Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Moeseg Ymchwil

Rhaid i unrhyw broject ymchwil a wneir o fewn Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes ac sy’n cynnwys cyfranogwyr dynol lynu wrth y Polisi Moeseg Ymchwil sydd wedi’i amlinellu yn y canllawiau a’r gweithdrefnau.

Bydd Pwyllgor Moeseg Ymchwil y Coleg yn sicrhau bod gwaith ymchwil a wneir yng Ngholeg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes, neu a gefnogir ganddo, yn cael ei wneud mewn modd moesegol ac yn unol â Fframwaith Moeseg Ymchwil y Brifysgol.

I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar y dogfennau ar y wefan hon neu cysylltwch â CCDBmoeseg@bangor.ac.uk.

Pwy sydd angen cyflwyno cais moeseg?

Os yw eich project yn golygu casglu data gwreiddiol gan bobl, mae’n rhaid cael cymeradwyaeth foesegol gan Goleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes. Mae hyn yn berthnasol i’r holl staff a myfyrwyr (israddedigion ac ôl-raddedigion).

Os mai dim ond defnyddio data eilaidd ydych chi, sydd ar gael i'r cyhoedd, h.y. data a gasglwyd gan rywun arall, NID OES angen cymeradwyaeth foesegol ar eich project. Enghreifftiau da yw adnoddau heb gyfyngiad ar y rhyngrwyd, data'r cyfrifiad, dogfennau o archifau cenedlaethol, a chorpysau megis CHILDES neu TalkBank.

Sut mae cyflwyno cais moeseg?

Y cam cyntaf yw darllen y ddwy ddogfen ganlynol yn ofalus:

Ar ôl i chi ddarllen y dogfennau, llenwch y ffurflen gais moeseg briodol.

Fel arfer dylid defnyddio'r ffurflen gydsynio ganlynol (wedi ei diwygio fel y bo'n briodol):

Os yw eich cyfranogwyr yn blant neu oedolion bregus, efallai y bydd angen i chi wneud gwiriad DBS.  Trafodwch gyda'ch goruchwyliwr neu Swyddog Moeseg yr Ysgol, neu cysylltwch â Karen Williams am ragor o wybodaeth.

Ceisiadau gan fyfyrwyr:

Os ydych chi'n fyfyriwr, y cam nesaf fydd cyfarfod â’ch goruchwyliwr er mwyn trafod drafft cyntaf y cais. Unwaith y byddwch wedi integreiddio sylwadau eich goruchwyliwr, dylech gyflwyno'r ffurflen gais a'r deunyddiau atodol trwy e-bost at Swyddog Moeseg eich Ysgol, gan anfon copi at eich goruchwyliwr a ddylai gadarnhau eu bod wedi darllen y cynnig a'u bod yn cytuno ag ef. Bydd Swyddog Moeseg yr Ysgol yn rhoi cyngor pellach i chi.

Sylwch y gallai fod gweithdrefnau penodol ar waith ar gyfer ymchwil a gynhaliwyd fel rhan o fodiwlau a thraethodau hir israddedig / ol-raddedig a addysgir. Cysylltwch â'ch darlithwyr rhag ofn.

Ceisiadau gan staff:

Os ydych yn aelod o staff, anfonwch y ffurflen gais a'r deunyddiau atodol trwy e-bost at Swyddog Moeseg eich Ysgol, a fydd yn rhoi cyngor pellach i chi.

Dylid anfon ffurflenni cais wedi’u llenwi a dogfennau ategol (e.e., holiaduron, ffurflen gydsynio, taflenni gwybodaeth, ac ati) at Weinyddwr Moeseg Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes: CCDBmoeseg@bangor.ac.uk.

Faint o amser mae'n ei gymryd cyn y bydd project yn cael ei gymeradwyo?

Gall gymryd 4-6 wythnos i gael cymeradwyaeth, yn enwedig pan mae astudiaethau'n cynnwys plant, cleifion ac ati. Ceir oedi pellach os yw’r cais yn anghyflawn, os yw'r manylion yn brin, neu os caiff ei gyflwyno yn ystod y gwyliau.

Fel arfer caiff projectau ymchwil lle mae'r risg i gyfranogwyr yn isel iawn eu prosesu'n gyflymach a gellir eu cymeradwyo o fewn 10 diwrnod.

Ymchwil Sensitif

Mae Prifysgol Bangor yn cefnogi ei hymchwilwyr wrth ymgymryd ag ymchwil ddilys sy'n defnyddio deunydd sensitif. Fel rhan o hyn mae'n cydnabod y cyfrifoldeb sydd arni i sicrhau bod ymchwilwyr yn cael eu diogelu rhag camddehongli bwriad gan yr awdurdodau a allai arwain at sancsiynau cyfreithiol. Mae felly’n hanfodol fod y Brifysgol yn ymwybodol o waith ymchwil o'r fath, ac yn ei awdurdodi drwy'r prosesau moesegol priodol, cyn i'r gwaith ymchwil ddechrau, gan ganiatáu felly i'r Brifysgol ddangos ei bod yn ymwybodol o'r project a dangos ei fod wedi bod drwy'r broses adolygu briodol.

Ymchwil Sensitif - Canllawiau

Cysylltiadau defnyddiol

Pwyllgor Moeseg Ymchwil

Aelod

E-bost

Swyddogaeth

Dr Thora Tenbrink

Description: https://www.bangor.ac.uk/arts-humanities-and-business/images/email_ico.gif

Cadeirydd y Pwyllgor

Dyfrig Jones

Description: https://www.bangor.ac.uk/arts-humanities-and-business/images/email_ico.gif

Swyddog Moeseg, Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau

Tim Holmes

Description: https://www.bangor.ac.uk/arts-humanities-and-business/images/email_ico.gif

Swyddog Moeseg, Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

Dr Thora Tenbrink

Description: https://www.bangor.ac.uk/arts-humanities-and-business/images/email_ico.gif

Swyddog Moeseg: Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth

Peredur Lynch

Description: https://www.bangor.ac.uk/arts-humanities-and-business/images/email_ico.gif

Swyddog Moeseg, Ysgol y Gymraeg

Wei Shi

Description: https://www.bangor.ac.uk/arts-humanities-and-business/images/email_ico.gif

Swyddog Moeseg, Ysgol y Gyfraith

Dr Chrysovalantis Vasilakis

Description: https://www.bangor.ac.uk/arts-humanities-and-business/images/email_ico.gif

Swyddof Moeseg, Ysgol Busnes

Gwenan Hine

Description: https://www.bangor.ac.uk/arts-humanities-and-business/images/email_ico.gif

Cofrestrydd Cynorthwyol

Karen Williams Description: https://www.bangor.ac.uk/arts-humanities-and-business/images/email_ico.gif Gweinyddwr Moeseg a Chyswllt DBS