ch mab neu ferch gyfarfod â staff a myfyrwyr, a bwrw golwg ar y Brifysgol a’r ardal, a gweld y cyfleusterau a’r mathau o lety sydd ar gael.

Os na all eich mab neu ferch ymweld ar un o’r dyddiadau a gynigir, mae cyfleoedd eraill i ymweld yn cynnwys Diwrnod Agored cyffredinol y Brifysgol (a gynhelir ar ddydd Sadwrn yn yr hydref ac yn yr haf). Fel arall, gellir trefnu ymweliadau unigol, er enghraifft, yn ystod gwyliau ysgol.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Ar ôl ichi ymweld, rydym yn gobeithio y bydd eich mab neu ferch yn derbyn ein cynnig yn bendant. Os yw’r cynnig hwnnw yn amodol ar iddo/iddi ennill graddau penodol yn yr arholiadau sydd ar ddod, yna mae’n amlwg fod yr adeg y cyhoeddir y canlyniadau hynny yn un pwysig (dyma’r rheswm fod llawer o ysgolion a phrifysgolion yn eich cynghori i ofalu nad ydych yn cymryd gwyliau haf ar yr un pryd â diwrnod cyhoeddi’r canlyniadau).

Mae bod yn Gymraes ym Mangor yn anhygoel. Mae modd astudio llawer o gyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg, mae bod yn rhan o neuadd JMJ yn brofiad bythgofiadwy, ac mae’r gymuned yn un gartrefol iawn.

Llio Wyn Owen
Athroniaeth a Chrefydd

Dewis cyntaf

Os mai Bangor yw dewis cyntaf eich mab neu ferch ac maent wedi cyflawni amodau ein cynnig trwy gael y graddau oedd eu hangen arnynt, yna bydd cadarnhad ysgrifenedig o’u lle yn cael ei anfon atynt yn syth o UCAS yn y dyddiau ar ôl iddynt dderbyn eu canlyniadau.

Os nad yw ef neu hi wedi cyflawni amodau ein cynnig mae’n bwysig eu bod yn cysylltu â ni’n syth fel y gallwn drafod y sefyllfa â hwy. Yn dibynnu ar eu canlyniadau a’r nifer o lefydd sydd ar gael, efallai y byddwn yn gallu eu hystyried ar gyfer eu dewis cyntaf. Os mai dyma’r sefyllfa cânt eu rhoi ar restr wrth gefn i’n Tiwtoriaid Mynediad ystyried cyn gynted â phosib. Os nad ydynt yn cael lle ar eu cwrs dewisol, efallai cânt gynnig lle ar gwrs gwahanol ym Mangor.

Dewis wrth gefn

Os mai Bangor yw dewis wrth gefn eich mab neu ferch rydym yn sylweddoli eu bod yn dal cynnig gan Brifysgol arall fel eu dewis cyntaf. Os nad yw ef neu hi yn cyflawni eu hamodau nhw ond maent wedi cyflawni ein gofynion ni fydd ef neu hi yn cael ei rhoi’n awtomatig ym Mangor fel rhan o broses derbyniadau UCAS ac edrychwn ymlaen at eu croesawu yma fis Medi – bydd cadarnhad o’u lle gan UCAS yn cael ei anfon ychydig o ddyddiau ar ôl y canlyniadau.

Cadarnhâd

Pan fydd lle ar gwrs wedi cael ei gadarnhau ym Mangor, bydd cadarnhâd swyddogol o’n penderfyniad yn cael ei yrru gan UCAS at eich mab neu ferch ynghyd â phecyn cofrestru. Bydd y pecyn hwn yn cynnwys Dyddiadur Wythnos Groeso a llyfryn Cofrestru, yn rhoi manylion ynglŷn â sut a phryd i gofrestru; sut a phryd i gyflwyno taliadau neuadd a thaliadau dysgu (os yw hynny’n berthnasol), gwybodaeth am yr holl weithgareddau adrannol, yn academaidd ac yn gymdeithasol, a gynhelir yn ystod yr Wythnos Groeso, a gwybodaeth am Ffeiriau Clybiau a Chymdeithasau Undeb y Myfyrwyr. Cewch hefyd restr o rifau ffôn cyswllt, ynghyd â gwybodaeth gynorthwyol ynglŷn â threfniadau cefnogaeth ar gyfer myfyrwyr newydd. Ochr yn ochr â’r llawlyfr hwn, cewch fanylion ynglŷn â’r Gwasanaethau Iechyd i Fyfyrwyr a Ffurflen Gofrestru ar gyfer Meddyg Teulu, a llyfryn defnyddiol ar Gyngor Ariannol, yn rhoi manylion am yr holl ffynonellau o gymorth ariannol ychwanegol sydd ar gael o’r Brifysgol, ynghyd ag awgrymiadau defnyddiol ar drefnu cyllideb. Bydd myfyrwyr newydd naill ai yn derbyn rhaglen lawn o weithgareddau cymdeithasol Undeb y Myfyrwyr ar wahân trwy’r post, neu pan fyddant wedi cyrraedd.

Heb gyflawni amodau ein cynnig

Mae lle eich mab neu ferch ar gwrs ym Mhrifysgol Bangor yn dibynnu arnynt yn cyflawni amodau’r cynnig. Os na fyddant yn cyflawni union amodau’r cynnig, dywedwch wrth eich mab neu ferch i gysylltu â Llinell Gymorth Derbyniadau cyn gynted ag y bo modd (gweler isod) fel y gallwn drafod y sefyllfa gyda hwy. Mae’r llinellau ffôn yn debygol o fod yn brysur iawn, yn arbennig ar ddiwrnod canlyniadau lefel A, ond daliwch ati i geisio cysylltu os gwelwch yn dda gan y bydd gennym lawer o linellau a staff recriwtio a derbyniadau ar gael. Pan fyddant yn ffonio’r Llinell Gymorth, dylai fod gan eich mab neu ferch eu rhif cais UCAS a chanlyniadau’r arholiadau wrth law.

Yn dibynnu ar eu canlyniadau a nifer y lleoedd sydd ar gael, efallai y byddwn yn dal i allu ystyried eich mab neu ferch ar gyfer eu dewis cyntaf. Os felly, byddant yn cael eu rhoi ar restr wrth gefn i’n Tiwtoriaid Derbyniadau eu hystyried cyn gynted ag y bo modd. Os na chânt eu derbyn ar y cwrs o’u dewis, efallai y byddant yn cael cynnig lle ar gwrs gwahanol ym Mangor. Bydd hyn yn ymddangos ar UCAS Track fel ‘changed course offer,’ ynghyd â chyfarwyddiadau am beth fydd yn digwydd nesaf.

Llinell Gymorth Canlyniadau mis Awst

0800 3285763 (Llinell Gymraeg) 0800 08511818 (Llinell Saesneg)

Bydd gwasanaeth Llinell Gymorth ganolog ar gael am ryw 5 niwrnod (yn cynnwys y penwythnos) ar ôl cyhoeddi canlyniadau lefel A/AS.