Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Moeseg Ymchwil

Mae’n rhaid i unrhyw broject ymchwil a wneir yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, lle mae pobl yn cymryd rhan, gadw at y Broses Arolwg Moesegol a amlinellwyd yn y Canllawiau a’r Dulliau Gweithredu.

Bydd Pwyllgor Moeseg Ymchwil y Coleg yn sicrhau bod ymchwil a wneir yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, neu a gefnogir ganddo, yn cael ei gwneud mewn modd moesegol a thrugarog ac yn unol â Moeseg Ymchwil y Brifysgol Fframwaith.

Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar y dogfennau ar y wefan hon neu cysylltwch â Nerys Boggan, Cefnogaeth Gweinyddol a Swyddog Digwyddiadau , Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau: ccdmoeseg@bangor.ac.uk.

Pwy sydd angen cyflwyno cais moeseg?

Mae angen cymeradwyaeth foesegol gan Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau i unrhyw weithgaredd ymchwil sy’n ymwneud â chasglu data sylfaenol oddi wrth bobl. Mae hyn yn berthnasol i’r holl staff a myfyrwyr (israddedigion ac ôl-raddedigion).

Os yw’r project yn defnyddio data eilaidd sydd ar gael yn gyhoeddus yn unig, h.y. data a gasglwyd gan rywun arall, yna NID OES angen cymeradwyaeth foesegol. Enghreifftiau da yw data cyfrifiad, dogfennau o archifau cenedlaethol, a corpora megis CHILDES neu TalkBank.

Sut i gyflwyno’r cais

Y cam cyntaf yw i ddarllen yn ofalus y ddwy ddogfen:

Pan fyddwch wedi darllen y dogfennau, llenwch y ffurflen gais briodol

Ceisiadau myfyrwyr:

Os mai myfyriwr ydych, eich cam nesaf yw cyfarfod â’ch goruchwyliwr er mwyn trafod drafft cyntaf y cais. Unwaith rydych wedi cynnwys sylwadau eich goruchwyliwr, mae angen i chi gyfarfod â Swyddog Moeseg eich Ysgol (gweler rhestr isod). Ar ôl i’r Swyddog Moeseg a’ch goruchwyliwr gytuno bod y dogfennau’n barod, gellwch gyflwyno’r ffurflenni i’w hystyried gan y Pwyllgor Moeseg Ymchwil.

Ceisiadau Staff:

Os ydych yn aelod staff, dylech gyfarfod â Swyddog Moeseg eich ysgol i drafod eich cais. Yna, anfonwch y ffurflenni diwygiedig i’w hystyried gan y Pwyllgor Moeseg Ymchwil.

Dylid anfon ffurflenni cais a dogfennau atodol (e.e. holiaduron, ffurflen gydsynio, taflenni gwybodaeth, etc) at Nerys Boggan, Cefnogaeth Gweinyddol a Swyddog Digwyddiadau: ccdmoeseg@bangor.ac.uk.

Faint mae’n gymryd i broject gael ei gymeradwyo?

Gall cymeradwyaeth gymryd o leiaf 4–6 wythnos, yn arbennig pan mae gwrthrychau’n cynnwys plant, cleifion, etc. Ceir oedi pellach os yw’r cais yn anghyflawn, yn brin o fanylion, neu os caiff ei gyflwyno yn ystod adegau gwyliau.

Mae projectau ymchwil nad ydynt yn cynnwys fawr ddim risg i wrthrychau yn cael eu prosesu’n sylweddol gynt fel rheol. Mae rhai achosion wedi cael eu cymeradwyo’n llawn o fewn 10 diwrnod.

Dolenni defnyddiol

Pwyllgor Moeseg Ymchwil CAH

Aelod Ebost Swyddogaeth
Dr Peter Shapely Cadeirydd y Pwyllgor
Swyddog Moeseg, Dysgu Gydol Oes
Dyfrig Jones Swyddog Moeseg, SCSM
Alys Conran Swyddog Moeseg, Saesneg
Dr Mark Hagger Swyddog Moeseg, SHWHA and SPAR
Dr Thora Tenbrink Swyddog Moeseg, Ieithyddiaeth
Dr Rossella Merlino Swyddog Moeseg, Ieithoedd Modern
Iwan Llewelyn Jones Swyddog Moeseg, Cerddoriaeth
Professor Gerwyn Wiliams Swyddog Moeseg, Cymraeg
Gwenan Hine Gofrestrydd Cynorthwyol
Nerys Boggan Cefnogaeth Gweinyddol a Swyddog Digwyddiadau