Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Holl Newyddion A–Y

11eg Symposiwm Doethurol Rhyngwladol Cyfrifyddeg a Chyllid (IAFDS)

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mehefin 2018

£1.8m ar gyfer yr adnodd ar-lein i roi sylw i Gymraeg cyfoes ar raddfa fawr

Fel awdurdod blaenllaw ar dechnolegau iaith Gymraeg, bydd Prifysgol Bangor y cymryd rhan mewn prosiect aml-sefydliad i ddatblygu'r corpws torfol cyntaf erioed i gofnodi a hysbysu’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol yr iaith Gymraeg .

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2015

2001 yn dod i Fangor

Bydd y Ganolfan Astudiaethau Ffilm, Teledu a Sgrin ym Mhrifysgol Bangor yn dathlu hanner canfed pen blwydd y ffilm chwedlonol, 2001: A Space Odyssey yn Pontio ddydd Sadwrn, 16 Mehefin 2018.  

“Mae 2001: Beyond 50” yn ddiwrnod o sgyrsiau, cerddoriaeth a chelf sy'n dathlu'r ffilm sy'n cynnwys amrywiaeth eang o arbenigwyr a phobl a weithiodd ar y ffilm.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2018

2018 must be the year that we reimagine judicial diversity

Dyma erthygl yn Saesneg gan Stephen Clear o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ionawr 2018

£30 million investment in Combined Food and Power facilities in Wales announced

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2015

4ydd Cynhadledd Ryngwladol IFABS ar Ail-feddwl Bancio a Chyllid: Arian, Marchnadoedd a Modelau

Trefnwyd sesiynau arbennig gan yr Athro Shahid Ebrahim a Dr Thanos Verousis yn 4ydd Cynhadledd Ryngwladol IFABS (International Finance and Banking Society) ar Ail-feddwl Bancio a Chyllid, sydd yn cael ei chynnal yn Valencia ym Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2012

50 mlynedd yn ddiweddarach: croesawu rhai o'r graddedigion cyntaf yn ôl i Fangor

Wrth iddi ddathlu ei hanner canmlwyddiant, cafodd yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yr anrhydedd o groesawu tri o'i myfyrwyr cyntaf yn ôl i'r ysgol yn ddiweddar.

Ymunodd Eryl Davies, Les Jones a David Simmonds â'r ysgol - yr Adran Theori Gymdeithasol a Sefydliadau ar y pryd - ym 1966, blwyddyn ei sefydlu. Roeddent ymysg y garfan gyntaf un i raddio ym Mangor gyda gradd yn y Gwyddorau Cymdeithas.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Rhagfyr 2016

A all gosod negeseuon ar sigarennau ein darbwyllo i beidio ag ysmygu?

Bu dau academydd o Ysgol Busnes Bangor wrthi’n defnyddio eu gwybodaeth o astudiaethau marchnata a rheolaethol er mwyn ymchwilio i gyfwng newydd o gyfleu’r neges dim ysmygu, sef y sigarét ei hun.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ionawr 2014

Aaron, pencampwr ffug lysoedd barn, yn ennill ysgoloriaeth o £3,000 i hyfforddi'n fargyfreithiwr

Ar sail ei sgiliau gwych mewn llys barn, mae un o raddedigion y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn ysgoloriaeth o £3,000 i hyfforddi i fod yn fargyfreithiwr. Roedd Aaron Clegg, o Oldham, sy'n graddio'r wythnos hon gydag anrhydedd dosbarth cyntaf, yn un o ddim ond pedwar ymgeisydd i dderbyn Gwobr Adfocatiaeth y BPP Law School.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015

'Academi Rhagoriaeth' i Entrepreneuriaid Cymdeithasol yng Nghymru - Prifysgol Bangor yn lansio rhwydwaith dysgu ar gyfer busnesau gyda chydwybod gymdeithasol.

Mae’r “gorau o’r gorau” ym maes menter gymdeithasol ar fin dod yn well byth – caiff entrepreneuriaid cymdeithasol yng Nghymru ac Iwerddon fudd o gefnogaeth broffesiynol ehangach i’w helpu i ddatblygu’r sector fusnes bwysig hon sy’n aeddfedu.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Tachwedd 2012

Academyddion Bangor yn mynd â thoriadau S4C i'r Cenhedloedd Unedig

Gall toriadau i gyllideb S4C ddiystyru hawliau plant, yn ôl dau ddarlithydd y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor. Mae Dr Alison Mawhinney a Ms Carys Aaron o Ysgol y Gyfraith Bangor yn dadlau y gall y cwtogi a wnaed gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyllideb S4C dros y pum mlynedd diwethaf fod yn groes i ofynion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, sy'n cydnabod y rôl bwysig a chwaraeir gan gyfryngau torfol o ran caniatáu i blant fwynhau eu hawliau ac o ran datblygu parch at 'hunaniaeth ddiwylliannol, iaith a diwylliant' y plentyn.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2016

Academyddion Prifysgol Bangor yn cael eu hanrhydeddu gan Academi Cymru

Mae tri o academyddion Prifysgol Bangor ymhlith y newydd-ddyfodiaid i Gymrodoriaeth Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Maen nhw’n ymuno â 40 o Gymrodyr newydd eraill, sydd oll yn rhannu cyswllt â Chymru, ei phrifysgolion neu ei bywyd deallusol, gan gynrychioli pob arbenigedd.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2020

Academyddion y Coleg yn derbyn grantiau Cyfrif Cyflymu Effaith yr ESRC

Mae'n bleser mawr gan y Cyfarwyddwr Ymchwil gyhoeddi llwyddiant nifer o gydweithwyr ar draws y Coleg Busnes, Y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas sydd wedi ennill grantiau Cyfrif Cyflymu Effaith yr ESRC.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2016

Academyddion ym Mangor yn denu grantiau o’r Academi Brydeinig

Bydd canlyniadau anfwriadol y camau gorfodi i reoleiddio banciau yn cael eu craffu mewn astudiaeth newydd gan Ysgol Busnes Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2012

Academydd o Fangor i deithio i Wlad Pwyl

Bydd Dr Aled Llion Jones o Ysgol y Gymraeg, yn teithio i brifysgolion yng Ngwlad Pwyl, yn dilyn gwahoddiadau i ddarlithio ar lenyddiaeth ganoloesol Gymraeg. Hefyd, bydd yn cyfrannu at brosiectau sy’n ymwneud â chyfieithu llenyddiaeth gyfoes rhwng y ddwy iaith.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2012

Academydd o Fangor i deithio i Wlad Pwyl

Yr wythnos hon, bydd Dr Aled Llion Jones o Ysgol y Gymraeg, yn teithio i brifysgolion yng Ngwlad Pwyl, yn dilyn gwahoddiadau i ddarlithio ar lenyddiaeth ganoloesol Gymraeg. Hefyd, bydd yn cyfrannu at brosiectau sy’n ymwneud â chyfieithu llenyddiaeth gyfoes rhwng y ddwy iaith.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2012

Academydd o Fangor i gadeirio seminar ymchwil gyda phapur ar gyrff hyll a gwael yn Lady Gaga a thu hwnt

Mattia Marino i gadeirio sesiwn yng nghyfarfod blynyddol yr  American Comparative Literature Association  Mawrth 2h – Ebrill 1  yn Brown University, UDA.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2012

Academydd o Fangor yn cefnogi rhieni ifanc

O ystyried y penawdau a welir am dadau eithriadol ifanc a daliadau cyffredinol am geisiadau am fudd-daliadau a thai, mae magu plant gan rieni ifanc iawn wedi dod i gael ei weld fel perygl i gymdeithas.  Fodd bynnag, mae astudiaeth ymchwil ddiweddar o Fangor ar y project 'Rhieni Ifanc Ni' a gynhelir gan GISDA ar draws Gogledd Orllewin Cymru, yn herio'r safbwyntiau hynny. 

Rhoddodd y project Rhieni Ifanc Ni gefnogaeth unigol i dros 100 o rieni dan 25 oed, y rhan fwyaf ohonynt yn famau.  Ei brif nod oedd datblygu gallu rhieni i ymdopi.   Roedd agweddau ar hyn yn cynnwys hyrwyddo cynhwysiad economaidd drwy gefnogi rhieni i ennill cymwysterau perthnasol, cefnogi cysylltiadau teuluol a galluogi rhieni i ffurfio rhwydweithiau â rhieni eraill. 

Cyflawnodd Prifysgol Bangor astudiaeth flwyddyn o hyd yn ymwneud â phrofiadau rhieni o 'fagu gwytnwch'.    Arweiniwyd yr astudiaeth gan Dr Myfanwy Davies ac fe'i gwnaed gan Karen Wyn Jones ac Elin Williams yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas. 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2017

Academydd o Fangor yn cynnig ateb posibl i gam-werthu gwasanaethau ariannol

Mewn wythnos lle rydym wedi gweld achos arall o gam-werthu gwasanaethau ariannol, a oes yna unrhyw atebion i’r broblem gyson hon yn ymwneud â rheolaeth ariannol?  Tra gall y camau diweddar i ddiddymu comisiwn wrth werthu buddsoddiadau manwerthu gynorthwyo i ddatrys y broblem hon, mae erthygl a gyhoeddwyd y mis yma yn y cylchgrawn Financial Services Focus, gan Gyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr, yn awgrymu bod angen newid mwy sylfaenol i’r ffordd rydym yn rheoli datblygiad cynhyrchion gwasanaethau ariannol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ionawr 2012

Academydd o Fangor yn ennill grant i ymchwilio i’r farchnad cyfrifon cyfredol

Bydd gwir gost gwasanaethau bancio ‘am ddim’ i gyfrifon cyfredol yn cael ei archwilio’n fanwl mewn astudiaeth ymchwil gan Ysgol Busnes Bangor.  Mae Dr John Ashton, uwch ddarlithydd mewn bancio, wedi cael grant o £25,000 gan y Friends Provident Charitable Foundation i weld beth yw costau defnyddio cyfrifon cyfredol ‘am ddim’, yn arbennig i gwsmeriaid a ystyrir yn rhai mwy bregus neu sydd ag ychydig o wybodaeth am wasanaethau ariannol.  Mae’r project i gael ei wneud mewn cydweithrediad ag Undeb Credyd Gogledd Cymru.   

Dyddiad cyhoeddi: 3 Chwefror 2012

Academydd o Fangor yn ennill Gwobr Ben Jonson

Mae'r Athro Andrew Hiscock o Brifysgol Bangor yn un o dri academydd rhyngwladol i dderbyn Gwobr Ben Jonson eleni.

Enillodd Andrew, o Ysgol Llenyddiaeth Saesneg y Brifysgol, y Ben Jonson Discovery Award am ei erthygl ymchwil “‘O, Tom Thumb! Tom Thumb! Wherefore art thou Tom Thumb?’: Early Modern Drama and the Eighteenth-century Writer – Henry Fielding and Fanny Burney”.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2014

Academydd o Fangor yn ennill gwobr gyhoeddi AHGBI-Llysgenhadaeth Sbaen 2012

Mae Dr David Miranda-Barreiro, darlithydd astudiaethau Sbaenaidd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern, wedi ennill y wobr gyhoeddi gyntaf am y traethawd ymchwil gorau ym maes astudiaethau Sbaenaidd a Brasilaidd-Portiwgalaidd gan unrhyw brifysgol yn y DU ac Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2013

Academydd ym Mangor yn gyd awdur erthygl a ddewiswyd fel un o’r papurau cyllid corfforaethol gorau

Yr erthygl “Who disciplines bank managers?" gyda Dr Klaus Schaeck o Ysgol Busnes Bangor yn un o’r cyd awduron yw’r erthygl flaen mewn rhith rifyn o’r papurau llywodraethu corfforaethol gorau a gyhoeddwyd yn y Review of Finance, un o’r pum cyfnodolyn cyllid gorau.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ionawr 2012

Academydd yn y gyfraith o Fangor yn annerch Pwyllgor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig

Fis Gorffennaf aeth Dr Alison Mawhinney, Darllenydd yn y Gyfraith yn Ysgol y Gyfraith Bangor, i Genefa i annerch Pwyllgor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig ar fater rhyddid meddwl, cydwybod a chrefydd.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2014

Accessing health care is challenging for Deaf people – but the best solution isn’t ‘one-size-fits-all’

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Christopher Shank, Darlithydd mewn Ieithyddiaeth a Anouschka Foltz, Prifysgol Graz  sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2019

Acolâd pellach i fardd nodedig

Mae Carol Rumens, Athro Ysgrifennu Creadigolyn yr Ysgol Ieithoedd, llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth wedi ennill gwobr Michael Marks am y bamffled orau o farddoniaeth a gyhoeddwyd rhwng Medi 2017 a Medi 2018. Dyfarnwyd y Wobr ar gyfer Bezdelki/Small Things a lansiwyd yn Pontio yn y gwanwyn.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2018

Ad industry may gripe about adblockers, but they broke the contract – not us

Dyma erthygl yn Saesneg gan Andrew McStay o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Medi 2015

Administrative justice can make countries fairer and more equal – if it is implemented properly

Dyma erthygl yn Saesneg gan Sarah Nason o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2018

Adroddiad yn annog llywodraethau i adolygu'r ddyletswydd o addoli ar y cyd mewn ysgolion

Yn ôl y gyfraith mae angen i'r mwyafrif llethol o ysgolion gwladol yn y DU gynnal addoliad ar y cyd dyddiol (Lloegr, Cymru, Gogledd Iwerddon) neu ddefod grefyddol (Yr Alban) i'w disgyblion.  Rhaid i’r mwyafrif o’r addoliadau hyn yn ystod unrhyw dymor ysgol fod ‘yn gyfan gwbl neu’n bennaf Gristnogol eu natur’, ymwneud â ‘moli neu addoli bod neu rym dwyfol’ a 'rhoi statws arbennig i Iesu Grist'.

Mae tîm ymchwil amlddisgyblaethol dan arweiniad Dr Alison Mawhinney (Ysgol y Gyfraith Bangor) wedi edrych ar y ddyletswydd hon ac, mewn cynhadledd ryngwladol a gynhaliwyd y mis hwn, lansiwyd adroddiad sy'n argymell i lywodraethau'r DU edrych drachefn ar y rheidrwydd hwn rhag blaen.   

Dyddiad cyhoeddi: 25 Tachwedd 2015

Aelod o Staff Ysgol y Gyfraith, Bangor, wedi ennill Bwrsariaeth Arweinyddiaeth Mawreddog

Mae Gary Clifford, Cyfarwyddwr Sefydliad Cystadleuaeth ac Astudiaethau Caffael ym Mhrifysgol Bangor wedi ei ddyfarnu â Bwrsariaeth Arweinyddiaeth gan Academi Cymru, y Ganolfan Gwasanaeth Cyhoeddus ar gyfer Rhagoriaeth Arweinyddiaeth.  Cafodd ei ddewis ar ôl proses hynod ddetholiadol, a dros y chwe mis nesaf, fe fydd yn cymryd rhan yn y rhaglen byd-arweiniol datblygu sgiliau.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2013

Aelod Seneddol yn canmol Prifysgol Bangor am ei gwaith arloesol ar Fanciau Bwyd

Mae’r AS lleol Hywel Williams wedi canmol Prifysgol Bangor am ei gwaith ymchwil arloesol yn dilyn Cynhadledd Undydd  i Fudd-ddeiliaid Lleol: Mapio Tlodi Bwyd, a oedd yn gyfle i gyfnewid gwybodaeth a barn am y twf sydd y dyddiau hyn yn y defnydd o Fanciau Bwyd.

Mae project ymchwil gan David Beck, myfyriwr PhD Gwyddorau Cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor, wedi canfod bod yna 157 banc bwyd yng Nghymru ar hyn o bryd, yn cefnogi pobol mewn peryg o beidio â gallu bwydo’u hunain a’u teuluoedd (data a gasglwyd Gorffennaf 2015), o gymharu ag 16 yn 1998.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2016

A fydd ffilm fud yn ennill Oscar?

Mae Dr Jonathan Ervine yn aelod staff academaidd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ac yn arbenigwr ar ffilmiau Ffrangeg a sinema. Yma mae'n rhannu ei farn am y ffilm a enwebwyd am wobr Oscar, The Artist.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2012

Agoriad yr Arddangosfa ar Fywyd yr Iddewon – Gyda Derbyniad Cosher

Mae Goleufa Cymru wedi dyfarnu £19,000 i Dr Nathan Abrams o Ysgol Astudiaethau Creadigol Prifysgol Bangor a Dr Sally Baker o’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, gan gydweithredu ag Esther Roberts o Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, i gynnal arddangosfa deithiol ar fywyd yr Iddewon yng Ngogledd Cymru. Trwy’r arddangosfa hon, caiff pobl leol gyfle i ddysgu am hanes yr Iddewon yng Ngogledd Cymru. Mae Iddewon yn byw yng Ngogledd Cymru ers o leiaf ganrif a hanner, ac wedi chwarae rhan bwysig yn ei hanes. Er enghraifft, roedd Isidore Wartski yn faer ar Fangor, ac ef oedd y maer Iddewig cyntaf yng Nghymru.  Cynhelir yr arddangosfa mewn cyfuniad o leoliadau o fewn Prifysgolion ac adeiladau cyhoeddus ar draws Gogledd Cymru. Cynhelir hefyd gyfres o weithdai yn y Brifysgol, ac mewn lleoliadau ac ysgolion yn y cylch.
Mae Sally and Nathan wedi derbyn gwahoddiad gan Yr Adran Astudaiethau Crefyddol, Coleg Menai Bangor, i gyflwno eu hymchwil yn benodol i fyfyrwyr Lefel ‘A’ sydd ar hyn o bryd yn astudio Iddewiaeth ac hefyd i aelodau staff y Coleg.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Hydref 2010

A great year for signed languages in film – and what we can learn from it

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Sara Louise Wheeler o’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2018

Ail-broffesiynoli Bancio a Chyllid yn Trinidad a Tobago

Ym mis Tachwedd bu Prifysgol Bangor yn ymweld â Trinidad a Tobago i ddatblygu perthynas newydd ar gyfer darparu addysg ôl-radd Bancio a Chyllid, trwy'r rhaglen MBA Banciwr Siartredig.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2019

Ail-ddarllediad America Gaeth a'r Cymry

Nos yfory ( 22.00 Iau 18 Mehefin) mae S4C yn ail-ddangos America Gaeth a’r Cymru i gyd-fynd â digwyddiadau cyfredol symudiad Black Lives Matter

Yr Athro Jerry Hunter o Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd sy'n ymchwilio hanes Cymry â chaethwasiaeth yn UDA yn y gyfres tair rhan.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mehefin 2020

Ail enwebiad am wobr i Ysgol y Gyfraith Bangor

Mae darlithydd ym Mhrifysgol Bangor wedi ei rhoi ar y rhestr fer am Wobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn.

Mae Dr Ama Eyo yn un o ddim ond chwech o athrawon y gyfraith mewn sefydliadau ledled y DU a roddwyd ar y rhestr fer am y wobr. Noddir y Wobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn gan Wasg Prifysgol Rhydychen, a dyma'r unig un o'i bath yn y DU a sefydlwyd yn benodol i wobrwyo dysgu da ym maes y gyfraith mewn addysg uwch ac addysg bellach.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Tachwedd 2014

Ailgreu'r profiad o addoli yn y cyfnod canoloesol

Mae project sy’n ymchwilio profiad Canoloesol o addoli yn cael sylw mewn stori nodwedd ar safle we’r Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Yr Athro John Harper a Dr Sally Harper o Ysgol Cerddoriaeth y Brifysgol sy’n arwain project: ‘Y profiad o addoli mewn eglwys gadeiriol ac eglwys blwyf ganoloesol ddiweddar.’

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ionawr 2013

Ailgyfodi Cymdeithas y Ddrama Gymraeg

Y mae’n fwriad gan rai o fyfyrwyr ôl-radd Ysgol y Gymraeg atgyfodi hen gymdeithas a sefydlwyd yma ym Mangor yn 1923 dan lywyddiaeth neb llai na’r bardd R. Williams Parry sef CYMDEITHAS Y DDRAMA GYMRAEG.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Hydref 2012

Ail Uwchgynhadledd Marchnad Lafur Cymru 2016

Dylan Williams, Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd Cyngor Sir Ynys Môn oedd un o'r siaradwyr yn ail Uwchgynhadledd Marchnad Lafur Cymru - digwyddiad cyfnewid gwybodaeth a gynhaliwyd yn rhad ac am ddim ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar. 

Cyflwynodd Mr Williams broffil y prif brosiectau trawsnewidiol sydd ar y gorwel yng ngogledd Cymru ac yn Ynys Môn, a chynnig ei sylwadau ynglŷn â sut y gall gogledd Cymru fanteisio ar y cyfleoedd y mae'r fath ddatblygiadau’n eu cynnig i'r gadwyn gyflenwi.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2016

Ai’r hyn rydych yn ei weld fyddwch chi’n ei gael? Academyddion Bangor yn ymchwilio i reoli argraffiadau gan sefydliadau busnes

Bydd ‘rheoli argraffiadau’, neu sut mae sefydliadau yn rheoli’r ffordd cânt eu gweld gan y cyhoedd, yn ganolbwynt ymchwil blaengar gan ganolfan newydd ym Mhrifysgol Bangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2012

Alex, myfyriwr israddedig, yn cael ei chydnabod am ei hymrwymiad i gyflogadwyedd

Llongyfarchiadau i Alex Wuergler, myfyrwraig yn y drydedd flwyddyn, sydd wedi ennill Gwobr Rhagoriaeth Cyflogadwyedd Prifysgol Bangor i gydnabod ei hymrwymiad i wella ei chyflogadwyedd.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2017

All aboard for a train ticket to bring Europe together again

Dyma erthygl yn Saesneg gan , Ysgol Hanes ac Archaeoleg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2017

Allwn ni stopio newyddion ffug yn y 10 mlynedd nesaf?

Mae Vian Bakir (Athro Cyfathrebu Gwleidyddol a Newyddiaduraeth yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau Prifysgol Bangor) yn besimistaidd, ond mae'n ein hannog i beidio â rhoi'r ffidil yn y to. Ar y llaw arall mae Andrew McStay (Athro mewn Bywyd Digidol ym Mhrifysgol Bangor) yn fwy gobeithiol.

Wrth siarad yn ddiweddar yn y gynhadledd CommsCymru ar ymddiriedaeth, rhoddodd Bakir olwg ar y gwahanol atebion i ddatrys newyddion ffug a gafwyd yn y 79 cyflwyniad a wnaed i ymchwiliad presennol llywodraeth y Deyrnas Unedig i newyddion ffug.  (Ysgrifennwyd yr arolwg hwn o atebion a gynigiwyd ar y cyd gydag Andrew McStay.)

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2017

Alumnus Prifysgol Bangor yn ennill Gwobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Dyddiad cyhoeddi: 6 Awst 2019

Alys Conran Wedi’i Henwi’n Gymrawd Rhyngwladol Cymru Greadigol Gŵyl Y Gelli 2019-2020

DATGANIAD GAN Gŵyl Y Gelli 

Mae’r nofelydd Alys Conran o ogledd Cymru wedi cael ei henwi’n dderbynnydd Cymrodoriaeth Ryngwladol Cymru Greadigol Gŵyl y Gelli ar gyfer 2019-2020.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2019

Andra'n troi'n ymchwilydd i droseddau yn ystod interniaeth haf

Fe wnaeth myfyriwr ail flwyddyn yn Y Gyfraith ym Mangor fynd ar leoliad pur wahanol ei natur dros yr haf.

Dychwelodd Andra Filimon i'w gwlad enedigol, Romania, ar interniaeth chwe wythnos gydag Adran Lofruddiaethau Pencadlys yr Heddlu yn Bucharest.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2013

Andra: "Roeddwn bob amser yn falch – pa wlad bynnag yr oeddwn ynddi – o ddweud fy mod yn astudio ym Mhrifysgol Bangor"

Mae llawer o fyfyrwyr y Gyfraith yn ymgymryd â lleoliadau mewn swyddfeydd yn ystod eu cyrsiau gradd ond, yn achos un fyfyrwraig o Fangor, nid oedd hynny’n ddigon o her. Cwblhaodd Andra Filimon ddwy interniaeth gydag Adran Ddynladdianau Heddlu Rwmania, lle bu’n ail-greu safle trosedd, yn holi diffynnydd ac yn hwyluso’r gwaith o gyfathrebu â Heddlu Metropolitan Llundain.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015

Anelka: Netflix documentary on 'misunderstood' French footballer fails to persuade

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Jonathan Ervine o'r Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau, Ieithtddiaeth a'r Cyfryngau  sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Awst 2020

Anne sy'n Ymgeisydd PhD yn ennill Gwobr Effaith y Brifysgol

Llongyfarchiadau i Anne Collis, myfyriwr PhD yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, sydd wedi ennill Gwobr yr Is-ganghellor am Effaith Ymchwil Ôl-radd.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Rhagfyr 2015

Anrhydeddau i ysgolheigion Eidaleg Bangor

Bu’n chwe mis rhagorol i ysgolheigion Eidaleg ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2011

Anrhydeddu cynllun mentora ieithoedd mewn ysgolion

A unique mentoring scheme, designed to encourage language learning amongst young people in Wales, has been awarded the prestigious Threlford Cup by the Chartered Institute of Linguists (CIOL).

The Modern Foreign Languages (MFL) Mentoring Scheme, which is led by Cardiff University’s School of Modern Languages, is funded by Welsh Government as part of its Global Futures plan which aims to improve and promote the take up of modern foreign languages in schools. In partnership with Swansea, Bangor and Aberystwyth Universities, the project undertakes a nationwide approach to increasing inter-cultural understanding and promoting language learning at key stages.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2017

Anthill 23: Bursting the Bitcoin bubble

Cyfwelwyd Yr Athro Bernardo Batiz-Lazo, Ysgol Busnes Bangor, ar gyfer yr erthygl yma sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2018

Anturiaethau Amy yn Ffrainc

Mae’r profiad cafodd myfyrwraig o Brifysgol Bangor wrth fyw a gweithio yn Ffrainc wedi helpu iddi benderfynu ar ei llwybr wedi ei gradd.

Y llynedd bu Amy Mason, 21, o Ferthyr Tydfil, yn gweithio mewn dwy ysgol fel athrawes Saesneg am flwyddyn, mewn tref o’r enw Boulogne Billancourt sydd ar gyrion Paris.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2014

Apwyntio Dr Rebecca Thomas yn Gymrawd Ôl-Ddoethurol yr Academi Brydeinig

Mae Dr Rebecca Thomas wedi ymuno â’r Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas o fis Medi 2019 ymlaen fel Cymrawd Ôl-Ddoethurol yr Academi Brydeinig i weithio ar brosiect tair blynedd yn dwyn yr enw ‘Writing the Medieval Welsh World’. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2019

Arbenigwr mewn Ieithyddiaeth Fforensig yn graddio o Ysgol y Gyfraith

Mae’r myfyrwyr a raddiodd eleni yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor yn cynnwys arbenigwr byd-enwog mewn ieithyddiaeth fforensig. 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2012

Arbenigwr ym maes iechyd meddwl ym Mangor yn helpu i lansio'r European Mental Health Integration Index

Cynhelir Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 10 Hydref. I nodi'r achlysur mae'r Mental Health Integration Index (MHII) yn edrych am y tro cyntaf ar y sialensiau sy'n gysylltiedig ag integreiddio Ewropeaid gyda salwch meddwl i gymdeithas a chyflogaeth yn y 28 o wledydd sy'n perthyn i'r Undeb Ewropeaidd, a hefyd Norwy a'r Swistir. Comisiynwyd yr ymchwil gan Janssen ac fe'i gwnaed gan yr Economics Intelligence Unit.

 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Hydref 2014

Arbenigwyr Arthuraidd o Fangor yng Ngŵyl Lenyddol Bradford fis Gorffennaf

Bydd Yr Athro Raluca Radulescu, cyfarwyddwr y Ganolfan Astudiaethau Arthuraidd, a'r Athro Emeritws P.J.C. Field, Ysgol Llenyddiaeth Saesneg, yn rhoi sgyrsiau i'r cyhoedd ar bwnc Y Brenin Arthur drwy'r Oesau ac Arthur Malory ym myd Tennyson (Radulescu, 1 Gorffennaf, 11:30am a 5:15pm) a Camelod (Field, siarad am ei ddarganfyddiad diweddar o leoliad posibl y Camelod hanesyddol, 1 Gorffennaf, 2:30pm).  

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mehefin 2017

Arbenigwyr yn cyfarfod ym Mhrifysgol Bangor i drafod dyfodol cynllunio ieithyddol

Bydd arbenigwyr yn cyfarfod ym Mhrifysgol Bangor ddydd Gwener, 8 Mawrth i gymryd rhan mewn symposiwm undydd i drafod dyfodol cynllunio ieithyddol.

Mae 'Tu Hwnt i'r Dosbarth: Dyfodol Cynllunio Ieithyddol' yn dod yn sgil canlyniadau cyfrifiad 2011, sy'n dangos gostyngiad yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn ystod y degawd diwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2013

Arbenigwyr yn dod ynghyd i drafod y cyfryngau a hawliau dynol

Wrth i gyfreithwyr ac ymgyrchwyr hawliau dynol gadw golwg ar feysydd brwydr yn y Dwyrain Canol, bydd cynhadledd ym Mhrifysgol Bangor yn mynd i'r afael â llawer o'r materion sy'n codi yn sgil gwrthdaro o'r fath ar draws y byd.

Mae cynhadledd flynyddol Grŵp y Cyfryngau a Gwleidyddiaeth y Gymdeithas Astudiaethau Gwleidyddol ar y Cyfryngau, Perswâd a Hawliau Dynol yn cael ei chynnal ar Dachwedd 10 ac 11.


Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2014

Arbrawf arloesol mewn gofal sy’n pontio cenedlaethau

Gyda chynnydd ym mhoblogaeth pobl hŷn, y pwysau sydd ar arian cyhoeddus a chostau gofal plant, does ryfedd bod ymchwil cynyddol i mewn i ffyrdd newydd o ddarparu gofal.

Mae bron i 625,000 o bobl hŷn dros 65 mlwydd oed yng Nghymru. Darganfuwyd adroddiad diweddar gan The Family and Childcare Trust bod dros 6.4 miliwn o bobl 65 oed a throsodd ym Mhrydain yn byw mewn ardaloedd sydd ddim gyda digon o ofal pobl hŷn i ateb y galw.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Rhagfyr 2016

Archeoleg fodern yn datgelu cyfrinachau Eliseg

Bydd archeolegwyr o brifysgolion Bangor a Chaer yn cychwyn ail dymor o waith cloddio o gwmpas Colofn Eliseg, heneb garreg o’r nawfed ganrif OC a saif ar dwmpath ger Abaty Glyn y Groes, Llangollen,  rhwng 4-16 Medi 2011. Bydd prynhawn agored ar y safle cloddio archeolegol ddydd Gwener 16 Hydref, rhwng 3- 6 y.p.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Awst 2011

Archeoleg fodern yn datgelu cyfrinachau Eliseg

Bydd Prynhawn Agored rhwng 2-5 Ddydd Sadwrn 8 Medi yn rhoi cyfle i’r cyhoedd canfod mwy am waith cloddio o gwmpas Colofn Eliseg, heneb garreg o’r nawfed ganrif OC a saif ar dwmpath ger Abaty Glyn y Groes, Llangollen. Mae archeolegwyr o brifysgolion Bangor a Chaer yn cychwyn trydydd dymor o gloddio ar y safle rhwng 26 Awst -16 Medi 2012

Dyddiad cyhoeddi: 22 Awst 2012

Archeolegwyr yng Ngŵyl Gwyddoniaeth Bangor

Ymunwch â ni yn yr Arddangosfa Bydoedd Cudd yn ystod Gŵyl Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mawrth 2014

Archesgob Caergrawnt yn anrhydeddu Athro o Fangor

Mae Archesgob Caergrawnt, Dr Rowan Williams, wedi cyhoeddi bod yr Athro John Harper, athro ymchwil mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor, wedi ennill gradd Doethur mewn Cerddoriaeth. Mae’r Archesgob yn ysgrifennu bod y cymhwyster yn cydnabod cyfraniad clodwiw’r Athro Harper at ddatblygiad cerddoriaeth eglwysig a’i gwerthfawrogiad fel ysgolhaig, gweinyddwr, addysgwr a chyfansoddwr, ac at well dealltwriaeth o’r berthynas rhwng cerddoriaeth a litwrgi’r eglwys.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2010

Archwilio’r berthnas dymhestlog yr oedd Margaret Thatcher yn ei rhannu â Chymru

Ar raglen newydd ar Radio Wales, bu'r hanesydd o Fangor, Dr Andrew Edwards (Deon Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau) yn archwilio’r berthnas dymhestlog yr oedd Margaret Thatcher yn ei rhannu â Chymru.

Darlledwyd Thatcherism and Wales fel rhan o gyfres Histories of Wales ar Radio Wales ar Ionawr 2il 2014.  Gellir gwrando ar y rhaglen ar y ddolen hon: http://www.bbc.co.uk/programmes/b03mnmbf

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ionawr 2014

Arddangosfa: Astudiaethau Celtaidd ym Mangor

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2019

Arddangosfa o hanes Iddewig Bangor yn mynd i Gaerdydd

Mae arddangosfa sy'n cyflwyno hanes yr Iddewon ym Mangor yn teithio i Gaerdydd.

Mae'r arddangosfa, Hanes yr Iddewon ym Mangor, yn dathlu presenoldeb Iddewon ym Mangor o'r canol oesoedd i'r Ail Ryfel Byd (a thu hwnt).

Dyddiad cyhoeddi: 6 Tachwedd 2019

Arddangosfa yn cynnig cyfle i gymryd rhan mewn trafodaeth trethi hanesyddol

Mae arddangosfa sy’n amlinellu hanes trethi yng Nghymru ac yn annog ymwelwyr i roi eu barn ar ddeddfwriaeth drethi gyntaf y wlad yn y cyfnod modern i’w gweld yng Nghanolfan Rheolaeth Prifysgol Bangor tan 28 Tachwedd.

Bu’r Gweinidog Cyllid Jane Hutt yn lansio’r arddangosfa yn y Brifysgol cyn  ymuno â’r cyfarfod Fforwm Trethi cyntaf yn y Gogledd. Grŵp o randdeiliaid yw’r Fforwm sy’n cynghori ar gyfraith trethi, gweinyddu a’r ffordd y caiff polisi a deddfwriaeth trethi Cymru eu datblygu. Mae’r Athro Dermot Cahill, Pennaeth yr Ysgol y Gyfraith hefyd yn aelod.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Tachwedd 2014

Arddangos gwisgoedd o Tsieina

Yn dilyn lansiad llwyddiannus y Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn gynharach y flwyddyn academaidd hon, mae’r Sefydliad Confucius wedi dechrau ar raglen ddiddorol ac amrywiol o weithgareddau i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am ddiwylliant Tsieineaidd.

Bydd gwisgoedd cenedlaethol Tsieineaidd yn cael eu harddangos yn Ystafell Ddysgu 5  Rathbone, Adeilad Rathbone, Ffordd y Coleg ddydd Iau 29 Tachwedd am 6.00.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Tachwedd 2012

Are the Amazon fires a crime against humanity?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Tara Smith o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2019

Ar frig y dosbarth: Cydnabod Annabelle yn un o’r myfyrwyr gorau yn y gyfraith yn y DU

Mae myfyrwraig yn ei hail flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor wedi cyrraedd y rownd derfynol mewn cystadleuaeth genedlaethol i ganfod y myfyriwr israddedig gorau yn y Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2015

Ar frig y dosbarth: Myfyriwr hŷn, Bryn, yn canfod doniau cudd

Mae myfyriwr hŷn o Ynys Môn, a adawodd yr ysgol gyda 'llond llaw o ganlyniadau TGAU gwael', wedi gorffen ar frig ei ddosbarth ym Mhrifysgol Bangor. Mae Bryn Moore, sy'n 43 oed ac a adawodd yr ysgol yn 16, yn graddio'r wythnos hon gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol, a'r marciau gorau yn ei flwyddyn yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015

Argraffiad arbennig o'r Cylchgrawn Rhyngwladol Dwyieithrwydd (gol. Chondrogianni, Cornips, Vasić)

Bydd Vicky Chondrogianni (Prifysgol Bangor) ynghyd â Leonie Cornips (Meertens Institute) a Nada Vasić (Prifysgol Amsterdam) yn olygyddion gwadd i rifyn arbennig o’r International Journal of Bilingualism o’r enw “Cross-linguistic aspects in child L2 acquisition” a gyhoeddir ym mis Mawrth 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Tachwedd 2012

Argymhellion i gryfhau System Cyfiawnder Gweinyddol Cymru

Lansiwyd adroddiad sy’n codi ymwybyddiaeth a thynnu sylw at yr heriau a'r cyfleoedd i system cyfiawnder gweinyddol Cymru heddiw (17 Tachwedd).

Mae cyfiawnder gweinyddol yn ymdrin â'r berthynas rhwng yr unigolyn a'r wladwriaeth ac mae'n cynnwys egwyddorion gwneud penderfyniadau da i gyrff cyhoeddus,  sut mae pobl yn cwyno i'r cyrff hynny, yn ogystal â dulliau allanol o unioni cam fel y llysoedd, tribiwnlysoedd, ombwdsmyn a chomisiynwyr sydd â chyfrifoldebau mewn gwahanol feysydd o fywyd cyhoeddus.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Tachwedd 2015

Arloesi amlddisgyblaethol mewn twristiaeth antur ym Mhrifysgol Bangor yn dod â llesiant i ogledd Cymru.

Mae Menter trwy Ddylunio yn dychwelyd yn 2018 gyda'r seithfed gystadleuaeth flynyddol, ac mae'r tîm buddugol newydd ennill siec am £2,500. Mae'r her yn dod â myfyrwyr o feysydd Seicoleg, Peirianneg Electronig a Chyfrifiadureg, Busnes, Dylunio Cynnyrch ac Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau at ei gilydd i weithio mewn timau amlddisgyblaethol. Eu nod yw creu cynnyrch neu wasanaeth ar gyfer busnesau lleol dros gyfnod o 8 wythnos.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2018

Around the world in 80 payments – global moves to a cashless economy

Dyma erthygl yn Saesneg gan Bernardo Batiz-Lazo o’r Ysgol Busnes Leonidas Efthymiou, Intercollege Larnaca, a Sophia Michael, Intercollege Larnaca sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2016

Arthur – Arweinydd pawb

Mae’r Arthur chwedlonol yn dal i hawlio ein sylw a’n difyrru hyd heddiw, ac mae’n ymddangos fod ei apêl wedi parhau ar hyd y canrifoedd.

Dyna ddysgodd y gynulleidfa yn ystod lansiad diweddar Canolfan Astudiaethau Arthuraidd y brifysgol. Boed yn ddyn o gig a gwaed neu’n chwedl, mae Arthur y brenin neu’r arweinydd, wedi ei defnyddio gan ddiwylliannau ledled Ewrop dros y canrifoedd a fu, ac wedi cyflawni sawl swyddogaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ionawr 2017

Arthurian Place Names in Wales: Lansio Llyfr

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2017

Artists and architects think differently to everyone else – you only have to hear them talk

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Thora Tenbrink  o’r Ysgol  Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2017

Arweinydd côr a chanwr talentog o Fôn yn graddio

Wedi tair blynedd o siwrnai gynhyrfus ac ar ôl teimlo allan o’i gynefin at y dechrau, graddio’n hyderus ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon wnaeth myfyriwr dawnus a anwyd ym Môn. Enillodd y cyn-ddisgybl o Ysgol Syr Thomas Jones, Kiefer Jones, 22, o  Amlwch, radd BMus ddosbarth cyntaf mewn Cerddoriaeth

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2015

Ar Werth: Twr Sgaffald SGB Youngman Dau Lefel

The School of Creative Studies & Media have a SGB Youngman two stage scaffolding tower for sale, it is very good condition but sold as seen.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2013

As cash becomes quaint, are ATMs on path to obsolescence?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Bernardo Batiz-Lazo o’r Ysgol Fusnes sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mehefin 2015

AS Cymru yn trafod ‘Brexit Prydain’ gyda myfyrwyr y Gyfraith

Bu Mr Hywel Williams, AS dros Etholaeth Arfon, yn ymweld ag Ysgol y Gyfraith Bangor yn ddiweddar fel rhan o Wythnos Senedd y DU i gyflwyno darlith gwadd, 'Rôl AS Cymru yn Brexit Prydain'. 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2017

Asesu Dichonolrwydd Treth Gwerth Tir Lleol yng Nghymru

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2020

Ashley ar ei ffordd i wireddu ei breuddwyd o ddod yn fargyfreithiwr ar ôl goresgyn anhwylder gorbryder

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor  a fu’n dioddef oddi wrth anhwylder gorbryder  am flynyddoedd wedi dod dros ei chyflwr i raddio gyda gradd yn y Gyfraith a Throseddeg. Mae'r gorbryder yn aml yn gwneud i Ashley Covill o Fanceinion deimlo'n ansicr ohoni ei hun a phrin o hunanhyder; gall tasgau syml hyd yn oed, fel cymdeithasu, ei llethu.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015

Astudiaeth Fewnfudo WISERD yn y newyddion

Mae astudiaeth a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru ac a gynhaliwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor, fel rhan o WISERD (Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru), wedi darparu data newydd ar farn pobl Cymru am fewnfudo a sut mae hyn yn cymharu â rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2012

Astudiaeth yn awgrymu mai graddedigion gwyddorau cymdeithas sydd â’r rhagolygon gorau am yrfa

Mae gan raddedigion gwyddorau cymdeithas well rhagolygon am yrfa na raddedigion yn y celfyddydau neu wyddoniaeth, yn ôl astudiaeth gan yr Ymgyrch am Wyddorau Cymdeithas.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2013

Astudiaeth yn dangos bod yr Undeb Bancio wedi peri bod llai o risg ymhlith banciau Ewrop

Mae’r Undeb Bancio a’i fecanwaith goruchwylio bancio canolog wedi lleihau risg sector bancio Ewrop, yn ôl ymchwil newydd a wnaed o dan arweiniad Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2020

Astudiaeth yn datgelu effaith prif weithredwyr pwerus a gwyngalchu arian ar berfformiad banciau

Mae banciau sydd â phrif weithredwyr pwerus a byrddau llai, llai annibynnol, yn fwy tebygol o fentro ac yn fwy tueddol o wyngalchu arian, yn ôl ymchwil newydd dan arweiniad Prifysgol East Anglia (UEA) ac Ysgol Busnes Prifysgol Bangor lle cafwyd y syniad am yr ymchwil yn wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Awst 2020

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg - beth yw'r manteision?

Beth yw manteision astudio trwy’r Gymraeg?

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2012

Astudio/Gweithio Dramor yn 2020/21

Os hoffech chi ymgeisio i fynd dramor yn y flwyddyn academaidd 2020/21, hoffir eich atgoffa mai’r dyddiad cau yw 10 Rhagfyr 2019.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Tachwedd 2019

A tale of two nations: why the Scottish nationalists outperformed Plaid Cymru

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Mari Wiliam, Darlithydd Hanes Modern a Hanes Cymru a Dr Andrew Edwards, Deaon Celf a Dyniaethau ac Uwch Ddarlithydd Hanes Modern yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2015

Athro Cerddoriaeth yn derbyn Gwobr Goffa John Edwards gan Gymdeithas Cerddoriaeth Cymru

Mae Pwyll ap Siôn, Athro Cerddoriaeth yn yr Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau, wedi derbyn gwobr goffa John Edwards eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2019

Athro Cymraeg yn cyrraedd rhestr fer Llyfr y flwyddyn

Mae cyfrol barddoniaeth gan Athro yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor wedi cyrraedd Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018 yn y categori Barddoniaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2018

Athro Cymraeg yn ennill Gwobr Barn y Bobl

Mae cyfrol o farddoniaeth gan Athro yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Barn y Bobl 2018 yn ystod seremoni fawreddog Gwobrau Llyfr y Flwyddyn eleni.

Gosodwyd Caeth a Rhydd, sef cyfrol gyntaf yr Athro Lynch, ar y rhestr Fer ar gyfer Barddoniaeth.  Cwblhaodd y gyfrol yn ystod cyfnod sabothol yn Adran Ieithoedd a Llenyddiaethau Celtaidd Prifysgol Harvard yn yr UDA.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mehefin 2018

Athro Cymraeg yn ymweld ag Ohio i ddathlu pedwar canmlwyddiant cyhoeddi Beibl Saesneg y Brenin Iago

Gwahoddwyd yr Athro Peredur Lynch o Ysgol y Gymraeg i gymryd rhan mewn cyfres bwysig o ddarlithoedd ym Mhrifysgol Daleithiol Ohio er mwyn dathlu pedwar canmlwyddiant cyhoeddi Beibl Saesneg y Brenin Iago ym 1611.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2012

Athro Emeritws i'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern

Mae'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern yn hynod falch o gyhoeddi bod yr Athro Tony Bushell wedi cael ei benodi'n ddiweddar yn Athro Emeritws o Brifysgol Bangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Tachwedd 2015

Athro er Anrhydedd Prifysgol Bangor i arwain y gwaith ar addysgu hanes cyfoethog Cymru a adeiladwyd ar sail gwahaniaeth ac amrywiaeth

Mae’r Athro Charlotte Williams OBE wedi’i phenodi gan Lywodraeth Cymru i arwain gweithgor newydd i roi cyngor ar addysgu themâu sy’n ymwneud â chymunedau a phrofiadau pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ar draws y cwricwlwm ysgol, a gwella’r broses addysgu honno.  

Mae'r Athro Williams yn Athro er Anrhydedd yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor a chyn Deon Cysylltiol ac Athro mewn Gwaith Cymdeithasol ym Mhrifysgol RMIT, Melbourne, Awstralia. Mae’n Gymrawd er Anrhydedd ym Mhrifysgol Glyndŵr a Phrifysgol De Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2020

Athro o Brifysgol Bangor yn darganfod sgript ffilm ‘golledig’ Kubrick

Mae'r Athro Nathan Abrams o Brifysgol Bangor, sy’n arbenigwr ar Stanley Kubrick, wedi ailddarganfod sgript ffilm a luniwyd gan y cyfarwyddwr yn 1956 ac y credid oedd wedi mynd ar goll.

Ei theitl oedd Burning Secret, sef addasiad o nofel fer o’r un enw a gyhoeddwyd yn 1913 gan Stefan Zweig, y nofelydd o Fienna.

 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2018

Athro o Brifysgol Bangor yn siarad â Grŵp Diddordeb Senedd Ewrop ar Iechyd Meddwl, Lles ac Anhwylderau Ymenyddol

Rhoddodd yr Athro Peter Huxley o'r Gaolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas ym Mhrifysgol Bangor arweiniad arbenigol i'r gwaith o ddatblygu mynegai cynhwysiant cymdeithasol iechyd meddwl (gan yr "Economist Intelligence Unit") sy'n cymharu'r polisïau a'r arferion cynhwysiant iechyd meddwl mewn 38 o wledydd yn Ewrop.

 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Rhagfyr 2014

Athro o Fangor yn cael ei benodi’n Ddarpar Lywydd Cymdeithas Gorfforedig y Cerddorion

Mae'r Athro Chris Collins, Pennaeth Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau Prifysgol Bangor, wedi'i ethol yn Ddarpar Lywydd Cymdeithas Gorfforedig y Cerddorion.  Bydd yn gweithredu fel aelod o driawd arlywyddol y Gymdeithas tan fis Ebrill 2020, pan fydd yn camu i rôl yr Arlywydd.

Mae'r Athro Collins yn dilyn yn ôl troed cerddor blaenllaw arall a Phennaeth Ysgol. Bu'r cyfansoddwr, yr Athro William Mathias yn yr un rôl ym 1989-90.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2019

Athro o Fangor yn cael ei benodi’n Ddarpar Lywydd Cymdeithas Gorfforedig y Cerddorion

Mae'r Athro Chris Collins, Pennaeth Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau Prifysgol Bangor, wedi'i ethol yn Ddarpar Lywydd Cymdeithas Gorfforedig y Cerddorion.  Bydd yn gweithredu fel aelod o driawd arlywyddol y Gymdeithas tan fis Ebrill 2020, pan fydd yn camu i rôl yr Arlywydd.

Mae'r Athro Collins yn dilyn yn ôl troed cerddor blaenllaw arall a Phennaeth Ysgol. Bu'r cyfansoddwr, yr Athro William Mathias yn yr un rôl ym 1989-90.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2019

Athro o Fangor yn ymweld â China i arwain creadigaeth a dysgu cwrs newydd mewn Cyfraith Droseddol Ryngwladol

Bu'r Athro Suzannah Linton, Athro Cyfraith Ryngwladol a Chyfarwyddwr y Ganolfan Cyfraith Ryngwladol ym Mangor, yn China'n ddiweddar ar gyfer cyfres ddwys o ddysgu, darlithoedd cyhoeddus a beirniadu mewn achosion llys ffug.  

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2013

Athro Prifysgol Bangor yn curadu Mis Hanes Iddewig 2019

Mae'r Athro Nathan Abrams, academydd yn Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau Prifysgol Bangor, wedi chwarae rhan fawr yn curadu'r rhaglen ar gyfer y Mis Hanes Iddewig, Mawrth 2019.

Thema'r Mis Hanes Iddewig eleni yw Sgrin Fawr Sgrin Fach, Iddewon yn Sinema a Theledu Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2019

Athro ym Mangor yn arwain siaradwyr mewn cynhadledd ryngwladol

Bu i Bernardo Batiz-Lazo, Athro mewn Hanes Busnes a Rheolaeth Banciau yn Ysgol Busnes Bangor, gyflwyno’r prif anerchiad yn y gynhadledd ryngwladol gyntaf a drefnwyd gan y Tolani Institute of Management Studies (TIMS) yn Gandhidham, Gujarat (India). Mae’r dref yn dwyn enw sefydlwr India oherwydd mai cyhoeddi’r penderfyniad i gartrefu cymuned y Sindhi (grŵp o bobl a adleoliwyd ar ôl iddynt gael eu gwahanu) yn yr ardal honno oedd gweithred olaf Gandhi ar y diwrnod y lladdwyd ef. Mae’r Sefydliad ei hun yn rhan o grŵp addysgiadol sy’n addysgu dros 8,000 o fyfyrwyr diolch i ymdrech, cefnogaeth ariannol a gweledigaeth K. B. Tolani (1893-1988).

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2011

Athro ym Mangor yn ennill gwobr i archwilio achub banciau

Mae’r Europlace Institute of Finance (EIF) ym Mharis wedi  dyfarnu grant ymchwil o 10,000 Ewro i Athro Bancio Empirig ym Mangor, Dr Klaus Schaeck, i edrych ar sut mae pecynnau cyllid i achub banciau mewn argyfwng yn effeithio ar gyfraddau llog benthyciadau ac ernesau.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2012

Athro yn ymuno â bwrdd adolygwyr cyfnodolyn rhyngwladol blaenllaw

Mae Athro ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei gwahodd i ymuno â Bwrdd Adolygwyr cyfnodolyn o fri byd-eang.

Mae'r Athro Astrid Ensslin yn Athro Diwylliant Digidol a Chyfathrebu yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2014

Athro Ysgrifennu Creadigol yn ennill Gwobr

Mae’r Athro a’r bardd, Zoë Skoulding, wedi ennill Gwobr Llyfr y Flwyddyn, yng nghategori Barddoniaeth Saesneg am ei chasgliad diweddaraf, Footnotes to Water.

Mae Footnotes to Water yn dilyn hynt dwy afon anghofiedig, sef Afon Adda ym Mangor ac Afon Bièvre ym Mharis, yn ogystal â dilyn defaid ar lwybrau llenyddol hyd fynyddoedd Cymru. Dyma un o’r cyfrolau a ddewiswyd gan y Poetry Book Society y llynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2020

Auf Wiedersehen Rebecca

A modern languages student graduates from Bangor University this week and will soon be heading to Zurich to teach English.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Au revoir to prizewinning Bangor University languages graduate

The last four years have “gone too quickly” says one Bangor University student graduating this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Awduron Cyfoes yn Ysgol y Gymraeg

Ar ddydd Mercher, Ionawr 25, daeth dau awdur cyfoes - un o Gymru a’r llall o Slofenia - i drafod eu gwaith gyda myfyrwyr Ysgol y Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2012

A yw cysylltiadau proffesiynol rhwng gwleidyddion ac asiantaethau sgorio credyd yn gwella cyfraddau credyd sofran?

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2020

BAFTA Cymru a Pontio yn cyflwyno rhagddangosiad arbennig o King Arthur: Legend of the Sword

Mae’n bleser gan BAFTA Cymru a Chanolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio, Bangor gyhoeddi rhagddangosiad arbennig o’r ffilm hir-ddisgwyliedig KING ARTHUR: LEGEND ON THE SWORD yn Sinema Pontio Nos Sul, 14 Mai am 8pm.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2017

Banciau Bwyd ar gynnydd yng Nghymru

Bellach mae gan Gymru 157 banc bwyd, yn cefnogi pobol mewn peryg o beidio â gallu bwydo’u hunain a’u teuluoedd (data a gasglwyd Gorffennaf 2015), o gymharu ag 16 yn 1998.

Daw’r ystadegau newydd hyn o broject ymchwil gan David Beck, myfyriwr PhD Gwyddorau Cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2016

Bangor a Pontio: Llwyddiant Byd-eang Bloomsday

Yn gynharach yr wythnos hon, fel rhan o ddigwyddiad rhyngwladol Global Bloomsday, cydweithiodd Pontio ag Ysgol Saesneg ac Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor i gynhyrchu perfformiad rhyfeddol o'r bennod 'Sirens' allan o'r nofel Ulysses gan yr awdur o Iwerddon, James Joyce.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2013

Bangor drwodd i ail rownd OUP Moot

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi llwyddo i fynd drwodd i rownd nesaf yr Oxford University Press Moot, un o'r cystadlaethau ffug lys barn pwysicaf a mwyaf poblogaidd yng ngwledydd Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2015

Bangor i Gynnal Cynhadledd Bwysig i’r Sector Ariannol

Bydd arbenigwyr ariannol o ar draws y byd yn mynychu cynhadledd bwysig yn Ysgol Busnes Bangor yr wythnos nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2011

Bangor i gynnal noson wobrwyo cystadleuaeth ffuglen ddigidol 'boblogaidd' gyntaf y DU

Bydd y gystadleuaeth gyntaf yn y DU i ddarganfod yr enghreifftiau gorau o ffuglen ddigidol boblogaidd newydd yn gwobrwyo ei henillwyr nos Iau, 25 Mai ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2017

Bangor i gynnal y 6ed Gynhadledd Iethyddiaeth Wybyddol

Ym mis Gorffennaf 2016, mae Bangor yn falch o gael cynnal y 6ed Gynhadledd Ieithyddiaeth Wybyddol ym Mhrydain. Ewch i'r wefan am fwy o fanylion. 

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2015

Bangor i gynnal y Gystadleuaeth Ffug Lys Barn Genedlaethol Gymreig

Bydd Prifysgol Bangor yn croesawu myfyrwyr y gyfraith o ledled Cymru dros y penwythnos wrth iddi gynnal y Gystadleuaeth Ffug Lys Barn Genedlaethol Gymreig.

Bydd timau o Aberystwyth, Caerdydd, Abertawe, Prifysgol De Cymru a’r Brifysgol Agored yn teithio i Fangor i frwydro am y wobr fawreddog ar Ddydd Sul, 29 Mawrth.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mawrth 2015

'Bangor researchers mark First World War Centenary'

Tim Jones, one of our Archaeology MA students, has recently filmed a short documentary for Sky News. 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2018

Bangor’s Students Union nominated for seven Awards

Mae Undeb y Myfyrwyr gweithgar Prifysgol Bangor wedi ei enwebu am ddim llai na saith Gwobr yng Ngwobrau Blynyddol Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCM Cymru)

Bu panel o feirniaid annibynnol yn cwtogi’r rhestr hir o dros 80 o enwebiadau  i lawr i’r rhestr fer ar gyfer Gwobrau eleni.

Mae’r Undeb ei hun ym Mangor ar restr fer ‘Undeb Myfyrwyr Addysg Uwch y Flwyddyn’ a Rhys Dart, Rheolwr yr Undeb, ar restr fer Gwobr Simpson-King i Aelod Staff y Flwyddyn mewn Undeb Myfyrwyr. Ac yntau’n Gadeirydd y Gymdeithas Ddaearyddol, sydd wedi’i henwebu  am Wobr Clwb neu Gymdeithas y Flwyddyn, mae Chris Bibby yntau wedi’i enwebu am wobr Myfyriwr y Flwyddyn Endersleigh. Mae dau o Fangor ymhlith pedwar enwebiad am Gynrychiolydd Cwrs y Flwyddyn: Martyn Curzey, o Ysgol Gemeg y Brifysgol a Marta Napodano, sy’n cynrychioli ei chyd fyfyrwyr yn Ysgol y Saesneg. Mae Katherine Young, sydd yn ysgrifennu i  bapur Cymraeg y Brifysgol, Y Llef, ar restr fer gwobr  Myfyriwr Newyddiadurol y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2013

Bangor yn arwain prosiect arloesol i drawsnewid addysg cyfraith cyfrwng Cymraeg

Mae Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor wedi llwyddo i ennill grant strategol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i arwain prosiect traws-sefydliad cyffrous. Y bwriad yw paratoi cyfres o werslyfrau pynciol Cymraeg eu hiaith ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio’r Gyfraith ym mhrifysgolion Cymru, a hynny gan arbenigwyr cydnabyddedig yn y meysydd perthnasol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2014

Bangor yn croesawu arbenigwyr cyfreithiol o ar draws y byd ar gyfer Ysgol Haf blynyddol

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi croesawu gweithwyr a myfyrwyr cyfreithiol o ar draws y byd ar gyfer ei Ysgol Haf blynyddol.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Awst 2012

Bangor yn croesawu enillydd ysgoloriaeth Chevening

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi croesawu myfyriwr Chevening i’r ysgol am y tro cyntaf, Damian Etone o Gamerŵn.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2012

Bangor yn croesawu Llywydd Cymdeithas Cyfreithwyr Cymru a Lloegr

Cafodd Ysgol y Gyfraith Bangor gyfle unigryw i arddangos ei harbenigedd ymchwil a darpariaeth cyflogadwyedd i Lywydd Cymdeithas Cyfreithwyr Cymru a Lloegr.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2012

Bangor yn cymryd rhan yn y gynhadledd gwyddor gymdeithasol fwyaf yng Nghymru

Mae Cynhadledd Flynyddol Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD), sydd bellach yn ei phumed flwyddyn, yn dwyn ynghyd ymarferwyr, llunwyr polisïau a gwyddonwyr cymdeithasol i drafod themâu fel iechyd; gofal cymdeithasol; lles; addysg; diwylliant a gwerthoedd; yr amgylchedd; marchnadoedd llafur; datganoli; a chymdeithas sifil.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2014

Bangor yn cynnal yr ail gystadleuaeth flynyddol ar ysgrifennu ffuglen ddigidol 'boblogaidd'

Bydd y gystadleuaeth gyntaf yn y DU i ddarganfod yr enghreifftiau gorau o ffuglen ddigidol boblogaidd newydd yn cael ei chynnal am yr eildro trwy bartneriaeth â Phrifysgol Bangor a'r cyhoeddwr lleol Wonderbox.

Mae'r Gystadleuaeth Ymestyn Ysgrifennu Ffuglen Ddigidol, a gynhelir gan Brifysgol Bangor a Wonderbox Publishing, yn cael ei hariannu gan Wobr Cyflymu Effaith yr ESRC ym Mangor. Gwahoddir ceisiadau gan bobl o bob rhan o'r byd mewn dwy iaith - Cymraeg neu Saesneg i wonderboxpublishing.com

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2017

Bangor yn dathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd mewn steil

Ymunodd cannoedd o fyfyrwyr Tsieineaidd ag Ysgol Busnes Bangor i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd mewn ffordd drawiadol.

Trefnwyd y dathliad mewn cydweithrediad â’r Gymdeithas Myfyrwyr Tsieineaidd, a daeth myfyrwyr a’u teuluoedd ynghyd i ddathlu’r dyddiad pwysicaf yn y calendr Tsieineaidd sydd eleni yn dynodi Blwyddyn y Ddraig Aur.    

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2012

Bangor yn paratoi at gyfres olaf Game of Thrones

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->

Mae dilynwyr selog Game of Thrones yn aros yn eiddgar i wylio'r 8fed gyfres ym mis Ebrill, ond mae academyddion Prifysgol Bangor yn edrych ar y nofelau a'u dylanwad ar y gyfres deledu.

 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2019

Bangor yn rhannu profiadau am ddatganoli Cymreig

Ddydd Gwener, 31 Mai 2019, aeth grŵp o ymchwilwyr o’r Ysgol, ac o’r brifysgol yn ehangach, i Awdurdod Cyfun Manceinion Ehangaf (GMCA – y corff sy’n cydlynu datganoli grymoedd i ardal Manceinion Ehangaf) er mwyn arwain gweithdy i rannu profiad Cymru o weinyddiaeth ddatganoledig.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mehefin 2019

Bangor yn uwch na Manceinion, Lerpwl a phrifysgolion eraill o ran profiad myfyrwyr

Rhoddwyd Prifysgol Bangor yn 18fed allan o 111 o brifysgolion y Deyrnas Unedig o ran profiad myfyrwyr mewn arolwg gan grŵp 'Times Higher Education'.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2014

Bangor yn ymuno â sesiwn holi ac ateb The Guardian heddiw

Mae Dr Roger Slack, Darlithydd mewn Cymdeithaseg a Dulliau Ymchwilio yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor yn cymryd rhan mewn  sesiwn holi ac ateb The Guardian ar gyfer myfyrwyr a graddedigion Cymdeithaseg heddiw (Mercher 18 Mai) rhwng 1.00- 4.00.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2011

Bangor yn ymuno â threial Microsoft byd-eang

Mae dull addysgu’r brifysgol, sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr ac yn eu hannog i ddangos menter, wedi arwain at ddyfarnu safon Aur i’r brifysgol am addysgu. Caiff y dull hwnnw ei adlewyrchu mewn project newydd.

Mae’r Ysgol Addysg yn cydweithio gyda Microsoft i alluogi athrawon dan hyfforddiant i ddod yn ddinasyddion digidol yr unfed ganrif ar hugain. Bangor yw’r unig brifysgol yng Nghymru, ac un o ddim ond tair prifysgol yn y Deyrnas Unedig, i beilota defnyddio deunyddiau Microsoft Education yn un o’n cyrsiau.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Gorffennaf 2017

Bangor yn yr 20 uchaf ym Mhrydain am safon Profiad Myfyrwyr yno

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2014

Bangor yr orau yng Nghymru o ran boddhad myfyrwyr mewn Ieithoedd Modern

Mae'r Ysgol Ieithoedd Modern ym Mangor wedi derbyn canlyniadau rhagorol yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr eleni, gan ddod yr orau yng Nghymru o ran boddhad myfyrwyr mewn Ieithoedd Ewropeaidd. Mae'r canlyniadau hefyd yn gosod yr Ysgol yn y deg uchaf o ran Ieithoedd Ewropeaidd ym Mhrydain.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2014

Bardd o Fangor ar restr fer prif wobr

Mae bardd byd-enwog, y mae ei gwaith eisoes wedi ei gyfieithu i 18 o ieithoedd, ar y rhestr fer i brif wobr barddoniaeth.  Rhoddwyd  ar restr fer y Gymdeithas Farddoniaeth ar gyfer Gwobr Ted Hughes am Farddoniaeth Newydd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2014

‘BDZH: Graphic Mosaics of Brittany’

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2019

Benjamin, sy'n fyfyriwr flwyddyn olaf yn y Gyfraith, yn mynd ymlaen i gystadlu yn nhriathlon Ewrop

Mae myfyriwr israddedig yn y Gyfraith yn paratoi i gystadlu mewn triathlon sbrint heriol iawn yn Ewrop.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2013

Beth mae dinasyddiaeth yn ei olygu yn Ewrop?

Mewn cydweithrediad cyffrous rhwng Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor ac Ysgol Ewropeaidd y Gyfraith (ym Mhrifysgol Toulouse), cynhelir gweithdy PhD ar thema eang 'Dinasyddiaeth' ym Mangor ddydd Iau a dydd Gwener, 3 a 4 Mai 2018.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ebrill 2018

Beth sy’n ein rhwystro rhag sefyll i gael ein ethol i’r Cynulliad?

Mae ymchwilwyr yng Ngholeg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor wedi ennill cytundeb ymchwil pwysig gan Fwrdd Taliadau Annibynnol Cymru y Cynulliad Cenedlaethol i nodi ac ymchwilio i rwystrau a all atal unigolion rhag cyflwyno eu henwau i gael eu hethol i'r Cynulliad.

 

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mehefin 2014

Beth yw ieithoedd dadleuol eu statws?

Rydym yn gyfarwydd â’r term ieithoedd lleiafrifol, yn wir mae’r Gymraeg yn iaith leiafrifol, ac yn cael ei chydnabod a’i chefnogi o’r herwydd, ac mae yna restrau o ieithoedd sydd mewn perygl, ond mae categori arall yn bodoli: sef ieithoedd  dadleuol eu statws ( contested languages).

Ieithoedd yw’r rhain sydd yn ddigon wahanol yn ieithyddol i brif iaith y wlad lle maent yn cael eu siarad i gael eu dosbarthu fel iaith wahanol, ond nad ydynt wedi derbyn statws iaith swyddogol ac yn cael eu hystyried yn  dafodieithoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Medi 2013

Beyond Borders

Mewn cydweithrediad â Gogledd Creadigol, mae’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau, Prifysgol Bangor yn cynnal digwyddiad rhwydweithio yn Pontio ar Ionawr 19eg o'r enw Tu Hwnt i’r Ffiniau.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ionawr 2018

Bill Teahan, ‘Agent Inspired Design for the Creative Industries: The Game of Life but not as we know it’

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2019

Blas ar Iaith

Cynhaliwyd Gwledd Iaith 2019 Llwybrau Cymru gan Brifysgol Bangor yn ddiweddar, gyda chefnogaeth nifer o fyfyrwyr sy'n hyrwyddwyr iaith yn y brifysgol a grŵp o Lysgenhadon Iaith sy'n ddisgyblion Blwyddyn 8 yn Ysgol Friars. Cymerodd pedair ysgol gynradd o ogledd Cymru ran yn y digwyddiad (Ysgol Sarn Bach, Ysgol y Santes Ffraid, Ysgol Abererch ac Ysgol Tudweiliog) a bu saith deg pedwar o ddisgyblion o flynyddoedd pump a chwech yn mwynhau'r gweithgareddau a oedd ar gael yn ystod y dydd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2019

'Blas o brosesau cyfoes y cyfarwyddwr theatr byd enwog o'r Almaen, Thomas Ostermeier'

Ar ôl cyfnod byr yng Nghaeredin yn ystod Awst eleni (2016) cafwyd 12 o gyfarwyddwyr theatr ledled Prydain ei ddewis i gymryd rhan mewn ymchwil gyda'r cyfarwyddwr byd enwog o'r Almaen, Thomas Ostermeier, Cyfarwyddwr Artistig y Theatr Schaubühne ym Merlin.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2016

Blwyddyn 7 yn profi eu gallu i sillafu mewn gwahanol ieithoedd

Mae Llysgenhadon Iaith o fewn yr Ysgol Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Bangor  wedi helpu i sicrhau bod cystadleuaeth ddiweddar ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 o bob rhan o ogledd Cymru wedi bod yn llawn hwyl a chofiadwy.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mai 2012

Blwyddyn brysur i Xavier, y dyn haearn

Llongyfarchiadau i Xavier Laurent, aelod staff yn Sefydliad Astudiaethau Cystadlu a Chaffael Ysgol y Gyfraith, a raddiodd gyda PhD mewn Seicoleg Gymhwysol bythefnos yn ôl.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Gorffennaf 2014

Boris Johnson is planning radical changes to the UK constitution – here are the ones you need to know about

Dyma erthygl yn Saesneg gan Stephen Clear o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2019

'Bowlio gyda'i gilydd? Cymdeithas sifil mewn pentref Gogledd Ddwyrain Cymru' - Tîm Ymchwil WISERD Bangor

'Bowlio gyda'i gilydd? Cymdeithas sifil mewn pentref Gogledd Ddwyrain Cymru': darlith gwadd gan Dîm Ymchwil WISERD Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2016

Bragwr amatur o Gricieth yn graddio

Yr wythnos hon, graddiodd peiriannydd trydanol lleol, yr oedd ei ymchwil yn ceisio egluro'r ffenomena y tu ôl i boblogrwydd cynyddol y diwydiant bragu crefft yng ngogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015

Brasil ym Mangor

Bydd sylw pawb wedi ei hoelio ar Frasil eleni yn ystod cystadleuaeth Cwpan y Byd, ond ymddengys nad pêl-droed yw'r unig beth sy'n ennyn diddordeb pobl yn y wlad. Mae cerddoriaeth a dawns o Frasil wedi dod yn fwyfwy poblogaidd yn y degawdau diwethaf, ac mae academydd o Fangor yn gwneud ymchwil i'r 'ffasiwn' am gerddoriaeth a dawns 'Affro-Frasilaidd'.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2014

Brexit and Britpop: Europeans have stronger cultural links to the UK thanks to English language music

Dyma erthygl yn Saesneg gan Jochen Eisentraut o’r Ysgol Cerddoriaeth sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2016

Brexit uncertainty boosts support for Welsh independence from the UK

Dyma erthygl yn Saesneg gan Stephen Clear o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2019

Britons see volunteering as a hobby or a way to network rather than a chore

Dyma erthygl yn Saesneg gan Stephanie Jones myfyrwraig PhD o’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2017

Bwrsariaethau Dathlu PhD ar gael

Mae Ysgol y Gyfraith yn cynnig 2 Bwrsariaeth Ymchwil Ddathlu PhD gwerth £7,000 y flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2012

Bwrsariaeth Ymchwil Ddathlu

Mae’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yn cynnig 5 Bwrsariaeth Ymchwil Ddathlu gwerth £7,000 yr un.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2011

Bwrw Golwg Newydd ar Glasur Rhyddiaith y Rhyfel Byd Cyntaf

Nos Lun, 28 Gorffennaf, ar drothwy canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, bydd yr Athro Gerwyn Wiliams yn cyflwyno rhaglen ddogfen ar S4C yn ailedrych ar un o’r nofelau gorau a ysgrifennwyd am gyflafan ryngwladol 1914-18.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Gorffennaf 2014

Bydd byd gwaith yn newid am byth oherwydd yr argyfwng coronafirws

Cyngor busnes Dr Edward Jones i oroesi'r pandemig

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2020

Bydd Dr Eryl W Davies yn cyflwyno papur i'r Gymdeithas Llenyddiaeth Feiblaidd

Dyddiad cyhoeddi: 2 Gorffennaf 2012

Bywyd i'r Cherokee heddiw a hanes y Llwybr Dagrau

Mewn cyfres o dair rhaglen ar S4C, bydd yr Athro Jerry Hunter yn teithio i America i olrhain hanes y Cymro Evan Jones ac i ddysgu mwy am genedl y Cherokee heddiw.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2016

Bywyd o wleidyddiaeth Llafur: Sgwrs gyda Kim Howells

Bydd y cyn-Aelod Seneddol ac aelod o gabinet Tony Blair, Dr Kim Howells yn cael ei holi mewn sgwrs ym Mhrifysgol Bangor nos Iau 23 Chwefror.

Bydd y drydedd Dadl a Seminar Blynyddol er cof am yr Athro Duncan Tanner yn cychwyn am 5.30 yn Ystafell Teras 3 ym Mhrif Adeilad y Brifysgol ac yn addo bod yn noson ddifyr ble ceir clywed barn a phrofiadau Kim Howells, cyn-AS Pontypridd, ac un a weithredodd mewn sawl swydd weinidogol yn llywodraethau Blair a Brown.

Bydd Kim Howells yn sgwrsio â’r Athro Andrew Edwards, hanesydd Llafur a Deon y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2017

Cadair Bersonol i Ddarlithydd

Mae'r Ysgol Astudiaethau Creadigol a Cyfryngau yn falch o gyhoeddi Cadair Bersonol i Astrid Ensslin. Llongyfarchiadau mawr i Astrid gan bawb yn yr Ysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ionawr 2013

Cael gwared ar PPI yn golygu costau llog uwch ar fenthyciadau anwarantedig

A ellir cyfiawnhau'r penderfyniad i wahardd gwerthu Yswiriant Gwarchod Taliadau (PPI) ar y cyd â benthyciadau anwarantedig? Erbyn hyn mae yswiriant gwarchod taliadau, neu PPI, yn wasanaeth ariannol a gaiff ei gysylltu â thaliadau mawrion gan y banciau, taliadau ffawdelw a dderbyniwyd gan lawer o gwsmeriaid banc a gormodedd o alwadau ffôn di-alw amdanynt.  Nid yw'n fawr o syndod bod llawer o'r drafodaeth wedi canolbwyntio ar y swm o ymron i £14 biliwn o bunnoedd o iawndal a dalwyd yn ystod y 3 blynedd ddiwethaf, ond mae effaith y penderfyniad yma ar gost benthyca anwarantedig hefyd yn arwyddocaol. 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2014

Caffael dinasoedd y dyfodol, heddiw: paratoadau terfynol yn cael eu gwneud at Wythnos Gaffael Prifysgol Bangor

Disgwylir i gynadleddwyr o dros 30 o wledydd ddod i gynhadledd ryngwladol fawr a drefnir gan Sefydliad Astudiaethau Cystadlu a Chaffael (ICPS) Prifysgol Bangor y mis hwn. 

Bydd Wythnos Gaffael 2015, a drefnir mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn dod ag ymarferwyr, rheoleiddwyr ac academyddion ym maes caffael cyhoeddus at ei gilydd am wythnos o drafod bywiog ac ysgogol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2015

CAHB Graduate Research Induction Event (MRes, MPhil, PhD)

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2019

Cais Erasmus+ ar thema Radicaleiddio a Strategaethau Dadradicaleiddio

Aeth Dr Hefin Gwilym, ar ran yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, i gyfarfod cynllunio ar gyfer cais cyllido Erasmus+ ar thema 'Radicaleiddio Pobl Ifanc yn Ewrop: Strategaethau Dadradicaleiddio' ym Mhrifysgol Georg-Simon-Ohm, Nuremberg ar 15 Tachwedd. Mae rhwystro pobl ifanc rhag cael eu radicaleiddio a chryfhau eu dinasyddiaeth weithredol yn bynciau pwysig ledled Ewrop ar hyn o bryd.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2016

Camelot Arthur – ydy’r chwilio wedi dod i ben o’r diwedd?

Mae'r ymdrech i ddod o hyd i Camelot y Brenin Arthur wedi peri penbleth ac wedi ennyn chwilfrydedd ysgolheigion a selogion ers mil o flynyddoedd. Bellach, mae'n bosib bod y chwilio ar ben o’r diwedd.

Mae Peter Field, Athro Emeritws mewn Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor, wedi darganfod  yr hyn y mae'n credu yw safle Camelot Arthur.  Mewn darganfyddiad a fydd o ddiddordeb i archeolegwyr, haneswyr, ysgolheigion llenyddol, a selogion Arthuraidd o gwmpas y byd, bydd yr Athro Field yn datgelu safle Camelot yn ystod ei ddarlith Shankland, ‘Searching for Camelot', ym Mhrifysgol Bangor ar 14 Rhagfyr.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2016

Camelot Arthur – ydy’r chwilio wedi dod i ben o’r diwedd?

Mae'r ymdrech i ddod o hyd i Camelot y Brenin Arthur wedi peri penbleth ac wedi ennyn chwilfrydedd ysgolheigion a selogion ers mil o flynyddoedd. Bellach, mae'n bosib bod y chwilio ar ben o’r diwedd.

Mae Peter Field, Athro Emeritws mewn Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor, wedi datgelu'r hyn y mae'n credu yw safle Camelot Arthur- ac mae’r troi allan i fod yn hen gaer Rufeinig fach yn  Slack, ar gyrrion Hebden Bridge  Gorllewin Swydd Efrog

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2016

Can environmental documentaries make waves?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Michela Cortese o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mai 2017

Can Kiefer Sutherland be US president, please?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Gregory Frame  o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2016

Canlyniadau cynnar ymchwil yn datgelu barn pobl ifanc am iechyd meddwl

Nid yw gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobol ifanc yng Nghymru yn cyrraedd y safonau yn ôl canfyddiadau ymchwil gynnar (17 Tachwedd).

Adroddwyd ar y canfyddiadau yn ystod lansiad Arsyllfa@Bangor, cangen gogledd Cymru Arsyllfa Cymru ar Hawliau Plant a Phobl Ifanc, sydd wedi ei leoli yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Tachwedd 2015

Canolfan Bangor yn Llundain yn Cyhoeddi Graddau MSc

Cyhoeddwyd triawd o gyrsiau Meistr fydd yn cael eu cynnig o ganolfan Llundain Ysgol Busnes Bangor o fis Medi ymlaen.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mehefin 2011

Canolfan Stephen Colclough ar Hanes a Diwylliant y Llyfr

Dyddiad cyhoeddi: 30 Tachwedd 2016

Cara i ddilyn bargyfreithwyr wrth eu gwaith

Fis Ionawr nesaf bydd Cara Jones, myfyriwr Y Gyfraith ym Mangor, yn treulio wythnos yn dilyn bargyfreithwyr wrth eu gwaith yn un o brif siambrau Cyfraith Trosedd yn Llundain.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2017

Cariad tuag at ddysgu yn ennill £1,000 i Maisie

Gyda’i chwrs wedi rhoi’r cyfle iddi deithio i lefydd anhygoel ac ennill mwy o brofiad bywyd nag y gallai erioed ddychmygu, mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi dod yn ail yng nghystadleuaeth UCAS/The Times Love Learning

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2014

Carto Cymru 2017: ‘Measuring the Meadows’

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2017

Carto Cymru 2017: ‘Measuring the Meadows’

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2017

Cash remains king in Chile but its days could be numbered

Dyma erthygl yn Saesneg gan Bernardo Batiz-Lazo o Ysgol Busnes y Brifysgol a Juan Felipe Espinosa, Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation  ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mawrth 2015

Catalan artist Matilde Obradors visits Bangor

Ar 16 Tachwedd 2016 ymwelodd yr arlunydd o Barcelona, Matilde Obradors (http://www.matildeobradors.com) â'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern i berfformio ‘Eating Raw Sardines around these Wretched Lands’.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Rhagfyr 2016

Catalogio’r Casgliad Arthuraidd

Cyrhaeddwyd carreg filltir yn hanes catalogio casgliad Arthuraidd Harries Sir y Fflint yr wythnos hon, pan gatalogiwyd y 1,000fed llyfr.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2017

Catherine Chen (Blwyddyn 2 Almaeneg, Ffrangeg, Sbaeneg) yn ennill Ysgoloriaeth Cwrs Haf Prifysgol DAAD 2012.

Mae Catherine Chen (Blwyddyn 2 Almaeneg, Ffrangeg, Sbaeneg) wedi derbyn Ysgoloriaeth Cwrs Haf Prifysgol DAAD 2012. Bydd Catherine, sydd ar hyn o bryd ar leoliad Erasmws yn Ffrainc, yn defnyddio'r wobr i fynychu "Cwrs Haf Astudiaethau Rhanbarthol a Diwylliannol yr Almaen" yn yr Institüt fur Sprachen, Kassel.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2012

Catherine yn derbyn gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn

Mae Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor wedi cael eu llongyfarch a diolchwyd iddynt am y gwaith allweddol y maent wedi ei wneud yn cefnogi eu cyd-fyfyrwyr.

Gan Brifysgol Bangor y mae un o’r Cynlluniau Arweinwyr Cyfoed hynaf a mwyaf ymysg prifysgolion Prydain. Mae'r 'Arweinwyr Cyfoed' hyfforddedig yn chwarae rhan allweddol mewn cynorthwyo myfyrwyr newydd i ddod i ddygymod â bywyd prifysgol. Maent yn eu helpu gyda materion ymarferol megis symud i mewn a chanfod eu ffordd o amgylch y brifysgol,  yn ogystal â’u cynorthwyo i ymaddasu i fywyd prifysgol a'u cyfeirio at wybodaeth a chefnogaeth bellach pan fo'r angen.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2017

CD myfyriwr yn ddewis CD Roc a Phop yr wythnos yn The Sunday Times

Mae myfyriwr trydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor wedi dechrau’r flwyddyn ar nodyn uchel- gan fod CD newydd ei fand Y Niwl o’r un enw, wedi derbyn y clod o’i ddethol yn CD yr wythnos gan bapur newydd y Sunday Times yn eu hatodiad diwylliant.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2012

CD myfyriwr yn ddewis CD Roc a Phop yr wythnos yn The Sunday Times

Mae myfyriwr trydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor wedi dechrau’r flwyddyn ar nodyn uchel- gan fod CD newydd ei fand Y Niwl o’r un enw, wedi derbyn y clod o’i ddethol yn CD yr wythnos gan bapur newydd y Sunday Times yn eu hatodiad diwylliant.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2011

Cefnogi Cynllun Enwogion Race Council Wales

Mae Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas yn falch o gael cefnogi Cynllun Enwogion Race Council Wales. Amcan y prosiect yw dathlu amrywiaeth drwy danlinellu llwyddiannau a chyfraniadau pobl dduon i hanes a diwylliant lleol a chenedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2018

Celebrated 'English' poet Edward Thomas was one of Wales' finest writers

Shortly after 7am on April 9 1917, 39-year-old writer Edward Thomas was killed by a shell during the Battle of Arras in northern France. He left a body of mostly unpublished work that has since cemented his place as one of Britain’s greatest poets.

This article by Andrew Webb, Senior Lecturer in English Literature, was originally published on The Conversation. Read the original article.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ebrill 2017

Cenedl, Dosbarth a Dicter

Mewn astudiaeth gymharol unigryw sydd newydd ei chyhoeddi mae Robin Mann, cymdeithasegydd a darlithydd ym Mhrifysgol Bangor, yn trafod y gwahaniaethau yn y ffordd y mynegir hunaniaeth genedlaethol yng Nghymru, Yr Alban a Lloegr, a sut mae hunaniaeth genedlaethol yn effeithio ar agweddau tuag at faterion cyfoes megis Brexit a mewnfudo.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2017

Cerddi Anghyhoeddedig gan R.S. Thomas yn Dod i’r Fei

Newydd ei gyhoeddi, dan olygyddiaeth Yr Athro Tony Brown (Ysgol Llenyddiaeth Saesneg) a’r Athro Jason Walford Davies (Ysgol y Gymraeg), y mae casgliad o gerddi anghyhoeddedig gan un o feirdd mawr Cymru, R.S. Thomas. Y mae’r Athro Brown a’r Athro Davies yn Gyd-gyfarwyddwyr Canolfan Ymchwil R.S. Thomas ym Mhrifysgol Bangor, y brif archif academaidd o waith y bardd.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2016

Cerddi Bangor ar y brig

Profiadau bywyd myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor oedd wedi ysbrydoli un o’r cyfrolau a gyrhaeddodd Restr Fer Llyfr y Flwyddyn y llynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2018

Cerddoriaeth ffermydd gwynt

Bydd y ffermydd gwynt ar y môr ger Llandudno yn ysbrydoli ac yn darparu’r sain i gyfansoddiad cerddorol ar gyfer Gŵyl LLAWN Llandudno gan Ed Wright, sy’n ddarlithydd cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor ac yn gyfansoddwr ac artist sonig. Bydd yn perfformio  fel y ‘Labordy Tonnau Sonig’ gyda Charles Gersholm.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2015

Cerddoriaeth yn mynd â hi yn Seremoni’r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Enillodd staff yr Ysgol Cerddoriaeth anferth o bleidlais o hyder gan eu myfyrwyr yn seremoni’r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr eleni, a gynhaliwyd mewn cinio arbennig yn Neuadd Prichard-Jones ar 24 Ebrill, a mwy na 200 o bobl yn bresennol. Y myfyrwyr eu hunain sy’n enwebu ar gyfer y gwobrau hyn, a phwyllgor arbennig o blith y myfyrwyr, dan oruchwyliaeth Undeb y Myfyrwyr, yn dewis yr enillwyr. Eleni, cafodd staff yr Ysgol Cerddoriaeth dair gwobr a phum enwebiad – mwy na’r un Ysgol arall yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mehefin 2013

Cerddorion yn paratoi i losgi piano!

Bydd aelodau o Ysgol Cerdd Prifysgol Bangor yn ymuno gydag Annea Lockwood, artist sain o Seland Newydd / UDA  mewn perfformiad o 'Piano Burning’ yn Hen Iard Nwyddau Treborth, Bangor. Cynhelir y digwyddiad ddydd Sadwrn 29 Mehefin am 6.15pm, a bydd yn rhan o lansiad tymor newydd Dinas Sain Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2013

Ceri yn mynd y 400 milltir ychwanegol ar gyfer Gofal Dementia a chlefyd Alzheimer

Mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor sy'n graddio'r wythnos hon wedi datblygu angerdd o'r fath ar gyfer ei phwnc, mae hi wedi beicio ar draws Fietnam.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

CERQual: Dull newydd o gefnogi defnyddio tystiolaeth ansoddol wrth wneud penderfyniadau

Mae papur newydd a gyhoeddwyd yr wythnos hon yn PLOS Medicine yn disgrifio dull gweithredu arloesol ac eglur i asesu faint o ffydd y dylid ei roi mewn darganfyddiadau o ddadansoddiadau tystiolaeth ansoddol. 

Bwriad y dull gweithredu newydd, a elwir yn  CERQual (‘Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative research’), yw helpu rhai sy’n gwneud penderfyniadau i ddefnyddio tystiolaeth ansoddol ar gyfer penderfyniadau a pholisiau’n ymwneud â gofal iechyd a lles cymdeithasol. 

Dyddiad cyhoeddi: 6 Tachwedd 2015

Child victim or brutal warlord? ICC weighs the fate of Dominic Ongwen

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Yvonne McDermott  o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ionawr 2017

Chris Coleman i’w anrhydeddu gan Brifysgol Bangor

Uchafbwyntiau Wythnos Seremonïau Graddio Prifysgol Bangor 17-21 Gorffennaf

Bydd Chris Coleman, Rheolwr Tîm Pêl-droed Cenedlaethol Cymru yn ymuno â myfyrwyr sy’n graddio o Ysgol Fusnes Prifysgol Bangor wrth iddo dderbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd gan y Brifysgol, gan nodi llwyddiant y tîm cenedlaethol wrth gyrraedd rowndiau cyn-derfynol cystadleuaeth Ewro 2016 yn dilyn ymgyrch hanesyddol fythgofiadwy.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2017

Chwarae’r Cornet dros Gymru

Mae myfyrwraig o Ysgol y Gymraeg Bangor wedi cael ei dewis i gynrychioli Cymru ym Mand Pres Ieuenctid Ewrop. Cafodd Ffion Haf Williams, sy’n y flwyddyn gyntaf yn astudio gradd yn y Gymraeg, ei dewis wedi iddi chwarae’r cornet mewn clyweliad i Fand Pres Ieuenctid Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2012

Chwech o Brifysgol Bangor yn cael eu penodi’n Uwch Arweinwyr Ymchwil Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Mae chwe ymchwilydd ym maes iechyd a gofal cymunedol ym Mhrifysgol Bangor wedi'u penodi’n Uwch Arweinwyr Ymchwil- Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mawrth 2016

Chwe ffilm allweddol i wylio dros y Pasg

Caiff dwy ŵyl grefyddol, Pasg yr Iddewon a gŵyl Gristnogol y Pasg eu dathlu dros yr wythnos nesaf, felly dyma chwe ffilm allweddol (tair wedi’u hysbrydoli gan yr Hen Destament a thair gan y Testament Newydd) y mae Nathan Abrams, Athro Ffilm yn yr Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau, yn eu hargymell fel ffilmiau i'w gwylio dros gyfnod y gwyliau.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2020

Cipolwg ar y gorffennol i dwristiaid o Ewrop

Bydd cofnodion hanesyddol gan ymwelwyr o Ewrop i Gymru’r gorffennol ar gael i ymwelwyr Ewropeaidd y dyfodol, drwy wefan newydd sydd i’w chwblhau'r flwyddyn nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mehefin 2017

Click here for art

Dyma erthygl yn Saesneg ganLyle Skains  o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2016

Cloddfa archeolegol yn agor i'r cyhoedd ar gyfer Gŵyl Archaeoleg Prydain

Gwahoddir aelodau'r cyhoedd i ymweld â chloddfa archeolegol sy'n unigryw i ogledd orllewin Cymru, ger Rhiw ym Mhen Llŷn y penwythnos hwn (15-16 Gorffennaf).

Mae archeolegwyr, myfyrwyr a gwirfoddolwyr wedi bod yn cloddio ‘Project Meillionydd’ (http://meillionydd.bangor.ac.uk/index.php.cyer 2010, dan arweiniad yr Athro Raimund Karl, Dr Kate Waddington a Katharina Möller o Ysgol Hanes ac Archaeoleg Prifysgol Bangor, ac maent yn cymryd rhan yng Ngŵyl Archaeoleg Cyngor Archaeoleg Prydain (www.archaeologyfestival.org.uk).

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2017

Coffáu 70 mlynedd ers Trychineb Awyren Fomio Bethesda

Yn oriau mân 15 Mawrth 1950 cwympodd awyren fomio Avro Lincoln o RAF Scampton, Swydd Lincoln uwchben Bethesda. Ni fu i'r un o'r criw, rhwng 22 a 32 oed, oroesi.

Eleni, 80 mlynedd ers Brwydr Prydain, mae Dr Hazel Pierce, Aelod Cyswllt Canolfan Stephen Colclough ar Hanes a Diwylliant y Llyfr ym Mhrifysgol Bangor, wedi edrych i mewn i'r ddamwain hon i gofio'r chwe gŵr a gollodd eu bywydau, ac i gydnabod ymdrechion pobl leol a gynorthwyodd yn yr ymgais i'w hachub y noson honno.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2020

Cofio un o'r cewri – R.S. Thomas

A hithau'r mis hwn yn ganmlwyddiant geni R.S. Thomas, bydd gwaith y bardd cenedlaetholgar a'r cymeriad dadleuol yn cael sylw ar raglen Pethe nos Lun, 25 Mawrth ar S4C. Bydd cyfle hefyd i weld cyfweliad hir olaf R.S. ar y teledu wrth i S4C ddangos rhaglen deyrnged o'r archif R.S. Thomas, y noson ganlynol.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2013

Cofrestrwch rwan! Corau a Cherddorfeydd 2012-13

Sut i gofrestru am y Corws, Cerddorfa Symffoni, Côr Siambr a mwy.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2012

Cofrestrwch rwan! Corau a Cherddorfeydd 2013-14

Corws Prifysgol Bangor

Mae Corws y Brifysgol yn gôr cymysg mawr o fyfyrwyr a staff o bob rhan o’r Brifysgol, a hefyd yn cynnwys cantorion o’r gymuned leol. Yn nhymor 2013-14, byddwn yn perfformio cyngerdd tymhorol yn Rhagfyr, ac ymuno â Cherddorfa Symffoni’r Brifysgol yn Ebrill i berfformio Offeren Nelson Haydn a Hymnus Paradisi Herbert Howells.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2013

"Cognitive Discourse Analysis: an introduction"

Mae Dr. Thora Tenbrink, Darllenydd mewn Ieithyddiaeth Wybyddol, wedi arwyddo contract efo Cambridge University Press i ysgrifennu llyfr "Cognitive Discourse Analysis: an introduction". 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2017

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn penodi tair o Brifysgol Bangor

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi tair myfyrwraig o Fangor yn llysgenhadon er mwyn ceisio annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg ar lefel addysg uwch.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ionawr 2016

Colli un o hoelion wyth Hanes Cymru

Ar 4 Hydref eleni bu farw’r Athro Emeritws John Gwynn Williams, gŵr a dreuliodd ei oes yn hyrwyddo a datblygu astudiaeth  o hanes Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2017

Colociwm Celto-Slavica yn dod i Fangor

From today (Thursday) until the end of the weekend, Bangor University will be welcoming prominent academics from the length and breadth of Europe, as the 7th Colloquium of the Societas Celto-Slavica visits Bangor, 4-7 September.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Medi 2014

Copïau hanesyddol yn mynd yn ddigidol: campwaith Chaucer yn mynd yn fyd-eang

Bangor University and the National Library of Wales, Aberystwyth, have collaborated on a project to bring one of the jewels of English literature, kept at the National Library, freely available to all. The Hengwrt copy of Geoffrey Chaucer’s Canterbury Tales, produced in London at the close of the fourteenth century and believed to be the earliest existing version of this work, is now fully digitised, and accessible by global users via the Library’s website.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2014

Coroni Bangor yn bencampwyr Cymru mewn Cystadleuaeth Llys Barn Ffug

Am y tro cyntaf mae tîm o Ysgol y Gyfraith Bangor wedi ennill y Gystadleuaeth Llys Barn Ffug flynyddol Gymreig.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2014

‘Coroni’r Wythnos’

Daeth llwyddiant ysgubol i ran yr opera Wythnos yng Nghymru Fydd (Gareth Glyn a Mererid Hopwood) a chynhyrchiad arbennig OPRA Cymru ohoni yn seremoni Gwobrau Theatr Cymru (2018) a gynhaliwyd yng Nghasnewydd  yn ddiweddar ( 27.1.18). Yn dilyn taith lwyddiannus led led y wlad ym mis Tachwedd y llynedd a chydnabyddiaeth ragorol drwy gyfrwng theatrau llawn ac adolygiadau clodwiw yn y wasg, dyfarnwyd gwobr ‘Y Cynhyrchiad Gorau yn yr iaith Gymraeg’ (2018) i’r cwmni fu mor ddyfal a chydwybodol yn sicrhau fod y fenter arloesol hon yn cyrraedd cynulleidfaoedd y genedl.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Chwefror 2018

Coron yr Eisteddfod i Alumnus Prifysgol Bangor

The young poet from Pwllheli came out top in a competition which attracted 29 entries.

The Crown, sponsored by housing association, Grŵp Cynefin, is presented for a sequence of poems not in cynghanedd, of no more than 250 lines, on the subject of Cilfachau (inlets). The adjudicators are Manon Rhys, Ceri Wyn Jones and Cen Williams.  The prize money is donated by John Arthur and Margaret Glyn Jones and the family, Llanrwst.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Awst 2019

Creadigrwydd hynod – cyhoeddi chwe llyfr mewn tri mis!

Rhwng mis Medi a mis Tachwedd eleni mae staff a myfyrwyr Ysgol y Gymraeg wedi cyhoeddi cyfanswm o chwe chyfrol o ysgrifennu creadigol - yn nofelau, storïau byrion a chyfrolau o farddoniaeth – gan ychwanegu at enw da’r Ysgol ym maes ysgrifennu creadigol.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2018

Cristnogion cynnar o Iwerddon a’r Alban yn wladychwyr cyntaf Ynys yr Iâ

Datgelir mewn gwaith archeolegol sydd newydd ei gyhoeddi nad Llychlynwyr o Sgandinafia oedd trigolion cyntaf Ynys yr Iâ ond, yn hytrach, ymfudwyr o Iwerddon neu lannau gorllewinol yr Alban. Mae pobl Ynys yr Iâ wedi ymddiddori ers amser maith yn yr ymfudwyr cynnar a sefydlodd eu cenedl - un o'r ynysoedd ieuengaf yn y byd i gael ei gwladychu - ac mae eu llyfrau hanes a'u chwedlau ar hyd y canrifoedd wedi datgan mai Llychlynwyr oedd preswylwyr cyntaf yr ynys.

Hefyd, mae erthygl yn y Saesneg, "Viking beaters: Scots and Irish may have settled Iceland a century before Norsemen"  wedi ei gyhoeddi ar The Conversation heddiw gan Kristjan Ahronson. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mai 2015

Criw Drama Teledu yn ymweld â Phrifysgol Bangor

Roedd Prif Adeilad Neo-gothig Prifysgol Bangor yn lleoliad perffaith  i greu’r awyrgylch ar gyfer ffilmio lleoliad allanol cyfres deledu newydd i’w darlledu ar sianel Living yn gynnar yn 2011.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2010

Croesawu Darlithwyr Newydd i Brifysgol Bangor

Unwaith eto eleni, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyllido rhagor o ddarlithwyr newydd i addysgu mewn gwahanol feysydd ar draws prifysgolion Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2015

Croesawu’r 7fed Colocwiwm ar Hanes Cymru i Fangor

Dros y penwythnos bydd Prifysgol Bangor y croesawu ysgolheigion amlwg o hyd a lled Prydain a thu hwnt, i’r Seithfed Colocwiwm ar Hanes Cymru’r Oesoedd Canol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2014

Croesawu’r 8fed Colocwiwm ar Hanes Cymru i Fangor

Dyddiad cyhoeddi: 20 Hydref 2016

Croesawu’r flwyddyn newydd Tsieineaidd gyda rhaglen gyffroes o gelfyddydau Tsieineaidd

Gall trigolion a myfyrwyr Bangor baratoi at groesawu'r flwyddyn newydd Tsieineaidd mewn ffordd unigryw eleni. Cynhelir  rhaglen lawn o weithgareddau diwylliannol Tsieineaidd i’w paratoi at gyfnod dathlu’r flwyddyn newydd  Tsieineaidd rhwng 10-21 Chwefror.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2013

‘Cwffio achos’ y Celfyddydau

Mae gwaith Sioned Young yn dalcen caled ond yn un sy’n dod â “phleser mawr” iddi hefyd. Mae’r ferch o Benygroes, Dyffryn Nantlle, ynghanol interniaeth deng mis gyda chwmni Celfyddydau a Busnes Cymru yng Nghanolfan y Celfyddydau ac Arloesi Pontio, ym Mhrifysgol Bangor, yn chwilio am ffyrdd newydd o godi arian i’r celfyddydau.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2018

Cwmnïau Bach a Chanolig yng Ngogledd Cymru yn hybu eu medrau rheoli ac arwain diolch i raglen Ysgol Busnes Bangor

Tri ar hugain o berchnogion busnesau yw’r cynrychiolwyr cyntaf i raddio â marciau uchel yn rhaglen gyntaf LEAD ym Mhrifysgol Bangor.  Cynhaliwyd y seremoni raddio gyntaf ar gyfer Cwmnïau Bach a Chanolig ar Raglen LEAD Cymru ym Mhrifysgol Bangor ddydd Gwener 15 Gorffennaf 2011.  Amcan y rhaglen yw rhoi’r adnoddau  a’r gefnogaeth sydd eu hangen ar berchnogion-reolwyr er mwyn harneisio medrau ac egni eu staff yn llwyr, adnabod cyfleoedd ar gyfer mwy o effeithlonrwydd a manteisio ar y cyfleoedd hynny, a chreu sylfaen gadarn ar gyfer twf.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Awst 2011

Cwmni cyfreithiol lleol yn dathlu ei flwyddyn gyntaf o weithredu

Mae dau gyn-fyfyriwr o Brifysgol Bangor yn dathlu pen-blwydd cyntaf sefydlu eu cwmni cyfreithiol eu hunain y mis hwn. Mae Nelson Myatt Solicitors LLP, o Gyffordd Llandudno, yn delio â phob agwedd ar gyfraith sifil ac maent yn gwmni modern sy’n defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf er budd eu cleientiaid.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2015

Cwrs Newydd: MA Gwaith Cymdeithasol

O Medi 2012, bydd Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Bangor yn cynnig MA mewn Gwaith Cymdeithasol, yn amodol ar ddilysu gan Brifysgol Bangor a chydnabyddiaeth gan y Cyngor Gofal Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2012

Cydnabyddiaeth ar gyfer dysgu

Mi wnaeth Dr. Anouschka Foltz a Dr. Eirini Sanoudaki ddod yn cymrodorion yn yr Academi Addysg Uwch trwy’r Cynllun Aberystwyth-Bangor ar y Cyd i gydnabod Datblygiad Proffesiynol Parhaus mewn addysgu a chefnogi dysgu.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Hydref 2015

Cydnabyddiaeth i fyfyrwyr busnes am eu cyfraniad fel arweinwyr cyfoed

Mae nifer o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wedi cael cydnabyddiaeth gan y brifysgol am eu cyfraniad at y cynllun arweinwyr cyfoed.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2017

Cydnabyddiaeth o Bwys i Archifau'r Brifysgol

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2017

Cydweithio ag arlunydd i gyflwyno Cymdeithaseg ar ffurf cofiadwy

Mae dau academydd o Brifysgol Bangor wedi cydweithio â’r cartwnydd Huw Aaron er mwyn cyflwyno maes pwysig Cymdeithaseg ar ffurf hwyliog a chofiadwy yn y Gymraeg, gyda’r gobaith y bydd yn annog mwy o siaradwyr Cymraeg i ddilyn gyrfa yn y maes.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Gorffennaf 2020

Cyfansoddiad o bwys yn ymddangos ar CD

Mae darn cerddorfaol o bwys a gyfansoddwyd gan Guto Pryderi Puw wedi'i gynnwys ar CD diweddaraf y fiolinydd enwog Madeleine Mitchell.

Caiff Guto ei gydnabod yn un o gyfansoddwyr mwyaf blaenllaw Cymru ac mae'n Bennaeth Cyfansoddi ac yn Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor. Cafodd ei gomisiynu gan Madeleine Mitchell i ysgrifennu concerto i'w berfformio am y tro cyntaf yng Ngŵyl Gerddoriaeth Bangor yn 2014. Ysbrydolwyd y gwaith, Violin Concerto - Soft Stillness, gan ddyfyniadau o ddrama Shakespeare The Merchant of Venice i nodi 450 mlynedd ers geni'r dramodydd.  

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2017

Cyfansoddiad sy’n ymdrin â dyslecsia’n cael sylw ar Radio 4

Bydd gwaith cerdd a fideo newydd a ysgogwyd gan ddyslecsia, a'r wyddoniaeth y tu ôl i’r cyflwr yn derbyn sylw ar raglen ‘All in the Mind Radio 4, sy’n ymchwilio’r rhwystredigaethau a’r potensial o fewn ein hymennydd. Bydd y rhaglen yn cael ei ddarlledu nos Fawrth 18 Rhagfyr am 9.00 yn ac eto am 3.30 brynhawn Mercher 19 Rhagfyr. Bydd hefyd ar gael ar lein wedi’r darllediad gyntaf.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2012

Cyfansoddwr Bangor yn nodweddu ar raglen Hear and Now BBC Radio 3

Bydd gwrandawyr rhaglen Hear and Now BBC Radio 3 yn mwynhau arlwy o gerddoriaeth gan gyfansoddwyr o blith staff a myfyrwyr Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau Prifysgol Bangor nos Sadwrn 23 Chwefror am 10.00pm. I’w gynnwys yn y darllediad ceir Étude aux objets gan yr Athro Andrew Lewis, Uwchsonig gan Dr Guto Pryderi Puw a darnau acwsmatig gan Huw McGregor ac Alex Bailey.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2019

Cyfansoddwr o Fangor yng nghanol ffrae am gorachod gardd...

Mae un o gomisiynau diweddaraf Dr Owain Llwyd - trefnu cerddoriaeth hysbyseb teledu i'r cwmni dodrefn o Sweden, IKEA - wedi bod yn destun nifer fawr o gwynion gan y Gymdeithas Ryngwladol er Atal Creulondeb i Gorachod Gardd. Mae Dr Llwyd wedi'n sicrhau na niweidiwyd unrhyw gorrach wrth gynhyrchu'r fideo.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2013

Cyfansoddwr o staff yr Ysgol Gerddoriaeth yn derbyn perfformiad cyntaf o ddarn wedi ei ysbrydoli gan Dylan Thomas gan Gerddorfa Siambr yr Undeb Ewropeaidd

Mae nifer o gyfansoddwyr wedi nodi can mlynedd geni bardd enwocaf Cymru, Dylan Thomas, drwy gyfansoddi darn newydd er cof amdano, ond bu man cychwyn Pwyll ap Siôn ychydig yn anarferol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2014

CYFARFOD CYNTAF YNG NGOGLEDD AMERICA

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2016

Cyfarwyddwr Newydd ar gyfer prif Ganolfan Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

Cyfarwyddwr Newydd ar gyfer prif Ganolfan Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

Mae Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) wedi penodi Cyfarwyddwr newydd.

Mae’r Athro Ian Rees Jones wedi cael ei benodi yn Gyfarwyddwr newydd WISERD. Wedi’i leoli ym Mhrifysgol Caerdydd, bydd yn arwain y Sefydliad sydd wedi dod yn brif ganolfan ar gyfer rhagoriaeth mewn ymchwil y gwyddorau cymdeithasol, yng Nghymru ac y tu hwnt iddi. Sefydlwyd WISERD yn 2008 i ddod ag arbenigedd ymchwilwyr o brifysgolion Caerdydd, Aberystwyth, Bangor, De Cymru ac Abertawe ynghyd.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2013

Cyfarwyddwr yn dathlu llwyddiant drama

Mae un o ddarlithwyr theatr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor yn dathlu taith lwyddiannus o amgylch Cymru gyda drama newydd boblogaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2016

Cyfiawnder Gweinyddol yng Nghymru a Safbwyntiau Cymharol

O gyfraith cynllunio i ofal cymdeithasol a thu hwnt mae’r gyfraith yn effeithio ar ein bywydau ni pob dydd. Gyda newid pellach i ddatganoli ac i’r gyfraith yn y meysydd hyn yng Nghymru mae’n bleser gan Ysgol y Gyfraith Bangor gyhoeddi cynhadledd ar ‘Gyfiawnder Gweinyddol yng Nghymru a Safbwyntiau Cymharol’ ym Mhrifysgol Bangor ar 10fed Medi 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Medi 2015

Cyfle gwych i fyfyrwyr Safon Uwch Cymraeg

Cwrs Preswyl Cymraeg Ail Iaith (16-18/11/2015) ac Iaith Gyntaf (18-20/11/2015)

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2015

Cyfle gwych i fyfyrwyr Safon Uwch Cymraeg

Cwrs Preswyl Cymraeg Ail Iaith (16-18/11/2015) ac Iaith Gyntaf (18-20/11/2015)

Dyddiad cyhoeddi: 16 Medi 2015

Cyfle i Astudio am 20 Credyd yn yr Almaen yn ystod y Semester Cyntaf

Mae yna gyfle i 6 myfyriwr ail flwyddyn o’r Gwyddorau Cymdeithas i astudio am 10 diwrnod yn yr Almaen yn ystod y semester cyntaf yma, o 12 Tachwedd hyd at 22 Tachwedd. Mae’r modiwl 20 credyd yma, Ymwneud Gwirfoddolwyr yn Ewrop, yn cael ei gefnogi gan Erasmus ac wedi ei ddilysu gan Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2012

Cyfle i ddylunwyr ifanc arddangos eu gwaith

Mewn menter newydd, mae Prifysgol Bangor wedi rhoi cyfle i ysgolion lleol ddangos gwaith gan eu dylunwyr gorau mewn Arddangosfa Dylunio a Thechnoleg arbennig.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mehefin 2017

Cyfle i ddysgu am hanes Cymdeithas myfyrwyr dylanwadol

Cyn aelod yn cyflwyno hanes gogoneddus Cymdeithas y Ddrama Gymraeg

Yn dilyn ail sefydlu’r Gymdeithas Ddrama yn 2012 a llwyddiant ei blwyddyn lawn gyntaf o berfformiadau a gweithdai, mae’r Gymdeithas wedi gwahodd un o’i chyn aelodau i roi sgwrs ar hanes difyr a dylanwadol y Gymdeithas.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2014

Cyfle i gael Tystysgrif Ymwybyddiaeth Fasnachol am ddim

Unwaith yn rhagor mae israddedigion Y Gyfraith ym Mangor yn cael cyfle i fynd am ddim i raglen a fydd yn cryfhau a gwella eu rhagolygon gyrfa.  

Mae tystysgrif ymwybyddiaeth fasnachol Ysgol y Gyfraith BPP yn tynnu sylw at yr angen i fyfyrwyr Y Gyfraith roi sylw i faterion masnachol a magu ymwybyddiaeth busnes; mae hefyd yn rhoi blas o’r hyn y gellir ei ddisgwyl ar Gwrs Ymarfer Cyfreithiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Medi 2011

Cyfle i wneud interniaeth wedi'i chyllido yn y gwaith cloddio ym Meillionydd

Fel rhan o Gynllun Interniaeth Prifysgol Bangor i Israddedigion yn 2014/15, mae'r Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg yn cynnig interniaeth o 01-29/06/2015 yn y gwaith cloddio a gynhelir ym Mhroject Meillionydd. Gwaith cloddio yw hwn mewn lloc cylchfur dwbl yn Meillionydd, ger Y Rhiw ar benrhyn Llŷn. 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2015

Cyfleoedd hepgor ffioedd PhD

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mehefin 2017

Cyflwyniad i leoliadau gwaith a gwaith gwirfoddol yng Nghastell Penrhyn

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2017

Cyflwyno cyfres drama foes gyfoes ar BBC Radio 3

Bydd Sue Niebrzydowski, Uwch Ddarlithydd mewn llenyddiaeth ganoloesol yn Ysgol Llenyddiaeth Saesneg Prifysgol Bangor i’w chlywed yn cyflwyno cyfres o bum drama foes gyfoes ar BBC Radio 3 yr wythnos hon (15-19 Chwefror, 2016). Mae’r pum drama, sy’n ymdrin â chymedroldeb, eiddigedd, balchder, llid a chyfiawnder wedi eu hysbrydoli gan ddramâu moes y canoloesoedd ac yn archwilio cymaint y mae agweddau cyfoes tuag at bechod a rhinwedd wedi newid.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Chwefror 2016

Cyflwyno Pennaeth newydd yr Ysgol

Cyhoeddir yr Athro Enlli Môn Thomas fel Pennaeth newydd Ysgol Addysg Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2015

Cyflymder Sillafu Syfrdanol Disgyblion

Daeth dros 30 o ddisgyblion blwyddyn saith o un ar ddeg o ysgolion ledled Cymru i Brifysgol Bangor  yn ddiweddar i gystadlu yn rownd derfynol cystadleuaeth Spelling Bee Genedlaethol Cymru - Llwybrau at Ieithoedd, project cydweithredol rhwng pum prifysgol yng Nghymru, y pedwar consortiwm rhanbarthol a'r Cyngor Prydeinig i hyrwyddo dysgu iaith a chynyddu nifer y bobl ifanc sy'n dewis astudio ieithoedd tramor modern.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2019

Cyfoethogi’r profiad addysgol: myfyrwyr y Gyfraith Bangor yn cael profiad o waith Heddlu Gogledd Cymru

Bob blwyddyn mae myfyrwyr ôl-radd ar gwrs Cyfraith Hawliau Dynol Rhyngwladol yr Athro Suzannah Linton, a myfyrwyr eraill ar y rhaglen Meistr Cyfraith Ryngwladol, yn mynd ar ymweliad maes lle maent yn cael cyfle i weld gweithwyr proffesiynol ym maes gweithredu'r gyfraith yn cyflawni eu dyletswyddau, a gweld y theori'n dod 'yn fyw'.  Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, er enghraifft, maent wedi ymweld â Chanolfan Hyfforddi'r Heddlu ger Wrecsam. 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Rhagfyr 2013

Cyfraith a Threfn a Frasier

Ar ochr ysgafnach ysgolheictod, cyhoeddodd yr Athro Stefan Machura, Athro mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol, erthygl eleni gyda’i gyfoed, Olga Litvinova, Cydymaith Ymchwil er Anrhydedd ym Mhrifysgol Bangor, am wrthdaro a chyfraith yn y gyfres gomedi Frasier.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Awst 2020

Cyfraith y Stryd yn cipio dwy o wobrau’r Uchel Siryf am waith cymunedol

Mae project gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor sydd â'r nod o addysgu pobl leol am eu hawliau cyfreithiol wedi cael ei gydnabod gan Uchel Siryf Gwynedd am ei gyfraniad i'r gymuned. 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2016

Cyfreithiwr lleol yn graddio o Brifysgol Bangor

Mae cyfreithiwr lleol sydd â llawer iawn o brofiad ym maes y gyfraith a busnes wedi graddio gydag MBA o Brifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Cyfres Darlith Ysgol y Gyfraith: ‘The 'Mugabe Hypothesis': Should Violators of the Right to Food, Education or Health be worried? Economic, Social and Cultural Rights and International Crimes’

Mae’n bleser gan Grŵp Ymchwil Cyfraith Ryngwladol Ysgol y Gyfraith, Bangor, i gyflwyno’r ddarlith ganlynol ar 7 Rhagfyr 2011:

‘The 'Mugabe Hypothesis': Should Violators of the Right to Food, Education or Health be worried? Economic, Social and Cultural Rights and International Crimes’

Yn y drafodaeth hon, bydd Ms. Evelyne Schmid yn cyflwyno prif syniadau ei phroject ymchwil cyfredol. Fe dadlwyd bod toriadau yn erbyn hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol yn gallu gorgyffwrdd â diffiniadau presennol o droseddau rhyngwladol. Mae hawliau dynol, yn cynnwys hawliau economaidd , cymdeithasol a diwylliannol, yn rhwymo gwladwriaethau. Ond o dan rhai amgylchiadau, gall yr un ffeithiau sydd yn achosi toriadau o hawliau megis llety, bwyd ac addysg cael eu hystyried fel troseddau rhyngwladol, ac felly arwain at gyfrifoldeb troseddol unigol o dan gyfraith ryngwladol.  

Dyddiad cyhoeddi: 24 Tachwedd 2011

Cyfres Gyntaf ‘Legal World’ yn Llwyddiant Ysgubol

Yn ystod ail semester blwyddyn academaidd 2014-15, lansiodd tîm o fyfyrwyr y Gyfraith Gyfres ‘Legal World’ am y tro cyntaf. Dan oruchwyliaeth Cyd-Gyfarwyddwyr y Rhaglen, sef Stephen Clear a Dr Marie Parker, mae Cyfres ‘Legal World’ yn gofyn am i fyfyrwyr drefnu, o’u gwirfodd, gynadleddau a digwyddiadau cymdeithasol ar bynciau cyfreithiol yng nghyswllt gwahanol gyfandiroedd a rhanbarthau.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2014

Cyfres o berfformiadau gwych yng Ngŵyl Gerdd Bangor

Fe fydd un o brif wyliau cerddol Cymru, Gwyl Gerdd Bangor yn agor eleni ar Fawrth 1af gyda chyngerdd arbennig gan Gôr Glanaethwy, sêr y gyfres deledu ‘Britain’s Got Talent.’ Ac am y tro cyntaf erioed, bydd cantorion y  ‘Swingles’ yn serennu mewn cyngerdd unigryw.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2016

Cyfres Radio i Goffhau'r Marw o Irac ac Affganistan

Yn sgil ymchwil i ohebu rhyfel gan ddarlithydd o Fangor, mae cyfres ffeithiol yn cael ei darlledu ar BBC Radio Wales y mis yma.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Tachwedd 2011

CYFRES SEMINARAU SYYC 2016/17

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2016

Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC i ariannu project ar y cyd gyda Heddlu Gogledd Cymru

Arloesi a dysgu o fewn Heddlu Gogledd Cymru fydd canolbwynt project cydweithrediadol newydd a arweinir gan Ysgol Busnes Bangor, diolch i grant ymchwil mawr.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2016

Cyhoeddiadau gan fardd a flogiwr poblogaidd

Mae’r bardd Carol Rumens, Athro Ysgrifennu Creadigol ar Ymweliad yn yr Ysgol Ieithoedd, Ieithyddiaeth a Llenyddiaethau, yn gorffen y flwyddyn 2019 gan gyhoeddi dau lyfr.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Rhagfyr 2019

Cyhoeddiad Busnes Mawr yng Nghynhadledd Caffael Ysgol y Gyfraith

Heddiw, cafwyd cyfres o gyhoeddiadau economaidd enfawr gan Alun Cairns AS, Is-Weinidog Seneddol Swyddfa Cymru, a draddododd anerchiad bwysig yn “Wythnos Caffael”, cynhadledd fawr flynyddol sydd yn cael ei threfnu yng Nghaerdydd gan Sefydliad ar gyfer Cystadleuaeth ac Astudiaethau Caffael, Prifysgol Bangor (SCAC, Ysgol y Gyfraith Bangor).

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2015

Cyhoeddi golygiad awdurdodol newydd o Morte Darthur Malory

Le Morte Darthur, a ysgrifennwyd gan Thomas Malory yn y bymthegfed ganrif, yw’r stori Saesneg fwyaf poblogaidd am y Brenin Arthur chwedlonol. Mae'r golygiad newydd hwn yn cyflwyno testun awdurdodol i fyfyrwyr ar bob lefel yn ogystal ag i’r darllenydd cyffredin.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2017

Cyhoeddi'r rhestr fer am Wobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn

Mae darlithydd o Brifysgol Bangor wedi cael ei rhoi ar y rhestr fer am Wobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn.  Mae Sarah Marie Nason o Ysgol y Gyfraith yn un o chwech o athrawon y gyfraith o sefydliadau ar draws gwledydd Prydain sydd wedi'u rhoi ar y rhestr fer am y wobr bwysig hon.  

Dyddiad cyhoeddi: 13 Tachwedd 2013

Cyhoeddi Swyddi Darlithio Cyntaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Yn dilyn sefydlu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym mis Mawrth eleni, mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi dau benodiad allweddol yn yr Ysgol Cerddoriaeth o dan nawdd cynllun staffio academaidd y Coleg. Y rhain yw’r penodiadau cyntaf a noddwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd y darlithwyr newydd yn cychwyn ym mis Medi 2011 am gyfnod o 5 mlynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2012

Cyhoeddi Swyddi Darlithio Cyntaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Yn dilyn sefydlu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym mis Mawrth eleni, mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi dau benodiad allweddol yn yr Ysgol Cerddoriaeth o dan nawdd cynllun staffio academaidd y Coleg. Y rhain yw’r penodiadau cyntaf a noddwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd y darlithwyr newydd yn cychwyn ym mis Medi 2011 am gyfnod o 5 mlynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2011

Cyhoeddi Tymor Barddoniaeth Bangor

Mae trydedd Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol flynyddol Gogledd Cymru'n cyflwyno Tymor Barddoniaeth Bangor, sef cyfres o ddarlleniadau a pherfformiadau a gynhelir drwy fis Hydref (1-24) 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Medi 2014

Cylch Trafod Rhyngwladol ym Mangor

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Cyllid ar gael i ddwy Gymrodoriaeth PhD

Mae'n bleser gan Fenter Gydweithredol Academaidd Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol (ASCCA) gyhoeddi y bydd cyllid ar gael i ddwy Gymrodoriaeth PhD i ddechrau yn 2014. Gwahoddir ceisiadau gan ymarferwyr, rheolwyr ac addysgwyr cymwys ym maes gofal cymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mawrth 2014

Cymdeithasegydd o Brifysgol Bangor yn Niwrnod Ewrop yn Kazan, Ffederasiwn Rwsia

Roedd yr Athro Howard Davis yn un o’r siaradwyr gwadd mewn trafodaeth gyhoeddus ar y pwnc ‘Crefydd ac Amrywiaeth’ a gynhaliwyd yn Kazan, prifddinas Gweriniaeth Tatarstan, Ffederasiwn Rwsia, ar 26 Mawrth 2011.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2011

Cymdeithas y Gyfraith yn Ymweld â Llundain a Chaerdydd

Bu aelodau o Gymdeithas Myfyrwyr y Gyfraith Bangor yn dathlu diwedd y flwyddyn academaidd gydag ymweliadau i Lundain a Chaerdydd.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mehefin 2011

Cymhwyso GRADE-CERQual i ganfyddiadau synthesis tystiolaeth ansoddol - Cyfres newydd o bapurau

Mae cyfres o bapurau a gyhoeddwyd yn Implementation Science yr wythnos hon yn rhoi canllawiau ar sut i gymhwyso'r dull GRADE-CERQual. Mae CERQual yn helpu i asesu faint o hyder y dylid ei roi yng nghanfyddiadau synthesis tystiolaeth ansoddol.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ionawr 2018

‘Cymraeg y tu hwnt i’r Ysgol? Ffactorau sy’n Dylanwadu ar Ddefnydd Cymdeithasol Disgyblion Ysgol o’r Gymraeg ynghyd ag Oblygiadau ar gyfer Ieithoedd Lleiafrifol Eraill – Rhai Canfyddiadau Cychwynnol’ - Siôn Aled Owen

‘Cymraeg y tu hwnt i’r Ysgol? Ffactorau sy’n Dylanwadu ar Ddefnydd Cymdeithasol Disgyblion Ysgol o’r Gymraeg ynghyd ag Oblygiadau ar gyfer Ieithoedd Lleiafrifol Eraill – Rhai Canfyddiadau Cychwynnol’: darlith gwadd gan Siôn Aled Owen, Ysgol Addysg

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2016

Cymrawd Academi y Gwyddorau Cymdeithasol

Mae gan Brifysgol Bangor ei hail Gymrawd erioed o Academi y Gwyddorau Cymdeithasol gyda Chymrodoriaeth i Howard Davis, Athro Theori a Sefydliadau Cymdeithasol yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2019

Cymrodoriaeth er Anrhydedd i Meave Leakey

Mae Prifysgol Bangor wedi cyflwyno Cymrodoriaeth er Anrhydedd i Dr Meave Leakey, y palaeontolegydd byd-enwog a raddiodd gyda graddau BSc a PhD o Brifysgol Bangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mai 2014

Cymrodoriaeth er Anrhydedd i'r Athro John Ashton gan Sefydliad y Bancwyr Siartredig

Mae'r Athro John Ashton wedi cael Cymrodoriaeth er Anrhydedd gan Sefydliad Bancwyr Siartredig yr Alban.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Awst 2016

Cymrodyr ymchwil newydd yn ymuno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Prifysgol Bangor yn darparu tri allan o’r saith cymrawd ymchwil newydd a fydd yn ymuno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru fel rhan o raglen sy’n rhannu gwybodaeth rhwng sefydliadau addysg uwch a senedd Cymru.

Bydd yr academyddion o Ysgolion y Gyfraith, Gwyddorau Iechyd a Gwyddorau Naturiol yn rhannu eu harbenigedd ar faterion o bwys mawr a fydd yn bwydo’n uniongyrchol i waith y Cynulliad a’i bwyllgorau. Mae hyn yn arwain o gyfraniad Prifysgol Bangor i’r peilot llwyddiannus

Dyddiad cyhoeddi: 12 Chwefror 2019

Cymru ar flaen y gad mewn Ymchwilio i Gymdeithas Sifil

Mae Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD), ym Mhrifysgol Caerdydd, wedi cael dros £7 miliwn yn dilyn cais llwyddiannus i’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2014

Cymru ar flaen y gad mewn Ymchwilio i Gymdeithas Sifil - Sefydliad ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yn cael £7 miliwn ar gyfer ymchwil gwyddorau cymdeithasol

Mae Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD), ym Mhrifysgol Caerdydd, wedi cael dros £7 miliwn yn dilyn cais llwyddiannus i’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2014

Cymru - prynu ei ffordd i economi gref

Mae cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru ynglŷn â Datganiad Polisi ar Gaffael yng Nghymru wrth i’r Wythnos Gaffael Flynyddol agosáu, a hwnnw’n ddigwyddiad rhyngwladol o bwys, yn sicr o achosi cynnwrf yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2013

Cymru – prynu ei ffordd i economi gref

Mae cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru ynglŷn â Datganiad Polisi ar Gaffael yng Nghymru wrth i’r Wythnos Gaffael Flynyddol agosáu, a hwnnw’n ddigwyddiad rhyngwladol o bwys, yn sicr o achosi cynnwrf yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Chwefror 2013

Cymysgu efo sêr y byd ffilm a phrofi 48 awr a newidiodd ei fywyd yn Efrog Newydd

Mae HanJie Chow,  myfyriwr sydd ar fin graddio o Brifysgol Bangor, wedi bod yn cymysgu â sêr ffilm ac wedi profi 48 awr a newidiodd ei fywyd yn Efrog Newydd yn ystod ei ‘flwyddyn dramor’ fel rhan o’i astudiaethau ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2015

Cymysgu efo sêr y byd ffilm a phrofi 48 awr a newidiodd ei fywyd yn Efrog Newydd

A Bangor University graduate HanJie Chow has been mixing with stars and experienced a life-changing 48 hours during his ‘year abroad’ as part of his studies at Bangor University.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2015

Cyn bo hir bydd oriorau clyfar yn gwrando ar eich corf i weithio allan sut yr ydych yn teimlo

 

Dyma erthygl yn Saesneg gan Andrew McStay, o'r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2015

Cyn-fyfyriwr Bangor yn dychwelyd i ogledd Cymru fel arbenigwr Antiques Roadshow

Bydd cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yn dychwelyd i ogledd Cymru fel arbenigwr ar gyfer y rhaglen boblogaidd BBC Antiques Roadshow yr wythnos hon. Ar ddydd Iau 4 Mehefin, bydd yr Antiques Roadshow yn ymweld â Phlas Newydd, Ynys Môn.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2015

Cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yw Prifardd Eisteddfod T!

Ar ddiwrnod olaf yr Eisteddfod T gyntaf erioed, datgelwyd mai’r Prifardd eisteddfodol yw Osian Wyn Owen o’r Felinheli.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mai 2020

Cyn-fyfyriwr yn ennill gwobr ‘newyddiadurwr y flwyddyn’

Mae cyn-fyfyriwr yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau wedi ennill gwobr newyddiaduraeth fawreddog.

Fe enillodd Noellin Imoh, a raddiodd o Brifysgol Bangor yn 2010, y wobr BEFFTA am ei gwaith yn golygu cylchgrawn African Dazzle.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2013

Cyn-fyfyrwraig ar restr fer Stori Fer y BBC

Mae Lisa Blower, a raddiodd yn 2011 efo PhD o Ysgol y Saesneg Prifysgol Bangor, ac sy’n ddarlithydd rhan-amser yn yr Ysgol, yn un o bum awdur ar restr fer Gwobr Stori Fer y BBC 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2013

Cyn fyfyrwraig Bangor yn cipio'r Fedal Ddrama

Ffion Williams, cyn-fyfyrwraig Prifysgol Bangor, sydd wedi ennill Y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015 mewn cystadleuaeth o safon uchel a blesiodd y beirniaid yn fawr.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2015

Cyn-fyfyrwraig Kate yn ennill tymor prawf mewn Siambrau Bargyfreithwyr

Mae cyn-fyfyrwraig o Ysgol y Gyfraith wedi cael cynnig tymor prawf mewn Siambrau Bargyfreithwyr sydd wedi’u lleoli yn Swydd Nottingham.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2013

Cynhadledd am Gyfieithu Barddoniaeth

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2018

Cynhadledd Astudiaethau Almaenaidd yn cyflwyno Alexander Kluge i Gymru

Pleser mawr i'r Adran Ieithoedd a Diwylliannau Modern ym Mhrifysgol Bangor oedd cynnal cynhadledd flynyddol yr Association for German Studies in Great Britain and Ireland (AGS)ar 29-31 Awst 2018.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Hydref 2018

Cynhadledd - Boddi Mewn Celfyddyd

Wedi blynyddoedd o ddymchwel a phrotestio, yn 1965, daeth y dŵr i foddi Cwm Celyn, gan foddi diwylliant, hanes bro a thraddodiad yn ei sgil.

Ond esgorodd dicter a thor calon y genedl nid yn unig ar ddeffroad gwleidyddol, ond hefyd deffroad celfyddydol wrth i genhedlaeth o Gymry ganfod dull o fynegi eu dirmyg trwy gerddoriaeth, barddoniaeth, drama a chelf.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2015

Cynhadledd bwysig ar y gwyddorau cymdeithasol yn dod i Fangor

Bydd un o’r digwyddiadau pwysicaf yng nghalendr y gwyddorau cymdeithasol ar gyfer pobl sy’n ymwneud â materion cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru yn teithio i Fangor wythnos nesaf.

Bydd trydedd cynhadledd flynyddol Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) yn dwyn ynghyd ymchwilwyr y gwyddorau cymdeithasol, gwleidyddion, myfyrwyr ôl-raddedig a chynrychiolwyr o’r sector cyhoeddus i archwilio themâu amserol sy’n effeithio ar gymdeithas yng nghyd-destun datganoli, lle a newid.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2012

Cynhadledd Cyfraith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mis diwethaf, fe cafodd myfyrwyr cyfrwng Cymraeg y gyfraith o brifysgolion ar draws Cymru cyfle i fynychu cynhadledd cyfraith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd. Trefnwyd y gynhadledd gan ddau o ddarlithwyr Ysgol y Gyfraith Bangor, Dr Hayley Roberts a Huw Pritchard, gyda chefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2015

Cynhadledd Cymdeithas Gogledd America ar gyfer Astudio Diwylliant a Hanes Cymru

Rhwng y 25ain a’r 27ain o Orffennaf bydd Bangor, Dinas Dysg, yn croesawu casgliad o ôl-raddedigion ifanc, academyddion gyrfa gynnar ac ysgolheigion profiadol o’r DU, ac o cyn belled ag Ontario, Canada, wrth iddi gynnal 12fed cynhadledd ddwyflynyddol Cymdeithas Gogledd America ar gyfer Astudio Diwylliant a Hanes Cymru 2018.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2018

Cynhadledd Ethnograffeg a Ffiniau Symudol Plismona

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2019

Cynhadledd Gwyddorau Cymdeithas Bangor ar Intersectionality a Pherthyn (28-29 Mehefin)

Ar Ddydd Iau a dydd Gwener, 28 a 29 Mehefin, bydd Prifysgol Bangor yn cynnal cynhadledd ryngwladol yn edrych ar themâu  intersectionality a pherthyn.

Mae’r gynhadledd yn ddigwyddiad ar y cyd rhwng Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor, Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD),  Canolfan Ymchwil ar Fudo, Ffoaduriaid a Pherthyn ym Mhrifysgol Dwyrain Llundain, yn ogystal â’r British Sociological Association Social Theory Study Group.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2012

Cynhadledd Gwyddorau Cymdeithasol fwyaf

Cynhelir cynhadledd gwyddorau cymdeithasol fwyaf Cymru yn Stadiwm y Mileniwm Caerdydd yr wythnos hon (30 Mehefin – 2 Gorffennaf).

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mehefin 2015

Cynhadledd i drafod cyfraith hawlfraint a cherddoriaeth mewn iaith leiafrifol

Cynhelir cynhadledd ddwyieithog arbennig ym Mangor i drafod datblygiadau diweddar ym maes cyfraith hawlfraint ac effaith y gyfraith ar gerddoriaeth mewn iaith leiafrifol.

Trefnir y gynhadledd  ‘Casglu a Gwarchod: Hawlfraint yn yr 21ain Ganrif a Cherddoriaeth Mewn Ieithoedd Lleiafrifol’ gan Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor ac fe’i cynhelir yn Neuadd Reichel ar Ddydd Iau 13eg Chwefror, 9.30am-4.00pm.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2014

Cynhadledd Prifysgol am archwilio dyfodol y gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru

Bydd cynhadledd ym Mhrifysgol Bangor yn archwilio goblygiadau deddf newydd hanesyddol i drawsnewid y gwasanaethau cymdeithasol a ddarperir yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mehefin 2014

Cynhadledd ryngwladol, City Margins, City Memories, 7-8 Ebrill, 2014

Gan gydweithredu â’r Ysgol Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Bangor, mae’r Ysgol Athroniaeth a Chrefydd wedi trefnu’r gynhadledd ryngddisgyblaethol ryngwladol, City Margins, City Memories, i’w chynnal ar 7-8 Ebrill, 2014 yn Ysgol Astudiaeth Uwch Prifysgol Llundain, Senate House, Llundain. 

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2013

Cynhadledd ym Mangor yn trafod heriau’r cyfryngau

Fe fydd cadeirydd awdurdod S4C, Huw Jones, yn trafod yr heriau sy’n wynebu’r sianel mewn araith yng nghynhadledd Cyfrwng ym Mhrifysgol Bangor ar 24-25 Gorffenaf.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Gorffennaf 2014

Cynhadledd ym Mhrifysgol Bangor ar gyfrol ymfflamychol Caradoc Evans

Cynhelir cynhadledd ym Mhrifysgol Bangor ym mis Gorffennaf ar achlysur canmlwyddiant cyhoeddi cyfrol a roes i’w awdur teitl y “best-hated man in Wales”.  Casgliad o straeon byrion yw My People gan Caradoc Evans; storiau am gymuned ddychmygol yng ngorllewin Cymru wedi eu selio ar bentref genedigol yr awdur yn Rhydlewis, Sir Geredigion.

Yn y gyfrol finiog, ddychanol hon, portreir y gymuned wledig Gymraeg yn un drachwantus, ragrithiol a chreulon; mae ufudd-dod y bobl i gredoau anhbylyg y Capel yn pwysleisio’r gorthrwm emosiynol maent yn dioddef.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2015

Cynhadledd yn ystyried Chwyldro ym mywydau oddeutu hanner miliwn o bobl Cymru

During 2015 around 500,000 households across Wales will start to feel the effects of the new Universal Credit. What effects, will this huge change have on the disabled and unemployed; landlords and tenants or paying for child care?

A Conference at Bangor University will discuss this momentous change. It is organised by Bangor University with the cooperation of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol and will be held at Reichel Hall on Friday 23 January 2015. It is the only open event in Wales, as far as organisers are aware, which will discuss the new changes.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2015

Cynhyrchiad Everyman - y ddrama foesol o’r canol oesoedd yr un mor berthnasol heddiw

Dyma erthygl yn Saesneg gan Sue Niebrzydowski  o’r Ysgol Llenyddiaet saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mai 2015

Cynhyrchydd Ffilmiau Preswyl

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ionawr 2013

Cynllun cyfeillion ieithoedd yn ennill gwobr

Mae cynllun sy’n cysylltu disgyblion ysgol a myfyrwyr israddedig ar eu blwyddyn dramor wedi derbyn gwobr fawreddog Label Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2012

Cynllun Newydd i Hybu Cyflogadwyedd Myfyrwyr y Gyfraith ym Mangor

Mae Ysgol y Gyfraith, Bangor yn un o Ysgolion academaidd cyntaf y Brifysgol i dreialu menter newydd sy’n anelu at wneud myfyrwyr yn fwy cyflogadwy.  

Bwriad Gwobr Cyflogadwyedd Bangor yw ceisio gwella rhagolygon gyrfaol myfyrwyr Bangor trwy eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau ar y cyd â’u cyrsiau a rhai allgyrsiol, megis lleoliadau gwaith, gwirfoddoli, gwaith rhan-amser a dysgu medrau newydd. Mae’r cynllun yn gwahodd myfyrwyr i ddatblygu’r math o fedrau trosglwyddadwy a fydd yn profi’n werthfawr mewn marchnad swyddi i raddedigion sy’n mynd yn fwyfwy cystadleuol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2011

Cynllun Rheoli Ariannol i Raddedigion 2019 - GIG Cymru

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2018

Cynnal busnes dramor: Cyfarwyddwr yn SAIC Motor UK yn rhannu’i brofiad gyda myfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Yn ddiweddar cafodd myfyrwyr sy’n dilyn y modiwl ‘Iaith a Busnes Tsieina’ ddarlith ar fusnes rhyngwladol gan Alan Anderson o Gorfforaeth Diwydiant Moduro Shanghai (SAIC). Alan yw Cyfarwyddwr Rheolaeth Rhaglen Cerbydau yn SAIC Motor UK ac mae ganddo flynyddoedd lawer o brofiad uniongyrchol o ddelio gyda busnesau rhyngwladol, yn Tsieina’n benodol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2012

Cynrychioli'r Brifysgol ar Côr Cymru

Bydd cyfle i wylwyr S4C fwynhau perfformiad gan Gôr Aelwyd JMJ, Prifysgol Bangor nos Sul, 3 Mawrth am 8.00 y.h, wrth iddynt roi o’u gorau yn cystadlu mewn rownd gynderfynol yn y rhaglen boblogaidd, Côr Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2019

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal cynllun peilot Cymrodoriaethau Academaidd gyda Phrifysgol Bangor

Mae dau academydd o Brifysgol Bangor i rannu eu harbenigedd i alluogi Aelodau'r Cynulliad i ddatblygu polisi ac ymarfer er budd pobl Cymru. 

Bydd Dr Alexandra Plows o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Bangor, a Dr Catrin Hedd Jones o'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, yn treulio amser yn gweithio ar brojectau penodol gyda Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad, dan Gymrodoriaethau Academaidd newydd sy'n cael eu peilotio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.  

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2017

Cyrsiau a Thiwtorialau "Dadansoddi Disgwrs Gwybyddol" gan Thora Tenbrink

Bydd Thora Tenbrink yn cynnig cyrsiau a thiwtorialau yn ymwneud â'i dull ymchwil "Dadansoddi Disgwrs Gwybyddol" ar bedwar achlysur yr haf hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2013

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth a Barddoniaeth Bangor

Mae’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yn cynnal Cystadleuaeth Ffotograffiaeth a Barddoniaeth fel rhan o Ŵyl Gwyddorau Cymdeithas yr ESRC. Mae dau gategori, sef 14 i 18 oed ac 18+. Y dyddiad cau ar gyfer ymgeision yw Dydd Mawrth, 1 Tachwedd 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2016

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Blwyddyn Dramor

Mae'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern yn hynod falch o gyhoeddi canlyniadau Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Blwyddyn Dramor.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2017

Cystadleuaeth ‘Spelling Bee’ Llwybrau at Ieithoedd Cymru - Rownd Ranbarthol

Roedd cyffro yn rownd ranbarthol cystadleuaeth ‘Spelling Bee’ yn Venue Cymru, Llandudno yn ddiweddar. Trefnir y gystadleuaeth, lle gofynnir i gystadleuwyr sillafu geiriau mewn amrywiaeth o ieithoedd Ewropeaidd, gan Llwybrau at Ieithoedd Cymru a'r Ysgol Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol  Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2013

Cytundeb Newydd yn dod â Bargyfreithwyr i ogledd Cymru

O ganlyniad i gytundeb rhwng Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor a Linenhall Chambers, un o Siambrau Bargyfreithwyr amlycaf Cymru, bydd yn haws i gyfreithwyr yng Ngogledd Cymru gael mynediad at y cyngor cyfreithiol gorau.    O ganlyniad i’r bartneriaeth hanesyddol â Phrifysgol Bangor, bydd y Siambrau Bargyfreithwyr yn gweithredu o fewn Ysgol y Gyfraith, gyda myfyrwyr yn cael cyfle i brofi bywyd gydag un o brif gwmnïau bargyfreithwyr gwledydd Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2013

Cytundeb Newydd yn dod â Bargyfreithwyr i Ogledd Cymru ac Ysgol y Gyfraith, Bangor

O ganlyniad i gytundeb rhwng Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor a Linenhall Chambers, un o Siambrau Bargyfreithwyr amlycaf Cymru, bydd yn haws i gymunedau yng Ngogledd Cymru gael mynediad at y cyngor cyfreithiol gorau.  O ganlyniad i’r bartneriaeth hanesyddol â Phrifysgol Bangor, bydd y Siambrau Bargyfreithwyr yn gweithredu o fewn Ysgol y Gyfraith, gyda myfyrwyr yn cael cyfle i brofi bywyd gydag un o’r brif gwmnïau bargyfreithwyr ym Mhrydain.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2013

Dadansoddi digwyddiadau diweddar yng Nghatalunya yng nghyd-destun hanes Sbaen yn y 21 Ganrif

Efallai fod y terfysg a welwyd yn sgil refferendwm annibyniaeth Catalunya ar gychwyn y mis, a’r streic gyffredinol a ddilynodd hynny, wedi peri syndod i rai ond nid i’r rhai hynny sy’n fwy cyfarwydd â hanes gwleidyddiaeth Sbaen.

Yn ôl Dr Helena Miguélez-Carballeira o Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern Prifysgol Bangor, dylid edrych ar ddigwyddiadau cyfoes a’u hystyried oddi mewn i gyd-destun mwy hanesyddol ei naws.

Mae Dr Miguélez-Carballeira wedi trefnu digwyddiad ar gyfer myfyrwyr a’r cyhoedd er mwyn gosod y digwyddiadau hyn yn eu cyd-destun gwleidyddol a hanesyddol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2017

Dadorchuddio gwreiddiau Celtaidd Arthur

Er i bortreadau diweddar o Arthur rhoi iddo acenion Saesneg, Ffrangeg neu hyd yn oed Cocni Llundain, mae llyfr academaidd newydd sydd yn cael ei lansio heddiw (Chwefror 28) ym Mhrifysgol Bangor yn ei leoli’n gryf yng ngwledydd Celtaidd ac yn yr ieithoedd Celtaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2019

Dagrau a chwerthin wrth i'r hen a'r ifanc rannu profiadau

Dros y misoedd diwethaf, mewn canolfannau gofal ar draws Cymru, mae arbrawf cymdeithasol arloesol wedi digwydd - a bydd y canlyniadau'n siŵr o syfrdanu.  

Mewn cyfres newydd o dair rhaglen emosiynol ar S4C, sy'n dechrau nos Sul, 10 Rhagfyr, mae Hen Blant Bach yn ymchwilio i beth all ddigwydd pan mae chwech o blant bach yn rhannu eu gofal dydd gyda chriw o bensiynwyr - a'r effeithiau trawsnewidiol sy'n bosib.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2017

Darlith Cyhoeddus 07/10/11 – Paul Harris S.C.

Ddydd Gwener, 7 Hydref bydd Ysgol y Gyfraith ym Mangor yn croesawu Paul Harris S.C., arbenigwr ym maes hawliau dynol ac un o’r sidanwyr mwyaf blaenllaw yn Hong Kong. Bydd Mr Harris yn rhoi darlith am yrfaoedd yn y Bar, yn arbennig ym maes cyfraith ryngwladol a hawliau dynol.

Bu Mr Harris yn fyfyriwr i’r Athro Suzannah Linton yn ystod ei chyfnod yn Hong Kong. Mae’n ymarfer yn y Bar yn y DU ac yn Hong Kong, ac mae ei siambrau yn Llundain ar Doughty Street, lle mae siambrau'r goreuon sy'n arbenigo yn y math hwn o waith.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2011

Darlith gan Westai Nodedig - Dr Gillian Davies

Mae’n bleser o’r mwyaf gan Ysgol y Gyfraith Bangor gyhoeddi y traddodir darlith wadd gan Dr Gillian Davies, Bargyfreithiwr yn Siambrau Hogarth yn Llundain, ddydd Iau 24 Tachwedd 2011.

Bwriad darlith Dr Davies, sy’n dwyn y teitl “The European Patent Office (EPO) in the Global Patent System – European Patent Convention (EPC) Law and Practice”, yw dangos sut mae Cytundeb Patentau Ewrop yn cyd-fynd â’r system patentau fyd-eang (Cytundeb Paris, Cytundeb Cydweithio Patentau etc.) yn ogystal â’i berthynas â chyfreithiau cartref a phatent yr UE. Bydd yr anerchiad o ddiddordeb arbennig i fyfyrwyr sy’n astudio’r modiwl ‘Cyfraith Eiddo Deallusol’ ar hyn o bryd neu’n bwriadu gwneud hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2011

Darlith gyhoeddus na ddylid ei cholli: “Research for Business and the Business of Research”

Mae George Buckley, Prif Economegydd Prydain y Deutsche Bank, a raddiodd ym Mangor, i’w weld, fel rheol, yn rhoi cyfweliadau ar y radio, y teledu a’r wasg genedlaethol. Ac yntau ei hun wedi graddio yn Ysgol Busnes Bangor, daw George yn awr â’i brofiad personol a’i syniadau ynghylch swyddogaeth ymchwil ar gyfer busnes, gwerth addysg prifysgol a chyflogadwyedd, i Adeilad y George ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ebrill 2012

Darlith gyhoeddus yn canolbwyntio ar Gymru'r oesoedd canol cynnar

Mae hunaniaeth yn destun dadleuol yn y gymdeithas sydd ohoni ac yr un modd mae'n destun dadlau brwd rhwng archeolegwyr yr oesoedd canol cynnar. Dyna fydd pwnc darlith gyhoeddus a roddir gan yr hanesydd blaenllaw, Yr Athro Nancy Edwards, ym Mhrifysgol Bangor ddydd Mawrth, 31 Ionawr am 6.30pm, yn Narlithfa Eric Sunderland ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau. Teitl y ddarlith yw 'Early medieval Wales: material evidence and identity', ac mae croeso i bawb ddod iddi. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ionawr 2017

Darlithiwr yn defnyddio trydar i helpu disgyblion astudio

Yn dilyn llwyddiant a phoblogrwydd cyfrif trydar Adolygu Cymdeithaseg, a lansiwyd y flwyddyn ddiwethaf, bydd darlithydd o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Bangor yn ail gychwyn trydar negeseuon adolygu Cymdeithaseg yn y Gymraeg i ddisgyblion Lefel A Cymru yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2015

Darlithoedd difyr ym Methesda

O zombies y Mabinogi i’r Gymraeg ar Facebook; o faes seicoleg plant i lên Cymry Llundain ac o sinema’r Eidal i ddyfnderoedd y Titanic, bydd rhai o darlithwyr mwyaf dawnus Prifysgol Bangor yn ymweld â Neuadd Ogwen, Bethesda, yn ystod y chwech wythnos nesaf i drafod ystod eang o bynciau.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Hydref 2014

Darlithoedd yn dod i fyw ar daith addysgol i Gaerdydd

Bu myfyrwyr ail-flwyddyn Ysgol Busnes Bangor yn ymgymryd â thaith addysgol i Gaerdydd am fewnwelediad unigryw i mewn i lywodraethau datganoledig ac effaith ‘newid’.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2011

DARLITH PENRHYN YN LLWYDDIANT YSGUBOL

Dyddiad cyhoeddi: 10 Tachwedd 2016

Darlithydd cyfrifeg yn cyflwyno gweithdy wedi'i seilio ar ymchwil i uwch swyddogion yr HMRC

Yn ddiweddar, bu i Sara Closs-Davies, Darlithydd mewn Cyfrifeg yn yr Ysgol Busnes a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gyflwyno gweithdy wedi'i seilio ar ei hymchwil ei hun i uwch swyddogion treth o'r HMRC.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2017

Darlithydd o Brifysgol Bangor yn cael ei ddewis fel Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert

Mae Owen Davies o Ysgol Addysg Prifysgol Bangor wedi ei gydnabod yn arweinydd byd-eang mewn defnyddio technoleg i drawsnewid addysg trwy gael ei enwi'n Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert, gan ymuno â dros 6,700 o addysgwyr yn y rhaglen MIE ledled y byd. 

Bob blwyddyn mae Microsoft yn dewis addysgwyr arloesol i rannu syniadau, rhoi cynnig ar dulliau gweithredu newydd, a dysgu oddi wrth ei gilydd fel cymuned fyd-eang sydd wedi ymroi i wella canlyniadau myfyrwyr trwy dechnoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2017

Darlithydd o Fangor yn cael ei enwebu am wobr genedlaethol ‘Athro’r Gyfraith y Flwyddyn’

Mae uwch darlithydd o Ysgol y Gyfraith Bangor wedi cael ei enwebu am wobr genedlaethol gan ei fyfyrwyr.

Rhoddwyd enw Mr Aled Griffiths, Dirprwy Pennaeth Ysgol y Gyfraith, ymlaen ar gyfer gwobr flynyddol ‘Athro’r Gyfraith y Flwyddyn’ Oxford University Press.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2012

Darlithydd o Fangor yn Cymryd ei Arbenigrwydd i’r Ffindir

Bu Dr Stefan Machura, Darlithydd mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Bangor, yn treulio wythnos yn y Ffindir fel Darlithydd ar Ymweliad.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2011

Darlithydd Prifysgol Bangor yn Feistres Defod y Coroni

Mae Dr Rhian Siân Hodges, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cael ei dewis yn Feistres Defod y Coroni yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2015

Darlithydd Saesneg yn wreiddiol o’r Almaen yn derbyn tlws arbennig am ddysgu Cymraeg am yr ail flwyddyn yn olynol

Mae darlithydd Saesneg o Brifysgol Bangor, Dr Karin Koehler, wedi ennill tlws Basil Davies am ei llwyddiant yn yr arholiad Cymraeg i oedolion CBAC.  Dyfarnwyd y wobr i Karin, sy’n wreiddiol o’r Almaen, ar ôl iddi hi lwyddo i dderbyn y marc uchaf trwy Gymru gyfan yn yr arholiad Canolradd CBAC.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Awst 2019

Darlithydd WISERD yn trafod patrymau ymfudiad i Gymru ar BBC Radio Cymru

Bu Dr Robin Mann, Darlithydd yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ac WISERD ym Mhrifysgol Bangor, yn cymryd rhan yn rhaglen Taro’r Post ar BBC Radio Cymru, lle bu’n trafod ymfudiad i Gymru.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2014

Darlithydd y Gyfraith yn ennill gwobr ymchwil bwysig

Dyfarnwyd gwobr ymchwil bwysig yr ‘Academic Platform Switzerland UN’ i Evelyne Schmid, darlithydd yn Ysgol y Gyfraith Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2011

Darlithydd ym Mangor yn cyfeilio ar ymgyrch hysbysebu Cwpan y Byd McDonald’s

Gellir clywed darlithydd cyfansoddi ym Mhrifysgol Bangor yn canu’r piano ar ymgyrch hysbysebu Cwpan y Byd McDonald’s ar y we, ac mae wedi cael ei wylio dros bum miliwn o  weithiau ar YouTube yn barod.

 

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2014

Darlithydd ym Mangor yn ennill gwobr am bapur economaidd

Mae darlithydd yn Ysgol Busnes Bangor wedi ennill gwobr am bapur a gyflwynwyd mewn prif gynhadledd  bancio a chyllid yn yr Eidal.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2012

Darlithydd yn cario’r Ffagl Olympaidd ar Ddydd 11 y Ras Gyfnewid

Bu Sarah Nason, Darlithydd yn y Gyfraith, yn cario’r Ffagl Olympaidd heibio Castell Conwy ar Ddydd Mawrth, 29ain o Fai – Dydd 11 Ras Gyfnewid y Ffagl – wrth i’r fflam teithio o Fiwmares i Gaer.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2012

Darlithydd yn cyhoeddi gwerslyfr anghonfensiynol

Mae Marcel Stoetzler, Uwch Ddarlithydd mewn Cymdeithaseg, newydd gyhoeddi ei lyfr newydd, Beginning Classical Social Theory, gyda Manchester University Press

Dyddiad cyhoeddi: 29 Awst 2017

Darlithydd yn cymryd rhan mewn cyfnewid staff i Wlad y Basg

Bu darlithydd o’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ar daith cyfnewid staff Erasmus i Wlad y Basg, yng Ngogledd Sbaen, yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2012

Darlithydd yn dechrau blwyddyn academaidd newydd gyda dwy wobr

Mae Dr Teresa Crew, Darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol, yn cychwyn ar flwyddyn newydd o ddarlithio ym Mhrifysgol Bangor yn ddeiliad dwy wobr arbennig.

Gwobrwywyd Dr Crew gyda Gwobr Outstanding Teaching in Social Policy gan y Social Policy Association. Hefyd, yn ystod Seremonïau Graddio’r Brifysgol yn ddiweddar, fe ddyfarnwyd Cymrodoriaeth Dysgu’r Brifysgol i Teresa, sydd yn Gydlynydd y Flwyddyn Gyntaf (Gwyddorau Cymdeithas) yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2018

Darlithydd yn dod yn Uwch Gymrawd

Mae Dr Sue Johns, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu ar gyfer yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg, wedi cael ei chydnabod fel Uwch Gymrawd gan yr Academi Addysg Uwch (AAU).  Mae hi’n gyfrifol am ansawdd dysgu ac addysgu yn yr Ysgol; mae hyn yn cynnwys holl agweddau’r ddarpariaeth, o oruchwylio prosesau dilysu modylau newydd i ddatblygu strategaeth i sicrhau datblygiad parhaus y cynllun gradd.

Mae Uwch Gymrydoriaeth yn gategori o gydnabyddiaeth sy’n dynodi profiad helaeth wrth arwain a darparu dysgu ac addysgu mewn Addysg Uwch.  Yn nodweddiadol bydd gan Uwch Gymrodyr brofiad o arweinyddiaeth strategol ar lefel Ysgol, cyfrifoldeb am wirio ansawdd a llunio pholisi yn ogystal â medru arddangos impact oddi mewn i’w Hysgol a’u Sefydliad. 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2014

Darlithydd yn ennill comisiwn

Mae Jo Wright wedi ennill comisiwn i wneud fideo newydd ar gyfer gŵyl Blinc i'r celfyddydau digidol, yng Nghonwy : http://blincdigital.com/

Dyddiad cyhoeddi: 6 Awst 2012

Darlithydd yn ennill gwobr genedlaethol am ymchwil i ffug lysoedd barn

Yng nghynhadledd flynyddol yr Association of Law Teachers, a gynhaliwyd yn gynharach y mis hwn ym Mhrifysgol Portsmouth, fe wnaeth Stephen Clear, Darlithydd yn y Gyfraith a Chydlynydd Ffug Lysoedd Barn Ysgol y Gyfraith Bangor, ennill gwobr bwysig Stan Marsh. Cipiodd Stephen y wobr am ei gyflwyniad poster gyda'r teitl: "Is This the Real Life, Is This Just Fantasy? Mooting, Employability and Expectations."

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2017

Darlithydd yn lansio cyfnodolyn Dwyrain Asia newydd

Mae uwch ddarlithydd mewn diwylliant gweledol ym Mhrifysgol Bangor yn dathlu cyhoeddi cyfnodolyn newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2014

Darlithydd yn mynd i'r afael â 'diffyg democrataidd' Cymru

Mae darlithydd o Brifysgol Bangor wedi cael ei benodi'n aelod o dasglu a sefydlwyd er mwyn edrych ar ffyrdd o gau'r 'diffyg democrataidd' yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2017

Darlithydd yn trydar i helpu disgyblion astudio

Mae darlithydd o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Bangor yn paratoi i ddefnyddio Twitter fel adnodd adolygu ar gyfer disgyblion chweched dosbarth.

Fel rhan o raglen o waith er mwyn pontio'r bwlch rhwng ysgolion ac astudio Cymdeithaseg yn y Brifysgol, bydd Cynog Prys, Cymdeithasegydd sy’n arbenigo yn y defnydd o Gymraeg ar lein, yn cyflwyno cyngor adolygu o’r cyfrif Twitter @CymdeithasegUG yn ystod y tair wythnos cyn arholiadau lefel A yr haf yma.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ebrill 2014

Darlithydd yn y Gyfraith o Fangor yn cael ei phenodi'n Gymrawd Academaidd yn yr Inner Temple

Mae Dr Yvonne McDermott Rees, Darlithydd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor, wedi cael ei phenodi i swydd dair blynedd bwysig fel Cymrawd Academaidd Cymdeithas Anrhydeddus yr Inner Temple

Mae Dr McDermott Rees yn un o ddim ond pedwar o academyddion blaenllaw a ddewiswyd gan Gymdeithas Anrhydeddus yr Inner Temple, un o bedwar Ysbyty'r Brawdlys yng Nghymru a Lloegr.  Ysbytai'r Brawdlys yn unig sydd â'r hawl i alw ymgeiswyr i weithredu wrth Far Cymru a Lloegr.  Mae Cynllun Cymrodyr Academaidd yr Inner Temple yn cydnabod cyfraniad nodedig academyddion ar ddechrau neu ar ganol eu gyrfa ym maes dysgu ac ymchwil yn y gyfraith.  Ei nod hefyd yw cefnogi eu hymchwil a meithrin cysylltiad cryfach rhwng y Bar, y farnwriaeth a'r gyfraith yn y byd academaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2014

Darlithydd ‘ysbrydoledig’ ym Mangor i gario’r Fflam Olympaidd

Mae darlithydd yn Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor wedi cael ei dewis i gario’r Fflam Olympaidd ar ôl cael ei henwebu ar gyfer yr anrhydedd gan ei myfyrwyr.   

Enwebwyd Sarah Nason, darlithydd yn y gyfraith, i’r categori ‘Ysbrydoli Eraill trwy Addysg’ a bydd yn cario’r fflam pan fydd yn teithio drwy Gonwy – 15 milltir o Fangor – ddydd Mawrth, 29 Mai 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2012

Darlithydd Ysgol Busnes Bangor yn ennill grant i hybu addysg gyfrwng Cymraeg

Mae Dr Sara Parry, Darlithydd ym Marchnata yn Ysgol Busnes Bangor, wedi ennill grant i ddatblygu ffilm ddigidol sy’n hyrwyddo manteision astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2011

Darlithydd Ysgol y Gyfraith yn derbyn Cymrodoriaeth Dysgu

Bu rhagor o ddathlu yn ystod seremoni raddio Ysgol y Gyfraith eleni, wrth i Ann McLaren, darlithydd yn yr Ysgol, cael ei gwobrwyo gyda Chymrodoriaeth Dysgu am ragoriaeth yn dysgu a gofal bugeiliol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2011

Darlithydd Ysgrifennu Creadigol ar restr hir gwobr o fri

Mae Lisa Blower, darlithydd Ysgrifennu Creadigol yn Ysgol Llenyddiaeth Saesneg Prifysgol Bangor yn un o ddeg sydd wedi cyrraedd rhestr hir Gwobr stori fer y Sunday Times EFG ar gyfer 2018.

Mae’r Wobr ryngwladol yn hybu ac yn dathlu rhagoriaeth y stori fer fodern ac yn denu ceisiadau o blith ysgrifenwyr gorau’r byd. Y Wobr o £30,000 yw’r un fwyaf hael ar gyfer stori fer yn yr iaith Saesneg.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Chwefror 2018

Darllenwch rifyn diweddaraf cylchlythyr Ysgol Busnes Bangor

Cliciwch yma i ddarllen y newyddion a digwyddiadau diweddaraf yng nghylchlythyr Ysgol Busnes Bangor, 'Busnes ym Mangor'.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2011

Darllenwch rifyn diweddaraf cylchlythyr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Bangor

Cliciwch yma i ddarllen y newyddion a digwyddiadau diweddaraf yng nghylchlythyr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2011

Darllenwch rifyn diweddaraf cylchlythyr Ysgol y Gyfraith, Bangor

Daliwch i fyny ar y newyddion a datblygiadau yn Ysgol y Gyfraith, Bangor, yn rhifyn diweddaraf ein cylchlythyr. Am fewnwelediad mwy trylwyr i mewn i staff academaidd newydd ac ein cyfres newydd o raglenni LLM ar gyfer 2011, darllenwch y rhifyn gyntaf o Siwrnal Ysgol y Gyfraith Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2011

Datblygu'r rhwydwaith ymchwil: Cyfryngau, Darbwyllo a Chyfathrebu (CDC) symposiwm

Datblygu'r rhwydwaith ymchwil:
Cyfryngau, Darbwyllo a Chyfathrebu (CDC) symposiwm

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2013

Dathliad creadigol o Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched

Bydd Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor a Gŵyl Gerdd Bangor yn cyfrannu at ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched ar 8 Mawrth trwy ddarlledu cyngerdd o gerddoriaeth gerddorfaol gan bum cyfansoddwraig o Gymru ar BBC Radio 3.

Mared Emlyn o Eglwysbach yn Nyffryn Conwy yw un o’r cyfansoddwyr, a gwblhaodd ei PhD mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor ddwy flynedd yn ôl. Daeth ysbrydolaeth ei darn newydd, Porthor, o’r traeth o’r un enw ym Mhenrhyn Llŷn, sy’n enwog am y sŵn arbennig a grëir drwy gerdded ar y tywod; o hyn daw ei enw Saesneg, ‘Whistling Sands’.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2016

Dathlu 10 mlynedd

Eleni, mae Ysgol y Gyfraith Bangor yn dathlu ei ben-blwydd yn ddeg oed, ac rydym yn falch i wahodd graddedigion a chyn-fyfyrwyr am benwythnos o ddathliadau ar y campws.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2015

Dathlu 50 mlynedd o ragoriaeth ymchwil

Cynhaliwyd Diwrnod Ymchwil Ysgol Gyfan gan yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yr wythnos ddiwethaf fel rhan o'i dathliadau hanner canmlwyddiant.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2016

Dathlu Astudiaethau Arthuraidd ym Mangor

Mae Prifysgol Bangor yn dathlu Astudiaethau Arthuraidd yn y Brifysgol drwy gynnal darlith gyhoeddus ac arddangosfa o lyfrau prin yn canolbwyntio ar y maes astudio hwn. Bydd y ddau ddigwyddiad yn dathlu rhodd o gasgliad sylweddol o  lyfrau Arthuraidd i Lyfrgell Prifysgol Bangor gan Gyngor Sir y Fflint.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mawrth 2015

Dathlu Canlyniadau Gwych yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr

Mewn blwyddyn pan ddaeth Prifysgol Bangor i’r brig yng Nghymru a chyrraedd y 10 uchaf yn y DU o ran boddhad myfyrwyr, mae’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas wrthi’n dathlu ei chanlyniadau gwych ei hun yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr diweddaraf.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Hydref 2015

Dathlu Cyflogadwyedd Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Cynhaliwyd y Dathliad Cyflogadwyedd blynyddol yn Neuadd Reichel yn ddiweddar i longyfarch myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau i wella eu cyflogadwyedd ac wedi arddangos ymrwymiad arbennig i ddatblygu’n broffesiynol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2016

Dathlu Diwrnod Mamiaith rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor

Ar ddydd Mercher y 21ain o Chwefror, bu myfyrwyr Prifysgol Bangor yn dathlu ‘Diwrnod Mamiaith Rhyngwladol’.

Gyda myfyrwyr o bron 90 gwlad yn y Brifysgol, roedd y diwrnod yn dathlu’r amrywiaith ieithyddol ym Mangor, gyda myfyrwyr o draws y byd yn hyrwyddo a rhannu eu ieithoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2017

Dathlu Gwaith Merched mewn Cerddoriaeth

Bydd dau gyngerdd clasurol yng Nghanolfan Pontio Prifysgol Bangor yn uchafbwynt i'r Gynhadledd Ryngwladol Gyntaf ar Waith Merched mewn Cerddoriaeth (4 – 7 Medi) sy'n dathlu cyraeddiadau cerddorion benywaidd. Amserwyd y Gynhadledd i gyd-daro â chofio 40 mlynedd ers marwolaeth y gyfansoddwraig Grace Williams (1906-77), un o gyfansoddwyr proffesiynol cyntaf Cymreig yr ugeinfed ganrif i ennill cydnabyddiaeth ryngwladol.

Bydd y ddau gyngerdd ar ddydd Llun 4 Medi yn Neuadd Powis am 5.45pm a nos Fercher 6 Medi yn Theatr Bryn Terfel Pontio am 7.30pm yn cynnwys cerddoriaeth Grace Williams, yn ogystal â pherfformiadau cyntaf o ddarnau gan y cyfansoddwyr blaenllaw o Brydain, Nicola LeFanu ac Eleanor Alberga.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Awst 2017

Dathlu Llenyddiaeth Arthuraidd ym Mhrifysgol Bangor

Mae Llyfrgell Prifysgol Bangor bellach yn gartref i’r casgliad mwyaf o lyfrau’n ymwneud â llenyddiaeth Arthur yng Nghymru a gogledd Lloegr, yn dilyn cytundeb rhwng y Brifysgol a Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir y Fflint, sydd wedi rhoi eu casgliad Arthuraidd i’r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2015

Dathlu Llenyddiaeth Cymru a Tsieina

Daeth awduron, beirdd, cyfieithwyr, academyddion a chyhoeddwyr o Gymru a Tsieina ynghyd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar i ddathlu cyfnewid a chydrannu llenyddiaeth rhwng y ddwy wlad, mewn digwyddiad a drefnwyd gan Yan Ying o Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Bangor a Sioned Puw Rowlands o Gyfnewidfa Lên Cymru.

 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2014

Dathlu rhagoriaeth ymysg myfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Mae rhai o fyfyrwyr disgleiriaf y flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn ysgoloriaeth am eu llwyddiant academaidd yn eu Lefel A.

Mae Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Prifysgol Bangor yn cael eu dyfarnu i'r myfyrwyr newydd sydd â'r cyrhaeddiad academaidd uchaf yn eu pynciau penodol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2014

Dathlu ymchwil i’r gymdeithas sifil: pennod newydd

Yr wythnos hon lansiodd Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD, cydfenter rhwng prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe), eu cynllun pum mlynedd ar gyfer ymchwil i’r gymdeithas sifil mewn digwyddiad i randdeiliaid yn y Senedd. Bydd eu hymchwil newydd yn edrych ar anghydraddoldeb cymdeithasol ac economaidd, mudo ac amlddiwylliannaeth, yr economi sylfaenol, deinameg newidiol gwaith, a hawliau anifeiliaid a deallusrwydd artiffisial.

Mynychodd dros 70 o bobl Dathlu ymchwil i’r gymdeithas sifil – pennod newydd, gan gynnwys rhanddeiliaid allweddol o’r sectorau cyhoeddus, preifat, polisi a’r trydydd sector. Roedd y siaradwyr gwadd yn cynnwys Mark Drakeford, AC, Prif Weinidog Cymru a’r Athro Alison Park, Cyfarwyddwr Ymchwil yn y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2020

Datrys y cyswllt rhwng iaith ac ystyr

Mae ysgolhaig o Brifysgol Bangor yn trafod y cyswllt rhwng iaith ac ystyr mewn llyfr newydd sydd wedi ei gyhoeddi gan Cambridge University Press.

Yn The Crucible of Language, mae’r Athro Vyv Evans yn cyflwyno’r canfyddiadau diweddaraf i esbonio’r hyn yr ydym yn ei wybod, a’r hyn yr ydym yn ei wneud, wrth gyfathrebu gan ddefnyddio iaith. Mae’n dangos sut y mae ystyr ieithyddol yn codi, o ble y daw, a’r modd y mae iaith yn ein galluogi i gyfleu ystyriaethau a all ein cyffwrdd hyd ddagrau, ein blino hyd syrffed, neu ein gwirioni’n lân.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2015

Dau aelod o staff yr adran, wedi cyrraedd rhestr fer y Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr.

Rydym yn falch o gyhoeddi fod Dr Farhaan Wali a Dr Lucy Huskinson wedi cael cyrraedd rhestr fer y gystadleuaeth Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr, Prifysgol Bangor.

Dr Farhaan Wali: Athro Newydd y Flwyddyn

Dr Lucy Huskinson: Goruchwyliwr Traethawd Estynedig/Thesis y Flwyddyn, Athrawes y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2014

Dau dîm i gynrychioli Bangor yn rownd gynderfynol yr IBM Universities Business Challenge

Mae dau dîm o fyfyrwyr yn Ysgol Busnes Bangor wedi llwyddo i fynd drwodd i rownd gynderfynol yr IBM Universities Business Challenge 2012.

Mae’r IBM Universities Business Challenge yn gystadleuaeth o bwys lle mae israddedigion o brifysgolion ar hyd a lled y Deyrnas Unedig yn cymryd rhan mewn cyfres o sefyllfaoedd busnes realistig ond ffug.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ionawr 2012

Dau semester ym Mhrifysgol Bond yn Awstralia

Darllenwch ‘Blog’ Blwyddyn Profiad Rhyngwladol Alex Wuergler.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2018

Dau yn cynrychioli Bangor yng ngystadleuaeth Entrepreneuriaeth Santander

Mae gan Prifysgol Bangor gynrychiolaeth dda yn rownd gynderfynol Gwobrau Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander 2018, sydd yn cael ei chynnal ym Mhrifysgol Strathclyde ar 26 Mehefin.

Wedi eu dethol drwy gystadleuaeth ymhlith graddedigion a myfyrwyr sydd eto i raddio o’r Brifysgol, mae Tim Hunt a Joe Perkins ymhlith 20 entrepreneur sydd eisoes wedi ennill cymal arall yn y gystadleuaeth. Bydd y ddau yn ceisio ‘gwerthu’ eu syniad busnes er mwyn ceisio lle yn y ffeinal rhanbarthol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2018

David Crystal Day

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ionawr 2017

David Evans (1943-2013)

Bu farw Dr David Evans, cyn Uwch Ddarlithydd mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor, yn 69 oed. Yn gyfaill da i bawb, fe'i cofir gydag anwyldeb gan ei gydweithwyr a channoedd o gyn-fyfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2013

Dechrau gyrfa gyda’r BBC yn gwireddu breuddwyd Jack

Mae un o raddedigion Prifysgol Bangor sydd wedi ennill lle ar gynllun hyfforddiant cynhyrchu'r BBC yn ei ddisgrifio fel y ‘dechrau perffaith i’w yrfa’.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Tachwedd 2010

Dechreuwch gwrs Meistr y mis Ionawr yma

Wnaethoch chi ddim llwyddo i gael eich cais i mewn ar gyfer mis Medi?  Beth bynnag, mae Prifysgol Bangor yn cynnig i fyfyrwyr ddechrau yn Ionawr 2015 ar rai rhaglenni Meistr.

Gwahoddir ceisiadau'n awr i ddechrau ar gyrsiau ôl-radd mewn Busnes a'r Gyfraith yn Ionawr 2015, gyda nifer o gyrsiau yng Nghanolfan Llundain Ysgol Busnes Bangor hefyd yn cynnig dyddiad dechrau yn Ionawr.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Hydref 2014

Defnyddio'r gwyddorau cymdeithas i fynd i'r afael â thlodi

Daeth myfyrwyr chweched dosbarth o Ysgol David Hughes, Ysgol Tryfan ac Ysgol Friars i gynhadledd undydd ym Mhrifysgol Bangor ar 7 Tachwedd i drafod y Gwyddorau Cymdeithas a syniadau ar gyfer eu haseiniadau ar gyfer Bagloriaeth Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2016

Defnyddio’r Gymraeg yn y Gymuned

Fel rhan o werthusiad o Strategaeth Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru, cynhaliwyd astudiaeth ymchwil gan Dr Rhian Hodges a Dr Cynog Prys, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor i’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg mewn chwe chymuned yng Nghymru. Canfuwyd bod sefyllfa’r Gymraeg yn parhau i fod yn fregus o fewn cymunedau’r astudiaeth sef Aberteifi, Aberystwyth, Bangor, Llanrwst, Porthmadog a Rhydaman. Er hynny, gwelwyd tystiolaeth o ddefnydd o’r Gymraeg yn y cymunedau yn ogystal ag awydd i gael mwy o gyfleoedd amrywiol i ddefnyddio’r Gymraeg o fewn bywyd bob dydd (e.e. wrth siopa neu dderbyn gwasanaethau cyhoeddus).

 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Hydref 2015

Degfed blwyddyn Cyrsiau Preswyl Ysgol y Gymraeg yng Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn

Cyrsiau Cymraeg Iaith Gyntaf (19-21 Tachwedd 2018) ac Ail Iaith (21-23 Tachwedd 2018)

Mae cyrsiau preswyl Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor mewn partneriaeth â Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn, wedi hen ennill eu plwyf ymhlith disgyblion ac athrawon. Bellach yn eu degfed blwyddyn, maent yn gyfle blynyddol i fyfyrwyr ail iaith ac iaith gyntaf ddod ynghyd i gael gwledd o drafodaethau ar y meysydd a’r materion sy’n berthnasol i’w cyrsiau Cymraeg Safon U/UG.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2018

Dethol myfyrwyr mentergarwch i gynrychioli’r Brifysgol yng Nghystadleuaeth Prifysgolion Santander

Bu myfyrwyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i gynrychioli’r Brifysgol yng Nghystadleuaeth Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander.

Wedi iddynt gyflwyno’u syniadau busnes neu eu cwmnïau newydd i banel beirniaid ac ymateb i holi manwl ganddynt,  bydd y myfyrwyr llwyddiannus yn awr yn cael eu hystyried ar gyfer rhestr fer i ennill y gwobrau drwy Brydain. Cynigir gwobrau o hyd at £15,000, mentora a chefnogaeth i gwmni cychwynnol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2016

Dewch i Ymweld â Chanolfan Llundain Ysgol Busnes Bangor

Mae Canolfan Llundain Ysgol Busnes Bangor wedi cyhoeddi dyddiadau ei Diwrnodau Agored cyntaf erioed.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mehefin 2011

Digwyddiad hanesyddol wrth i Ysgol y Gyfraith Bangor fod y gyntaf yng Nghymru i gynnal achos llys ffug yn y Goruchaf Lys

Llwyddodd myfyrwyr Ysgol y Gyfraith Bangor i greu hanes y mis diwethaf wrth iddynt fod y tîm cyntaf o Ysgol y Gyfraith yng Nghymru i gael eu  gwahodd i gynnal achos ffug o flaen y Goruchaf Lys yn Llundain.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2013

Digwyddiad pwrcasu yn llwyddiant

Mae digwyddiad gafodd ei gynnal er mwyn darganfod sut y gall cynghorau wella eu hymarfer da o ran pwrcasu wedi derbyn adborth bositif gan fusnesau lleol, llywodraeth leol ac academyddion.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2012

DIGWYDDIAD WEDI EI GANSLO: A ydych wedi penderfynu ar sut y byddwch yn pleidleisio yn y refferendwm eto?

Yn sgil yr hyn sydd wedi digwydd yn Ngorllewin Swydd Efrog ddoe a'r ffaith fod yr ymgyrchoedd dros Aros a thros Adael wedi gohirio eu gweithgareddau am y tro, mae'r ddadl a oedd wedi ei threfnu ar y cyd ag Ysgol y Gyfraith ar gyfer heno, nos Wener 17 Mehefin, wedi ei chanslo fel arwydd o barch at Jo Cox AS.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2016

Dilyn ôl traed y bardd Gwyn Thomas: Gŵr Geiriau

Mae Gwyn Thomas yn fwy na bardd. Mae'n ysgolhaig, yn llenor, yn arbenigwr ar y Mabinogi, yn sgriptiwr ffilmiau, yn awdur toreithiog ar gyfer pob oed, yn ŵr - tad - a thaid, yn ffrind, yn Gymro, yn hogyn o Flaenau Ffestiniog, ac yn ŵr hynaws.

Bydd S4C yn cael golwg o'r newydd ar y gŵr arbennig hwn nos Fawrth, 1 Mawrth, yn Gwyn Thomas: Gŵr Geiriau.Ac ar ddiwrnod ein nawddsant, cawn ddathlu gyrfa dyn sydd wedi cyfrannu cymaint i ddiwylliant Cymru, a dilyn Gwyn Thomas wrth iddo holi o le mae'r awen a'r ysbrydoliaeth i greu yn dod.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Chwefror 2016

Disgownt teyrngarwch i raddedigion sy'n gwneud gradd Meistr 2013

Bydd graddedigion y DU/UE 2013 sy'n dechrau cwrs gradd meistr llawn amser ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi eleni yn awtomatig yn cael disgownt o £500 oddi ar ffioedd dysgu cyrsiau Meistr sy'n gymwys.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2013

Disgyblion yn cael blas ar fywyd Prifysgol

Profodd bron i hanner cant o fyfyrwyr o ysgolion a cholegau ledled gogledd Cymru fywyd prifysgol drostynt eu hunain ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2018

Disgyblion yn cael eu gwobrwyo am gymryd rhan mewn project Cymru gyfan

Daeth dros 150 o ddisgyblion o wyth ysgol yng ngogledd Cymru i Brifysgol Bangor i ddathlu trydedd flwyddyn lwyddiannus y project Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Tramor Modern. Nod y project hwn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'u cynllun Dyfodol Byd-eang, yw cynyddu nifer y disgyblion sy'n astudio ieithoedd tramor modern mewn ysgolion ledled Cymru. Yr ysgolion a oedd yn bresennol oedd Tryfan, Emrys ap Iwan, Y Rhyl, Friars, Dyffryn Ogwen, Argoed, Caergybi a Glan-y-Môr.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2018

Disgyblion yn derbyn gwobrau Ieithoedd Modern

Bu tua 150 o ddisgyblion 13-14 oed yn ymweld â Phrifysgol Bangor yn ddiweddar i dderbyn gwobrau ar ôl cymryd rhan yn y Cynllun Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Tramor Modern, sy'n dangos i ddisgyblion ysgol pa mor fuddiol yw astudio ieithoedd tramor, cyn iddynt wneud eu dewisiadau TGAU.

Mae’r Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru (Gwe), Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern Bangor, Sefydliad Confucius Bangor, y Ganolfan Astudiaethau Galisaidd yng Nghymru a Chymdeithas y Byddar Gogledd Cymru wedi cyflwyno cyfres o areithiau ysgogol a sesiynau blasu Mandarin, Galisieg ac Iaith Arwyddion.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2017

Disgyblion yn mynd ar daith Arthuraidd

Mae disgyblion o Ysgol Aberconwy wedi bod ar daith ‘Arthuraidd’, i ymchwilio’r grefft o ddweud stori.

 hithau’n ‘Flwyddyn Chwedlau’ Cymru, gwahoddwyd nifer o ddisgyblion Ysgol Aberconwy i gymryd rhan ym mhroject Cwest gan Ganolfan Astudiaethau ArthuraiddPrifysgol Bangor, er mwyn datblygu anturiaethau digidol cyfoes.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2018

Disgyblion Ysgol Bro Lleu i gymryd rhan yng Ngŵyl Gerdd Bangor

Bydd disgyblion yn defnyddion eu cyrff fel offerynnau i greu cyfansoddiadau eu hunain yn mewn gŵyl lwyddiannus yng Ngogledd Cymru.

Gwahoddwyd disgyblion 9 a 10 oed o Ysgol Bro Lleu, Penygroes i gymryd rhan bwysgig yng Ngŵyl Gerdd Bangor fydd yn cymryd lle ar yr 8fed a 9fed o Chwefror 2019.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Chwefror 2019

Diwrnod Agored yn Amgueddfa Hanes Natur Brambell, Prifysgol Bangor hefo sesiynnau tynnu llun galw i mewn

Bydd Casgliadau Hanes Natur y Brifysgol ar agor i’r cyhoedd ar Ddydd Sadwrn 14 o Fai rhwng 11yb i 3yp.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2016

Diwrnod Ffilm a Diwylliant Almaeneg

Yn ddiweddar, trefnodd Ysgol Ieithoedd Modern, Prifysgol Bangor ar y cyd gyda Llwybrau at Ieithoedd, Ddiwrnod Ffilm a Diwylliant Almaeneg, lle daeth myfyrwyr Safon TGAU ac Uwch a'u hathrawon o ysgolion gogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2013

Diwrnod Ffilm a Diwylliant Almaeneg

Yn ddiweddar, trefnodd Ysgol Ieithoedd Modern, Prifysgol Bangor ar y cyd gyda Llwybrau at Ieithoedd, Ddiwrnod Ffilm a Diwylliant Almaeneg.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Gorffennaf 2012

Diwrnod Hwyl y Brenin Arthur

Rydym i gyd yn mwynhau clywed straeon a chwedlau am y Brenin Arthur, boed hynny mewn llyfr neu ar ffilm. Mae Prifysgol Bangor yn cynnig cyfle arbennig i gael llu o brofiadau Arthuraidd trwy gynnal Diwrnod Hwyl y Brenin Arthur. Bydd y Diwrnod yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau yn cynnwys adrodd straeon,  ail-greu rhannau o’r chwedlau a gemau.

Cynhelir Diwrnod Hwyl y Brenin Arthur ar ddydd Sadwrn 27 Mehefin ym Mhrif Lyfrgell Prifysgol Bangor ar Ffordd y Coleg rhwng 1pm a 4pm ac mae mynediad am ddim.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2015

Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith

Mae’r Ysgol Ieithoedd Modern yn nodi pwysigrwydd y famiaith ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith. Gwyliwch eu fideo.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2012

Diwrnod Rhyngwladol Merched

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mawrth 2017

Diwylliannau, Heriau ac anghyfiawnderau: Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor yn cymryd rhan yng Ngŵyl Gwyddorau Cymdeithasol Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol eto eleni, gan estyn gwahoddiad i’r cyhoedd fynychu amrediad eang o ddigwyddiadau.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2018

Dod â bwrlwm Bangor i Brifwyl y Bae

Unwaith eto eleni, bydd staff Prifysgol Bangor yn cyfrannu â’u harbenigeddau at nifer o weithgareddau craidd ac ymylol yn yr Eisteddfod Genedlaethol, sy’n cael ei chynnal yn ardal Caerdydd rhwng 3 - 11 Awst.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Awst 2018

Dod â Gwyddorau Cymdeithas yn fyw ym Mangor

Cafodd disgyblion chweched dosbarth o bob cwr o Ogledd Cymru gyfle i elwa ar gyflwyniad cynhwysfawr i wyddorau cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor.

Daeth dros 100 o ddisgyblion i Ddiwrnod Gwŷl yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ar ddydd Mercher, 9 Tachwedd, lle cawsant eu harwain gan staff a myfyrwyr Bangor drwy gyfres o sesiynau rhyngweithiol ym meysydd cymdeithaseg, troseddeg a gofal iechyd a chymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2016

Dod â’r oesoedd canol i’r oes ddigidol

Dyddiad cyhoeddi: 10 Chwefror 2015

Dod i Fangor yn yr Hydref? Dewch i sgwrsio ar Facebook

Dod i Fangor yn yr Hydref? Gallwch ddod i sgwrsio gyda Arweinwyr Cyfoed yr Ysgol Saesneg ar Facebook. O mis Awst ymlaen chwiliwch am  'Bangor English Literature Freshers and Peer Guides 2013/14' ar Facebook.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2012

Doethur newydd yn yr Ysgol Hanes

Mae gan yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg bellach ddoethur newydd, wedi i Dr Owain Wyn Jones basio’i arholiad viva PhD ar Ionawr yr 8fed.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2014

Dosbarth 2012 Ysgol Busnes Bangor yn dathlu Graddio

Bu dydd Iau, 19 Gorffennaf 2012, yn ddiwedd cyfnod i dros 450 o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wrth iddynt raddio o wahanol raglenni israddedig, ôl-radd ac ymchwil.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Gorffennaf 2012

Dosbarth 2012 Ysgol y Gyfraith Bangor yn dathlu Graddio

Fe wnaeth myfyrwyr y Gyfraith ym Mangor ddathlu eu llwyddiannau academaidd ddydd Llun, 16 Gorffennaf 2012, wrth i’r Ysgol gynnal ei seremoni i’r garfan a oedd yn graddio eleni. 

Dyddiad cyhoeddi: 26 Gorffennaf 2012

Dosbarth 2015: gwobrau a ddyfarnwyd i israddedigion gorau'r flwyddyn

Llongyfarchiadau i'n hisraddedigion a raddiodd o Ysgol Busnes Bangor heddiw!

Yn dilyn y seremoni raddio cafwyd derbyniad i'r graddedigion a'u teuluoedd yn y Ganolfan Rheolaeth, lle cyflwynwyd gwobrau i'r israddedigion a berfformiodd orau yn y flwyddyn gan Bennaeth yr Ysgol, Yr Athro John Thornton.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2015

Dosbarth 2015: gwobrau a ddyfarnwyd i israddedigion gorau'r flwyddyn

Llongyfarchiadau i'n holl fyfyrwyr a raddiodd o'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yr wythnos ddiwethaf.

Yn dilyn y seremoni raddio cafwyd derbyniad i'r graddedigion a'u teuluoedd yn y Ganolfan Rheolaeth, lle cyflwynwyd gwobrau i'r israddedigion a berfformiodd orau yn y flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2015

Dosbarth cymdeithasol yn rhwystr i heneiddio llwyddiannus

Mae ymchwil gan Ian Rees Jones, Athro Cymdeithaseg yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, wedi dangos bod gwell cyfleusterau addysg a thai, a gwella amodau materol pobl drwy lefelau incwm a phensiwn uwch, yn gallu cael mwy o effaith er gwell ar iechyd y boblogaeth nag ymyriadau wedi’u hanelu at newid ymddygiadau iechyd unigolion.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2011

Dosbarth graddedigion 2013 o'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

Ddydd Llun, 15 Gorffennaf 2013, graddiodd 118 o fyfyrwyr o Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2013

Dotio at Dot!

Mae fideo cerddoriaeth gan fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor yn prysur ddod i sylw’r byd; wrth ysgrifennu’r datganiad hwn mae dros 43,953 o bobl wedi gwylio 'Everybody Dances to Techno' gan Dot ar YouTube, ac mae'r sylwadau a'r negeseuon o gefnogaeth yn dod o bob cwr o'r byd.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2017

Drama myfyriwr yn derbyn croeso ar ei thaith

Myfyriwr yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor sy’n gyfrifol am ysgrifennu drama sydd ar daith o amgylch Cymru ar hyn o bryd, ac yn denu adolygiadau ac ymateb ffafriol tu hwnt.

Disgrifir Llŷr Titus fel ‘un o ddramodwyr mwyaf cyffrous Cymru’, ac mae ei ddrama diweddaraf, ‘Drych’, yn gynhyrchiad Cwmni’r Frân Wen o dan gyfarwyddiaeth Ffion Haf, hithau’n ddarlithydd Theatr a Pherfformio yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau’r Brifysgol yn ogystal â bod yn Gyfarwyddwr Cyswllt Cwmni'r Fran Wen.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Hydref 2015

Dr Barbara Saunderson

Bydd staff a myfyrwyr presennol yr Ysgol Ieithoedd Modern, yn ogystal â chyn fyfyrwyr a staff, yn sicr o golli'n fawr Dr Barbara Saunderson, cyn ddarlithydd mewn Ffrangeg ym Mangor. Bu farw ar 27 Gorffennaf 2014. 

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2014

Dr. Bethan Loftus yn cael ei gwahodd i gyflwyno ei hymchwil ar blismona cudd ym Mhrifysgol Rhydychen

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2018

Dr Clair Doloriert yn derbyn Cymrodoriaeth i gydnabod rhagoriaeth addysgu

Llongyfarchiadau i Dr Clair Doloriert, Darlithydd mewn Rheolaeth a Threfn, y dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ddysgu iddi gan Brifysgol Bangor i gydnabod ei rhagoriaeth addysgu.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2017

Dr Edward Jones ar raglenni radio'n trafod effaith cau canghennau banciau

Yn y cyfnod yn arwain at etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, cynhaliodd BBC Cymru nifer o raglenni'n edrych ar faterion economaidd a chymdeithasol yn y wlad a'r sialensiau y mae'r Aelodau Cynulliad newydd yn eu hwynebu.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2016

Dr Edward Jones yn cael ei ddewis i gymryd rhan yn rhaglen Arweinyddiaeth Weledig flaenllaw Cyswllt Ffermio

Llongyfarchiadau i Dr Edward Jones, Darlithydd mewn Economeg yn Ysgol Busnes Bangor, sydd wedi cael ei ddewis fel ymgeisydd i gymryd rhan yn rhaglen Arweinyddiaeth Wledig flaenllaw Cyswllt Ffermio, Agri Acadmey (a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig).

Dyddiad cyhoeddi: 20 Gorffennaf 2018

Dr Edward Jones yn cyfarfod gwleidyddwyr Cymraeg

Yn ystod y mis diwethaf mae Dr Edward Jones wedi cael cyfle i gyfarfod â chynrychiolwyr o'r prif bleidiau gwleidyddol yng Nghymru i drafod materion economaidd, cymdeithasol a diwylliannol sydd o ddiddordeb neu o bryder i'r ardal leol ac i'r wlad yn gyffredinol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2016

Dr Edward Jones yn trafod materion economaidd yng Nghymru ar BBC Cymru.

Yn ddiweddar rhoddodd Dr Edward Jones ddau gyfweliad i BBC Cymru ar faterion economaidd a chyllidol cyfredol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebrill 2016

Dr. Eirini Sanoudaki i roi darlith wadd ym Mhrifysgol Essex

Mae Dr. Eirini Sanoudaki, wedi cael gwahoddiad i roi darlith ym Mhrifysgol Essex, fel rhan o gyfres o seminarau yn yr Adran Iaith ac Ieithyddiaeth, ar 5 Mawrth.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2015

Dr. Eirini Sanoudaki i roi darlith wadd ym Mhrifysgol Essex

Mae Dr. Eirini Sanoudaki, wedi cael gwahoddiad i roi darlith ym UCL, fel rhan o gyfres o seminarau ar wyddor datblygiadol ar 23 Mawrth.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2015

Dr Farhaan Wali yn ennill "Athro/Athrawes Newydd y Flwyddyn" yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bango

Enillodd Dr Farhaan Wali wobr "Athro/Athrawes Newydd y Flwyddyn" yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bangor. Mae Farhaan yn dysgu israddedigion a myfyrwyr ôl-radd. Mae'r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr yn cael eu cynnal gan Undeb y Myfyrwyr ar y cyd â'r Brifysgol ac yn cydnabod ymroddiad ac ymrwymiad staff dysgu a staff cefnogi Bangor. Myfyrwyr sy'n cynnig yr enwebiadau ar gyfer yr holl wobrau.  Mae Farhaan yn cyfrannu at draddodiad yr Ysgol o ragoriaeth mewn dysgu ac ymroddiad i brofiad myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Dr Ian Hilton

Bydd ein cydweithwyr yn yr adran Ieithoedd Modern a phedair degawd o fyfyrwyr Almaeneg ym Mangor yn tristau o ddysgu am farwolaeth Dr Ian Hilton ym mis Chwefror eleni, cyn Uwch Ddarlithydd Almaeneg yn y brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2016

Drink a Glass of Water for World Kidney Day

Mae Diwrnod Arennau'r Byd (9 Mawrth 2017) yn ddigwyddiad blynyddol sy'n cael ei gynnal ledled y byd i addysgu a chodi ymwybyddiaeth a chaiff ei gynnal ar yr ail ddydd Iau ym mis Mawrth. Bob blwyddyn, cynhelir digwyddiadau dirifedi yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol gan elusennau arennol, gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol, grwpiau cleifion ac unigolion sydd eisiau gwneud gwahaniaeth.

Yfwch wydraid o ddŵr a dangoswch eich cefnogaeth ar twitter #@kidneydayUK-

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2017

Dr Lucy Huskinson, cyd-gadeirydd y gynhadledd ryngwladol, ym Mhrifysgol Yale, cyd-noddi’r gan Ysgol Diwinyddiaeth Yale

Mae Dr Lucy Huskinson yn gyd-gadeirydd (gyda Dr Joe Cambray, cyn- Lywydd y IAAP) y Pwyllgor Rhaglen ar gyfer y gynhadledd ryngwladol, Psyche, Spirit, and Science: negotiating contemporary social and cultural concerns, Gorffennaf 9-12, Prifysgol Yale, New Haven, Connecticut.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ionawr 2015

Dr Lucy Huskinson yn ennill gwobr Athro'r Flwyddyn yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Enillodd Dr Lucy Huskinson wobr Athro'r Flwyddyn yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bangor. Mae Lucy'n dysgu myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. Yn ogystal ag ennill y wobr hon, fe'i henwebwyd am ddwy wobr arall hefyd: Gwobr Cefnogaeth Fugeiliol Eithriadol, a Goruchwyliwr y Flwyddyn. Undeb Myfyrwyr Bangor ar y cyd â'r Brifysgol sy'n cynnal y cynllun Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr, ac maent yn cydnabod ymroddiad staff dysgu a staff cefnogi Prifysgol Bangor. Y myfyrwyr sy'n gwneud yr enwebiadau ar gyfer yr holl wobrau.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2013

Dr Marcel Stoetzler wedi ei wneud yn Gymrawd Ymchwil er Anrhydedd gan y Pears Institute

Mae Dr Marcel Stoetzler, Uwch Ddarlithydd mewn Cymdeithaseg ym Mangor, wedi cael ei wneud yn Gymrawd Ymchwil er Anrhydedd gyda'r Pears Institute for the Study of Antisemitism, Coleg Birkbeck, Prifysgol Llundain.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2017

Dr. Marco Tamburelli i roi darlith wadd ym Mhrifysgol Caint

Mae Dirprwy  Bennaeth yr Ysgol, Dr Marco Tamburelli, wedi cael gwahoddiad i roi darlith wadd yn y Centre for Language and Linguistics Studies ym Mhrifysgol Caint ar 4 Chwefror.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ionawr 2015

Dr. Marco Tamburelli i siarad ag athrawon ym Milan am addysg ddwyieithog

Ym mis Mawrth, bydd Dr Marco Tamburelli yn siarad ag athrawon ac addysgwyr ym Milan am addysg ddwyieithog yng nghynhadledd “Our Multilingual Schools: Opportunities and Challenges”.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2015

Dr Rowan Williams: ‘R.S. Thomas, Christianity and Buddhism’

Bydd Dr Rowan Williams, Pennaeth Coleg Magdalene, Caer-grawnt a chyn-Archesgob Caer-gaint, yn ymweld â Phrifysgol Bangor ddydd Mercher 11 Rhagfyr i draddodi darlith ar ‘R.S. Thomas, Christianity and Buddhism’.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Rhagfyr 2013

Dr Stefan Machura yn cael ei ethol i fwrdd ymchwil y Gymdeithas Gymdeithasegol Ryngwladol

Yn ddiweddar, cafodd Stefan Machura, sef uwch Darlithydd yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, ei ethol i fwrdd y Pwyllgor Ymchwil ar Gymdeithaseg y Gyfraith, sydd yn adran o’r Gymdeithas Gymdeithasegol Ryngwladol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2014

Dr Stephen Colclough

Dyddiad cyhoeddi: 21 Hydref 2015

Dr. Suzannah Linton: ei Phenodi’n Athro Cyfraith Ryngwladol yn Ysgol y Gyfraith Bangor

Dr. Suzannah Linton yw Athro Cyfraith Ryngwladol yn Ysgol y Gyfraith Bangor ac mae’n arwain y tîm Cyfraith Ryngwladol. Ymunodd yn ddiweddar ag Ysgol y Gyfraith Bangor o Brifysgol Hong Kong ac mae’n dod â llawer o brofiad ymarferol ac academaidd ym maes Cyfraith Ryngwladol i Fangor.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Gorffennaf 2011

Dr. Thora Tenbrink wedi denu sylw ar Cambridge Extra gyda erthygl newydd yn Language and Cognition

Mae Dr. Thora Tenbrink wedi ysgrifennu erthygl newydd ar ddadansoddi disgwrs gwybyddol (Cogntive Discourse Analysis) ar Camridge Extra wythnos diwethaf. Am fwy o wybodaeth, gweler yma.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2015

Dr Xenia Pestova yn recordio 3 CD

Cwblhaodd Dr Xenia Pestova recordio ei thrydedd CD ar John Cage: darnau ar gyfer dwy biano yn Lwcsembwrg ym Mehefin. Bydd y tair disg yn cael eu rhyddhau ar label bwysig Naxos Records label.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2013

Dr Yvonne McDermott Rees yn cyrraedd rhestr fer gwobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn 2016

Mae Dr Yvonne McDermott Rees, Uwch Ddarlithydd y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor, wedi cael ei henwi ymhlith y chwech sydd wedi cyrraedd rownd derfynol gwobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn 2016. Noddir Gwobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn gan Wasg Prifysgol Rhydychen a'i bwriad yw dathlu addysgu ardderchog ym maes y Gyfraith a chydnabod y gwaith hanfodol y mae athrawon yn ei wneud yn meithrin cyfreithwyr y dyfodol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Chwefror 2016

Dwy Ddarlith ar Hanes Cymru

Bydd dau gyfnod gwahanol iawn yn hanes Cymru o dan y chwyddwydr mewn dwy ddarlith ym Mhrifysgol Bangor ar 7 a 12 Tachwedd.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2014

Dwyieithrwydd a syndrome Down

Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi cyhoeddi erthygl gan fyfyriwr PhD Rebecca Ward a Dr Eirini Sanoudaki.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2017

Dychweliad buddugoliaethus i gystadleuaeth Telders i Fangor

Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae Ysgol y Gyfraith, Bangor yn dathlu llwyddiant mewn cystadleuaeth ffug-lys fyd-enwog.

Y llynedd, daeth tîm o Fangor y cyntaf erioed i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Ffug-Lys Cyfraith Ryngwladol Telders, gan orffen yn safle 17 yn gyffredinol. Bu i dîm eleni lwyddo i fynd un cam ymhellach gan orffen yn safle 16.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2014

Dyddiad cyflwyno papurau wedi ei ymestyn hyd Mai 31ain

Mae'r dyddiad cyflwyno papurau wedi ei ymestyn hyd Mai 31ain ar gyfer Cyfieithu Diwylliannol a Dwyrain Asia: Ffilm, Llenyddiaeth a Chelf. Mwy o wybodaeth yma: https://sites.google.com/site/culturaltranslationbangorwales/

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2012

Dyddiaduron yn Archifau’r Brifysgol yn ysbrydoli sioe

Mae Cwmni Pendraw yn dod a’i sioe llwyddiannus Mr Bulkeley o’r Brynddu i Ganolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio nos Fawrth 26 Ebrill. 


Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2016

Dyfarnu Aur i Fangor

Mae safon Aur wedi ei dyfarnu i Brifysgol Bangor yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF) Llywodraeth y Deyrnas Unedig, a hi yw’r unig brifysgol yng Nghymru i gyrraedd y safon hon.

Mae’r fframwaith yn asesu prifysgolion yn erbyn amrediad o feini prawf ac mae’n rhan o  gynlluniau Llywodraeth y DU i godi safonau mewn addysg uwch. Mae hefyd yn rhoi mwy o wybodaeth i fyfyrwyr sydd yn penderfynu pa brifysgol i fynd iddi, fel y gallant wneud penderfyniadau gwybodus.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2017

Dyfarnu Cymrodoriaeth Addysgu i Lywydd MDIS

Mewn seremoni arbennig, mae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu Cymrodoriaeth Addysgu bwysig i Dr Eric Kuan, Llywydd Management Development Institute of Singapore (MDIS).

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2018

Dyfarnu Cymrodoriaeth Marie Skłodowska-Curie yn y Brifysgol

Dr Alexander Sedlmaier, a reader in Modern History at Bangor University has been awarded a prestigious Marie Skłodowska-Curie Fellowship. These highly competitive fellowships are aimed at fostering interdisciplinary research, innovative academic training and international collaborations.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2017

Dyfarnu Cymrodoriaeth Ymchwil o fri i Archaeolegydd o Fangor

Mae cronfa cymrodoriaeth tair mlynedd Ymchwil Leverhulme wedi-i ddyfarnu i'r Athro Nancy Edwards, Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2015

Dyfarnu grant Partneriaeth Ryngwladol a Symudedd yr Academi Brydeinig i'r Dr Jochen Eisentrau

Mae'r Dr Jochen Eisentraut, darlithydd rhan-amser mewn Cerddoriaeth, wedi derbyn grant Partneriaeth Ryngwladol a Symudedd yr Academi Brydeinig ar gyfer taith cyfnewid addysgu, ac ymchwilio ar y cyd, gyda'r Universidade Federal da Bahia, Brasil.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Awst 2013

Dyfarnu grant pwysig i brosiect 'smART cities and waste'

Dyfarnwyd grant rhwydwaith Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau sy'n werth £37,449 i Dr Alexandra Plows ar gyfer prosiect 'smART cities and waste'.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2016

Dyfarnu medalau Cwmni'r Brethynwyr i fyfyrwyr Prifysgol Bangor

Cyflwynwyd medalau Cwmni'r Brethynwyr i ddau fyfyriwr o Brifysgol Bangor. Mae Cwmni'r Brethynwyr yn un o gwmnïau lifrai hanesyddol dinas Llundain, ac sydd bellach yn sefydliad dyngarol. Bob blwyddyn mae Cwmni'r Brethynwyr, yn garedig iawn, yn rhoi dwy fedal i’w dyfarnu i fyfyrwyr ôl-radd nodedig. Mae'r gwobrau clodwiw hyn yn rhoi ystyriaeth i ansawdd ymchwil, addysgu a gwasanaeth myfyriwr i’r Brifysgol a’r gymuned.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2018

Dyfarnu Medal Cwmni’r Brethynwyr i fyfyrwraig o Fangor

Medal Cwmni’r Brethynwyr (Efydd): Mae Un o Chwe Medal i’w Dyfarnu Erioed yn mynd at Elina Hamilton, Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Medi 2012

Dyfarnu Medal Cwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr ym Mangor

Cafodd myfyrwyr o Brifysgol Bangor eu cyflwyno gyda Medalau’r Brethynwyr yn ddiweddar.
Mae Cwmni’r Brethynwyr yn un o Gwmnïau Lifrai hanesyddol dinas Llundain, sydd bellach yn gweithredu fel mudiad dyngarol. Mae dwy fedal yn cael ei chyfrannu bob blwyddyn gan Gwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr ôl-radd.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2014

Dyfarnu Medal Cwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor

Cafodd myfyrwyr o Brifysgol Bangor eu cyflwyno gyda Medalau’r Brethynwyr yn ddiweddar. Mae Cwmni’r Brethynwyr yn un o Gwmnïau Lifrai hanesyddol dinas Llundain, sydd bellach yn gweithredu fel mudiad dyngarol. Mae dwy fedal yn cael ei chyfrannu bob blwyddyn gan Gwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr ôl-radd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2015

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i athletwyr elitaidd Bangor

Pob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr â gallu mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc. Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a chyflawniad mewn chwaraeon. Maent yn cael eu hanelu at helpu myfyrwyr talentog i gyfuno eu hastudiaethau academaidd a pherfformiad chwaraeon i'w cynorthwyo i gyflawni eu llawn potensial.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ionawr 2015

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr sydd yn ddawnus mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2015

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr sydd yn ddawnus mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2016

Dyfarnu Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Wybodaeth (KESS II) yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas wedi dyfarnu dwy ysgoloriaeth KESS: un grant Gradd Meistr trwy Ymchwil 12 mis ac un grant PhD tair blynedd. Mae prosiectau Kess yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr Doethuriaeth a Gradd Meistr trwy Ymchwil wedi eu hariannu mewn cydweithrediad â'r cwmni partner.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2016

Dyfarnu ysgoloriaeth ymchwil gwadd pwysig i athronydd ym Mangor

Dyfarnwyd grant Mythos  o $4500 i Dr Lucy Huskinson, uwch ddarlithydd yn yr Ysgol Athroniaeth a Chrefydd iddi wneud ymchwil pellach i ffenomenoleg pensaernïaeth a dylunio trefol yn yr Opus Archives and Research Center, yn Santa Barbara, yr Unol Daleithiau.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2013

Dyfarnwyd Dr Lucy Huskinson gyda Chymrodoriaeth Addysgu

Mae Dr Lucy Huskinson wedi ei dyfarnu gyda Chymrodoriaeth Addysgu am ei chyfraniad eithriadol i ddysgu, am wella profiad dysgu myfyrwyr, ac am y gefnogaeth a lles mae hi'n eu darparu i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor.  Bydd Cymrodyr Addysgu yn derbyn eu gwobr mewn seremoni raddio o flaen myfyrwyr hynny y maent wedi eu dysgu ac yn helpu yn ystod eu hastudiaethau ym Mangor.Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2014

Dyfodol disglair mewn maes dylunio

Mae merch o Abergele edrych ymlaen at ddechrau ei gyrfa newydd wedi iddi dderbyn gradd dosbarth cyntaf mewn BSc Dylunio Cynnyrch. Yn ogystal â hyn, derbyniodd Ceri Mair Roberts Wobr Lloyd Jones am Fentergarwch ac Arloesedd yn ei blwyddyn olaf.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2015

Dylid canfod ‘edau aur’ i gefnogi economi’r rhanbarth

Mae un o brif ganfyddiadau adroddiad cwmpasu ar economi gogledd Cymru yn awgrymu bod rhan-ddeiliaid mewn economi’r rhanbarth yn ceisio sicrhau bod ‘edau aur’ yn rhedeg drwy’r gadwyn gyflenwi er mwyn galluogi i gwmnïau bach lleol gael budd o gyfleoedd economaidd sy’n dod mewn i’r rhanbarth.

Mae’r adroddiad hefyd yn nodi bod gan Lywodraeth Cymru gyfle, drwy’r potensial i gael pwerau datganoledig ar reolau caffael, i sicrhau swyddi o ansawdd a thelerau ac amodau gwaith o ansawdd i weithwyr ar brojectau mewnfuddsoddiadau

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2017

Dylunio ar gyfer pobl sy'n byw efo dementia

Ers deng mlynedd, mae Menter trwy Ddylunio wedi gweithio gyda gwahanol gwmnïau ar draws Gogledd Cymru, gan ganolbwyntio'n bennaf ar y sector twristiaeth antur. Eleni, mae timau myfyrwyr wedi cael brîff buddiol a heriol dros y broses 10 wythnos, gan greu profiadau cofiadwy i ymwelwyr â dementia i Ogledd Cymru.

Cynhaliwyd yr ornest derfynol eleni yn Pontio ddechrau mis Ebrill a chafwyd amrywiaeth eang o syniadau cynnyrch gan dimau israddedig o SeicolegCyfrifiadureg a Pheirianneg ElectronigBusnesDylunio CynnyrchCerddoriaeth a'r Cyfryngau, a Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer. Y nod i dîm 2019 oedd creu cynnyrch neu wasanaeth a fyddai'n gwneud Gogledd Cymru yn fwy cofiadwy i dwristiaid sydd â dementia arnynt.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2019

Dylunwyr blaenllaw yn cymryd rhan yng Nghynhadledd Dylunio Cynnyrch Bangor

Bydd Cynhadledd Dylunio Cynnyrch arloesol ar 7 Mehefin 2018, yn tynnu ynghyd ym Mhrifysgol Bangor rai o'r arweinwyr a'r meddylwyr gorau ym maes Dylunio a Chynhyrchu.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2018

Dylunwyr blaenllaw yn cymryd rhan yng Nghynhadledd Dylunio Cynnyrch Bangor

Bydd Cynhadledd Dylunio Cynnyrch arloesol ar 7 Mehefin, yn tynnu ynghyd ym Mhrifysgol Bangor rai o'r arweinwyr a'r meddylwyr gorau ym maes Dylunio a Chynhyrchu.

Un o'r rhai a fydd yn siarad yn y Gynhadledd, sydd yn cael ei threfnu gan yr Ysgol Addysg, yw’r peiriannydd dylunio cynnyrch, Jude Pullen, sydd wedi ennill gwobrau am ei waith ac yn adnabyddus am fod yn rhan o gyfres y BBC 'The Big Life Fix'.  Siaradwr arall fydd Fred Manson o gwmni rhyngwladol Thomas Hetherwicks. Yn rhannu eu profiadau yn y gynhadledd, y drydedd i’w chynnal yn y Brifysgol, fydd Ed Beardsley a Hugh Smith, sydd wedi graddio mewn dylunio o Brifysgol Bangor ac sy'n gweithio bellach yn y diwydiant.  Daw'r gynhadledd i ben gydag agoriad swyddogol y Sioe Raddio, a fydd yn dangos gwaith myfyrwyr dylunio presennol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2017

“Dyma be ‘di bywyd ym Mangor!”

Mae myfyriwr Astudiaethau Ffilm o Fangor wedi derbyn anrheg Nadolig cynnar, wedi iddo ennill Camera HD GoPro mewn cystadleuaeth fideo a oedd yn cael ei gynnal gan adran Cysylltiadau Corfforaethol a Marchnata'r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2012

Dyma Shân mewn Cwmni Da!

Mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi cael cyfle gwych yn ddiweddar i weithio ar gyfres teledu ar gyfer S4C. Mae Shân Pritchard sydd eisoes wedi graddio gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn ysgoloriaeth KESS i astudio ar gyfer PhD mewn partneriaeth a chwmni cynhyrchu teledu, Cwmni Da. Diolch i’r ysgoloriaeth arbennig  hwn, caiff Shân y cyfle i weithio ar nifer o brosiectau cyffrous, megis ‘Dyma Fi’.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Tachwedd 2015

Dymuno’n dda i Gwen ar gyfer Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Bydd myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Ysgoloriaeth Bryn Terfel eleni, wedi iddi gael ei dewis gan y beirniaid ar gyfer y rhestr fer.

Dymuna’r Brifysgol yn dda i Gwen Elin, sydd yn astudio Cymraeg ac Astudiaethau Theatr a’r Cyfryngau  yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Hydref 2015

Dysgu am galigraffeg

Yn dilyn lansiad llwyddiannus y Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn gynharach y flwyddyn academaidd hon, mae’r Sefydliad Confucius wedi dechrau ar raglen ddiddorol ac amrywiol o weithgareddau i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am ddiwylliant Tsieineaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2012

Dysgwr y Flwyddyn yr Urdd yn graddio

Ar ôl tair blynedd o waith caled, ac o wneud y mwyaf o’r cyfleoedd a oedd ar gael iddi, mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn graddio gyda balchder.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2017

Edrych yn ôl ar 50 mlynedd o wyddorau cymdeithas

Roedd yn gyfnod euraid i Brifysgol Bangor yr wythnos ddiwethaf wrth i'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ddathlu ei hanner canmlwyddiant.

Ymunodd staff a myfyrwyr o’r gorffennol a'r presennol ar y campws i ddathlu twf a chyflawniad yr ysgol ers ei sefydlu yn 1966.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Medi 2016

Effective communication and engagement with businesses critical to making Wales’ new tax system a success, suggests new report

Datganiad i’r wasg gan gorff allannol sydd ddim ar gael yn y Gymraeg.

 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2019

Efrydiaethau PhD ar gyfer Medi 2016

Mae Ysgol Busnes Bangor yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys sy'n dymuno astudio ar gyfer doethuriaeth. Rydym yn cynnig Efrydiaethau PhD ar gyfer projectau ymchwil yn nisgyblaethau Astudiaethau Cyllid a Rheoli Busnes.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2016

Efrydiaethau PhD: Ffiniau, ymfudo a chymdeithas sifil

Gwahoddir ceisiadau am ddwy efrydiaeth PhD a ariennir yn llawn, a gynigir fel rhan o ganolfan ymchwil Cymdeithas Sifil WISERD, a ariennir gan yr ESRC. 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2019

Efrydiaethau PhD: Ffiniau, ymfudo a chymdeithas sifil

Gwahoddir ceisiadau am ddwy efrydiaeth PhD a ariennir yn llawn, a gynigir fel rhan o ganolfan ymchwil Cymdeithas Sifil WISERD, a ariennir gan yr ESRC. Bydd yr efrydiaethau wedi'u lleoli yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2020

Efrydiaethau PhD gwerth £13,000 ar gael ar gyfer Hydref 2013

Mae Ysgol Busnes Bangor yn gwahodd ceisiadau am Fwrsariaethau Ymchwil yn dechrau ym mis Hydref 2013. Mae’r rhain yn rhoi cyllid i astudio’n llawn amser am radd PhD am gyfnod o dair blynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2013

Efrydiaeth Ddoethurol AHRC mewn Cerddoriaeth

Mae’n bleser gan yr Ysgol Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor gynnig Efrydiaeth dan nawdd AHRC ar gyfer astudiaeth PhD mewn cerddoriaeth, yn cychwyn ym Medi 2013. Mae’r efrydiaeth yn cynnwys ffioedd Cartref/UE yn ogystal â grant cynnal di-dreth ar gyfradd gyfredol Cynghorau Ymchwil y DU, sef £13,590).

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2013

Efrydiaeth MA Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2014

Efrydiaeth PhD AHRC - Literary Conceptions of Wales in Europe: 1750-2010

Mae Ysgol Graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau am Efrydiaeth PhD AHRC fel rhan o'r project ar y cyd, 'European Travellers to Wales 1750 - 2010' a gyllidir gan yr AHRC ac sy'n cynnwys Prifysgol Bangor, y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd a Phrifysgol Abertawe.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Chwefror 2013

Efrydiaeth PhD AHRC mewn Archaeoleg

Gwahoddir ceisiadau gan Ysgol Graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau Efrydiaeth PhD AHRC mewn Archaeoleg. 

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2012

Efrydiaeth PhD AHRC mewn Astudiaethau Cyfieithu

Mae Ysgol Graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau am Efrydiaeth PhD AHRC mewn Astudiaethau Cyfieithu, yn dechrau 1 Hydref 2012. Mwy o wybodaeth...

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2012

Efrydiaeth PhD arfaethedig ym maes Archaeoleg - Gwahoddiad i Ddatgan Diddordeb

Mae'r Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb mewn efrydiaeth PhD arfaethedig ym maes Archaeoleg.  Rhaid i bawb sy'n datgan diddordeb fod yn rhugl yn y Gymraeg.  Bydd yr efrydiaeth arfaethedig yn rhedeg am dair blynedd a bydd yn cynnwys peth dysgu Archaeoleg trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2013

Efrydiaeth PhD: Cymdeithas Sifil WISERD

Gwahoddir ceisiadau am efrydiaeth PhD lawn-amser, dan nawdd WISERD, o fewn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor, yn dechrau ar 1 Hydref 2015. 

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2015

Efrydiaeth PhD: Cymdeithas Sifil WISERD

Gwahoddir ceisiadau am efrydiaeth PhD lawn-amser, dan nawdd WISERD, o fewn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor, yn dechrau ar 1 Hydref 2015 neu’n fuan ar ôl hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2015

Efrydiaeth PhD lawn-amser: 'Ffurfiau Lleol ar Gymdeithas Sifil yn Trawsnewid'

Gwahoddir ceisiadau am efrydiaeth PhD lawn-amser, dan nawdd WISERD, o fewn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor, yn dechrau ar 1 Hydref 2015. 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ebrill 2015

Efrydiaeth PhD wedi ei chyllido: Gweithrediadau Darbodus, Effeithlon a Chynaliadwy yn y Diwydiant Gofal Iechyd Diagnostig (dyddiad cau 12 Medi 2014)

Gwahoddir ceisiadau am efrydiaeth PhD dair blynedd mewn ymchwil ddiwydiannol. Maes y PhD fydd Rheolaeth Weithredol ac Ymchwil Weithredol mewn amgylchedd cynhyrchu diagnosteg iechyd gofal. Mae'r efrydiaeth wedi'i chyllido gan y Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas a 'Siemens Healthcare & Diagnostics' .

Dyddiad cyhoeddi: 4 Medi 2014

Efrydiaeth PhD wedi'i chyllido'n llawn mewn Moderniaeth Lenyddol / Modernedd: Cymru Seisnigedig

Mae Ysgol Graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau am Efrydiaeth PhD wedi’i chyllido’n llawn ym maes moderniaeth a/neu fodernedd mewn llenyddiaeth. Rhaid i’r astudiaeth arfaethedig, a all fod yn gymharol, gynnwys ffocws sylweddol ar destunau o’r Gymru Seisnigedig. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio dan oruchwyliaeth Dr Andrew Webb, yr Athro Tony Brown a Dr Tomos Owen (y cyfan o Ysgol y Saesneg, Prifysgol Bangor). Dylai pob cais ymwneud â modernedd mewn llenyddiaeth yng nghyswllt Gymru Seisnigedig.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2013

Ehangwch eich sgiliau

Fel y bydd mwy a mwy o bobl yn graddio bob blwyddyn gyda graddau, ydych chi erioed wedi meddwl beth fyddai’n gwneud i’ch cais chi am swydd sefyll allan yng nghanol pentwr o ffurflenni cais?

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ebrill 2011

Ehangwch eich Sgiliau

Fel y bydd mwy a mwy o bobl yn graddio bob blwyddyn gyda graddau, ydych chi erioed wedi meddwl beth fyddai’n gwneud i’ch cais chi am swydd sefyll allan yng nghanol pentwr o ffurflenni cais?

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ebrill 2011

Eich cadw yn y ddolen gyfreithiol: graddedigion yn y gyfraith yn lansio gwefan newyddion

Mae dau gyn-fyfyriwr a raddiodd ym Mhrifysgol Bangor wedi lansio gwefan newyddion cyfreithiol a chymorth i astudio’r gyfraith sydd yn targedu'r genhedlaeth nesaf o gyfreithwyr.

Lansiwyd Legal Loop ar 1 Hydref, ac fe'i disgrifiwyd fel adnodd ar-lein cynhwysfawr sy'n rhoi gwybodaeth am y datblygiadau cyfreithiol diweddaraf yn y DU. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2015

Eidales o’r Wyddgrug yn cipio Medal y Dysgwyr

Francesca Elena Sciarrillo o’r Wyddgrug sydd wedi ennill Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019. Fe’i gwobrwywyd mewn seremoni ar lwyfan prifwyl yr Eisteddfod heddiw (Dydd Mawrth, Mai 28).

Graddiodd Francesca, 23, gydag MA mewn Llenyddiaeth Saesneg yn 2018, ac mae hi nawr yn brentis graddedig mewn Marchnata. Hi yw’r unig berson o’i theulu sy’n siarad Cymraeg, ac Eidaleg yw ei theulu i gyd.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2019

Ei gerddoriaeth yn creu awyrgylch ‘epig’ ar y sgrin

Rhaglen llawn drama a chynnwrf fel yr X Factor oedd yn nychymyg y cyfansoddwr  Owain Llwyd, wrth gyfansoddi cerddoriaeth epig ar gyfer y cyfryngau- ac roedd yn llygaid ei le i wneud hyn, gan fod y rhaglen wedi dewis a defnyddio’i gerddoriaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Tachwedd 2010

Eight bedtime stories to read to children of all ages

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Raluca Radulescu, a Dr Lisa Blower o’r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd.Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2018

Eisiau dysgu mwy am gyfloedd i astudio dramor?

Bydd Andrew Griffith, Swyddog Ryngwladol y Brifysgol, yn cynnal sesiwn wybodaeth cyffredinol am gyfleoedd i astudio dramor ar yr amseroedd canlynol...

Dyddiad cyhoeddi: 12 Hydref 2012

Eisiau Gwybod Mwy am Yrfaoedd Mewn Cyfraith Ryngwladol?

Petai chi’n fyfyrwyr blwyddyn gyntaf neu yn astudio tuag at radd Meistr, nid yw byth rhy gynnar i feddwl am y cam nesaf yn eich gyrfa gyfreithiol. Mis yma, bydd Dr Suzannah Linton, a phenodwyd fel Athro Cyfraith Ryngwladol yn Ysgol y Gyfraith Bangor yn ddiweddar, yn rhoi mewnwelediad i’r fath o yrfaoedd sydd ar gael yn y sectorau Cyfraith Ryngwladol Gyhoeddus a Chyfraith Hawliau Dynol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mai 2011

Eisteddfod brysur arall i Brifysgol Bangor yn Eisteddfod Llanrwst 2019

Mae Prifysgol Bangor yn falch o fod yn cymryd rhan flaenllaw eto eleni yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst.

Yn ogystal â chyfrannu at fwrlwm y Maes, bydd rhaglen lawn o weithgareddau hefyd ar stondin y brifysgol ar y Maes eto eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2019

Eisteddfod Genedlaethol- Gweithgareddau Dydd Mercher: Hanes, Aduniad a Cherddoriaeth

Y Brifysgol Ddoe a Heddiw; Aduniad; Cerddoriaeth: Trydedd Iaith ein Cenedl?

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Eisteddfod Genedlaethol- Gweithgareddau Prifysgol Bangor Dydd Mawrth

Pontio’n datgelu manylion y cynhyrchiad Cymraeg gyntaf i’w lwyfannu yn y ganolfan newydd & Dathlu hyfforddi gweithwyr cymdeithasol drwy’r iaith Gymraeg

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Emojis have hit Hollywood – and thriller or rom-com, they’ll take it by storm

Dyddiad cyhoeddi: 3 Awst 2015

Emoji yn 'iaith newydd sy'n tyfu gyflymaf'

Mae athro ieithyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor wedi ymuno â chwmni TalkTalk i lansio ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus cenedlaethol newydd i wella dealltwriaeth emojis - iaith sy'n seiliedig ar luniau.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2015

EMPYRE: Project Gwaith Ieuenctid yn Ewrop

Mae'r Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas bellach yn un o bartneriaid project Erasmus EMPYRE sydd yn canolbwyntio ar waith ieuenctid yn Ewrop. Mae sefydliadau addysg uwch eraill o bob cwr o'r Undeb Ewropeaidd a sefydliadau elusennol mewn pedair gwlad yn bartneriaid yn y project, sy'n archwilio, yn casglu ac yn datblygu arferion gwaith ieuenctid llwyddiannus sy'n cael eu defnyddio i rymuso pobl ifanc yn Ewrop.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2019

Enillwyr ysgoloriaethau 2015

Scholarship winners have been awarded their prizes at a special presentation evening.

Nine students from the School of Social Sciences were presented with their awards by the Vice-Chancellor of Bangor University, Professor John Hughes, at last week’s ceremony.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2015

Enillydd Gwobr Ymddiriedolaeth Addysgol y CISI 2019

Llongyfarchiadau i Jesper Ipland ar dderbyn Gwobr Ymddiriedolaeth Addysgol y Chartered Institute for Securities & Investment(CISI). 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2019

Ennyn diddordeb mewn Mathemateg

Cafodd athrawon dan hyfforddiant ymweliad arbennig yn gynharach y semester hwn.

Daeth Peter Ransom, athro mathemateg uchel ei barch, i'r Ysgol Addysg i fod yn ddarlithydd gwadd am y dydd wrth i'r garfan Mathemateg TAR baratoi ar gyfer eu hail gyfnod o brofiad ysgol.  

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2015

Entrepreneuriaid Santander Bangor

Bydd Carley Williams, myfyrwraig sy’n astudio Dylunio Cynnyrch, gyda statws Athro cymwysedig yn cynrychioli Prifysgol Bangor yn rownd y DU gwobrau Entrepreneuriaeth Santander, wedi iddi ennill cystadleuaeth yn y Brifysgol. Yn ymuno a hi hefyd fydd Hernan Diazgranados, myfyriwr ôl-radd, yng nghystadleuaeth y DU yn ddiweddarach eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2015

Entrepreneuriaid Santander ym Mangor

Enillwyd cystadleuaeth Gwobrau Entrepreneuriaeth Santander ym Mhrifysgol Bangor gan fyfyriwr isradd o Flaenau Ffestiniog, Catrin Hicks, a thîm o fyfyrwyr ôl-radd. Byddant yn awr yn mynd ymlaen  i gynrychioli’r brifysgol yng nghystadleuaeth y DU yn ddiweddarach eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mawrth 2013

Enwau'n datgelu diwylliant dringo'r 20fed ganrif yng Ngogledd Cymru

Yn ôl ymchwil newydd a gyflwynwyd i gynhadledd ryngwladol y Royal Geographical Society (gydag IBG) yn Llundain gall enw dringfa ddatgelu llawer iawn am yr adeg pryd y cafodd ei dringo gyntaf.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Awst 2014

Enwebiadau Gwobrau Dysgu dan arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Rydym yn falch o gyhoeddi bod saith o staff yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg wedi eu henwebu ar gyfer Gwobrau Dysgu dan arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bangor 2013: pump ohonynt am Athro/ Athrawes y Flwyddyn dau am Oruchwylydd Traethodau Hir/Thesis y Flwyddyn ac un am Aelod o Staff Cymorth y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2013

Enwebiad barddol o bwys i Athro o Brifysgol Bangor

Mae bardd ac ysgolhaig o Brifysgol Bangor wedi ei enwebu ar gyfer un o’r swyddi pwysicaf ac amlycaf ym myd barddoniaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mai 2015

Enwebiad Ffresh i fyfyriwr

Mae “Not” sydd wedi ei gyfarwyddo gan John Evans wedi cael ei enwebu am y Ffilm Ffuglen Orau a’r Ffilm Iaith Gymraeg orau yng Ngwobrau Ffresh 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2013

Enwebu Prifysgol Bangor am dair wobr yn dilyn cydweithio â busnesau

Mae Prifysgol Bangor wedi ei henwebu ar gyfer tair gwobr yng ngwobrau Business and Education Awards y cwmni cyhoeddi Wales Business Insider a gynhelir yng Nghaerdydd ar 3 Tachwedd. Nod y gwobrau hyn yw tynnu sylw at y cydweithio llwyddiannus sy’n digwydd rhwng sefydliadau addysg Cymru ac economi’r wlad.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2016

Enwi darlithydd o Fangor yn un o’r goreuon ym Mhrydain

Llongyfarchiadau i Sarah Nason, Darlithydd yn y Gyfraith, am gyrraedd rownd derfynol yng nghystadleuaeth OUP ar gyfer Athro Cyfraith y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2014

Erin Hughes yn ennill Coron Eisteddfod yr Urdd

Enillydd Coron Eisteddfod Brycheiniog a Maesyfed 2018 yw myfyrwraig Prifysgol Bangor, Erin Hughes o Ben Llŷn. Mae’n ennill am ddarn o ryddiaith ar y thema ‘Terfysg’, i ganmoliaeth uchel gan y beirniaid, Catrin Beard a Lleucu Roberts. Mae Erin, 20, yn byw yng Ngheidio, yn ardal Boduan ger Pwllheli ac yn blentyn canol o bump o blant.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2018

Erthygl ar y rhestr fer cystadleuaeth y Western Mail, ‘The most important object in Welsh History'.

Mae erthygl a ysgrifennwyd gan  Nia Powell, Darlithydd yn Hanes Cymru, wedi cael ei rhoi ar y rhestr fer yng nghystadleuaeth y Western Mail,   ‘The most important object in Welsh History'.3314281

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2013

Esgoblyfr Bangor ar y We: Cam Un wedi’i orffen

The Bangor Pontifical Project, launched exactly one year ago as a partnership between the University and the Cathedral to ensure the long-term preservation of Bangor’s most precious medieval manuscript, has just reached its first significant milestone. Completion of phase one, funded by a Welsh Assembly grant, has enabled conservation and rebinding of the Pontifical and digitization of its 340 pages. The manuscript was photographed by the cutting-edge Digital Image Archive of Medieval Music (DIAMM) last spring, and viewers may now zoom in on the excellent high-quality images via the open access Bangor Pontifical Project website.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Hydref 2010

Estyn allan i leihau hunan-niwed a hunanladdiad

Tra bo llawer o ymchwil wedi cael ei gwneud i hunan-niwed a hunanladdiad ymhlith pobl Ewrop ac America, ac mae dealltwriaeth o'r ffactorau risg, rydym yn gwybod llawer iawn llai am yr ymddygiadau hyn yn ne Asia, lle mae'r cyfraddau'n uchel iawn.

Mae Canolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas Prifysgol Bangor wedi derbyn grant clodwiw o gronfa ymchwil heriau byd-eang Cyngor Ymchwil y Deyrnas Unedig i weithio gyda chydweithwyr yn India a Phacistan i ymdrin â'r materion hyn. Bydd y project yn rhoi'r sgiliau i ymchwilwyr lleol y mae arnynt eu hangen i ddatblygu rhaglenni hir dymor i leihau marwolaeth, anabledd a thrallod.  Mae'r Grant Galluogi yn elfen allweddol yn strategaeth cymorth y DU i dyfu'r sylfaen ymchwil yn y DU a chryfhau gallu dramor. Y nod yw mynd i'r afael â sialensiau ymchwil sy'n ymateb i anghenion a fynegwyd mewn gwledydd sy'n datblygu.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2017

Estyniad i ddyddiad cau Efrydiaethau PhD Menter Gydweithredol Academaidd Cymru i Ymchwil Gofal Cymdeithasol (ASCC)

Rydym yn falch o gyhoeddi bod estyniad wedi ei roi i ddyddiad cau Efrydiaethau PhD Menter Gydweithredol Academaidd Cymru i Ymchwil Gofal Cymdeithasol (ASCC). Rhaid i rai sy’n dymuno gwneud cais ei anfon erbyn y dyddiad cau newydd, sef Dydd Llun, 30 Medi 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2013

Ethol Athro o Fangor yn Gymrawd o’r Academi Brydeinig

Mae hanesydd ac archeolegydd blaenllaw o Brifysgol Bangor wedi ei hethol yn Gymrawd o’r Academi Brydeinig (FBA).

Mae Nancy Edwards, Athro Archaeoleg Ganoloesol yn Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archeoleg y Brifysgol  wedi derbyn y Gymrodoriaeth,  sef yr anrhydedd uchaf y gall ysgolhaig yn y celfyddydau a'r dyniaethau ei gael ym Mhrydain, mewn cydnabyddiaeth o’i chyfraniad nodedig i ymchwil mewn archeoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2016

Ethol Athro yn Gymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Y mae Huw Pryce, Athro Hanes Cymru ym Mhrifysgol Bangor, wedi’i ethol yn Gymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru yn Etholiad Agoriadol y Gymdeithas o gymrodyr newydd yn 2011.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2012

Eurliw ar ei ffordd i wireddu ei breuddwyd

Mae Eurliw Hydref Lloyd Williams, 21, yn graddio o Brifysgol Bangor wythnos yma gyda gradd yn y Gyfraith gyda’r Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

EwrOlwg: Sut mae eraill wedi gweld Cymru

Ydych chi erioed wedi ystyried sut mae eraill yn ein gweld?

Bydd arddangosfa gyhoeddus newydd, sydd yn defnyddio ymchwil o Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern Prifysgol Bangor, yn edrych ar sut mae ymwelwyr o Ewrop - yn cynnwys fforwyr, twristiaid a ffoaduriaid - wedi edrych ar Gymru ers canol y ddeunawfed ganrif.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2016

F1 mewn ysgolion - Rownd Derfynol Ranbarthol 2013

Cynhaliodd Ysgol Addysg Prifysgol Bangor Rownd Derfynol Ranbarthol F1 Gogledd Cymru'n ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2013

F1 mewn ysgolion - Rownd Derfynol Ranbarthol 2015

Yn ddiweddar, bu i’r adran Dylunio Cynnyrch a Thechnoleg yn yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Bangor gynnal rownd Derfynol Ranbarthol F1 Gogledd Cymru. Yn y gystadleuaeth Fformiwla 1 boblogaidd hon daeth naw ysgol uwchradd leol at ei gilydd i gystadlu am leoedd yn Rownd Derfynol Genedlaethol y Deyrnas Unedig a gynhelir ym mis Mawrth. Os byddant yn llwyddiannus, byddant wedyn yn cymryd rhan yn  Rownd Derfynol y Byd F1 mewn Ysgolion 2015 a gynhelir yn Singapore.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2015

Fact Check: Do six million people earn less than the living wage?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Tony Dobbins o’r Ysgol Funses sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2017

'Facts are not truth': Hilary Mantel goes on the record about historical fiction

Dyma erthygl yn Saesneg gan Michael Durrant o’r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2017

Family habit of inheriting volunteer roles could help small charities

Dyma erthygl yn Saesneg gan Stephanie Jones, Myfyrwraig Phd yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn r#mce_temp_url#hannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2018

Fe all llyfr newydd gyfranu at ddiogelu henebion Cymru

Mae Athro ym Mhrifysgol Bangor newydd gyhoeddi'r drydedd gyfrol a'r olaf mewn cyfres o lyfrau sy'n rhoi golwg gwerthfawr i ni ar henebion yr oesoedd canol cynnar yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mehefin 2013

Fears for offender rehabilitation as Britain embraces US-style probation

Dyma erthygl yn Saesneg gan Martina Y. Feilzer oYsgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor a John Deering, Prifysgol De Cymru, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalenThe Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015

Fe fydd Ombwdsman Caffael Canada ymysg y Siaradwyr o 16 o wahanol wledydd sy’n mynychu Cynhadledd Gaffael enfawr Ysgol y Gyfraith.

Rhwng 18-22 Mawrth,  bydd Ysgol y Gyfraith Bangor yn croesawu dros 250 o fusnesau a chyrff cyhoeddus pan fydd nifer o arbenigwyr rhyngwladol ym maes caffael yn ymgynnull yn Sefydliad Astudiaethau Cystadleuaeth a Chaffael Ysgol y Gyfraith Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2013

Ffair Cymru, Ewrop a'r Byd yn cael ei chynnal ym Mangor

Cynhaliwyd ffair Llwybrau at Ieithoedd – Cymru, Ewrop a’r Byd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar. Daeth bron i 150 o ddisgyblion sydd eisoes wedi dechrau, neu ar fin dechrau astudio cyrsiau Bagloriaeth Cymru i ddigwyddiad Cymru, Ewrop a'r Byd. Nod y diwrnod oedd helpu disgyblion i ddarganfod mwy ynghylch gweithio, astudio a theithio yn Ewrop a thu hwnt, a dysgu sut y gall siarad iaith arall eu galluogi i gael y mwyaf o’r profiad.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2013

Ffair Cymru, Ewrop a'r Byd yn cael ei chynnal ym Mangor

Cynhaliwyd ffair Llwybrau at Ieithoedd – Cymru, Ewrop a’r Byd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2012

Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2018

Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd – 12 Hydref

Bydd Ysgol Busnes Bangor yn cynnal ei Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd cyntaf erioed ar Ddydd Mercher, 12 Hydref.

Bydd y digwyddiad yn gyfle rhagorol i gwrdd â chyflogwyr, dysgu mwy am ddewisiadau gwaith ar ôl graddio a chael syniad o'r hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn graddedigion sy'n chwilio am waith.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2016

Ffair y Gyfraith Prifysgol Bangor, 20 Tachwedd 2019

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2019

Ffair y Gyfraith ym Mangor yn amlygu cyfleoedd cyflogaeth i raddedigion

Fel rhan o’i dathliadau deng mlynedd mewn bodolaeth, fe fydd Ysgol y Gyfraith Bangor (Gwynedd) yn cynnal Ffair y Gyfraith ar ddydd Mercher, 19 Tachwedd 2014, rhwng 9.45am tan 3.30pm.  Bwriad y Ffair yw i ddod â myfyrwyr y Gyfraith ym Mangor a chyflogwyr ynghyd mewn amgylchedd fydd yn creu canlyniadau cyd-fanteisiol.

 

 

Mae’r Ffair y Gyfraith yn gyfle i unrhyw un, o fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith, i ddisgyblion ysgolion uwchradd, i rai sy’n cynnig cyfleodd gyrfa, ac unrhyw un arall fyddai â diddordeb mewn gweld pa fath o yrfaoedd yn y Gyfraith sydd ar gael i’r rhai hynny sydd â gradd yn y Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2014

Fffilmiau myfyrwyr yn cael eu henwebu ar gyfer Gwobrau RTS Cymru

Mae ffilmiau gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor wedi’u henwebu ar gyfer Gwobrau’r Gymdeithas Deledu Frenhinol (RTS) yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Chwefror 2020

Ffilm ddogfen un o raddedigion Bangor yn derbyn enwebiad ar gyfer gwobr gan y Royal Television Society

Mae un o raddedigion diweddar rhaglen MA Prifysgol Bangor ym maes cynhyrchu ffilm wedi derbyn enwebiad am ei gwaith gan y Royal Televison Society, a hynny yn dilyn cyfnod ffwythlon yn arddangos ei ffilm mewn gwyliau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae Charlotte Wells, o Fanceinion, wedi derbyn yr enwebiad ar gyfer y wobr uchel ei pharch am ei ffilm ddogfen fer, ‘Cabbie’, sy’n dilyn ei llys-dad wrth iddo yrru ei dacsi un gyda’r nos. Mae’r cynhyrchiad yn rhannu cyswllt pellach â Bangor, a hynny gan mai un arall o raddedigion diweddar y Brifysgol, Chiron Farrimond o’r Ysgol Gerddoriaeth, sydd wedi llunio’r gerddoriaeth sydd i'w chlywed yn y ffilm.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2018

Ffilm Fud yn ennill yn yr Oscars

 Ar ôl trafod yr enwebiadau Oscar am y ffilm The Artist yr wythnos ddiwethaf, yma mae Dr Jonathan Ervine o’r Ysgol Ieithoedd Modern yn rhannu ei farn am lwyddiannau nos Sul.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2012

Ffilm gan fyfyriwr yn cael ei derbyn i Arddangosfa Gelf Weledol 'Lle Celf' yr Eisteddfod

Bydd Jenni Steele o Ddeganwy, sy’n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor, yn cael arddangos ffilm fer yn Y Lle Celf, sef yr Arddangosfa Gelf Weledol uchel ei pharch yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych (6-13 Awst).

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Ffilm gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor wedi ei henwebu am Wobr Teledu Myfyrwyr RTS

Mae ffilm fer a grëwyd gan gyn-fyfyriwr a myfyriwr presennol yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei henwebu am Wobr Teledu Myfyrwyr 2014 y Gymdeithas Deledu Frenhinol yn y categori Drama Ôl-raddedig.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2015

Ffilmiau Myfyriwr yn Helpu Milwyr yn America

Cafodd cyfres o ffilmiau byr am fywyd gwyllt gan fyfyriwr o'r ail  flwyddyn, Osian Williams, eu defnyddio i helpu milwyr mewn ysbyty yn America.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2011

Ffilm MA am awyr-filwr yn ennill gwobr

Mae ffilm gan gyn-fyfyriwr a gafodd radd MA ym Mhrifysgol Bangor wedi ennill y wobr am y ffilm orau mewn gŵyl ffilmiau yng Nghaerdydd.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2014

Ffilm o Brifysgol Bangor ar restr fer Gwobrwyon RTS Television Awards

Pob lwc i Andy Pritchard, sydd wedi graddio o Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau! Heddiw (18.3.16) bydd Andy o’r Groeslon yn cael gwybod os yw ei ffilm sydd ar y rhestr fer Snowdonia: open all yearyn llwyddo yn rownd Cymru RTS Student Television Awards.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2016

Ffiseg Gwantwm a Chwedlau Cymraeg yn Harvard

Yn ddiweddar, rhoddodd Dr Aled Llion Jones o Ysgol y Gymraeg y brif ddarlith yn yr 'Harvard Celtic Colloquium'. Dyma gynhadledd flynyddol fyd-enwog sy'n tynnu ynghyd ysgolheigion Celtaidd ar draws yr Unol Daleithiau ac Ewrop.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2018

FFIT Cymru yn ôl am ail gyfres – a Mared yn arwain y ffordd!

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2019

Fflur yn ennill gradd dosbarth cyntaf a gwobr uchaf y Brifysgol

Fflur Elin o Donyrefail yw enillydd Gwobr Dr John Robert Jones o fewn yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg eleni. Hon yw un o brif wobrau Prifysgol Bangor, sy’n cael ei ddyfarnu i’r graddedigion gorau yn eu maes pwnc.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2015

Ffrydio – yr ateb i'r cwymp yng ngwerthiant cerddoriaeth Gymraeg

Yn ôl ymchwil a wnaed  ar y cyd yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau ac Ysgol Busnes Bangor, ffrydio yw'r ateb os yw cwmnïau recordiau'n mynd i atal a gwrthdroi'r gostyngiad a welir yng ngwerthiant cerddoriaeth Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2014

Fideo feiral gan fyfyrwyr o Fangor

Cael shafio’u pennau ar gyfer achos da oedd y sbardun i ddau fyfyriwr Cerddoriaeth o Brifysgol Bangor greu fideo cerddoriaeth sydd bellach yn feiral ar y rhyngrwyd.

Erbyn hyn, mae fideo ‘The Changing Man’ gan Colonel Dax wedi ei wylio dros 160,000 o weithiau ar YouTube, ac wedi ennyn ymatebion a chefnogaeth gan bobl o bellafoedd Awstralia, America, Sbaen a nifer o wledydd eraill.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Chwefror 2017

First Class achievement for Hannah

Hannah Mundy, 22, from Leek, Staffordshire, is graduating from Bangor University with a first class degree in English Language and Creative Studies this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Five things you need to know about the Radovan Karadžić case

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yvonne McDermott Rees o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2016

Five years on from the Charlie Hebdo attack, ‘Je suis Charlie’ rings hollow

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Jonathan Ervine o’r Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2020

Food banks are becoming institutionalised in the UK

 Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Dave Beck o’r Ysgol Hanes. Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2019

Forget Jon Snow, watch the young women to find out how Game of Thrones ends

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Raluca Radulescu o'r Ysgol  Llenyddiaeth Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

 

This article by Raluca Radulescu, Professor of Medieval Literature and English Literature, Bangor University was originally published on The Conversation. Read the original article

Dyddiad cyhoeddi: 25 Awst 2017

Former Chief Operating Officer of No.10 Downing Street receives Honorary Fellowship from Bangor

Derbyniodd cyn fyfyriwr o Fangor a chyn Brif Swyddog Gweithredol, Rhif 10 Downing Street, Eric Hepburn CBE, Gymrodoriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor ddoe (16/7/13).

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2013

From avatars to apps: why we still love to go down the rabbit hole with Alice

Dyma erthygl yn Saesneg gan Lyle Skains o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2015

From Geoffrey Chaucer to Jeff Sessions, misspeaking is when you lie about lying

Dyma erthygl yn Saesneg gan John Olsson o’r Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2017

From Salad Cream to the Severn bridge, renaming is an emotive issue

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Sarah Louise Wheeler, Darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol (Cyfrwng Cymraeg) yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd.Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2018

Fy Ffrind Dylan Thomas

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth mewn cydweithrediad â Pontio, yn falch o gyflwyno My Friend Dylan Thomas, gŵyl sy’n dathlu ymateb cerddorol i waith un o awduron amlycaf Cymru

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2014

Galar Ffrainc yn adlewyrchu parch at fath arbennig o athletwr/wraig

France is in mourning after 10 people – including three of the country’s most celebrated sporting icons – died in a helicopter crash in Argentina. Swimmer Camille Muffat, boxer Alexis Vastine and yachtswoman Florence Arthaud were participants in a television survival show.

Since their deaths were confirmed, there has been an outpouring of grief in France. Muffat, Vastine and Arthaud all captured the imagination of the French public. Their fame shows that France celebrates its athletes a little differently to some of its neighbours. Where in the UK or Italy footballers rule the roost, in France, it is sometimes a different kind of athlete in the spotlight.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2015

Gall caffael preifat a chyhoeddus da gyfrannu at greu buddion lluosog

Gall polisïau caffael wedi eu hysgrifennu’n ofalus fod yn gymorth i awdurdodau lleol gyflawni amcanion megis sicrhau arbedion a chefnogi busnesau lleol, yn ôl yr Athro Dermot Cahill, Cyfarwyddwr y Sefydliad Astudiaethau Cystadleuaeth a Chaffael a Phennaeth Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2012

Gall symud i ffwrdd oddi wrth gadwyni cyflenwi byd-eang ar ôl Covid roi hwb i economi Gogledd Cymru

Gall ymateb yn erbyn globaleiddio yn sgil argyfwng Covid-19 roi hwb i sector gweithgynhyrchu pwerus Gogledd Cymru gyda ffyniant mewn technolegau blaengar fel argraffu 3D yn rhoi hwb i'r adferiad, yn ôl arbenigwr.

Mae darlithydd economeg ym Mhrifysgol Bangor, Dr Edward Jones, yn rhagweld y bydd mwy o fusnesau a llywodraethau eisiau cael eu cyflenwadau yn agosach at adref wrth iddynt ddod allan o'r misoedd o gyfyngiadau symud digynsail.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2020

Galwad agored am gynigion gan Grwpiau Datblygu Ymchwil

Mae gan Fenter Gydweithredol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Academaidd Cymru Gyfan (ASCC) alwad agored am gynigion gan Grwpiau Datblygu Ymchwil (RDGs). Diben yr RDGs yw cynyddu'r gallu i ymchwilio a chynhyrchu deunyddiau ym maes ymchwilio gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae cronfeydd RDG ar gael yn benodol i alluogi grwpiau i ysgrifennu a chyflwyno cynigion am brojectau ymchwil ar raddfa fawr.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2014

Galwad am Bapurau - Adopting the Cultural Other: Western Participatory Borrowings

Mae gennym ddiddordeb mewn papurau sy'n adrodd am ymchwil neu'n damcaniaethu am ymchwil i ffenomenau o'r fath o feysydd cerddoriaeth, dawns, iaith, crefydd, celf a ffurfiau diwylliannol eraill. Bydd y gynhadledd yn un amlddisgyblaethol a chroesawir cyfraniadau o feysydd ethnogerddoleg, anthropoleg, cymdeithaseg, daearyddiaeth ddiwylliannol a disgyblaethau eraill.
Saesneg fydd iaith y gynhadledd.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2013

GALWAD AM BAPURAU / POSTERI: Cynhadledd Flynyddol WISERD 2020

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2020

GALW AM BAPURAU: PATRYMAU PATRIARCHAIDD? SWYDDOGAETHAU A PHROFIADAU MERCHED AR YSTADAU TIRIOG CYMRU

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2018

Game of Thrones: neither Arya Stark nor Brienne of Tarth are unusual — medieval romance heroines did it all before

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Raluca Radulescu o'r Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth sydd yn cael ei hail-gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2019

Gary Clifford o Ysgol y Gyfraith Bangor wedi ei roi ar y rhestr fer ar gyfer gwobr genedlaethol arweinyddiaeth

Mae Gary Clifford, Rheolwr Sefydliad Cystadleuaeth ac Astudiaethau Caffael, sydd wedi ei leoli yn Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor, wedi cyrraedd y rownd derfynol yn ngwobrau hir-sefydledig, a’r unig gystadleuaeth wedi ei neilltuo ar gyfer arweinyddiaeth.

Rhoddwyd Gary ar y rhestr fer yng nghategori Arweinyddiaeth Cymru am y Dyfodol, am ei rôl arweinyddiaeth uchelgeisiol wrth lywio’r Sefydliad drwy gyfnod o dyfiant cenedlaethol a rhyngwladol, ac mae’n un o bedwar yn y categori yma.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2016

Generation Beth yn datgelu cenhedlaeth sy’n gwerthfawrogi eu pleidlais ac yn teimlo’n Ewropeaidd

Mae S4C yn galw ar Gymry ifanc i rannu eu profiadau fel rhan o broject rhyngweithiol Ewropeaidd. Gwahoddir y darlithydd Dr Cynog Prys a myfyriwr doethuriaeth Shân Pritchard, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, i drafod a dadansoddi canfyddiadau’r project sydd â phartneriaid mewn 12 o wledydd Ewropeaidd.

Mae’r project arloesol hwn, sef ‘Generation Beth’ yn esblygiad o arolwg hynod o lwyddiannus a gynhaliwyd yn Ffrainc yn 2013 a elwir yn ‘Generation Quoi’. Y tro hwn, mae 12 o wledydd, gan gynnwys Cymru wedi ymuno â Ffrainc i greu digwyddiad gwirioneddol Ewropeaidd. Mae'r project yng Nghymru yn cael ei arwain gan S4C a'r cwmni cynhyrchu Cwmni Da.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mai 2016

Golwg newydd ar Gymru yng Nghynhadledd Cymdeithas Astudiaethau Diwylliant a Hanes Cymru Gogledd America

Bydd academyddion a myfyrwyr rhyngwladol sydd yn astudio Hanes Cymru yn cyfarfod ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon (25 - 27 Gorffennaf), wrth i’r Brifysgol groesawu 12fed cynhadledd Cymdeithas Astudiaethau Diwylliant a Hanes Cymru Gogledd America 2018. Cynhelir y gynhadledd hon bob dwy flynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2018

Golygathon cyntaf erioed ar Gerddoriaeth i’w gynnal yn Adran Gerdd Prifysgol Bangor

Fe fydd y ‘Golygathon’ cyntaf o’i fath erioed ym maes Cerddoriaeth yn cael ei gynnal yn Adran Gerdd Prifysgol Bangor ddydd Gwener, 24 Chwefror, 2017.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2017

Golygu cyfrol newydd

Llongyfarchiadau i ddau aelod o staff Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas, Dr Owain Wyn Jones a Dr Rebecca Thomas, ar gyd-olygu’r gyfrol newydd The Chronicles of Medieval Wales and the March[:] New Contexts, Studies and Texts.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Gorffennaf 2020

Gosod plac i goffáu'r bardd, Tony Conran

Coffawyd cyflawniad Tony Conran fel llenor trwy osodiad Plac ym Mhrif Lyfrgell Prifysgol Bangor.  Cynhaliwyd defod fer yn y Llyfrgell yn ddiweddar, pan ddarllenwyd cerddi i ddau gyfaill a chyn-gydweithwyr a oedd yn ei ysbrydoli  –  yr hwyr Athro John Danby a’r hwyr Athro Bedwyr Lewis Jones – gan Dyfan Roberts a John Griffiths, aelodau Corws Cerddi Conran.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2016

Gradd a gwobr i ferch o’r Bala

Ar ôl tair blynedd anhygoel, bydd cyn-fyfyrwraig Ysgol Y Berwyn, Y Bala yn derbyn gradd dosbarth cyntaf yn nathliadau’r seremonïau graddio ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon. Nid yn unig bydd Anna Prysor Jones, 20, Arenig, Y Bala yn graddio gyda BA Cymraeg a Hanes Cymru ond fe fydd hefyd yn derbyn Gwobr Blanche Elwy Hughes gwerth £100.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2015

Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf i Eira

Mae Eira Winrow, 38, sydd yn wreiddiol o Gaergybi, newydd raddio gyda gradd anrhydedd dosbarth gyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Graddau newydd cyffroes

Mae’r Ysgol yn hapus i gyhoeddi bod graddau newydd cyffroes wedi cael eu cymeradwyo i ychwanegu i ein cyrsiau presennol. Rŵan, rydyn ni yn gynnig graddau sydd yn arbenigo mewn Dysgu Saesneg fel Iaith Dramor (TEFL). Mae’r cwrs wedi cael ei gynllunio i roi sylfaen, cefndir damcaniaethol a phrofiad ymarferol ar gyfer dysgu Saesneg i siaradwyr anfrodorol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2015

Gradd ddwbl yn derbyn gwobr bwysig gan y Gymdeithas Cyfreithwyr Ffrengig-Brydeinig

Mae'r Prifysgol Bangor a Université Toulouse-Capitole wedi derbyn Gwobr Robertson-Horsington 2017 gan y Franco-British Lawyers Society (FBLS) am eu rhaglen gradd ddwbl: y Drwydded/Meistr 1 mewn Cyfraith Ryngwladol / LLB Cyfraith Lloegr a Chyfraith Ffrainc.  

Mae'r cwrs arloesol, rhyngwladol hwn sy'n rhoi gradd ddwbl yn y gyfraith yn cael ei gynnig mewn partneriaeth gan Toulouse-Capitole, Ffrainc a Phrifysgol Bangor. Caiff myfyrwyr gyfle i dreulio dwy flynedd yn astudio'r gyfraith yn y ddwy wlad, gan arwain at dderbyn gradd LLB Brydeinig a gradd Meistr I Ffrengig ar ôl pedair blynedd. 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2017

Gradd dosbarth cyntaf i ferch o Lŷn

Ar ôl tair blynedd anhygoel, bydd cyn-fyfyrwraig o Goleg Meirion-Dwyfor yn derbyn gradd dosbarth cyntaf yn nathliadau’r seremonïau graddio ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Graddedigion Bangor yn dathlu cyrraedd rhestr fer Gwobrau BAFTA Cymru

Mae tri o raddedigion cwrs MA Filmmaking Prifysgol Bangor yn dathlu'r mis yma wrth i'r cynhyrchiadau teledu y bu iddynt weithio arnynt gyrraedd rhestr fer BAFTA Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2020

Graddedigion Bangor yn mynd i'r Fringe

Bydd pedwar o raddedigion Prifysgol Bangor yn mynd â sioe sgets wreiddiol i ŵyl gomedi'r "fringe" yng Nghaeredin eleni!

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2013

Graddedigion Dylunio yn arddangos eu gwaith

Arddangoswyd gwaith rhai o ddylunwyr Bangor mewn sioe diwedd blwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mehefin 2013

Graddedigion yn sicrhau cyflogaeth yn ystod perthynas fusnes 20 mlynedd

Mae cwmni biotechnoleg a phrifysgol yn dathlu mwy na dau ddegawd o bartneriaeth a arweiniodd at nifer o gyfleoedd cyflogaeth i raddedigion.

Dechreuodd Bee Robotics a Phrifysgol Bangor weithio gyda'i gilydd gyntaf ym 1998 a bu'r berthynas yn allweddol i'r ddau sefydliad.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Medi 2020

Graddedigion Ysgol Busnes Bangor mewn digwyddiad i arweinwyr busnes yn y Shard

Bu graddedigion Ysgol Busnes Bangor, Agnieszka Kurdzieko ac Elin Jones mewn cinio arbennig i Arweinwyr y Dyfodol ym mis Gorffennaf, a gynhaliwyd gan CPA Awstralia yn y Shard yn Llundain.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2017

Graddedig o Fangor yn cael swydd fel paragyfreithwraig yn Swydd Gaer

Mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn hapus iawn i raddio ar ôl tair blynedd anhygoel yn y Brifysgol. Bydd y cyn-fyfyrwraig Coleg Iâl, Keira Jayne Hand, 21, o Rhosllannerchrugog, Wrecsam, yn graddio gyda gradd LLB dosbarth cyntaf yn y Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2016

Graddio 2012

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2012

Gradd Marchnata yn arwain at Glwb Pêl-droed Manchester United i Luke

Ac yntau wedi graddio mewn Marchnata o Brifysgol Bangor, mae Luke Edwards, sy’n gefnogwr pêl-droed, yn gweithio ar hyn o bryd i Glwb Pêl-droed Manchester United, ac yn mwynhau’r profiad.

Ar ôl ennill gradd ddosbarth Cyntaf mewn Marchnata, roedd Luke, sy’n 27 oed ac yn byw yng Nghaergybi, yn ddigon ffodus i gael swydd farchnata yn union ar ôl graddio. Ar ôl cyfnod, penderfynodd roi ei fryd ar ddilyn ei ddiddordeb ac ymgeisio am waith oedd yn ymwneud â chwaraeon, felly mentrodd gysylltu’n uniongyrchol â’r Clwb. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2015

Gradd meistr KESS a gaiff ei ariannu’n llawn: dyddiad cau 29/01/14

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer gradd Meistr ymchwil wedi ei ariannu’n llawn, wedi ei leoli yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2014

Gradd plismona newydd gan Brifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai yn dechrau yn 2019/20

O fis Medi 2019, bydd Prifysgol Bangor, mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai (GLlM), yn cynnig gradd israddedig mewn Plismona Proffesiynol sydd wedi ei thrwyddedu gan y Coleg Plismona. Bydd hyn yn cyflwyno sgiliau i'r myfyrwyr y byddant eu hangen i weithio fel swyddogion heddlu ac mae'n adeiladu ar y Radd Sylfaen lwyddiannus iawn mewn Plismona a fu’n cael ei chynnig ers rhai blynyddoedd gan GLlM.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2019

Grant Bach wedi’i ddyfarnu gan ESRC

Mae Dr. Simon Cottee wedi ennill grant bach gan ESRC i gynnal project ymchwil ar brofiadau cyn-Fwslemiaid sy’n byw yng ngwledydd Prydain, a’r sialensiau sy’n eu hwynebu.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2011

Grant bwysig yn cael ei rhoi i un o raddedigion PhD diweddar yr Ysgol

Mae Philip Walker Jacobs, a enillodd radd PhD yn ddiweddar o'r Ysgol Athroniaeth a Chrefydd, wedi derbyn gwobr bwysig i gymryd rhan yn Sefydliad Haf y National Endowment for the Humanities. Thema'r Sefydliad Haf eleni yw 'Representation of the "Other": Jews in Medieval England' ac fel cynhelir o 13 Gorffennaf tan Awst 2014 yn yr Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies yn Rhydychen.  Bydd Dr Jacobs yn cyflwyno gwaith ar 'Artistic Depictions of Joseph the Carpenter in Medieval England' sy'n adeiladu ar ei thesis PhD.  Mae Dr Jacobs yn dysgu yn Cape Fear Community College yn Cape Fear, Gogledd Carolina, yr Unol Daleithiau.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2014

Grant Ewropeaidd sylweddol i Ysgol y Gyfraith

Mae'r Athro Dermot Cahill o Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor a Ceri Evans newydd sicrhau grant ymchwil gwerth 4 miliwn ewro (project WIT) ar y cyd gydag Uned Caffael Strategol Prifysgol Dinas Dulyn.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ebrill 2011

Grant gan yr AHRC i aelod o’r Staff

Mae Dr. June Luchjenbroers wedi ennill Grant Doethurol Cydweithredol o fri gan yr AHRC.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2011

Grant hael i adfer pianos

Derbyniodd yr Ysgol Cerddoriaeth grant hael o £26,000 gan Bangor Alumni / Grŵp Rhoddion Prifysgol Bangor tuag at adfer pianos. 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ebrill 2013

Grantiau Hyfforddiant Athrawon o hyd at £15,000 ar gael i fyfyrwyr Tystystrif Addysg i Raddedigon (TAR) Uwchradd

Gall graddedigion sy’n cofrestru ar y rhaglen Tystysgrif Addysg i Raddedigion (Addysg Uwchradd) bod yn gymwys am grant hyfforddiant o hyd at £15,000.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2013

Grant i gyllido ymchwil i fanciau’n cau yng Nghymru

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae banciau wedi cau dros 600 o ganghennau yn y Deyrnas Unedig. Ond sut mae'r nifer yng Nghymru'n cymharu â hyn?

Dyna'r cwestiwn y bydd Dr Edward Jones o Ysgol Busnes Bangor yn ceisio ei ateb, diolch i grant ymchwil a gafwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Awst 2016

Grant nodedig ar gyfer ymchwil i Hanes Ewrop i hanesydd o Fangor

Yn ddiweddar, bu i’r Dr Katharine Olson, darlithydd mewn hanes canoloesol a modern cynnar ym Mangor, dderbyn Grant nodedig Bernadotte E. Schmitt am Ymchwil i Hanes Ewrop gan yr ‘American Historical Association’.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2012

Grant o Bwys gan AHRC wedi’i ddyfarnu i PRoMS – ‘Cynhyrchu a Darllen Ffynonellau Cerddoriaeth / The Production and Reading of Music Sources, 1480-1530’

Bydd llawysgrifau cerddoriaeth ac argraffiadau o ‘Oes Aur’ polyffoni yn dod o dan y chwyddwydr mewn project ymchwil tair-blynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2012

Gruffudd yn ennill Cadair arall

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor i’w longyfarch ar ennill Cadair Eisteddfod yr Urdd 2014 ym Meirionnydd.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2014

Grŵp Amgylchedd Hanesyddol

Mae’r Grwp Amgylchedd Hanesyddol (GAH) yn gorff sydd yn cynghori’r Cynulliad ar amgylchedd hanesyddol Cymru, ac yn Nhachwedd 2013 cyfarfu ym Mhrifysgol Bangor.  Mae nifer o aelodau staff o’r Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg yn cyfrannu at y GAH, o dan arweiniad yr Athro Ray Karl. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2013

Grŵp Ymchwil y Croniclau Cymreig - lansio gwefan

Dyddiad cyhoeddi: 28 Hydref 2015

Grym llesol y gân yn gyrru llwyddiannau Alistair

I Alistair O’Mahoney, 21 oed ac o Gastell Nedd, roedd dewis astudio Cerddoriaeth yn y brifysgol yn gam cwbl naturiol iddo. Yn perthyn i deulu cerddorol, bu’n derbyn gwersi piano o oed cynnar a bu hefyd yn aelod o fand pres ei sir, gan chwarae ger un o gofgolofnau mwyaf y Rhyfel Byd Cyntaf, y Menin Gate, ar safle brwydro Ypres yn ystod un taith dramor â’r band.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2019

Gwahodd academydd o Fangor i lansio cyfres seminar newydd ar y Gymdeithas Ddi-Arian

Gwahoddwyd yr Athro Bernardo Bátiz-Lazo o Ysgol Busnes Bangor i lansio cyfres newydd o seminarau ar bwnc ‘Entrepreneurial Opportunities and the Cashless Society’, fel rhan o’r Glasgow Business History Seminar Series, sef fenter ar y cyd rhwng haneswyr busnes wedi'u lleoli yn Ysgol Busnes Strathclyde a Phrifysgol Glasgow.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Chwefror 2013

Gwahoddiad: Agor Canolfan Stephen Colclough ar Hanes a Diwylliant y Llyfr

Dyddiad cyhoeddi: 30 Tachwedd 2016

Gwahoddiad i gyfarfod ymgynghori ar Gyfraith Ewyllysiau

Dyddiad cyhoeddi: 18 Medi 2017

Gwahoddir ceisiadau am gymrodoriaethau PhD mewn Gofal Cymdeithasol

Mae'n bleser gan ASCCA (Menter Gydweithredol Academaidd Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol) gyhoeddi y bydd cyllid ar gael i nifer o gymrodoriaethau PhD ym maes gofal cymdeithasol o ddechrau 2014 ymlaen. Gwahoddir ceisiadau gan ymarferwyr, rheolwyr ac addysgwyr cymwys ym maes gofal cymdeithasol am hyd at 9 cymrodoriaeth a gyllidir gan ASCCA.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Awst 2013

Gwahoddwyd athro o Fangor i rannu arbenigedd mewn cynhadledd taliadau symudol yn yr Unol Daleithiau

Darlithydd o Ysgol Busnes Bangor oedd yr unig academydd o unrhyw brifysgol yn Ewrop i fynd i gynhadledd ar ddyfodol taliadau adwerthu a gynhaliwyd yn yr Unol Daleithiau yn ddiweddar. 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2013

Gwaith myfyriwr Bangor i ymddangos yng Ngwyl BEAM

Mae gŵyl sy’n hyrwyddo technoleg greadigol o fewn Cerddoriaeth yn cynnwys arddangosfa o waith cyn fyfyriwr Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2011

Gwaith ymchwil o'r Brifysgol yn cael ei arddangos mewn digwyddiad i ddathlu'r gwyddorau cymdeithasol mewn cymdeithas

Mae esiamlpau o waith ymchwil o Brifysgol Bangor yn cael eu hamlygu mewn cyhoeddiad newydd sy’n dathlu ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru.  Cyhoeddir 'Dadlau o Blaid y Gwyddorau Cymdeithasol Rhif 10:  Cymru' gan Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol a'i Hymgyrch dros Wyddor Gymdeithasol.

Mae'r cyhoeddiad yn cynnwys 14 o astudiaethau achos o ymchwil a wnaed gan sefydliadau yng Nghymru sydd wedi dylanwadu ar lywodraethau gwladol a rhyngwladol, yn ogystal â thynnu sylw at fanteision gwaith ymchwil i'r gwyddorau cymdeithasol ar gyfer polisi cyhoeddus.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2015

Gwaith ymchwilwyr Bangor yn dylanwadu ar adroddiad Tŷ’r Arglwyddi ar ddiffygion democratiaeth ddigidol

Mae cyngor dau ymchwilydd o Brifysgol Bangor wedi dylanwadu ar argymhellion adroddiad i ddemocratiaeth a thechnolegau digidol gan un o bwyllgorau Tŷ’r Arglwyddi.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2020

Gwasanaeth Diwrnod Cofio'r Holocost i'w gynnal ym Mhrifysgol Bangor

Cynhelir gwasanaeth i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost 2019 yn Neuadd Prichard-Jones, Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Bangor rhwng 10.30 ac 11.30 o'r gloch y bore, ddydd Llun 28 Ionawr.

Thema gwasanaeth eleni yw 'Torn from Home' a bydd yn cynnwys cerddoriaeth a darlleniadau gan ysgolion lleol, aelodau o'r gymuned leol a'r cyngor lleol, Undeb y Myfyrwyr, y Tîm Caplaniaeth, a staff y brifysgol.

Cynhelir y gwasanaeth, sydd am ddim ac yn agored i'r cyhoedd, yn Neuadd Prichard-Jones ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau a bydd lluniaeth ysgafn ar gael wedi'r gwasanaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2019

Gwefan newydd yn agor y drws i lenyddiaeth Gymraeg i bobl ifanc yn ystod y cyfyngiadau symud

Mae myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Bangor wedi lansio gwefan newydd i agor y drws i lenyddiaeth Gymraeg i bobl ifanc yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2020

Gweithdai ar Adeiladu Cymuned wedi'u cynnal ym Mangor

Cynhaliwyd dau weithdy llwyddiannus ar Adeiladu Cymuned ym Mhrifysgol Bangor yn ystod May 2013, a threfnwyd y ddau ar y cyd gan Dr Peter Shapely, Pennaeth yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg, a Dr Dinah Evans, Darlithydd mewn Hanes Modern.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2013

Gweithdy Cwblhau llwyddiannus arall i fyfyrwyr PhD Bangor

Yn dilyn llwyddiant y Gweithdy Cwblhau PhD cyntaf ym Medi 2011, cynhaliodd Ysgol y Gyfraith Bangor yr ail Weithdy Cwblhau i fyfyrwyr PhD ddydd Gwener, 23 Mawrth 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2012

Gweithdy Drama i fagu hyder a medrau cyflwyno mewn Llys

Cafodd israddedigion Blwyddyn 1 mewn Medrau Cyfreithiol ddarlith ychydig yn wahanol i’r arfer, wrth i Gwmni Theatr ‘Just Some’ ymweld ag Ysgol y Gyfraith, Bangor, er mwyn cyflwyno rhai gweithdai arbenigol mewn magu hyder a medrau cyflwyno.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2013

Gweithdy Stiward Tir

Dyddiad cyhoeddi: 2 Tachwedd 2015

Gweithgareddau Eisteddfod Dydd Gwener - Diwrnod o Farddoniaeth, Cerddoriaeth a Ffilm

Diwrnod o Farddoniaeth, Cerddoriaeth a Ffilm

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Gweithgareddau Eisteddfod Dydd Iau - Ychwaneg o gerddoriaeth ar Stondin Prifysgol Bangor ar Faes yr Eisteddfod

Ysgol Cerddoriaeth  Prifysgol Bangor sy’n trefnu’r arlwy ar gyfer dydd Iau pob blwyddyn ar ‘stondin’ Prifysgol Bangor ar faes yr Eisteddfod.  Eleni eto mae diwrnod llawn o weithgareddau at ddant pawb.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Gweithiwr siop yn ennill gwobr a Gradd Cyntaf

Mae myfyriwr ôl-raddedig hŷn, a adawodd yr ysgol yn 15 oed, yn graddio o Brifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Gwella gallu gofodol er mwyn helpu i gau'r bwlch rhwng y rhywiau mewn pynciau STEM

Bydd Prifysgol Bangor yn cyfrannu arbenigedd at broject Ewropeaidd newydd i wella galluoedd gofodol plant, gyda'r nod o helpu i gau'r bwlch rhwng y rhywiau ym maes gwyddoniaeth, peirianneg technoleg a mathemateg (STEM).

Mae disgyblion â lefelau uchel o allu gofodol yn llawer mwy tebygol o lwyddo mewn pynciau STEM, o fwynhau eu gwneud ac o'u dewis i'w hastudio ymhellach ac fel gyrfa o gymharu â disgyblion â gallu gofodol isel.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mehefin 2020

Gwell sgôr i’r Ysgol Busnes o ran cynnyrch ei hymchwil

Mae Pennaeth Ysgol Busnes Bangor wedi croesawu canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2014

Gwenan Gibbard i Hela'r Hen Ganeuon

Gwenan Gibbard yw enillydd Ysgoloriaeth Ddoethurol i astudio cyfraniad Dr. Meredydd Evans a Phyllis Kinney i faes cerddoriaeth werin yng Nghymru.

Mae Gwenan Gibbard, sydd yn hanu o Bwllheli yn adnabyddus ym maes cerddoriaeth werin Cymru fel telynores a chantores, yn berfformwraig, cyfansoddwraig, ac fel beirniad a chyfeilydd ar lefel genedlaethol. Mae hi wedi teithio yn helaeth yn perfformio yn unigol ac fel rhan o brosiectau cerddorol ac wedi cyhoeddi tri albwm unigol gyda chwmni Sain : Y Gwenith Gwynnaf (2006), Sidan Glas (2010), Cerdd Dannau (2013) ac un EP: Y Gorwel Porffor (2015). Mae’n ffigwr amlwg yng Nghymdeithas Alawon Gwerin Cymru, a Chymdeithas Cerdd Dant Cymru, ac yn arweinydd a hyfforddwraig Côr yr Heli sy’n arbenigo ar gerdd dant a chanu gwerin.

Cynllun ar y cyd rhwng Yr Archif Gerddorol Gymreig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru (Aberystwyth), Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau, Prifysgol Bangor a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw hwn. Nod a bwriad yr Ysgoloriaeth PhD (a noddir gan Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Llyfrgell Genedlaethol Cymru) fydd canolbwyntio ar agweddau penodol o fyd casglu alawon gwerin yn ail hanner yr 20fed a’r 21ain ganrif yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Awst 2019

Gwersi mewn dwyieithrwydd: be all Corsica dysgu o Gymru?

Mae myfyriwr o Corsica yn ymweld ag Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ar interniaeth i ddysgu am ddwyieithrwydd yng Nghymru. Bydd Petru Filippi, sy’n fyfyriwr Meistr ym Mhrifysgol Corsica, yn treulio 4 mis ym Mangor o dan oruchwyliaeth Dr Cynog Prys, Darlithydd mewn Cymdeithaseg ac arbenigwr mewn cynllunio ieithyddol yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2016

Gwerthiant a defnydd o Brydlesau yng Nghymru

Er mwyn cefnogi polisïau Llywodraeth Cymru ar brydles yng Nghymru, mae ymchwilwyr yn chwilio am bobl sydd â phrydles preswyl hir, fel rhan o'u perchentyaeth neu forgais, i gwblhau holiadur ar-lein ynglŷn â’u profiadau a'u dealltwriaeth o brydlesi.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Tachwedd 2019

Gwneud ei farc ar restr fer y British Education Awards

Mae Mark Barrow, a raddiodd o Brifysgol Bangor yn gynharach eleni, wedi ei enwebu ar gyfer Gwobr y British Education Award (BEA). Mae’r Gwobrau hyn yn hybu arbenigedd o fewn y gyfundrefn addysg ym Mhrydain ac yn dathlu unigolion sydd wedi rhagori o fewn y system addysg yn y DU.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2018

Gwobr a gradd i wirfoddolwr

Mae myfyriwr a fu’n gwirfoddoli drwy gydol ei gyfnod yn y brifysgol, yn graddio o Brifysgol Bangor yr wythnos yma.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Gwobr am y thesis PhD gorau mewn Astudiaethau Celtaidd

Mae Dr Greta Anthoons, a enillodd ei doethuriaeth mewn Archaeoleg ym Mhrifysgol Bangor, wedi ennill grobr Johann-Kaspar-Zeuss am y thesis PhD gorau mewn Astudiaethau Celtaidd gan y SCE (Societas Celtologica Europaea). 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2012

Gwobrau addysgu i ddau o athrawon yn yr Ysgol

Y mae’r Ysgol Athroniaeth a Chrefydd yn dathlu llwyddiant dau o ei athrawon sydd wedi ennill gwobrau dysgu dan arweiniad myfyrwyr i gydnabod eu haddysgu rhagorol a chymorth bugeiliol.  

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2017

Gwobrau Caffael Cenedlaethol 2016: Cyngor Gwynedd yn ennill gwobr am Fuddion Cymunedol

Yn ystod y Gwobrau Caffael Cenedlaethol Cymru 2016 a chafwyd eu cynnal gan Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor a’i Sefydliad Cystadleuaeth ac Astudiaethau Caffael yn ddiweddar, fe enillodd Cyngor Gwynedd y Wobr Genedlaethol am Fuddion Cymunedol.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mehefin 2016

Gwobrau Caffael Cenedlaethol 2016: Cyngor Rhondda Cynon Taf yn ennill gwobr am gaffael electroneg

Yng Ngwobrau Caffael Cenedlaethol 2016, a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar gan Sefydliad Astudiaethau Cystadleuaeth a Chaffael Ysgol y Gyfraith Bangor, fe dderbyniodd RCT Homes y wobr am Gaffael Electroneg.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2016

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2015

Cynhaliwyd y seremoni flynyddol yn dyfarnu Gwobrau Addysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr ynghyd â gwobrwyo Cynrychiolwyr Cwrs am y bedwaredd tro yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2015

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2018

Cynhaliwyd y seithfed seremoni Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr blynyddol yn ddiweddar. Roedd y noson i ddathlu’r safon uchel o addysgu a chymorth a geir ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2018

Gwobrau lu yng Ngwobrau Llyfr y Flwyddyn

O'r tri o Brifysgol Bangor ar restr fer categorïau Saesneg a Chymraeg Gwobrau Llyfr y Flwyddyn Llenyddiaeth Cymru, llwyddodd dau i ennill gwobrau, ac Ifan Morgan Jones yn llwyddo i gipio Prif Wobr Llyfr y Flwyddyn a Gwobr Barn y Bobl trwy bleidlais ar Golwg 360.

Cyhoeddwyd amser cinio ddydd Gwener 31 Gorffennaf fod Babel, nofel Ifan Morgan Jones, darlithydd newyddiaduraeth, wedi ennill categori nofel Gymraeg Llyfr y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2020

Gwobrau Rhagoriaeth Ymchwil Prifysgol Bangor 2016

Mae Prifysgol Bangor am ddathlu rhagoriaeth yr ymchwil a gynhyrchir gan y Brifysgol mewn noson Wobrwyo newydd i’w chynnal yn y Brifysgol fis Rhagfyr, a newydd gyhoeddi’r rhestr fer ar gyfer y Gwobrau.

Bydd y Gwobrau newydd yn rhoi sylw haeddiannol i ymchwilwyr unigol a thimau ymchwil neilltuol y Brifysgol.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn ystod Noson Wobrwyo sydd i’w chynnal yn Pontio, nos Lun Rhagfyr 5 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Hydref 2016

Gwobr bwysig i ysgolhaig o Fangor

Mae’r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg yn falch iawn o gyhoeddi bod yr Athro Emeritws Tom Corns wedi derbyn Cymrodoriaeth yr Academi Brydeinig (FBA).  

Bob blwyddyn mae'r Academi Brydeinig yn ethol yn Gymrodyr hyd at 42 o ysgolheigion nodedig o'r DU sydd ennill amlygrwydd yn unrhyw gangen o'r dyniaethau a gwyddorau cymdeithas.  Yng ngeiriau'r Academi Brydeinig, mae cymrodyr yn ysgolheigion sydd 'wedi rhagori yn unrhyw un o'r canghennau astudio y mae'r Academi yn eu hyrwyddo.'  Y teitl hwn yw'r anrhydedd uchaf y gall ysgolhaig yn y celfyddydau a'r dyniaethau ei gael ym Mhrydain. 

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2015

Gwobr Fulbright yn gwireddu ymchwil Telyn Deires

Mae myfyrwraig o’r Unol Daleithiau newydd gychwyn ar radd ymchwil ym Mhrifysgol Bangor wedi iddi dderbyn Gwobr Fulbright uchel ei bri.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2018

Gwobr Goffa Duncan Tanner 2013

Graddiodd Martin Andrew Hanks 50, o Benmaenmawr, gydag MA mewn Hanes, gan dderbyn hefyd Wobr Duncan Tanner am y Traethawd Hir Gorau ar gyfer MA, yn dwyn y teitl ‘Can I Help You? The Early Life of Douglas Houghton’. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2013

Gwobr Llyfrau i Athro Nancy Edwards

Mae Athro Archeoleg Oesoedd Canol, wedi ennill Gwobr G. T. Clarke gan Gymdeithas Hynafiaethau Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2012

Gwobr Llyfr y Flwyddyn i ddarlithydd o Fangor

Mae Ifan Morgan Jones wedi ennill Gwobr Ffuglen Llyfr y Flwyddyn 2020 am ei nofel Babel.

Mae Ifan Morgan Jones yn ddarlithydd mewn newyddiaduraeth yn yr Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau. Mae wedi ysgrifennu pedair nofel, ac fe enillodd y gyntaf ohonynt, Igam Ogam, wobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2008. Cwblhaodd ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Bangor yn 2018 ar bwnc y wasg Gymraeg yn y 19eg ganrif a’r ymchwil hwnnw oedd sail ei nofel Babel.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Gorffennaf 2020

Gwobr nodedig yr Academi Brydeinig i ddarlithydd Bangor

Mae'r darlithydd o Brifysgol Bangor, Dr Helena Miguélez-Carballeira, o'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern, wedi derbyn bron i £90,000 i gynnal project a fyddai'n cyflwyno achos dros astudio diwylliant a gwleidyddiaeth gyfoes Sbaen o safbwynt ôl-wladychol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Gwobr Rhagoriaeth Gwyn Thomas ymysg acolâdau Osian

Osian Wyn Owen oedd enillydd Gwobr Ragoriaeth Gwyn Thomas, gwobr newydd sbon danlli a gyflwynwyd am y tro cyntaf eleni i gydnabod cyflawniad academaidd arbennig a/neu gyfraniad allgyrsiol neilltuol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2018

Gwobr Rhydychen i Athro o Fangor

Mae Tony Bushell, Athro Almaeneg yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ym Mangor, wedi ennill ysgoloriaeth o fri ar gyfer ymwelydd, gan Goleg Sant Ioan, Rhydychen, i gwblhau astudiaeth yn ymwneud â rhethreg hunaniaeth Awstriaidd. 

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ebrill 2012

Gwobr Ryngwladol i Athro

Mae Stefan Machura, Athro mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol, wedi derbyn Gwobr Ryngwladol Anrhydeddus 2020 Cymdeithasfa Cyfraith a Chymdeithas (LSA) “i gydnabod ei gyfraniadau arwyddocaol i helaethiad gwybodaeth ym maes cyfraith a chymdeithas.” Mae’r LSA wedi’i lleoli yn yr UD ond mae ganddi aelodau ar draws y byd, a hi yw’r gymdeithasfa ysgolheigaidd fwyaf blaengar yn ei maes.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Gorffennaf 2020

Gwobr Syr Geraint Evans yn cydnabod cyfraniad darlithydd a chyfansoddwr

Cyflwynwyd Gwobr Syr Geraint Evans 2013 Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru i Dr Guto Pryderi Puw, o Brifysgol Bangor, i gydnabod ei gyfraniad i gerddoriaeth yng Nghymru, fel cyfansoddwr, darlithydd a Chyfarwyddwr Artistig Gŵyl Gerdd Newydd Bangor yn ddiweddar (30 Tachwedd 2014) yng Nghlwb Caerdydd a’r Sir.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2014

Gwobrwyo Cynrychiolydd Cwrs y Flwyddyn

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi ennill gwobr am ei ymroddiad i gynrychioli ei gyd-fyfyrwyr yn ddiweddar

Enillodd David Loveday, 34, o Rotherhithe, Llundain y teitl "Cynrychiolydd Cwrs" blwyddyn 1 neu 2 Ede & Ravenscroft ynghyd â gwobr ariannol gwerth £1,000. Mae David yn gyn-fyfyriwr Coleg St Dunstans, Llundain, ac ar hyn o bryd mae yn ei drydedd flwyddyn ar y cwrs gradd Polisi Cymdeithasol a Throseddeg gyda Chyfiawnder Troseddol.
 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2014

Gwobrwyo datblygu Economi Werdd

Mae pedwar cwmni lleol sydd wedi bod yn canolbwyntio ar gynaladwyedd eu busnesau wedi ennill gwobrwyon gan Brifysgol Bangor.

Dewiswyd y pedwar cwmni buddugol o blith dros 300 o fusnesau, asiantaethau a mentrau cymdeithasol yng Nghymru  a fu’n cymryd rhan mewn project i ddatblygu economi werdd gynaliadwy yng Nghymru ac Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2014

Gwobrwyo rhagoriaeth academaidd

Hoffem longyfarch dau fyfyriwr sydd yn eu hail flwyddyn ar dderbyn gwobrau'n ddiweddar am safon eithriadol eu gwaith yn ystod blwyddyn gyntaf eu gradd.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Tachwedd 2017

Gwobr ym maes hanes morwrol i fyfyriwr o Fangor

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2015

Gwrthryfel Glyndŵr ar Radio 4

Bydd yr Athro Huw Pryce ymysg gwesteion rhaglen In Our Time, Radio 4 (31 Ionawr 2019 am 21:00), yn trafod hynt a helynt Owain Glyndŵr, y gŵr a fu’n ddylanwadol yn cynnau gwrthryfel yn erbyn Lloegr (1400-1412), a oresgynnodd amryw rannau o Gymru o a gafodd ei drechu gan Harri V. Cofiwch wrando!

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2019

Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru

Mae Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru'n dychwelyd am y pedwerydd tro yn 2015, gyda chyfres o ddarlleniadau a pherfformiadau yn Aberystwyth a Bangor Hydref 7-10.  Cynhelir digwyddiadau yn y ddwy brifysgol ac mewn mannau lleol.   Bydd beirdd rhyngwladol yn darllen eu gwaith wrth ochr llenorion o Gymru, gyda chyfieithiadau i’r Saesneg a’r Gymraeg.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2015

Gwyl Ffilm Myfyrwyr Prydain

Mae project ar y cyd rhwng israddedigion ac ol-raddedigion yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau wedi ei ddewis ar gyfer yr Ŵyl Ffilm Myfyrwyr Prydain ac yn cael ei darlledu yn Llundain, Bryste, Newcastle a Lerpwl yn ystod mis Ebrill. Llongyfarchiadau i'r tîm cynhyrchu ar y ffilm "31st May"

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2012

Gŵyl Gwyddorau Cymdeithas yr ESRC

Mae Gŵyl Gwyddorau Cymdeithas yr ESRC yn ôl ym Mangor am ei hail flwyddyn. Mae’r wythnos o ddathlu gwyddoniaeth gymdeithasol yn digwydd yn flynyddol ar draws y DU. Yn dilyn nifer o ddigwyddiadau llwyddiannus y llynedd, mae Prifysgol Bangor eto eleni yn cynnal dau ddigwyddiad  er mwyn ymuno â’r dathliadau.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Hydref 2017

Gŵyl Hanes yn dod i Fangor

Bydd yr haneswyr blaenllaw David Starkey, Lucy Worsley, David Olusoga a Trevor Fishlock a welir yn rheolaidd ar y teledu yn ymuno ag arbenigwyr o Brifysgol Bangor ac o ledled y DU i gymryd rhan yn yr Ŵyl Hanes gyntaf a gynhelir ym Mangor ar 25 a 26  Hydref 2019.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2019

Gŵyl INTER/actions ar gyfer Cerddoriaeth Electronig Ryngweithiol yn ennill grant o fri, ‘Beyond Borders’, gan Sefydliad Cerddoriaeth y Gymdeithas Hawliau Perfformio

Mae Gŵyl INTER/actions, wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Bangor, wedi cael ei dewis ar gyfer cynllun ‘Beyond Borders’ y Gymdeithas Hawliau Perfformio.  Mae'r ŵyl wedi derbyn £12,000 o grant i gomisiynu darn newydd ar raddfa fawr gan y cyfansoddwr o fri o Ogledd Iwerddon, Ed Bennett, i’w berfformio gan Dr Xenia Pestova o’r Ysgol Cerddoriaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2014

Gŵyl INTER/actions yr Ysgol Cerddoriaeth yn ennill grant sylweddol gan sefydliad New Music Biennial y PRS

Dewiswyd yr INTER/actions Festival of Interactive Electronic Music gan y Sefydliad PRS New Music Biennial i gomisiynu gwaith newydd gan Arlene Sierra. Dyfarnwyd £20,000 i’r Ŵyl.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2013

Gwyliwch ein Fideos!

Am flas o'r gwasanaethau sydd ar gael, gwyliwch ein fideos yma.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Awst 2011

Gŵyl R.S. Thomas, Aberdaron a Bangor

Mae gŵyl flynyddol sydd yn dathlu gwaith y bardd, R.S. Thomas a’i wraig, yr artist Mildred ‘Elsi’ Eldridge, i’w chynnal yn ei blwyf olaf, Aberdaron, ym mhen-draw penrhyn Llŷn, ar Fehefin 29 - 1 Gorffennaf.

Mae’r Athro Tony Brown, cyd-gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil R.S. Thomas Prifysgol Bangor wedi bod yn ymwneud â’r ŵyl ers sawl blwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2018

Gŵyl yn arddangos ffilmiau byrion newydd

Bydd gŵyl ffilmiau mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor yn cynnal prynhawn yn arddangos ffilmiau byrion Ewropeaidd newydd gan wneuthurwyr ffilmiau ifanc.

Bydd y dangosiadau gan Ŵyl Ffilm Wicked Wales a British Film Institute Future Shorts yn cael eu cynnal ym Mhontio ddydd Mercher nesaf 23ain, 1 pm-5pm.

Bydd y dangosiadau yn cynnwys ffilmiau byrion rhyngwladol gan gynnwys rhaglenni dogfen, ffuglen ac animeiddio. Mae'r digwyddiad yn agored i fyfyrwyr a'r cyhoedd ac mae tocynnau am ddim ar gael yma.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2019

Gyrfa academaidd yn denu Emma

Mae myfyriwr lleol ar ei ffordd i ddilyn gyrfa academaidd ar ôl derbyn ei gradd ôl-radd yn seremoni raddio’r gaeaf ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Graddiodd Emma Sarah Hughes, sy’n 22 oed o Fangor ac yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Tryfan, gyda MRes mewn Rheoli a Chyfrifeg yn Ysgol Busnes Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2015

Haf o berfformiadau byd-eang

Bydd darlithydd o Brifysgol Bangor wrthi’n brysur yn perfformio ym mhedwar ban byd yr haf hwn. Bydd Dr Ed Wright, sy’n dysgu cyfansoddi a thechnoleg cerddoriaeth yn yr Ysgol Cerddoriaeth, yn perfformio ei gyfansoddiadau electroacwstig ei hun mewn amryw o leoliadau.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2012

Hanesion Cudd

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn hanes lleol archebu lle mewn ysgol undydd Hanesion Cudd ym Mhrifysgol Bangor ddydd Sadwrn, 4 Tachwedd. 

Bydd y digwyddiad yn gyfle i glywed am hanes, archaeoleg a phensaernïaeth Prifysgol Bangor.   

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2017

Hanesydd o Fangor yn trafod Tony Benn

Mae Dr Andrew Edwards, Deon Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau ac Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Modern ym Mangor, wedi cyhoeddi darn ar gyfer cylchgrawn BBC History ar ddylanwad y gwleidydd Llafur adain-chwith, Tony Benn, a fu farw ar Fawrth 14eg eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2014

Hanner canrif ers Sgt Pepper ac ymweliad y Beatles â Bangor

Mae’n hanner canrif ers i Sgt Pepper ddysgu ei fand i chwarae, gyda rhyddhad albwm, Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band; sydd yn aml wedi ei ddisgrifio fel yr ‘albwm cysyniadol’ o bwys cyntaf, ac a ystyrir yn gyffredinol fel un a dorrodd gŵys newydd. Gellir dadlau iddo hefyd cael ei ystyried yn un o’r ‘adegau’ yna a newidiodd ffurf newydd ar gelfyddyd (ac efallai a esgorodd ar hynny).  

Mae hefyd yn hanner canrif (25-27 Awst 1967) ers i’r Beatles ymweld â Bangor, ymweliad a brofodd i fod yn drobwynt yn hanes y grŵp.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2017

Happy 100th birthday, Mr President: how JFK's image and legacy have endured

Dyma erthygl yn Saesneg gan Gregory Frame o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2017

Hatric i Fangor yn yr Eisteddfod Ryng-golegol 2018

Yn dilyn penwythnos o gystadlu, Prifysgol Bangor ddaeth i'r brig yn Eisteddfod Ryng-golegol 2018, camp am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mawrth 2018

Hear this: it's no longer enough to just look at paintings

Dyma erthygl yn Saesneg gan Andrew Lewis, Athro Cerddoriaeth yn yr Ysgol Cerddoriaeth sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2015

Hen Blant Bach ar restr fer gwobrau rhyngwladol Ffilm a Theledu

Mae rhaglen y bu cyfraniad y Brifysgol yn rhan annatod ohoni wedi derbyn clod rhyngwladol wrth gyrraedd rownd derfynol Gŵyl Gwobrau Teledu a Ffilm Ryngwladol Efrog Newydd 2018.

Mae Hen Blant Bach, sy’n gynhyrchiad gan gwmni Darlun, wedi’i henwebu yng nghategori Portreadau Cymunedol. Roedd y gyfres yn fformat ffeithiol newydd gan S4C a oedd yn olrhain arbrawf cymdeithasol unigryw. Yn y rhaglen, ddaeth pobl mewn oed ynghyd â phlant meithrin i rannu eu gofal dydd, gan ddangos yr effeithiau trawsnewidiol sy'n bosib o’u dod at ei gilydd.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Chwefror 2018

Hen Blant Bach yn ennill Gwobr Arian mewn Gŵyl Ffilm a Theledu Ryngwladol

Mae rhaglen y bu cyfraniad y Brifysgol yn rhan annatod ohoni wedi derbyn clod rhyngwladol wrth ennill Gwobr Arian yng Ngŵyl Gwobrau Teledu a Ffilm Ryngwladol Efrog Newydd, a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Enilllodd Hen Blant Bach, sy’n gynhyrchiad gan gwmni Darlun, y Wobr Arian yng nghategori rhaglen ddogfen Portreadau Cymunedol. Roedd y gyfres yn fformat ffeithiol newydd gan S4C a oedd yn olrhain arbrawf cymdeithasol unigryw. Yn y rhaglen, ddaeth pobl mewn oed ynghyd â phlant meithrin i rannu eu gofal dydd, gan ddangos yr effeithiau trawsnewidiol sy'n bosib o’u dod at ei gilydd.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2018

Henebion Coffaol y Cyfnod Canoloesol diweddar yng Nghymru

Mae’r Athro Nancy Edwards wedi derbyn grant o £2,000 gan History Research Wales i gynnal gweithdy ar Henebion Coffaol y Cyfnod Canoloesol Diweddar yng Nghymru, a gynhelir yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru ar 13 o Ragfyr 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Rhagfyr 2013

Her Ddringo yn Alasga i Fyfyrwyr Bangor

Efallai mai dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor yw’r pâr ieuengaf erioed i ddringo’r Cassin Ridge ar Wyneb Deheuol mynydd Denali yn Alasga.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Awst 2012

Her Dr Zigs i Menter drwy Ddylunio

Cafwyd penllanw Menter drwy Ddylunio 2014 yr wythnos ddiwethaf gyda thimau o fyfyrwyr yn cyflwyno eu syniadau i banel o feirniaid a chynulleidfa o wahoddedigion.  Gosodwyd yr her - sef dylunio deunydd pecynnu newydd i'w teganau anghyffredin  - gan Dr Zigs Extraordinary Bubbles, cwmni cynhyrchu teganau o Ogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2014

Hiliaeth gynhenid mewn systemau credyd banciau yn lleihau mynediad at gredyd i leiafrifoedd ethnig

Wrth i ni ddisgwyl cyhoeddi adroddiad gan y llywodraeth i hiliaeth yn nulliau banciau Prydain o fenthyca arian, mae ymchwil gan un arbenigwr blaenllaw ym myd bancio'n awgrymu bod hiliaeth yn amlwg iawn, ac yn ymddangos yn gynhenid, yn system fenthyca'r banciau. Honnir hefyd bod hynny wedi bodoli drwy gydol y blynyddoedd o gynnydd yn ogystal ag yn yr argyfyngau ariannol presennol a diweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2013

HND yn mynd â Dyfan o ddiweithdra i yrfa newydd addawol

Mae dyn o Ynys Môn a gafodd ei wneud yn ddi-waith yn dathlu dechrau gyrfa newydd mewn cyfrifeg ar ôl iddo raddio o Brifysgol Bangor. Pan wnaeth Dyfan Phipps, o Fenllech, golli ei swyddi gyda chwmni paratoi cyflogau McKesson yn 2011, penderfynodd ddychwelyd i fyd addysg a dilyn ei ddiddordeb oes mewn busnes a chyllid.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2015

Holl rym y Gyfraith – gradd dosbarth cyntaf i Sioned ar ôl cofleidio profiadau newydd

Gyda'i golygon wedi eu gosod ar yrfa yn y maes cyfreithiol ers yr oedd yn ifanc iawn, mae myfyrwraig Prifysgol Bangor wedi dod gam yn nes at gyflawni ei breuddwyd.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2018

How a farm boy from Wales gave the world pi

Dyma erthygl yn Saesneg gan Gareth Ffowc Roberts Athro Emeritws mewn Addysg ym Mhrifysgol Bangor sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2016

How babies became the baked beans of the childcare world

Dyma erthygl yn Saesneg gan David Dallimore Ymchwilydd WISERD: Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2018

How football’s richest clubs fail to pay staff a real living wage

Dyma erthygl yn Saesneg ganTony Dobbins o’r Ysgol Fusnes a Peter ProwseSheffield Hallam University, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2017

How jobs figures mask bogus self-employment in the shadow economy

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Toby Dobbins, Ysgol Busnes, yr Athro Howard Davis ac Alexandra Plows, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2016

How King Arthur became one of the most pervasive legends of all time

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Raluca Radulescu o’r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 3 Chwefror 2017

How Libya became the International Criminal Court’s latest failure

Dyddiad cyhoeddi: 6 Awst 2015

How the ‘Santa lie’ helps teach children to be good little consumers

Dyma erthygl yn Saesneg gan Anne-Marie Smith a Nia Young o’r Ysgol Addysg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2016

How to become a great impostor

Dyma erthygl yn Saesneg gan Tim Holmes o’r Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Awst 2019

Humphrey Llwyd: the Renaissance scholar who drew Wales into the atlas, and wrote it into history books

This article by Huw Pryce, Professor of Welsh History, was originally published on The Conversation. Read the original article.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Awst 2018

Hüseyin Tabak - y cyfarwyddwr ffilmiau Almaeneg-Cwrdaidd yn ymweld â Bangor

Roedd yr Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern yn falch iawn o groesawu'r cyfarwyddwr ffilmiau Hüseyin Tabak i Fangor ddydd Gwener, 9 Mawrth 2018, pan gyflwynodd ei ffilm Y Ceffyl ar y Balconi (Das Pferd auf dem Balkon) mewn dangosiad cyhoeddus ohoni yn Pontio.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2018

Hwb ariannol i brosiect mentora iaith

Mae prosiect i godi proffil ieithoedd tramor modern wedi derbyn arian estynedig gan Lywodraeth Cymru i gyrraedd disgyblion mewn mannau gwledig yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2017

Hwb ariannol i Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Lles y Boblogaeth

Mae Prifysgolion Bangor, Caerdydd ac Abertawe wedi derbyn cyllid gwerth £2,249,927 yn ddiweddar gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (NISCHR gynt) i arwain y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Lles y Boblogaeth (NCPHWR), sef Canolfan Ymchwil  Cymru gyfan.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2015

Hwb i Brifysgol Bangor ar ddechrau tymor newydd

Mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg Prifysgol Bangor wedi derbyn hwb sylweddol yn sgil buddsoddiad gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae’r brifysgol wedi penodi pum darlithydd trwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg i weithio ym meysydd Seicoleg, y Gyfraith, Cyfrifiadureg, Nyrsio a Gofal Iechyd a Chyfrifeg.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2013

Hwyluso'r ffordd o wneud ewyllys

Ddydd Llun, 9 Hydref, bydd Comisiwn y Gyfraith Lloegr a Chymru yn ymweld â Phrifysgol Bangor i ymgynghori â'r cyhoedd yng Ngogledd Cymru sut orau y dylid mynd ati i ddiwygio'r gyfraith ar wneud ewyllys.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2017

Hyrwyddwr hawliau plant yn graddio

Yn dilyn cael ei hysbrydoli i ddilyn cwrs addysg uwch gan arolygydd ysgolion y llywodraeth, mae mam i ddau sy’n ymarferydd gofal plant wedi llwyddo i gyfuno bywyd teuluol ac astudio'n llawn amser gan raddio o Brifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2017

Hysbysiad pwysig am gynhadledd: Cognitive Futures in the Humanities, Bangor, 4-6 Ebrill, 2013

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd yr Ysgol Ieithyddiaeth yn croesawu cynhadledd ryngwladol bwysig i Fangor, sef "Cognitive Futures in the Humanities".

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2012

ICC expands definition of war crimes to cover combatants in the same armed forces

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Yvonne McDermot  o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ionawr 2017

Iddewiaeth a'r Holocost yn Full Metal Jacket Stanley Kubrick

Mae’r Athro Nathan Abrams o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau wedi derbyn gwahoddiad i draddodi darlith ar ffilm Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, yn JW3: Jewish Community Centre London fory (Ionawr 18).

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2017

Ieithoedd: Eich Pasbort i Lwyddiant

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr o’r Ysgol Ieithoedd Modern a oedd wedi’u recriwtio’n Arweinwyr Routes into Languages, gyfle i ddangos y gall ymgysylltu â’r gymuned leol fod yn hollbwysig wrth godi ymwybyddiaeth ynglŷn â phwysigrwydd dysgu ieithoedd. 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mai 2013

Inaugural Duncan Tanner memorial lecture

Devolution in the aftermath of the Scottish referendum: some observations from Chinese scholars

Professor Zhanpeng Wang, Brifysgol Astudiaethau Tramor Beijing

 

Dyddiad cyhoeddi: 25 Chwefror 2015

Independence Day: what alien invasions tell us about current global politics

Dyma erthygl yn Saesneg gan Gregory Frame o'r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mehefin 2016

Independent music labels are creating their own streaming services to give artists a fair deal

Dyma erthygl yn Saesneg gan Steffan THomas o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2017

INTER/actions: Symposiwm ar Gerddoriaeth Electronig Ryngweithiol

Mae INTER/actions yn symposiwm a gwyl fach yn canolbwyntio ar berfformio a rhyngweithio ym maes cerddoriaeth electronig.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2013

Investigation gets underway over Carl Sargeant tragedy and Welsh first minister

Dyma erthygl yn Saesneg gan Stephen Clear o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2018

Is-ganghellor i gynnal lansiad prosiect ‘Economi Werdd’ Ysgol Busnes Bangor

Ar Ddydd Llun, Hydref y 17eg 2011, cynhelir lansiad prosiect GIFT Ysgol Busnes Bangor. Prosiect yw GIFT sydd yn gyfrwng sefydlu fforwm draws ffiniol i helpu twf a chynhaliaeth “economi werdd” mewn rhyngbarthau penodol yng Nghymru ac Iwerddon.

Partneriaeth yw GIFT rhwng Prifysgol Bangor, Sefydliad Technolegol Waterford yn Iwerddon, a Choleg Prifysgol Dulyn. Bwriad y prosiect yw i gyfoethogi sgiliau busnesau, mentrau cymdeithasol a’r sector gyhoeddus yng Nghymru ac Iwerddon. Ariannwyd Project GIFT gan y Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewropeaidd (ERDF) trwy raglen Iwerddon Cymru (INTERREG4A).

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2011

Israddedigion ar eu ffordd i Wlad Pwyl ar gyfer Rhaglenni astudio trwy Weithgareddau Gwirfoddol

Bydd chwech o israddedigion yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yn teithio i Łódź, Gwlad Pwyl, ym mis Tachwedd, ar gynllun a gyllidir gan yr UE.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2013

Israddedigion yn ymweld â Nuremberg ar gyfer rhaglen Erasmus arbennig

Gallodd chwe myfyriwr o Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Bangor fynd ar raglen ddysgu 10 diwrnod i Nuremberg, yr Almaen, diolch i gyllid gan gynllun Erasmus yr Undeb Ewropeaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2012

Is there such thing as a ‘European identity’?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Nikolaos Papadogiannis, Darlithydd yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas sydd yn cael ei hail-gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2019

ISWE at the Eisteddfod

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2015

'Jack to a King' yn cael y carped coch ym Mangor

Bydd ffilm am ddyrchafiad rhyfeddol clwb pêl-droed Cymreig i uchelfannau'r Uwch Gynghrair yn cael ei dangos am y tro cyntaf yng Ngogledd Cymru'r wythnos yma ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2014

Kafka is the real ghost of Kubrick’s The Shining

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Nathan Abrams, Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2015

Kate 'fentrus' yn ennill gradd dosbarth cyntaf

Mae myfyriwr hŷn o Brifysgol Bangor, sydd wedi dilyn llwybr gwahanol i'r arfer yn ei bywyd a'i haddysg, yn teimlo ei bod wedi 'cyflawni rhywbeth o'r diwedd' ar ôl graddio ym Mhrifysgol Bangor. Graddiodd Kate Maura Jones, 28, o Lanberis gyda BA dosbarth cyntaf mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol er iddi gael diagnosis o ddyslecsia a dyspracsia, ac er iddi orfod jyglo gofynion gwaith a phêl-fasged ar yr un pryd.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2016

Lack of female players in football video games is an own goal

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Jonathan Ervine, Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.  

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2015

Lansiad Canolfan Astudiaethau Arthuraidd Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2017

Lansiad Hugan Fach Goch Amlieithog

Bu myfyrwyr o Ysgol Ieithoedd Modern, Prifysgol Bangor yn ymweld ag Ysgol Gyfun Llangefni yn ddiweddar yn cynnal gweithgareddau i ddisgyblion blwyddyn 7.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ebrill 2013

Lansiad Pecyn Cymorth Hybu’r Gymraeg yn y Gymuned

Ar Ddydd Iau, y 10fed o Awst am 10 o’r gloch yn yr Eisteddfod Genedlaethol lansiwyd y Pecyn Cymorth i Hybu’r Gymraeg yn y Gymuned ym mhabell Prifysgol Bangor yng nghwmni Alun Davies, Gweinidog dros y Gymraeg ac Addysg Gydol Oes. Lluniwyd y pecyn gan Dr Rhian Hodges a Dr Cynog Prys, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, mewn cydweithrediad â Mentrau Iaith Cymru. Mae'r pecyn yn cynnwys enghreifftiau ymarferol o ddulliau i hybu’r Gymraeg yn y gymuned. Casglwyd yr enghreifftiau hyn fel rhan o broject ymchwil mewn 8 cymuned wahanol yng Nghymru. Cyllidwyd y prosiect gan Gyfrif Cyflymu Effaith yr ESRC.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2017

Lansiad y Rhwydwaith 'Meddyliwch Almaeneg' Cymru

Lansiwyd rhwydwaith newydd yn ddiweddar, gyda'r amcan o annog diddordeb ledled Cymru yn yr iaith Almaeneg a diwylliannau'r gwledydd lle siaredir Almaeneg. Mae'r project dan arweiniad Prifysgol Bangor (Dr Anna Saunders) a Phrifysgol Abertawe (yr Athro Julian Preece).  Mae'n un o nifer o rwydweithiau rhanbarthol sydd wedi dechrau ar hyd a lled y DU, fel rhan o fenter genedlaethol a gefnogir gan Lysgenhadaeth yr Almaen i hyrwyddo'r iaith a diwylliant Almaeneg.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2014

Lansio Arddangosfa, Map ac Ap am Hanes Iddewig Bangor

Mae Athro o Brifysgol Bangor yn Lansio Arddangosfa, Map ac Ap am Hanes Iddewig BangorCaiff yr arddangosfa, map ac ap sy'n olrhain hanes Iddewig Bangor ei lansio y mis yma.

Teitl yr arddangosfa a'r map yw Hanes Iddewig Bangor, ac mae'n dathlu hanes yr Iddewon ym Mangor o'r canoloesoedd hyd at yr Ail Ryfel Byd (a thu hwnt).

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2019

Lansio Canolfan Astudiaethau Arthuraidd Bangor

Bydd Prifysgol Bangor yn dechrau'r flwyddyn newydd gyda lansiad Canolfan Astudiaethau Arthuraidd newydd ddydd Gwener, 20 Ionawr, wrth i Gymru ddechrau dathlu Blwyddyn Chwedloniaeth. Trwy gydol 2017 cynhelir digwyddiadau mewn safleoedd hanesyddol ar hyd a lled Cymru i ddathlu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y wlad. 

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2017

Lansio 'cyfeirlyfr unigryw ar gerddoriaeth Cymru'

Ar nos Iau, Medi 27ain, yn Neuadd Powis, Prifysgol Bangor, cynhaliwyd digwyddiad i nodi lansiad cyfrol newydd a hynod arwyddocaol ym maes cerddoriaeth yng Nghymru. Ffrwyth prosiect cydweithredol rhwng Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw’r Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru, sef cyfeirlyfr awdurdodol sydd yn cwmpasu holl gyfoeth cerddoriaeth yng Nghymru o’r 6ed Ganrif hyd at y presennol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2018

Lansio Cynllun Gwobrau One in Se7en i entrepreneuriaid ifanc yn Ysgol Busnes Bangor

Ar Ddiwrnod Byd-eang Entrepreneuriaid fe wnaeth arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones, ac Ysgol Busnes Bangor nodi’r achlysur trwy lansio One in Se7en. Cynllun gwobrau newydd yw hwn i entrepreneuriaid ifainc o ysgolion a cholegau yng Ngogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2011

Lansio cystadleuaeth ysgrifennu ffuglen ddigidol 'boblogaidd' gyntaf y Deyrnas Unedig

Mae’r gystadleuaeth gyntaf yn y DU i chwilio am yr enghreifftiau gorau o ffuglen ddigidol boblogaidd wedi ei lansio gan brifysgolion Bangor a Sheffield Hallam.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Awst 2016

Lansio Elevate Cymru

Daeth dros 60 o fusnesau i lansiad hynod lwyddiannus y project arloesol Elevate Cymru a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar. (Dydd Iau, 1 Mawrth).

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2012

Lansio Future Legal Mind 2017 yn cynnig hwb gyrfa sylweddol a gwobrau ariannol i fyfyrwyr

Mae trydedd wobr flynyddol Future Legal Mind yn cael ei lansio'r wythnos hon, gan gynnig y cyfle i israddedigion y Gyfraith ennill lleoliad gwaith gwerthfawr a gwobrau ariannol werth cyfanswm o dros £7,000.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Tachwedd 2016

Lansio partneriaeth arloesol Addysg Athrawon yng Ngogledd Cymru

Mae Prifysgol Bangor a Phrifysgol Caer yn hynod falch o'r cyhoeddiad heddiw bod Llywodraeth Cymru wedi achredu eu cyrsiau newydd arfaethedig ar gyfer Addysg Gychwynnol Athrawon, a gaiff eu cyflwyno o 2019 ymlaen.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mehefin 2018

Law School Signs Major MOUs with Leading Malaysian Universities

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2015

Law School staff sweep Student Led Teaching Awards nominations

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi derbyn 14 enwebiad yn y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr, sy'n adlewyrchiad o ymrwymiad yr ysgol i ofal bugeiliol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2017

LEAD Cymru'n dathlu pum mlynedd lwyddiannus gyda busnesau blaenllaw

Mae perchnogion busnesau a fu'n rhan o raglen LEAD Cymru ym Mhrifysgol Bangor wedi cael eu gwahodd i ginio arbennig ar 14 Mai yn Venue Cymru i ddathlu llwyddiant y rhaglen bum mlynedd. Mae dros 250 o berchnogion busnesau lleol wedi ymuno â'r rhaglen ym Mhrifysgol Bangor sydd wedi bod o gymorth i ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth ac, yn y pen draw, i dyfu eu busnesau.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2015

Leah yn ennill gwobr

Pan darodd Leah Jones o’r Rhyl ar draws wefan Llyfrgell Farddoniaeth y DU, sylweddolodd ei bod yn  cynnig y cyfle perffaith i gyflwyno cerdd yr oedd hi’n arbennig o falch ohoni.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2014

Lessons from the Beeching cuts in reviving Britain's railways

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2017

‘Life as an Attorney General of British Antarctica’

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2020

Ligue 1: France gets its first female top flight football referee, but the federation scores an own goal

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Jonathan Irvine, o'r  Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2019

Linguist wins top University Prize

Rozzen Grainger, who has graduates with a degree in French, German & Italian from Bangor University was awarded one of the University’s top Prizes. 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2013

Llawysgrifau Mostyn: Arddangosfa'r Canmlwyddiant

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2018

Llefydd ar gael ar rai graddau Meistr ar gyfer Ionawr 2014

Oherwydd galw am lefydd, bydd Ysgol Busnes Bangor yn cynnig mynediad mis Ionawr ar gyfer rhai cyrsiau ôl-radd, yn cychwyn yn 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2013

Lleisiau merched y Mabinogi: ymateb creadigol un o Gymry America

Mae chwedlau canoloesol y Mabinogi yn parhau i ennyn chwilfrydedd efrydwyr llenyddiaeth yng Nghymru a thrwy’r byd i gyd. Mae’r corff eang o ysgolheictod sy’n gysylltiedig â’r chwedlau yn parhau i dyfu a deil eu gallu i danio ymatebion creadigol ymhlith beirdd ac ysgrifenwyr i fod mor gryf ag erioed.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mehefin 2017

Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor yn un o'r deg adran uchaf yn y Deyrnas Unedig.

Mae dadansoddiad pellach o ganlyniadau diweddar Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 wedi dod â mwy o newyddion da i'r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2014

Llofruddiaeth Dydd Nadolig Caergybi - 1909

Ddydd San Steffan 1909 deffrodd trigolion Caergybi i newyddion dychrynllyd. Y noson flaenorol cafodd dynes 35 oed, Gwen Ellen Jones, ei llofruddio’n giaidd. Mewn un adroddiad papur newydd cignoeth dywedwyd bod ei phen bron iawn wedi'i hollti o'i chorff. Ildiodd ei llofrudd, William Murphy, 49 oed, ei hun i'r awdurdodau a chafodd ei draddodi i sefyll ei brawf ym Mrawdlys Biwmares ar 26 Ionawr 1910.

Mae enw William Murphy wedi ennill drwg-enwogrwydd am mai ef oedd y dyn olaf i gael ei grogi yng Ngharchar Caernarfon. Ond beth am y ddynes a laddodd? Mae ymchwil newydd a wnaed gan Ganolfan Stephen Colclough ar Hanes a Diwylliant y Llyfr, Prifysgol Bangor yn canolbwyntio ar dystiolaeth ysgrifenedig sy'n datgelu bywyd dioddefwr y drosedd dreisgar hon.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Rhagfyr 2019

Llongyfarch Athro'r Flwyddyn

 

Llongyfarchiadau  i un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Bangor, Llew Davies, sydd newydd ennill teitl Athro’r Flwyddyn, prif wobr ei broffesiwn.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Tachwedd 2010

Llongyfarchiadau i dros 300 o fyfyrwyr Prifysgol Bangor sy'n graddio yn Tashkent

Hoffem longyfarch dros 300 o fyfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi graddio yn Tashkent yr wythnos ddiwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2019

Llongyfarch Myfyrwyr ar Eisteddfod lwyddiannus

Llongyfarchwyd y myfyrwyr hynny o’r Brifysgol a fu’n weithgar ac yn hynod lwyddiannus wrth gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2017

Llunio cais i Fangor yn Benderfyniad dosbarth-cyntaf i Rebecca

Wrth ddarllen drwy ei negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol, gwelodd Rebecca Holian gyfle a newidiodd gwrs ei bywyd a'i galluogi i wireddu breuddwyd.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2019

Llwyddiannau ein llenorion yn Eisteddfod Sir Conwy

Bu’n wythnos i’w chofio i Brifysgol Bangor ar faes yr Eisteddfod eleni gyda rhai o brif wobrau llenyddol yr ŵyl yn cael eu cipio gan uniogolion sydd â chyswllt agos â’r sefydliad.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2019

Llwyddiannau Myfyrwyr Bangor gyda Heriau LifeStart

Mae dau fyfyriwr Prifysgol Bangor wedi llwyddo gyda heriau ‘LifeStart Challenges’ yn ddiweddar, gan ennill symiau sylweddol o arian a chyfleoedd i gael profiadau gwerthfawr.

Mae Prifysgol Bangor University yn un o ddim ond 12 prifysgol sydd yn cymryd rhan yn LifeStart - safle gwe sydd wedi ei ddatblygu gan Virgin StartUp. Nod LifeStart yw bod o gymorth i fyfyrwyr ganfod eu harbenigeddau a llwyddo yn eu gyrfa ac yn ariannol a hynny drwy ddysgu mwy am sgiliau menter allweddol drwy gymryd rhan mewn heriau â gwobrau.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2018

Llwyddiannau myfyrwyr Prifysgol Bangor yn Eisteddfod yr Urdd rithiol gyntaf erioed!

This year, the usual format of the Urdd Eisteddfod had to be adapted due to the Covid-19 situation, and the first ever virtual Eisteddfod was held - Eisteddfod T.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mai 2020

Llwyddiant Almaeneg Dwbl mewn Cynhadledd yng Nghaergrawnt

Two final year students of German, Elly Baker (German with Spanish) and Kate Madge (French and German) were selected to give papers at the fourth national Cambridge Undergraduate Conference in German Studies, on 10 February 2018. The conference, which has taken place annually since 2015, has attracted considerable attention within the field of German Studies, and aims to showcase the excellent work conducted by undergraduate students across the UK.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2018

Llwyddiant Americanaidd arall i Osian

Mae ‘Fy chwaer a fi’ yn ffilm ddogfen a grëwyd yn sgil y gyfres deledu Beautiful Lives am hosbis blant Tŷ Hafan. Mae’r ffilm gan yr efeilliaid Catherine a Kirstie Fields, 18, o Lanelli sy'n dioddef o salwch unigryw sydd wedi' eu gwneud yn fud ac yn gaeth i gadeiriau olwyn. Ar ôl blynyddoedd heb lais, daeth dyfodiad peiriannau siarad electroneg a chyfle i'r merched siarad am eu bywydau a rhannu eu hofnau a'u gobeithion gyda'r byd.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2013

Llwyddiant ar gyfer ariannu ymchwil i ddwyieithrwydd

Dr Eirini Sanoudaki (Uwch Ddarlithydd mewn Caffael Iaith) fydd yn arwain y gwaith ym Mangor ar broject sy'n cael ei ariannu gan Crwsibl Cymru, sef rhaglen sy'n ceisio cefnogi datblygiad arweinwyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2016

Llwyddiant Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr i Hanes ac Archaeoleg ym Mhrifysgol Bangor

Mae canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) 2015 yn dangos llwyddiant aruthrol i'r Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2015

Llwyddiant cerddorol ‘Bodedern’

Yng nghymanfa ganu Eisteddfod Genedlaethol Cymru ym Modedern eleni, daeth llwyddiant i ran un o gyn-ymchwilwyr yr Ysgol Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor.

Dyfarnwyd y wobr gyntaf am gyfansoddi emyn-dôn i’r Dr Godfrey Wyn Williams o Bontcysyllte ger Llangollen, cyn-fyfyriwr doethurol o’r Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Bangor. Brodor o Bentre Broughton, ger Brymbo ydyw, yn un o saith o blant a dreuliodd flynyddoedd lawer yn mireinio’i grefft fel cyfansoddwr tonau cynulleidfaol. Yn dilyn llwyddiant yn Eisteddfodau Llandefgan, Llanrwst, Bancffosfelen, Mynytho, Y Tymbl Treuddyn a Llanbedr Pont Steffan daeth ei osodiad hyfryd o eiriau’r Prifardd Cen Williams, cyn-gyfarwyddwr Canolfan Bedwyr y Brifysgol, i’r brig yn ystod y gwasanaeth a ddarlledwyd nos Sul, Awst 6ed eleni. Enw’r dôn oedd ‘Bodedern’ a’r gobaith yw y caiff ei mabwysiadu’n ddiymdroi gan gynulleidfaoedd led led Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Awst 2017

Llwyddiant cerddorol i Cara

Mae merch o Gricieth yn dathlu ar ôl llwyddo i orffen ei gradd yn ogystal â datblygu ar ei gyrfa gerddorol.

Cafodd y fyfyrwraig Astudiaethau Cyfryngau, Cara Braia, 22, flas ar fyd cerddoriaeth  wedi iddi ennill cystadleuaeth ar-lein am ail ddehongli cân glasurol grŵp poblogaidd o’r 60au The Kinks. O ganlyniad, mae hi wedi cydweithio gyda gwahanol artistiaid a chynhyrchwyr o bob cwr o'r byd. Mae Cara newydd ddychwelyd yn ôl o LA ble aeth  i hyrwyddo ei gyrfa.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2014

Llwyddiant cerddorol i fyfyrwraig Astudiaethau Creadigol

Taith i Los Angeles ac ymddangosiadau mewn amryw o wyliau ar y gweill ar gyfer cantores/cyfansoddwraig ifanc, sydd eisoes wedi denu nifer fawr o ddilynwyr ar-lein.

Mae Myfyrwraig Astudiaethau Cyfryngau Prifysgol Bangor, Cara Braia , 21 , o Griccieth wedi ennill cystadleuaeth ar-lein am ail ddehongli cân glasurol grŵp poblogaidd o’r 60au The Kinks. O ganlyniad, mae hi wedi mynd i gydweithio gyda gwahanol artistiaid a chynhyrchwyr o bob cwr o'r byd, ac yn fuan bydd yn hedfan i ffwrdd i LA i hyrwyddo ei gyrfa.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2014

Llwyddiant cyflogaeth i gyn-fyfyrwyr a myfyrwyr blwyddyn derfynol

Llongyfarchiadau i ddau o’n cyn-fyfyrwyr a ddwy myfyrwraig trydedd flwyddyn sydd wedi cael cynigion cyflogaeth yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2014

Llwyddiant Cyfryngau a Newyddiaduraeth Prifysgol Bangor yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr yn parhau

Unwaith eto mae Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau Prifysgol Bangor wedi cael canlyniadau gwych yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) 2016 a gyhoeddwyd heddiw.   

Dyddiad cyhoeddi: 12 Awst 2016

Llwyddiant cyllido triphlyg i Dr Gillian Jein drwy Grwsibl Cymru

Trwy raglen Crwsibl Cymru 2016 mae Dr Gillian Jein wedi derbyn cyllid ar gyfer ymchwil ar dri phroject rhyngddisgyblaethol gwahanol.  Bydd yn gweithio fel Prif Ymchwilydd ar The Portable Ocean, mewn cydweithrediad â Dr Stephanie Wilson, Gwyddorau Eigion. Project yw hwn lle defnyddir celf fel cyfrwng i ddysgu plant ysgol am bwysedd yn nyfnder y môr. 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2016

Llwyddiant Dwbl i Xavier

Wrth i 2013 dynnu at y terfyn, gall un aelod o staff Ysgol y Gyfraith ei hystyried fel blwyddyn arbennig o lwyddiannus. 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2013

LLWYDDIANT GRADDIO I FYFYRIWR 'PROSIECT MOSTYN'

Dyddiad cyhoeddi: 22 Awst 2016

Llwyddiant i broject darlithydd

Mae project a sefydlwyd gan wneuthurwr ffilmiau Joanna Wright darlithydd yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau, mewn partneriaeth ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac Ysgol Bro Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd, wedi ennill gwobr ym Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Gorffennaf 2012

Llwyddiant i ddoniau Ensemble Cymru

Mae wedi bod yn wythnos nodedig ar gyfer un o sêr ifainc Ensemble Cymru, Collette Astley-Jones cyn myfyrwraig Prifysgol Bangor, wrth iddi ddathlu cael swydd newydd!

Mae Collette yn aelod o deulu Ensemble Cymru a wnaeth waith eithriadol, yn fwyaf diweddar fel rheolwr cerddorfaol ar gyfer taith genedlaethol Pedr a’r Blaidd. A hithau ond newydd orffen ei gradd Meistr mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor fis Hydref diwethaf, nid yw wedi cymryd llawer o amser i ddawn Collette gael ei hadnabod o fewn y diwydiant, am iddi gael ei phenodi’n ddiweddar gan Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol Lerpwl yn Cynorthwy-ydd Cynllunio Artistig ac Ensemble.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2014

Llwyddiant i Fangor mewn cystadleuaeth adfocatiaeth genedlaethol

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi llwyddo yn rownd gyntaf Cystadleuaeth Adfocatiaeth Droseddol Genedlaethol Blackstone.

Roedd y myfyrwyr israddedig Leah Jones a Scott Williams yn wynebu cystadleuaeth ffyrnig oddi wrth Brifysgol Fetropolitan Manceinion a oedd â mantais o dri phwynt dros Fangor wrth gychwyn yn y ffug lys o ganlyniad i'w ceisiadau cyn treial.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2016

Llwyddiant i fyfyrwyr Bangor mewn cystadleuaeth ryngwladol y Gyfraith

Mae pedwar myfyriwr o Brifysgol Bangor yn dathlu perfformiad syfrdanol mewn cystadleuaeth ryngwladol y Gyfraith.

Roedd Ayaz Saboor, Bianca Rowson, Miriam Mbah a Catherine-Anne Higham yn un o 90 tîm o brifysgolion o bob cwr o’r byd i gystadlu yng nghystadleuaeth Llys Barn Ffug Coffa KK Luthra a gynhaliwyd yn Delhi, India, fis diwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Chwefror 2015

Llwyddiant i staff y Gyfraith yn seremoni Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Roedd llwyddiant i staff Ysgol y Gyfraith Bangor yn gynharach mis yma wrth i ddau aelod derbyn gwobr yn seremoni Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ebrill 2013

Llwyddiant i Ysgol Busnes Bangor yng Nghystadleuaeth Busnes IBM

Mae tîm o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wedi dod yn ailyn rownd derfynol genedlaethol Her Fusnes Prifysgolion IBM,a gynhaliwyd ym Mhencadlys IBM yn Llundain yn gynharach eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Gorffennaf 2018

Llwyddiant myfyriwr mewn gwobrau ffilm

Mae gwaith y fyfyrwraig PhD Jenni Steele, "1.1 miles of daffodils" wedi ei ddewis ar gyfer gwobrau Hansel of Film 2012.  Mae'r adolygwr ffilm Mark Kermode yn trafod arwyddocâd y gwobrau mewn erthygl yn y Guardian.

 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mehefin 2012

Llwyddiant Seremoni Raddio’r gaeaf

Llongyfarchiadau i bawb a raddiodd yr wythnos diwethaf, yn enwedig i enillwyr gwobrau yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2017

Llwyddiant Seremoni Raddio’r gaeaf

Llongyfarchiadau i bawb a raddiodd yr wythnos diwethaf, yn enwedig i enillwyr gwobrau Ysgol Busnes Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2017

Llwyddiant Seremoni Raddio’r gaeaf

Llongyfarchiadau i bawb a raddiodd yr wythnos diwethaf, yn enwedig i enillwyr gwobrau Ysgol y Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2017

Llwyddiant ymryson cenedlaethol i Catherine-Anne

Er bod myfyrwyr ar eu gwyliau haf erbyn hyn, nid yw hynny’n golygu bod un fyfyrwraig y Gyfraith o Brifysgol Bangor wedi treulio’i holl amser ar y traeth.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Awst 2014

Llwyddiant yn Arolwg NSS i'r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg

Mae canlyniadau’r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) 2016 yn dangos llwyddiant aruthrol i Astudiaethau Saesneg ym Mangor, sydd bellach yn safle rhif 1 yn y DU.  

Dyddiad cyhoeddi: 10 Awst 2016

Llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd i fyfyrwyr cerddoriaeth Bangor

Mae myfyrwyr Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau Bangor wedi profi cryn lwyddiant yn yr Eisteddfod yr Urdd a gynhaliwyd ym Mae Caerdydd eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2019

Llwyddiant yn y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Roedd nifer fawr o staff yr Ysgol Ieithoedd Modern a chynrychiolwyr cwrs yn bresennol yn y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr a gynhaliwyd yn ddiweddar gan Undeb Myfyrwyr Bangor, gyda chymaint ag wyth ymgeisydd ar y rhestr fer!

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2014

Llwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol i staff Ieithyddiaeth

Enillodd tri aelod o’n staff gwobrau cyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Hydref 2015

Llwyddiant y Siop Bwydydd Hyll

Mae'r 'Siop Bwydydd Hyll' sydd wedi cael ei rheoli a'i rhedeg gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor am y pedair wythnos ddiwethaf wedi bod yn llwyddiant mawr. 

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2015

Llwyfan Dysgu Cymdeithasol un o raddedigion Bangor yn cyflogi un o raddedigion Bangor

Polina Cowley, MBA Information Management graduate has set up LearnerNet, an Innovative social learning platform aimed at students in Higher Education.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2016

Llwyfannau digidol newydd yn cynnig cyfleoedd i’r Gymraeg

Mae llwyfannau digidol yn cynnig cyfleoedd i'r iaith Gymraeg fod yn rhan ehangach o fywydau pobl Cymru bob dydd.

Mae  ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor yn awyddus i glywed sut mae pobl yn defnyddio'r Gymraeg ar lwyfannau digidol, ac yn cynnal dau arolwg i'r cyhoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2016

Llyfr arloesol sy'n edrych ar gemau fideo llenyddol

Mae llyfr diweddaraf Yr Athro Astrid Ensslin o'r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau, Literary Gaming, newydd gael ei gyhoeddi gan MIT Press.  

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2014

Llyfr newydd gan Andrew McStay

Andrew McStay, SCSM lecturer, has a new book out with Routledge titled "Creativity and Advertising: Affect, Events and Process”.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ebrill 2013

Llyfr newydd gan Dr Pwyll ap Siôn wedi ei chyhoeddi

Mae cyfrol The Collected Writings of Michael Nyman a olygwyd gan Dr Pwyll ad Siôn (Uwch-Ddarlithydd mewn Cerddoriaeth) wedi cael ei chyhoeddi gan Ashgate Press.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2013

Llyfr newydd yn mynd i’r afael â phreifatrwydd ar-lein

Mewn byd lle mae’r Asiantaeth Ddiogelwch Genedlaethol (NSA) a Facebook yn goruchafu, ni fu erioed fater mor bwysig â hwn i lywodraethau a dinasyddion fel ei gilydd.

Mae llyfr amserol newydd gan Dr. Andrew McStay o Brifysgol Bangor yn mynd i’r afael â rhai o’r cwestiynau mwyaf yn y maes.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2014

Llyfr newydd yn mynd i’r afael â phreifatrwydd ar-lein

Mewn byd lle mae’r Asiantaeth Ddiogelwch Genedlaethol (NSA) a Facebook yn goruchafu, ni fu erioed fater mor bwysig â hwn i lywodraethau a dinasyddion fel ei gilydd.

Mae llyfr amserol newydd gan Dr. Andrew McStay o Brifysgol Bangor yn mynd i’r afael â rhai o’r cwestiynau mwyaf yn y maes.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2014

Llyfrwerthwyr Cymru yn troi at rwydweithio cymdeithasol

Bydd ymchwil newydd yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau Prifysgol Bangor yn ceisio annog llyfrwerthwyr o Gymru i wneud gwell defnydd o rwydweithio cymdeithasol.

Mae Dr. Eben Muse, Dirpwry Bennaeth yr ysgol, wedi derbyn grant gan y Rhaglen Cyd-ddealltwriaeth Strategol i gydweithio â Chyngor Llyfrau Cymru dros y misoedd nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ionawr 2014

Llyfr y Flwyddyn 2011

Mae nofelau gan ddau o ddarlithwyr Ysgol y Gymraeg wedi eu cynnwys ar restr hir cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2011.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2012

Llys y Goron yn Cynnal Rownd Derfynol y Ffug Lys Cymraeg

Cynhelir rownd derfynol cystadleuaeth Ffug Lys gyfrwng Cymraeg Ysgol y Gyfraith yn Llys y Goron, Caernarfon, yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2011

Louis yn dathlu ei 'radd dosbarth cyntaf!

Louis Rhys Waters, 21, from Pencoed, Bridgend, is graduating from Bangor University with a first class degree in Journalism and Media Studies this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Lucy Huskinson yn darlithio i fyfyrwyr pensaernïaeth Prifysgol Caerfaddon

Yn ddiweddar, rhoddodd aelod o staff Lucy Huskinson ddarlith i dros gant o fyfyrwyr pensaernïaeth yn yr adran pensaernïaeth a pheirianneg sifil ym Mhrifysgol Caerfaddon. 

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ionawr 2017

Lucy Owen yn cyflwyno Gwobrau Caffael Cenedlaethol Cymru

Cymerodd  le yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, ar Fawrth 20, 2015.  Wedi ei drefnu gan Sefydliad Cystadleuaeth ac Astudiaethau Caffel, Prifysgol Bangor, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, cafodd y Gwobrau eu cyflwyno gan Lucy Owen, BBC, gydag anerchiad gan Weinidog Cyllid & Busnes Llywodraeth, Jane Hutt AC.  Yn cadeirio y Panel Beirniaid Rhyngwladol roedd yr Athro Dermot Cahill, Pennaeth Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2015

Lynette Roberts: Welsh poet who fused touch and sight into sound

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Zoë Skoulding o'r Ysgol Ieithioedd Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol .

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ionawr 2019

Mad Moses: beneath Max’s desert rampage is a classic Jewish odyssey

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Nathan Abrams, Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mai 2015

Mae aelod o staff, Dr Lucy Huskinson, ar restr fer am dair Gwobr Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Rydym yn falch o gyhoeddi bo Dr Lucy Huskinson wedi cael ei rhoi ar y rhestr fer am dair Gwobr Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr: Goruchwyliwr Traethawd Hir y Flwyddyn; Gwobr Cefnogaeth Fugeiliol Eithriadol; ag Athro’r Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2013

Mae angen eich Cymraeg arnom!

Mae’r gwaith i gasglu’r geiriau a’r ymadroddion y mae siaradwyr Cymraeg yn eu defnyddio o ddydd i ddydd ar fin cychwyn wrth i ap arbennig gael ei lansio.

Bydd modd i siaradwyr Cymraeg o bob cefndir recordio eu sgyrsiau i fod yn rhan o brosiect Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes...

Dyddiad cyhoeddi: 15 Chwefror 2017

Mae ar broject gan fyfyrwyr y Gyfraith Bangor angen eich pleidlais CHI

Mae project a sefydlwyd ac a gynhelir gan israddedigion Ysgol Y Gyfraith Bangor yn ymgiprys am wobr ariannol fawr.

Mae Cyfraith Stryd yn cymryd rhan yn y cynllun NatWest Community Force lle mae elusennau a phrojectau ar draws Prydain yn cystadlu am wobr o £6,000 i’w helpu i ddatblygu eu cynlluniau ymhellach.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2011

Mae arlunwyr a phenseiri'n meddwl yn wahanol o'u cymharu â phobl eraill

Mae astudiaeth newydd gan ymchwilwyr o UCL a Phrifysgol Bangor wedi canfod bod penseiri, arlunwyr a cherflunwyr yn ystyried gofodau mewn ffyrdd gwahanol i bobl eraill.

Pan ofynnir iddynt siarad am ddelweddau lleoedd, mae arlunwyr yn fwy tebygol o ddisgrifio'r gofod dan sylw fel delwedd ddau-ddimensiwn, tra bod penseiri'n fwy tebygol o ganolbwyntio ar lwybrau a ffiniau'r gofod.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2017

Mae Bangor yn golygu busnes yn y Ffair Yrfaoedd flynyddol

Mewn marchnad swyddi sy'n gynyddol gystadleuol, nid yw hi byth yn rhy gynnar i fyfyrwyr ddechrau meddwl am eu hopsiynau gyrfa.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2017

Mae Bangor yn golygu busnes yn y Ffair Yrfaoedd flynyddol

Mewn marchnad swyddi sy'n gynyddol gystadleuol, nid yw hi byth yn rhy gynnar i fyfyrwyr ddechrau meddwl am eu hopsiynau gyrfa.

Mae mynd i'r brifysgol bellach ynghylch mwy na darlithoedd a thraethodau: mae hefyd ynglŷn â pharatoi at fyd cyflogaeth, ac mae rhwydweithio, profiad gwaith a CV cryf i gyd yn elfennau allweddol yn arfogaeth unrhyw fyfyriwr sy'n chwilio am swydd.

Yn Ysgol Busnes Bangor, mae'r Ffair Yrfaoedd a Chyflogadwyedd flynyddol yn cynnig cyfle anhepgor i ddatblygu'r cymwyseddau hyn ac achub y blaen ar chwilio am swydd ar ôl graddio.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2016

Mae caethwasiaeth yn drosedd- nid cyfrifoldeb prynwyr yw ei wrthwynebu

“Nid dewis y prynwr yw cefnogi caethwasiaeth. Mae ’n drosedd yn erbyn y ddynoliaeth.”  Dyna eiriau Dr Nicola Frith, Darlithydd mewn Ffrangeg ac arbenigwraig mewn Astudiaethau Ôl-drefedigaethol a Chaethwasiaeth Ffrengig yn Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Bangor.

 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2014

Mae Catrin yn fam 'Dosbarth Cyntaf'

Mae mam ifanc ymroddgar a lwyddodd i wneud gradd yn ogystal â gofalu am ei merch fach a gwneud swydd ran-amser yn dathlu'r wythnos yma wrth iddi raddio o Brifysgol Bangor gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf. Roedd Catrin Nia Hughes, o Langefni, yn gweithio fel rheolwr cynorthwyol i Spar pan benderfynodd bod yr amser wedi dod am newid gyrfa. 

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2015

Mae costau cyfrifon cyfredol yn amrywio'n fawr - ond nid ar draul cwsmeriaid ar incwm isel

Yn ôl adroddiad newydd mae costau cyfrifon cyfredol i gwsmeriaid yn amrywio'n sylweddol, yn dibynnu ar y darparwr a math y cyfrif, ond nid oes unrhyw dystiolaeth bod cwsmeriaid ar incwm isel yn cario'r baich yn anghyfartal, fel yr honnwyd o'r blaen.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2014

Mae cyfiawnder gweinyddol yn effeithio arnom i gyd - nawr yw'r amser i roi mwy o ystyriaeth iddo

Efallai nad ydych erioed wedi ystyried cyfiawnder gweinyddol, ond mae'n effeithio ar bob un ohonom - ac mae llawer ohono wedi'i ddatganoli yng Nghymru. Mae hyn yn golygu y gallwn fynd at gyrff penodol i geisio iawn os ydym yn anhapus gyda'r gwasanaeth a gawsom mewn ystod eang o sefyllfaoedd.

Mae Sarah Nason, Darlithydd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor, newydd gyhoeddi adroddiad sy'n adolygu beth yw'r sefyllfa bresennol a'r camau nesaf i gyfiawnder gweinyddol yng Nghymru drwy dynnu ynghyd y penderfyniadau gweinyddol a ddatganolwyd i Gymru a gwneud argymhellion ar gyfer y dyfodol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2018

Mae cyfres newydd Netflix yn dangos agwedd arall ar ferched yn y chwedl Arthuraidd, meddai academydd ym Mhrifysgol Bangor

Ddydd Gwener 17 Gorffennaf, bydd Netflix yn dechrau ffrydio ei ddrama ffantasi epig ddiweddaraf, Cursed, sy'n seiliedig ar y chwedl Arthuraidd ac yn canolbwyntio ar chwedl Merch Llyn y Fan Fach. Mae'r Athro Raluca Radulescu, Cyfarwyddwr y Ganolfan Astudiaethau Arthuraidd ym Mhrifysgol Bangor, yn esbonio pam mae'r cymeriad hynod a phwerus hwn yn y chwedl Arthuraidd yn parhau i apelio at bobl.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2020

Mae darlithydd o Brifysgol Bangor yn rhyddhau dau CD

Mae Dr Xenia Pestova, o’r Ysgol Cerddoriaeth, yn rhyddhau dau CD ym mis Hydref a mis Tachwedd. Bydd “John Cage: works for two keyboards, volume 1” ar gael ar Naxos Records a “Shadow Piano”, ei halbwm unawdol cyntaf, i’w ryddhau ar Innova Records.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2013

Mae Dr Eryl W Davies wedi ei benodi'n ddarpar Lywydd y Gymdeithas Brydeinig

Mae Dr Eryl W Davies wedi ei benodi'n ddarpar Lywydd y Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Astudio'r Hen Destament. Llongyfarchiadau!

Dyddiad cyhoeddi: 2 Gorffennaf 2012

Mae dwy ochr y Tŷ yn ceisio arbenigedd Bangor ym maes caffael cyhoeddus

Mae Plaid Geidwadol y DU wedi gwahodd yr Athro Dermot Cahill, Pennaeth Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor, i fod yn Aelod o Ymchwiliad Seneddol Tŷ’r Cyffredin i gaffael electronig, a hynny er mwyn cloriannu’r achos dros ddichonoldeb cyflwyno anfonebau electronig i’r DU fel arfer cyffredin gan y Llywodraeth ar gyfer prynu.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2014

Mae dysgu rhythmau iaith yn fodd i ddod yn siaradwyr rhugl

As Wales faces a decline in the number of Welsh speakers, it’s even more important that Welsh learners make the transition from second language learners to become fluent Welsh speakers.

One identified obstacle to ‘fluency’ is Welsh learner’s difficulty in replicating the sound of Welsh- not only the ‘ll’ ‘ch’ and other sounds unfamiliar to the English ear, but also the stress and rhythm of the language, which is different to that of English, and other languages.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Rhagfyr 2014

Mae gan Awstriaid ddiddordeb mewn archaeoleg

Wrth i Awstria baratoi i newid y ffordd yr ymdrinnir ag archaeoleg, drwy gadarnhau'r Confensiwn Ewropeaidd ar Warchod Treftadaeth Archeolegol (diwygiedig), mae'r Athro Raimund Karl, sy'n arbenigwr blaenllaw ar gael y cyhoedd i ymddiddori mewn archaeoleg a chymryd rhan ynddo, wedi bod yn gweithio â llywodraeth Awstria i ymchwilio i agweddau Awstriaid tuag at archaeoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2014

Mae Gorllewin Cymru'n suo gan Sillafwyr Sydyn

Yn ddiweddar daeth 90 o ddisgyblion blwyddyn 7 o 30 o ysgolion ynghyd i gystadlu yn seithfed rownd derfynol genedlaethol flynyddol Cystadleuaeth Spelling Bee Llwybrau at Ieithoedd, a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Daeth disgyblion o bob rhan o Gymru, yn cynrychioli'r holl ranbarthau sy'n ymwneud â Llwybrau at Ieithoedd, ynghyd i gystadlu am un o bedwar teitl Pencampwr Cystadleuaeth Genedlaethol Spelling Bee 2017, mewn naill ai Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg neu Gymraeg ail iaith.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2017

Mae myfyriwr ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei enwebu am wobr yng Ngŵyl Ffilmiau Bae Caerfyrddin.

Mae Lester Hughes, o Bwllheli, sy'n fyfyriwr hŷn ac yn dad i ddau o blant, newydd ddechrau astudio am ddoethuriaeth mewn ffilm. Mae ei ffilm fer 12 munud, "Waves, Taid & Time", wedi cael ei henwebu am wobr yn y categori arbrofol.  Cyhoeddir enwau’r enillwyr yn ystod yr ŵyl yn Llanelli rhwng 8 a 9 Ebrill.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2013

Mae Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn cyrraedd terfynol yn Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru

Dewiswyd Dian Yu, sy'n chwarae'r Guzheng, y sither Tsieineaidd, gan banel o feirniaid rhyngwladol enwog i fod yn un o'r chwe chystadleuydd yn rownd derfynol y gystadleuaeth Cerddoriaeth Byd yn yr Ŵyl Delynau Ryngwladol 2014 a gynhaliwyd yng Ngharenarfon yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mai 2014

Mae Myfyrwr wedi ennill Ysgoloriaethau Rhagoriaeth

Mae tri myfyrwr Ysgol Ieithoedd Modern wedi ennill Ysgoloriaethau Rhagoriaeth. Darllenwch eu straeon yma...

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ionawr 2012

Mae myfyrwyr bodlon i’w cael ym Mhrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor yn parhau i gynyddu ei phoblogrwydd ymysg myfyrwyr. Mae’r Brifysgol wedi llwyddo i aros yn safle 14 ym Mhrydain, ac mae’r Brifysgol yn ail yng Nghymru mewn arolwg newydd ar brofiad myfyrwyr (Times Higher Education Student Experience Survey 2015).

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2016

Mae myfyrwyr Menter trwy Ddylunio Bangor yn dangos eu sgiliau entrepreneuriaeth a’u cynnyrch arloesol yn ‘Ffau’r Ddraig’

Mae deugain o fyfyrwyr Prifysgol Bangor wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth i ennill hyd at £10,000 o wobrau ariannol er mwyn datblygu eu cynnyrch arloesol eu hunain yn barod i'r farchnad.

Heriwyd myfyrwyr 'Menter trwy Ddylunio’ i ddylunio nwydd o’r syniad gwreiddiol i’r prototeip ac i roi cyflwyniad yn hyrwyddo’r cynnyrch i banel o feirniaid.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2012

Mae'n bosib bod helyntion priodasol Harri VIII wedi dylanwadu ar gyplau eraill, yn ôl dogfennau sydd newydd ddod i'r fei

Darganfuwyd dogfennau sy'n dangos o bosib bod helyntion priodasol enwog Harri VIII wedi peri i gyplau eraill ledled y wlad wahanu fel y gwnaeth yntau.

Mae stori ryfeddol hogyn yn ei arddegau a fu'n ymbalfalu rhwng dwy wraig mewn ffordd debyg - ac ar yr un pryd - i ymdrechion y brenin i geisio newid ei gymar yn awgrymu bod cyplau eraill yn gwylio a bod dylanwad achos y brenin yntau ar y gyfraith wedi dylanwadu arnynt.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2019

Mae’r Brifysgol yn lansio Project £3.2 miliwn i Hybu Twf Economaidd

Mae Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor wedi cynnal lansiad swyddogol project £3.2 miliwn i hybu twf economaidd yng Nghymru ac Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2011

Mae’r Brifysgol yn lansio Project £3.2 miliwn i Hybu Twf Economaidd

Mae Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor wedi cynnal lansiad swyddogol project £3.2 miliwn i hybu twf economaidd yng Nghymru ac Iwerddon.

Mae'r Project Ennill wrth Dendro wedi ei gyllido'n rhannol gan Raglen Drawsffiniol Iwerddon/Cymru'r Undeb Ewropeaidd a’i nod yw trawsnewid gallu cyflenwyr bach i ennill contractau a sicrhau bod sefydliadau lleol yn ennill mwy o siâr o fusnes y sector cyhoeddus.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2011

Mae rhaglen ddogfen gan fyfyrwyr wedi ei rhoi ar restr fer categori ffeithiol gwobrau Ffresh, Gŵyl Ddelwedd Symudol Myfyrwyr Cymru.

Mae rhaglen ddogfen gan fyfyrwyr ail flwyddyn yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau wedi ei rhoi ar restr fer categori ffeithiol gwobrau Ffresh, Gŵyl Ddelwedd Symudol Myfyrwyr Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2012

Mae rheoleiddio ariannol gwell yn atal camymddygiad, yn ôl astudiaeth

Mae rheoleiddio gwell wedi atal llawer iawn o gamymddwyn ariannol yn y Deyrnas Unedig ers yr argyfwng ariannol byd-eang a fu, yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddwyd heddiw gan Brifysgol East Anglia (UEA) ac eraill gan gynnwys ni ein hunain.

Ers argyfwng 2007, mae mwy o ymwybyddiaeth o'r risgiau sy'n gysylltiedig ag ymddygiad y sefydliadau ariannol a'u gweithwyr nhw. Ymchwiliwyd i fwy o achosion o gamymddwyn ariannol, ac mae'r rheoleiddwyr wedi rhoi dirwyon uwch ac yn mynnu bod yr elw'n cael ei ad-dalu.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2018

Mae Rosie newydd dderbyn Gwobr Otto Harpner

Mae Rosie MacLeod, myfyrwraig ôl-raddedig yn Ysgol Ieithoedd Modern ym Mangor, newydd dderbyn GWOBR OTTO HARPNER, a ddyfarnwyd gan y Gymdeithas Eingl-Awstriaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ionawr 2012

Mae’r seren garate Emma yn rhagori y tu fewn a’r tu allan i’r dosbarth

Mae myfyrwraig leol sy’n dwlu ar garate yn dathlu math gwahanol o lwyddiant yr wythnos hon, wrth iddi raddio o Brifysgol Bangor gyda gradd ddosbarth cyntaf mewn Busnes a Chyfrifeg.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Mae’r sioe-ar-daith ledled y wlad ar Hawliau Dynol yn dod i Fangor – gwnewch gais am le YN AWR.

Mae Canolfan Bangor ar Gyfraith Ryngwladol yn Ysol y Gyfraith, Bangor wrthi’n cydweithredu â’r Sefydliad Prydeinig dros Hawliau Dynol wrth gynnal sioe-ar-daith ym Mangor ddydd Mercher 14 Tachwedd 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2012

Mae'r Ysgol yn croesawu Darlithydd newydd mewn Athroniaeth Crefydd

Mae'r Ysgol yn falch iawn o groesawu Dr Toby Betenson i'r gyfadran.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Medi 2015

Mae Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru yn croesawu symudiadau i ddiogelu enwau lleoedd hanesyddol Cymru

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2017

Mam entrepreneuraidd yn graddio gyda balchder

Cyflawnodd mam leol i dri o blant, Carol Mead, freuddwyd oes drwy raddio gyda BA mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2015

Mam o Abersoch yn jyglo gwaith ac astudiaethau i ennill gradd dosbarth cyntaf

Mae Natasha Roberts o Abersoch, wedi graddio o Brifysgol Bangor gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf ar ôl goresgyn llawer o rwystrau yn ystod ei hastudiaethau

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2016

Mam yn dathlu ar ôl tair blynedd heriol

Bydd mam i bedwar o blant sydd wedi wynebu sialensiau yn ystod ei chyfnod gradd yn graddio’r wythnos hon mewn BA Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Gadawodd Beverly Price ei gwaith er mwyn magu ei phlant, un sydd gydag awtistiaeth a phlentyn arall gyda nam ar y golwg. Ar ôl i’w phlant ddod i oed ysgol, gwnaeth Beverly gwrs yng Ngholeg Menai. Yno, cafodd ei hannog i roi cais i wneud gradd ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2014

Mared – o arwain y genedl ar FFIT Cymru i arwain dosbarth!

Mae myfyriwr a ysbrydolodd y genedl fel arweinydd ar y gyfres boblogaidd FFIT Cymru yn graddio o Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2019

Mark yn ennill Gwobr y British Education Awards

Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi derbyn un o Wobrau y British Education Awards.

Enillodd Mark Barrow, a raddiodd o Brifysgol Bangor yn gynharach eleni, wobr y British Education Award (BEA) ar gyfer myfyriwr Graddedig o Gymru. Mae’r Gwobrau hyn yn dathlu unigolion sydd wedi rhagori o fewn y system addysg yn y DU.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2019

Marwolaeth Dr Owen E Evans

Gyda’r cydymdeimlad dyfnaf y mae’r Ysgol Hanes, Athroniaeth, a Gwyddorau Cymdeithas yn nodi marwolaeth y Parch Ddr Owen E Evans.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2018

MBA Environmental Management - wedi'i gyllido'n llawn

Ydych chi’n awyddus i ddatblygu neu ddiweddaru eich sgiliau busnes a gweithgareddau economaidd yn ymwneud â’r amgylchedd? Mae 30 Ysgoloriaeth WEDI’I GYLLIDO’N LLAWN ar gael ar gyfer ein gradd MBA Environmental Management yn 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2013

MBA yn dod a'r entrepreneur allan yn y Cyfarwyddwr Marchnata, Farah

Mae un o raddedigion Prifysgol Bangor wedi gwireddu ei breuddwyd entrepreneuraidd drwy sefydlu ei hasiantaeth farchnata greadigol ei hun.

Sefydlodd Farah Radford Digivita ym mis Mehefin 2014, ar ôl graddio o Ysgol Busnes Bangor gydag MBA mewn Marchnata.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2014

Medal Ddrama i Llŷr

Llongyfarchiadau i Llŷr Titus Hughes o Ysgol y Gymraeg ar ennill Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2012

Medal Ddrama i Llŷr

Llongyfarchiadau i Llŷr Titus Hughes o Ysgol y Gymraeg ar ennill Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2012

Medal y Dysgwyr i Megan

Llongyfarchiadau mawr i Megan Elias, myfyrwraig yn ei hail flwyddyn yn Ysgol y Gymraeg, ar ennill Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn y Fflint ddydd Mawrth, 31 Mai.

Nod y gystadleuaeth yw gwobrwyo unigolyn sydd wedi ymrwymo i ddysgu Cymraeg ac yn ymfalchïo yn ei Gymreictod. Mae Medal y Dysgwyr yn cael ei dyfarnu i unigolyn sydd yn dangos sut y mae ef neu hi yn defnyddio’r iaith bob dydd yn yr ysgol, y coleg neu’r brifysgol a hefyd yn gymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2016

Meini hirion Môn yn llamu i’r oes digidol

Meini hirion Ynys Môn fydd pwnc ffynhonnell wybodaeth gyffrous newydd a gyflwynir mewn tri dimensiwn, ac mae’r diolch am hyn i wyddonydd cyfrifiadurol o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Chwefror 2014

Meistr y Ffug Lys yn cipio gwobr Gwasg Prifysgol Rhydychen

Mae un o raddedigion y Gyfraith ym Mangor wedi cael hwb cyn dechrau astudio am radd Meistr yn dilyn ennill Gwobr y Gyfraith, Gwasg Prifysgol Rhydychen.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Awst 2016

Menter trwy Ddylunio yn mynd yn ddigidol ac yn ffynnu yn ystod cyfnod anodd

Roedd rhaglen amlddisgyblaethol Menter trwy Ddylunio Prifysgol Bangor yn edrych ychydig yn wahanol eleni. 

Mae'r her yn dod â myfyrwyr ynghyd o saith Ysgol a meysydd pwnc o fewn y Brifysgol i weithio gyda'i gilydd mewn timau dros gyfnod o 10 wythnos. Bu timau eleni yn ymateb i friffiau yn y byd go iawn a osodir gan fusnesau sy'n bartneriaid, sef y cwmni halen môr o Ynys Môn, Halen Môn, a'r gwneuthurwr offer dringo DMM yn Llanberis.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mehefin 2020

Merched Cymreig yn ennill gwobr am lwyddiannau mewn menter gymdeithasol

Mae Victoria Burrows, Sandy Ackers, Annie Donavan ac Alison Hill wedi ennill y wobr bwysig Network She Women in Education Award 2014.  Maent ymysg y myfyrwyr cyntaf i gwblhau gradd Meistr mewn Menter Gymdeithasol gan ragori yn eu swyddi prysur yr un pryd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2014

Merched yn y byd Cyhoeddi: Cynhadledd undydd.

Merched yn y byd Cyhoeddi: Ar 15 Chwefror 2020, bydd Prifysgol Bangor yn croesawu merched dylanwadol o bob cwr o'r byd cyhoeddi i gynhadledd undydd.  

Dyddiad cyhoeddi: 10 Chwefror 2020

Merch o Borthmadog yn graddio

Ar ôl tair blynedd o waith caled, bydd myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn derbyn gradd dosbarth cyntaf yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Merch o Lŷn yn graddio

Fe wnaeth profiad gwaith arwain at swydd i  fyfyrwraig sy’n graddio ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Mis o lwyddiant i Hanes

Gwahoddwyd tri aelod staff o’r Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg i fynychu Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bangor ar Ebrill 30ain yn Neuadd PJ, gan eu bod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dau o’r prif gategorïau.  

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2014

"Modern Maritime Battlefield Archaeology: Case Studies from the Battle of Jutland and the U-boat Wars".

Dyddiad cyhoeddi: 15 Chwefror 2017

Modiwl Newydd Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethau yn Llwyddiant

Bu myfyrwyr blwyddyn olaf yn treulio deuddydd llwyddiannus yng Nghlwb Pêl-droed Burnley yn ddiweddar, fel rhan o fodiwl newydd Ysgol Busnes Bangor, Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethau, ag arweiniwyd gan Neil Doncaster, Prif Weithredwr yr Uwch Gynghrair Albanaidd, a’r Athro John Goddard, Dirprwy Pennaeth Ysgol Busnes Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ebrill 2011

Mr Gwilym Owen yn cael ei benodi'r Is Siryf Gwynedd

Mae Mr Gwilym Owen, Darlithydd yn Y Gyfraith, wedi cael ei benodi'n Is Siryf nesaf Gwynedd - swydd lle bydd yn gweithredu fel cyswllt allweddol rhwng Uchel Siryf newydd y sir a chlercod y Barnwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2017

Mr Gwilym Owen yn cael ei enwebu am wobr 'Darlithydd y Gyfraith y Flwyddyn'

Mae aelod staff arall o Ysgol y Gyfraith Bangor wedi cael ei enwebu am wobr addysgu bwysig.

Mae Gwilym Owen, Darlithydd yn y Gyfraith, wedi cael ei roi ar y rhestr fer am wobr 'Darlithydd y Gyfraith y Flwyddyn' yng Ngwobrau Hyfforddi a Recriwtio blynyddol LawCareers.Net. Datgelir yr enillydd mewn seremoni yn Llundain ddydd Iau, 22 Mai.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2014

Mwy o lwyddiant i'r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau

Enillodd y ffilm ‘Not’ y wobr am y ffilm Gymraeg orau ac enillodd 'Long I Stood There' y wobr am y ffilm naratif orau yng ngŵyl ffilmiau byr Caerdydd, ddydd Sul, 23 Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2013

Myfyriwr Aeddfed yn goresgyn salwch i ennill gradd dosbarth 1af

Mae cyn saer coed o Rhyl wedi graddio gyda gradd dosbarth cyntaf yn dilyn newid sydyn yn ei yrfa yn dilyn afiechyd galwedigaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2011

Myfyriwr a enillodd wobr BAFTA Cymru yn cynnal dosbarth meistr

Cynhaliodd myfyriwr ôl-radd Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor, a enillodd wobr BAFTA Cymru am y ffilm fer orau yn 2013, ei ddosbarth meistr ei hun i fyfyrwyr a darlithwyr ym Mhrifysgol De Cymru yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2014

Myfyriwr arobryn yn graddio

After a strong performance throughout his studies, an award-winning student from Bangor University graduated this week. As well as graduating with a first class BA History degree, Sean Martin, 27, also won the Dr John Robert Jones Prize of £1,500, which is awarded annually to three of the best students across all disciplines at the University.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2016

Myfyriwr arobryn yn graddio

Yr wythnos hon, graddiodd myfyriwr o Brifysgol Bangor sy’n teimlo’n angerddol dros yr amgylchedd ac sydd â’i fryd ar ddyfalbarhau i ganfod ffyrdd newydd o greu datblygiad sy’n dderbyniol yn gymdeithasol, yn garedig i’r amgylchedd ac yn gynaliadwy yn economaidd.

Enillodd Alex Spichale, 47, o Gyffordd Llandudno, Conwy MBA mewn Rheolaeth Amgylcheddol gyda rhagoriaeth o Ysgol Busnes Bangor, ynghyd â Gwobr Magnox, werth £200, am y myfyriwr gorau ar y cwrs trwyddo draw.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2015

Myfyriwr Athroniaeth a Chrefydd yn ennill y ‘Gwobr Arloesedd Ede and Ravenscroft’ yng Ngwobrau Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Enillodd Helen Marchant, cynrychiolydd cwrs ar gyfer yr ail israddedigion blwyddyn yn yr Ysgol Athroniaeth a Chrefydd y ‘Gwobr Arloesedd 'Ede and Ravenscroft’ yng Ngwobrau Addysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Myfyriwr Bangor yn cystadlu am Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor yn cystadlu i ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2019.

Bydd Cai Fôn Davies, 19, o Fangor sy’n fyfyriwr yn ei ail flwyddyn yn astudio Cymraeg a Hanes, yn cystadlu Nos Wener, Hydref 11eg yn Neuadd Goffa’r Barri.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2019

Myfyriwr Busnes i wynebu Her y 15 Copa

Mae myfyriwr Prifysgol Bangor am ymgymryd â’r her 15 Copa Eryri i gefnogi a chodi ymwybyddiaeth ar gyfer pobl gydag osteoporosis.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Gorffennaf 2014

Myfyriwr busnes yn rownd derfynol entrepreneuriaid Santander Bangor

Roedd myfyriwr israddedig  busnes, Adam McDonald o St Helens, yn un o'r cystadleuwyr yn rownd derfynol cystadleuaeth Santander ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar yn cynnig eu syniadau entrepreneuraidd.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2013

Myfyriwr Celfyddyd Gain yn ennill Gwobr Goffa

Mae myfyriwr hŷn yn dathlu'r wythnos hon ar ôl ennill gwobr o fri am ei gradd. Mae Sarah Whiteside, myfyriwr BA Celfyddyd Gain, wedi ennill Gwobr Goffa Dr Barbara Saunderson am Gelfyddyd Gain 2015. 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2015

Myfyriwr doethuriaeth yn mynychu lansiad adroddiad seneddol ar newyn

Mae myfyriwr doethuriaeth a gyfrannodd dystiolaeth at adroddiad seneddol pwysig ar newyn yn y Deyrnas Unedig wedi bod yn Llundain yn lansio'r ddogfen ddilynol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2015

Myfyriwr graddedig lleol yn ennill gwobr fawr

Mae gwaith caled myfyriwr lleol wedi  talu ar ei ganfed wrth iddo ennill  un o brif Wobrwyon Prifysgol Bangor, sydd werth dros £1000.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2011

Myfyriwr Gwneud Ffilmiau yn graddio

Yr wythnos hon, mae myfyriwr o Brifysgol Bangor a’i fryd ar fusnes yn graddio ar ôl tair blynedd o waith caled a dechrau disglair i’w yrfa fel gwneuthurwr ffilmiau.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Myfyriwr Hanes ar leoliad gwaith arbennig yn San Steffan

BYn ddiweddar, cwblhaodd Sean Collier, myfyriwr Hanes Prifysgol Bangor, leoliad gwaith llywodraethol yn San Steffan. Roedd y lleoliad gwaith yn rhan o brofiad ail flwyddyn Sean yn astudio am radd BA mewn Hanes Modern a Chyfoes. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mehefin 2019

Myfyriwr Hanes yn ennill gwobr mawreddog

Llongyfarchiadau mawr i Ceiri Coker, myfyriwr yn yr Ysgol Hanes ac Archaeoleg, ar ennill Gwobr Goffa Dr John Davies yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2017. Caiff y wobr ei dyfarnu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y traethawd estynedig gorau a gyflwynwyd drwy gyfrwng y Gymraeg ym maes Hanes Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Awst 2017

Myfyriwr ieithoedd disglair a brwdfrydig yn graddio

Bydd enillydd un o Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Prifysgol Bangor yn graddio gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Ffrangeg ac Eidaleg yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2015

Myfyriwr i redeg Marathon Llundain

Bydd myfyriwr o Brifysgol Bangor ymhlith y miloedd o redwyr sy’n cymryd rhan ym Marathon Llundain fis Ebrill. Mae Leo Atkinson, myfyriwr y flwyddyn gyntaf Hanes ac Archaeoleg yn codi arian ar gyfer elusen St John Ambulance.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2013

Myfyriwr israddedig yn ennill ysgoloriaeth o £15,000 i gael hyfforddiant bargyfreithiwr

Mae'r myfyriwr trydedd flwyddyn Kate Longson wedi ennill ysgoloriaeth o fri gwerth £15,000 i ddilyn ei huchelgais i fod yn fargyfreithiwr.

Bydd Kate, sy’n fyfyriwr LLB yn y Gyfraith, yn dechrau ar y cwrs Bar Professional Training Course (BPTC) ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion ym mis Medi. Enillodd Ysgoloriaeth Lord Denning o £15,000 gan Ysbyty Lincoln ar ôl cael cyfweliad llwyddiannus yn gynharach y mis hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2012

Myfyriwr MA yn ennill cystadleuaeth celfyddyd sain ryngwladol

Mae darn o gerddoriaeth gan Richard Garret, myfyriwr MA rhan-amser mewn Cyfansoddi Electroacwstig ym Mangor, wedi ennill gwobr ryngwladol am ddarnau bychain o sain yn gysylltiedig â thestun newid hinsawdd.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Awst 2013

Myfyriwr MA yn ennill gwobr PICS

Mae myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor wedi ennill gwobr am ffilm fer a gynhyrchwyd fel rhan o'i chwrs MA Gwneud Ffilmiau.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mawrth 2015

Myfyriwr MA yn fuddugol mewn seremoni gwobrau ffugwyddonol

Mae ffilm a roddwyd at ei gilydd fel rhan o gwrs MA creu ffilmiau ym Mhrifysgol Bangor wedi ennill 'Best Sci-Fi Short' yn yr ŵyl ffilmiau Philip K. Dick yn Efrog Newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ionawr 2015

Myfyriwr o Brifysgol Bangor yn ennill gwobr genedlaethol

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi ennill gwobr genedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2016

Myfyriwr o Brifysgol Bangor yn troi’n diwtor

Bydd myfyriwr entrepreneuraidd o Brifysgol Bangor yn dod yn diwtor yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd yr haf hwn.

Bydd Osian Williams, sy'n wreiddiol o Bont-y-pridd,  ac a raddiodd yn ddiweddar gyda BA mewn Cyfathrebu a'r Cyfryngau, yn trosglwyddo ei sgiliau i bobl ifanc sydd â diddordeb mewn gwneud ffilmiau.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Gorffennaf 2013

Myfyriwr o Fangor yn dilyn hynt Tîm Cymru ar ei daith i Ewrop

Mae myfyriwr yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau wedi llofnodi cytundeb gyda chwmni cyhoeddi’r Lolfa i ysgrifennu hanes ymgyrch Tîm Pêl Droed Cymru i gael lle yng nghystadleuaeth Ewro 2016.

Mae Jamie Thomas, sydd yn dychwelyd i Brifysgol Bangor fel myfyriwr MA eleni, newydd fod efo’r Tîm yn y ddwy gêm olaf, wrth iddynt geisio ennill lle yn y twrnamaint pêl droed y flwyddyn nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2015

Myfyriwr o Fangor yn edrych ymlaen at wobrau RTS

Bydd gan fyfyriwr o Brifysgol Bangor ddiddordeb arbennig yn noson wobrwyo’r Gymdeithas Deledu Frenhinol (RTS) a gynhelir ar 19 Fawrth.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2013

Myfyriwr ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor wedi llofnodi cytundeb i ysgrifennu bywgraffiad am fand pync

Mae Joe Shooman, 41 oed o Groesoswallt, newydd lofnodi cytundeb i ysgrifennu bywgraffiad am y band pync-pop 'All Time Low' o'r Unol Daleithiau. Cyhoeddir y llyfr 75,000 o eiriau gan Music Press Limited yn y DU yn ystod gwanwyn/haf 2016.

Mae Joe, sy'n wreiddiol o Fangor, yn ei flwyddyn olaf ar hyn o bryd yn astudio PhD mewn Ysgrifennu Creadigol yn yr Ysgol Saesneg. Hwn fydd y chweched llyfr i Joe ei gyhoeddi gyda’i lyfrau blaenorol yn cynnwys bywgraffiadau o Blink-182, MySpace, Trivium, Kasabian a chanwr Iron Maiden, Bruce Dickinson.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2015

Myfyriwr PhD i'w chynnwys mewn blodeugerdd gyda beirdd cydnabyddedig

Gwaith y Fyfyrwraig PhD o'r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg a'r bardd Alys Conran wedi cael ei gynnwys yn y flodeugerdd newydd, The Slate Sea.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mai 2015

Myfyriwr PhD o Brifysgol Bangor yn cymryd rhan mewn cyfres newydd ar BBC Radio Wales

Mae myfyriwr PhD o Brifysgol Bangor wedi cael cyfle gwych yn gweithio fel hanesydd preswyl ar gyfres cerddoriaeth newydd mewn dwy ran ar BBC Radio Wales.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2016

Myfyriwr PhD yn cipio gwobr poster mewn symposiwm

Llongyfarchiadau i'r myfyriwr ymchwil Stephanie Jones am ennill gwobr 'y poster ôl-raddedig orau' mewn symposiwm ymchwil diweddar. 

Dyddiad cyhoeddi: 5 Gorffennaf 2017

Myfyriwr PhD yn ennill y prif wobr yng Nghynhadledd ‘Legal Wales’

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi curo myfyrwyr y Gyfraith ledled Cymru i ennill prif wobr yng Nghynhadledd ‘Legal Wales 2012’.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Tachwedd 2012

Myfyriwr Prifysgol Bangor i weithio ar broject gydag un o awduron amlyca’r byd

Mae Ashwin Sanghi, myfyriwr PhD mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Bangor – sydd eisoes wedi dod i fri mawr fel awdur yn ei wlad enedigol, India – yn mynd i lunio nofel ar y cyd gydag awdur a ddisgrifir fel ysgrifennwr llyfrau ffuglen droseddol mwyaf poblogaidd y byd:  James Patterson.

 

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2013

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn cyhoeddi llyfr arloesol ar hanes mwyngloddio lleol

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi lansio llyfr am y pyllau glo yng Nghwm Rheidol ac Ystumtuen ar ôl dechrau gweithio arno yn wyth oed.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2018

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn ennill gwobr BAFTA Cymru

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor, Osian Williams, wedi ennill Gwobr BAFTA Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2013

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn ennill prif seremoni gyntaf Eisteddfod T

Wyneb cyfarwydd i Eisteddfod yr Urdd yw Prif Gyfansoddwr Eisteddfod T, yr eisteddfod ddigidol gyntaf erioed. Heddiw (Dydd Llun, Mai 25), mewn seremoni ar sgrin a sain, datgelwyd mai Cai Fôn Davies o Benrhosgarneddsy’n ennill gwobr y Prif Gyfansoddwr.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mai 2020

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Mae myfyriwr Cerddoriaeth o Brifysgol Bangor i’w longyfarch ar ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel eleni.

Mewn cystadleuaeth o safon ardderchog a gynhaliwyd ac a ddarlledwyd yn fyw ar S4C nos Sul 14 Hydref 2012, bu Huw Ynyr, canwr yn cystadlu yn erbyn Lois Eifion, sy’n astudio gradd uwch MA mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor, a phedair arall. Prif enillwyr cystadlaethau perfformio Eisteddfod yr Urdd sy’n cael gwahoddiad i gystadlu ar gyfer Ysgoloriaeth Bryn Terfel.  Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, sef medal a’r Ysgoloriaeth o £4,000, i Huw gan Bryn Terfel.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2012

Myfyriwr y gyfraith am feicio ar draws yr Iseldiroedd i gasglu arian at elusen

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor sy'n dioddef oddi wrth gyflwr genetig prin am wneud taith feicio galed 182 milltir at elusen.

Mae Christian Bolton-Edenborough, o Potters Bar yn Swydd Hertford, yn dioddef oddi wrth Lawrence Moon Bardet Biedl Syndrome, sy'n effeithio ar ei olwg ac a fydd yn ei wneud yn ddall yn y diwedd. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2015

Myfyriwr y Gyfraith i gynrychioli Prifysgol Bangor mewn Ysgol Haf yn Shanghai

Mae myfyriwr PhD yn Ysgol y Gyfraith, Bangor wedi cael ei ddewis i fynd i ysgol haf o fri yn Shanghai.

Llwyddodd Stephen Clear, sydd wedi ennill gradd ddosbarth gyntaf a newydd gwblhau LLM Meistr y Gyfraith trwy Ymchwil yn Ysgol y Gyfraith, Bangor, i ennill lle ar y cwrs profiad diwylliannol, busnes ac iaith dwys ym Mhrifysgol Shanghai gan guro ymgeiswyr eraill o Brifysgol Bangor.  

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2012

Myfyriwr y Gyfraith o Fangor yw’r gorau yng Nghymru

Mae myfyriwr Ysgol y Gyfraith Bangor wedi cael ei henwi fel y myfyriwr Cyfraith gorau mewn unrhyw brifysgol Cymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2012

Myfyriwr y Gyfraith yn cael ei dewis ar gyfer cwrs gwerthfawr

Mae myfyrwraig sydd yn astudio’r Gyfraith ym Mangor wedi derbyn cyfle unigryw i ennill sgiliau hanfodol ar gyfer gyrfa gyfreithiol broffesiynol ar ôl cael ei dewis i fynychu ysgol breswyl o fri ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf y gyfraith yn Llundain.   

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2011

Myfyriwr y gyfraith yn cipio gwobr chwaraeon

Mae Adran Hamdden a Chwaraeon Prifysgol Bangor wedi dyfarnu Gwobr Goffa Llew Rees eleni i Benjamin Pritchard, myfyriwr sy’n astudio’r Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Myfyriwr y gyfraith yn ennill ei hachos llys gyntaf CYN graddio

Aeth myfyriwr o Brifysgol Bangor, a ddioddefodd gwahaniaethu yn y gwaith, â'i chyn-gyflogwr i'r llys ac ennill yr achos - cyn gorffen ei gradd yn y gyfraith.  

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2013

Myfyriwr ym Mangor yn ennill gwobr gêm fideo

Mae'r gêm yn bos antur isometrig 3D  i ddyfeisiau symudol/llaw ac mae'n ymwneud â merch fach yn y system gofal maeth sy'n ceisio canfod ei ffordd adref.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Medi 2015

Myfyriwr yn cyfrannu at gynhyrchu ffilm ar gyfer teledu ac ar gyfer y Brifysgol

Mae myfyriwr trydedd flwyddyn sy’n astudio BA mewn Cyfathrebu a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor ac sydd wedi cychwyn cwmni cyfryngau ei hun, eisoes wedi gweithio ar ffilm i’r BBC, cael ffilm ganddo wedi’i darlledu ar S4C ac wedi’i gomisiynu i gynhyrchu fideos byr i’r Brifysgol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2012

Myfyriwr yn Gohebu o bencampwriaeth Snwcer

Bydd Danny Griffith, myfyriwr yr ail flwyddyn yn treulio'r wythnos ddarllen yn gohebu ar snwcer.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2011

Myfyriwr yn llunio syniad buddugol yng Nghystadleuaeth Syniad Busnes Byddwch Fentrus 2012 Prifysgol Bangor

Mae Dale Spridgeon, myfyriwr ôl-radd yn Ysgol y Saesneg, wedi ennill gwobr o £200 ar ôl dod yn fuddugol yn y gystadleuaeth flynyddol Syniadau Busnes a drefnir gan y Project Byddwch Fentrus, rhan o Wasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2012

Myfyriwr ysbrydoledig yn graddio ar ôl brwydro yn erbyn canser

Bydd myfyriwr technolegau creadigol yn graddio eleni gyda gradd ddosbarth gyntaf, er iddo orfod brwydro yn erbyn canser yn ystod ail flwyddyn ei gwrs. Yn goron ar y cyfan mae Ronald Rodriguez Winter (Ronnie) hefyd wedi ennill Gwobr Jane Rudall mewn cydnabyddiaeth o’i benderfyniad a’i waith caled yn ystod ei astudiaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2015

Myfyrwraig Archaeoleg yn ennill Gwobr Astudiaethau Celtaidd Ewropeaidd

Mae Greta Anthoons, myfyrwraig hŷn o Wlad Belg sy’n astudio am ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Bangor, wedi ennill Gwobr Johann Kaspar Zeuss  yng Nghymdeithas Astudiaethau Celtaidd Ewropeaidd (Societas Celtologica Europaea). Rhoddir y wobr o €750 i’r traethawd hir gorau ar lefel MA a PhD ym maes Astudiaethau Celtaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Hydref 2012

Myfyrwraig arobryn yn graddio

Bydd myfyrwraig dalentog a gweithgar yn graddio'r wythnos hon ar ôl ‘tair blynedd wych ym Mhrifysgol Bangor’.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2015

Myfyrwraig Bangor yn Frwd am Ffilmiau Disney

Wrth i Disney baratoi ar gyfer rhyddhau y cyntaf o dri fersiwn newydd o’i ffilmiau eleni, mae gan Megan Rainbird, myfyrwraig o Brifysgol Bangor ddiddordeb arbennig yn y ffilmiau newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2019

Myfyrwraig Busnes arobryn yn graddio

A prize-winning, former Welshpool High School pupil celebrates her success at Bangor University’s graduation ceremony this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Myfyrwraig Cerddoriaeth yn cipio Medal Prif Gyfansoddwr yr Urdd

Llongyfarchiadau i Lois Eifion Jones, myfyrwraig ôl-radd cerddoriaeth o Benisarwaun, ger Caernarfon, ar ennill Medal y Prif Gyfansoddwr yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

 

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2013

Myfyrwraig greadigol yn rhyddhau record elusennol

Mae Aly Shields, sy'n ofalwraig ac yn fyfyrwraig hŷn o Landudno, wedi rhyddhau record er budd PANS PANDAS UK, elusen sy'n codi ymwybyddiaeth am gyflyrau anghyffredin sy'n aml yn arwain at gamddiagnosis i'r bobl dan sylw, ac sy'n cefnogi'r bobl hynny a'u teuluoedd.

Mae'r gân Warriors gan Aly ar gael ar iTunes a Google Play am $1.29 neu oddeutu £1 o dan label PANS PANDAS UK.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Hydref 2019

Myfyrwraig o'r Rhyl yn ennill dosbarth cyntaf a gwobr er gwaethaf trychineb llifogydd 2013

Bydd myfyrwraig o'r Rhyl yn derbyn gradd dosbarth cyntaf mewn Hanes ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon er i'r llifogydd enbyd a darodd arfordir gogledd Cymru yn 2013 ddifrodi ei chartref.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Myfyrwraig Prifysgol Bangor i berfformio gyda mab Frank Zappa

Mae myfyrwraig o Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor yn edrych ymlaen at berfformio darn o waith Frank Zappa ar daith o amgylch y DU yn hwyrach y mis hwn.

Bydd Sioned Eleri Jones, 30, o Fangor, yn perfformio un o ganeuon y gitarydd chwedlonol ar y clarinét gyda'i fab, Dweezil, sydd yn teithio gyda'i fand Zappa Plays Zappa.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2012

Myfyrwraig Prifysgol Bangor yn ennil gwobr Prif Lenor Eisteddfod T

Mared Fflur Jones o Ddolgellau yw enillydd Prif Lenor Eisteddfod T, gyda darn o waith “llawn cariad a gwewyr” yn ôl y beirniad, Manon Steffan Ros.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2020

Myfyrwraig y Gyfraith ym Mangor yn cwblhau interniaeth gyda Chwmni Cyfreithiol yn Washington D.C.

Myfyrwraig yn ei blwyddyn olaf yn astudio Cyfraith Lloegr gyda Chyfraith Ffrainc yw Ms Haude Bergeon-Hennebois. Disgrifiodd ei hinterniaeth ym mis Medi 2016 gyda'r cwmni cyfreithiol Jezic & Moyse yn Washington D.C. fel un o'r profiadau gwaith mwyaf gwerthfawr yn ei bywyd.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2016

Myfyrwraig y Gyfraith ym Mangor yn ennill ysgoloriaeth bwysig gan Lincoln's Inn

Mae myfyrwraig y Gyfraith ym Mangor wedi ennill ysgoloriaeth bwysig i wireddu ei huchelgais i fod yn fargyfreithiwr.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2012

Myfyrwraig yn cynorthwyo ar gyfres rhaglenni Dyma Fi ar S4C

Mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi  cael cyfle gwych yn ddiweddar i weithio ar gyfres teledu ar gyfer S4C gyda’r nod o lunio portread gonest o fywydau pobl ifanc Cymru yn yr unfed ganrif ar hugain.

Mae Shân Pritchard, sydd eisoes wedi graddio gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor, wedi bod yn gweithio ar gyfres o raglenni mewn partneriaeth a chwmni cynhyrchu teledu, Cwmni Da fel rhan o’i gradd Meistr.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2014

Myfyrwraig yn ennill Ysgoloriaeth PhD Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Bydd Emma Buchanan yn gweithio dan arolygaeth Dr Lucy Huskinson ar brosiect a fydd yn ailgloriannu theori gender drwy ddefnyddio syniadaeth Jung a chan astudio'r rhaglen deledu, The Walking Dead.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Tachwedd 2017

Myfyrwyr Addysg Gynradd yn mynd i’r afael â diwylliant Tsieineaidd

Cafodd myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar y rhaglen BA Addysg Gynradd cyflwyniad unigryw i ddiwylliant Tsieineaidd, diolch i Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2014

Myfyrwyr arwain yn dysgu gan feistr

Roedd yn bleser gan yr Ysgol Cerddoriaeth groesawu’r arweinydd byd-enwog (sydd hefyd yn Gymrawd Er Anrhydedd ym Mhrifysgol Bangor), Owain Arwel Hughes, i Fangor yn ddiweddar, i arwain dosbarth meistr i fyfyrwyr. Cafodd pum myfyriwr lwcus, o fyfyriwr israddedig ym mlwyddyn 1 hyd at fyfyriwr ôl-raddedig blwyddyn olaf, gyfle i arwain tair Dawns Slafonig gan Dvořák, a hynny dan lygaid barcud Dr Hughes.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2013

Myfyrwyr a staff yn mynd ar daith arbennig iawn i China

Ym Mawrth 2012 aeth myfyrwyr a staff o Ysgol Busnes Bangor ar daith arbennig iawn i China.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2012

Myfyrwyr Bangor yn Brolio am Fuddugoliaeth

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae myfyrwyr meistr Seicoleg Defnyddwyr o Fangor wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Brolio/ The Pitch 2014, sydd i’w chynnal ddydd Mawrth 18 Chwefror. Trefnir Brolio/ The Pitch gan y Sefydliad Marchnata Siartredig, cyllidir y gystadleuaeth gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ‘frolio’ eu syniadau mewn cystadleuaeth farchnata o fri.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2014

Myfyrwyr Bangor yn ‘Brolio’u’ harbenigedd marchnata yn rownd derfynol cystadleuaeth o fri

Llwyddodd TÎm o Brifysgol Bangor i gyrraedd Rownd derfynol ‘Brolio/ The Pitch’, cystadleuaeth marchnata bwysig a drefnwyd gan y Sefydliad Marchnata Siartredig sy’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr  gyflwyno’u syniadau mewn cystadleuaeth o fri.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2013

Myfyrwyr Bangor yn creu cysylltiadau gyda busnesau lleol

Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi bod yn manteisio ar gysylltiadau cryf y Brifysgol gyda busnesau lleol. Bu’r cwmni twrisiaeth, Celticos, a leolir yn y Felinheli, yn gweithio’n agos gyda staff a myfyrwyr Bangor i ddarparu cynnwys amlieithog ar gyfer eu gwefan yn ogystal â chyflogi myfyrwyr i alluogi’r cwmni i ddarparu pecynnau hollol addas ar gyfer ymwelwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2015

Myfyrwyr Bangor yn Cyhoeddi Llyfrau Newydd

Mae'n bleser gan Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor gyhoeddi dyddiad cyhoeddi dau ddetholiad, Blue Pencils a SCSM’s Media Medley. Mae pedwar myfyriwr yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd ers pedwar mis i gynhyrchu a chyhoeddi detholiad o weithiau ffuglen byr, gwreiddiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2017

Myfyrwyr Bangor yn cynrychioli projectau Ymwneud â'r Gymuned yn Nhŷ'r Cyffredin

Rhoddwyd cyflwyniad gan grŵp o gynrychiolwyr Prifysgol Bangor i'r Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar Ieithoedd Modern yn Nhŷ'r Cyffredin yn San Steffan yn ddiweddar. Cadeiriwyd y digwyddiad gan Tonia Antoniazzi, AS Gŵyr, gydag aelodau seneddol eraill a chynrychiolwyr Tŷ'r Arglwyddi, y Cyngor Prydeinig, y Comisiwn Ewropeaidd, Goethe Institut, Sefydliad Confucius a sefydliadau a phrifysgolion eraill ledled y DU yn bresennol.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2018

Myfyrwyr Bangor yn cystadlu yng Nghân i Gymru eto eleni

Yn dilyn llwyddiant Rhys Gwynfor ac Osian Huw Williams, myfyrwyr Prifysgol Bangor, yng nghystadleuaeth Cân i Gymru y llynedd, a llwyddiant Nia Davies Williams, myfyrwraig MA cerddoriaeth, a ddaeth yn drydydd yn 2012, mae dau o fyfyrwyr Ysgol Cerddoriaeth y brifysgol wedi cael eu cynnwys ar restr fer y gystadleuaeth boblogaidd. Mae’r gystadleuaeth yn cael ei ddarlledu am 7.45 efo’r canlyniadau’n cael eu cyhoeddi mewn rhaglen arbennig am 9.30 nos Wener 28.2.14.

 

Dyddiad cyhoeddi: 24 Chwefror 2014

Myfyrwyr Bangor yn dathlu llwyddiant yng nghystadleuaeth enwog Ffug Lys Barn Telders

Mae tîm o fyfyrwyr y Gyfraith o Brifysgol Bangor yn dathlu llwyddiant mewn cystadleuaeth fyd-enwog i fyfyrwyr y gyfraith. 

Y mis yma bu Cathal McCabe, Adam Gulliver, Damian Etone ac Andrew Jones yn cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Ffug Lys Barn Ryngwladol Telders - y tîm cyntaf erioed i wneud hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2013

Myfyrwyr Bangor yn dechrau busnes y gyfraith yn Canary Wharf

Mae Kawa, Guimaraes and Associates Solicitors, cwmni o gyfreithwyr a sefydlwyd yn ddiweddar yng Nghaergybi, wedi agor chwaer gwmni mewn adeilad adnabyddus yn One Canada Square, Canary Wharf, Llundain.

Sefydlwyd y cwmni gan yr entrepreneuriaid, Mehedi Rahim a Kate Kawa. Mae Mehedi Rahim yn fyfyriwr PhD yn ei flwyddyn olaf yn ymchwilio i gyfraith Islamaidd ac Yswiriant Morol y DU yn Ysgol y Gyfraith ac mae Kate wedi graddio gyda MBA o Ysgol Busnes Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Medi 2014

Myfyrwyr Bangor yn ennill Cân i Gymru

Mae dau gyfaill sy’n cyd-chwarae mewn band ac yn astudio yn yr un brifysgol yn cystadlu yn y rownd derfynol ar y rhaglen Cân i Gymru  gyda chân a gyfansoddwyd wrth iddynt deithio adref o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2013

Myfyrwyr Bangor yn hogi eu harfau ar gyfer rownd bellach o University Challenge

Bydd Prifysgol Bangor yn ymddangos yn ail rownd y sioe gwis fwyaf heriol sydd ar y teledu, University Challenge. Mae’r gyfres yn dathlu ei phen-blwydd yn 50 eleni a bydd Bangor yn ymddangos ar BBC2 Cymru am 8.00pm nos Lun, 28 Ionawr 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2013

Myfyrwyr bodlon yn gosod Prifysgol Bangor ymysg prifysgolion gorau'r DU

Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi dangos eu cefnogaeth i'r brifysgol unwaith eto yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, ac wedi gosod y brifysgol yn wythfed ymysg prifysgolion anarbenigol y DU ac yn ail ymysg prifysgolion Cymru.

Daw'r newyddion yn fuan ar ôl i'r brifysgol ennill safon aur yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu newydd llywodraeth y DU, yr unig brifysgol yng Nghymru i gyrraedd y safon hon.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Awst 2017

Myfyrwyr Busnes a'r Gyfraith yn ymweld â chalon yr Undeb Ewropeaidd

Mae myfyrwyr o Ysgol Busnes ac Ysgol y Gyfraith, Bangor wedi ymweld â rhai o sefydliadau allweddol yr Undeb Ewropeaidd a Chyngor Ewrop, diolch i nawdd gan Jill Evans, Aelod Cymreig o Senedd Ewrop.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2013

Myfyrwyr busnes yn brolio eu syniadau mewn cystadleuaeth Farchnata genedlaethol

Yn ddiweddar, cymerodd dau dîm o Ysgol Busnes Bangor ran yn rownd derfynol ‘Brolio/ The Pitch’, cystadleuaeth ar draws prifysgolion Cymru a drefnwyd gan y Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM) a than nawdd Llywodraeth Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Chwefror 2014

Myfyrwyr busnes yn helpu i farchnata a hyrwyddo digwyddiad TEDx y gwerthwyd pob tocyn ar ei gyfer

Mae myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wedi cymryd rhan mewn project i hyrwyddo’r digwyddiad TEDx cyntaf yng Nghymru, a gynhaliwyd yng Nghaergybi ar 16 Ionawr 2013.

Mae TEDx yn ddigwyddiad a drefnir yn annibynnol, ac a grëwyd yn ysbryd TED, sef cyfres fyd-eang o gynadleddau yn ymwneud â “syniadau gwerth eu lledaenu”.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2013

Myfyrwyr Busnes yn mynd i'r afael â phroblemau gwastraff Bangor drwy Ymgyrch Swynwr Sbwriel Bangor

Mae myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wedi cymryd rhan mewn datblygu ymgyrch diwedd tymor i leihau problemau gwastraff ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Myfyrwyr busnes yn mynd i’r afael â phroblemau gwastraff Bangor gyda’r ymgyrch “môr ladron”

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wedi cymryd rhan mewn ymgyrch i leihau problemau gwastraff diwedd tymor ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mehefin 2012

Myfyrwyr Canolfan Llundain ym ymweld â Chastell Windsor

Bu rhai o’r garfan gyntaf o fyfyrwyr i gofrestru yng Nghanolfan Llundain Ysgol Busnes Bangor yn dathlu diwedd y flwyddyn academaidd gydag ymweliad i Gastell Windsor.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2012

Myfyrwyr Cyfraith Bangor yn Ennill Tystysgrifau BPP

Bu wythdeg tri o fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith, Bangor, yn teithio i Fanceinion yn ddiweddar er mwyn cwblhau cwrs Ymwybyddiaeth Fasnachol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ebrill 2011

Myfyrwyr Gwaith Cymdeithasol yn mynychu cynhadledd ar dlodi plant

Cynhaliwyd cynhadledd ar y thema ‘Tlodi Plant’ ym mis Ionawr ym Mhrifysgol Caerdydd. Derbyniwyd cefnogaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac fe fynychwyd y gynhadledd gan 11 o fyfyrwyr a staff o Fangor (dyma adroddiad gan y myfyrwyr).

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebrill 2016

Myfyrwyr Marchnata yn Cyfleu’r Neges gydag Ymgyrch Ailgylchu

Cynhaliwyd ymgyrch i fynd i’r afael â phroblem gwastraff diwedd y tymor ym Mangor gan y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr, Cyngor Gwynedd a Heddlu Gogledd Cymru.

Y myfyrwyr eu hunain oedd yn gyfrifol am yr ymgyrch tafod yn y boch, dan arweiniad aelodau o Gymdeithas Farchnata’r Brifysgol – myfyrwyr Marchnata Emma-Louise Jones, Ffion Haf Jones a Yueun Chung.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mehefin 2011

Myfyrwyr Menter yn cael eu gwobrwyo gan Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi rhoi Ysgoloriaethau Entrepreneuriaeth newydd, gwerth cyfanswm o £5,000, i'w myfyrwyr i nodi diwedd y flwyddyn academaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2013

Myfyrwyr Mentrus yn llwyddo gyda’r Weiren Wib

Mae'r tîm Menter trwy Ddylunio yn falch iawn o gael y cwmni arloesol hwn fel y partner masnachol eleni i roi her ystyrlon i fyfyrwyr sydd eisiau cyfrannu at lwyddiant y cwmni yn y dyfodol.

Bu deuddeg o dimau amlddisgyblaethol yn cystadlu am y wobr ariannol o £5,000 ar ôl gweithio ochr yn ochr â hwyluswyr ôl-raddedig ac arbenigwyr academaidd am ddeg wythnos mewn proses oedd â phwyslais ar gynllunio i ddatrys y briff dylunio hwn yn y byd go iawn.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2017

Myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn edrych ymlaen at lansio eu App cyntaf

Mae dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor yn brysur yn paratoi i lansio eu app atgoffa tymor hir ar gyfer teclynnau symudol.

Mae Kalaivani, 32, a'i gŵr Karthikesan, y ddau o Singapore, yn israddedigion yn Ysgol Busnes Bangor a'r Coleg Gwyddorau Cymhwysol ym Mhrifysgol Bangor.   Ers pedwar mis bellach maent wedi bod yn datblygu eu app eu hunain, Key It In, ac maent yn awr yn paratoi at y lansio ar 15 Mawrth.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2013

Myfyrwyr o Fangor yn perfformio yng ngŵyl Fringe Caeredin

Bydd myfyrwyr a graddedigion o Brifysgol Bangor yn cael cyfle anhygoel i berfformio yn yr ŵyl gelfyddydau fwyaf yn y byd y mis hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Awst 2014

Myfyrwyr o Ogledd Cymru ar y brig yn eu dosbarth

Mae dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor yn dathlu llwyddiant yr wythnos hon wrth iddynt raddio â'r marciau uchaf yn eu blwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Myfyrwyr o ogledd Cymru’n dod yn hyrwyddwyr busnes

Cynhaliodd Ysgol Busnes Prifysgol Bangor ddigwyddiad ar y cyd â Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW) yn ddiweddar lle cafodd myfyrwyr chweched dosbarth weithio gyda'i gilydd ar her fusnes gyffrous.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Hydref 2016

Myfyrwyr PhD o Iraq yn cwblhau rhaglen unigryw o hyfforddiant helaethach

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi cael yr anrhydedd o groesawu carfan fawr o fyfyrwyr PhD o Iraq. Er mwyn cefnogi ein myfyrwyr yn fwy effeithiol, trefnodd yr Ysgol ddigwyddiad arbennig i fyfyrwyr PhD o Iraq fel y gallent gyflwyno eu gwaith o flaen cynulleidfa o gyd-fyfyrwyr o Iraq, staff academaidd ac arbenigwr gwadd, sef yr Athro Haider Ala Hamoudi, o Ysgol y Gyfraith ym Mhrifysgol Pittsburgh.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2012

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn Arddangos eu Cyflogadwyedd

Cynhaliwyd y Dathliad Cyflogadwyedd blynyddol yn ddiweddar i longyfarch myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi cymryd rhan yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor ac wedi arddangos ymrwymiad arbennig i ddatblygu eu Cyflogadwyedd drwy weithgareddau allgyrsiol a chyd-gyrsiol tra yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2015

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn paratoi at her LifeStart

Mae Prifysgol Bangor yn un o 12 prifysgol yn y DU i gymryd rhan yn LifeStart - platfform her newydd a ddatblygwyd gan Virgin Money a Virgin StartUp. Nod LifeStart yw helpu myfyrwyr i sicrhau llwyddiant gyrfaol trwy eu helpu i ddysgu sgiliau menter ac ariannol, trwy gymryd rhan mewn heriau a chael cyfle i ennill gwobrau ar y ffordd.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Tachwedd 2017

Myfyrwyr sy'n wirfoddolwyr yn helpu i godi calonnau cleifion iechyd meddwl

Mae unigolion sydd â phroblemau iechyd meddwl cymhleth yn cael eu cefnogi yn ystod eu hadferiad diolch i ymdrechion grŵp ymroddgar o fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli.

Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae myfyrwyr caredig wedi rhoi o'u hamser i gynnal grwpiau therapiwteg amrywiol i gleifion yn Uned Iechyd Meddwl Hergest yn Ysbyty Gwynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2018

Myfyrwyr TOP yn mwynhau dysgu ieithoedd

Yn ystod mis Gorffennaf  cynhaliodd grŵp o fyfyrwyr ôl-raddedig o'r Ysgol Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Bangor sesiynau i ysgolion a fu’n cymryd rhan yn Rhaglen Dawn a Chyfle’r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Myfyrwyr y Gyfraith a Busnes Bangor yn dychwelyd i Frwsel

Ar ôl taith lwyddiannus i rai o brif sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd ym mis Rhagfyr, mae myfyrwyr y Gyfraith a Busnes o Brifysgol Bangor wedi dychwelyd i Frwsel i ymweld â rhai o’r adeiladau pwysicaf yn Ewrop.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2012

Myfyrwyr y Gyfraith a Busnes yn Mentro i’r Wyddfa i Godi Arian ar gyfer Elusen

Bu’n rhaid i ddau fyfyriwr o’r Ysgol Busnes ac Ysgol y Gyfraith Bangor godi’n blygeiniol iawn ddydd Sadwrn, 3 Tachwedd, wrth iddynt ymuno â thîm o chwe Warden arall yn neuaddau’r brifysgol i herio’r Wyddfa yn y tywyllwch, gyda’r nod o gyrraedd y copa erbyn i’r haul godi.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2012

Myfyrwyr y Gyfraith a Throseddeg yn ymweld â chanolfan hyfforddi drylliau’r heddlu

Ar Ddydd Mercher, 7 Rhagfyr 2011, arweiniodd yr Athro Suzannah Linton, cadeirydd Cyfraith Ryngwladol yn Ysgol y Gyfraith Bangor, grŵp o fyfyrwyr o’r adran Gyfraith a Throseddeg ar daith maes lwyddiannus i Ganolfan Hyfforddi Drylliau Heddlu Gogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2012

Myfyrwyr y Gyfraith yn cychwyn ar 6 mis o hyfforddiant wedi’i drefnu gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Yn dilyn cystadleuaeth a drefnwyd gan Ganolfan Bangor ar Gyfraith Ryngwladol, dewiswyd naw myfyriwr o Ysgol y Gyfraith, Bangor i gymryd rhan mewn chwe mis o hyfforddiant ar fedrau ym meysydd tribiwnlysoedd cyflogaeth a’r gyfraith ar wahaniaethu.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2012

Myfyrwyr y Gyfraith yn dathlu parhad yn y nawdd gan BPP

Estynnwyd croeso gan gynrychiolwyr amrywiol brojectau a mentrau Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor i westai arbennig wrth iddynt ddathlu blwyddyn arall o nawdd gan BPP.

Daeth Dave Fallon, swyddog cyswllt addysg prifysgolion BPP, i Fangor i nodi dechrau blwyddyn academaidd newydd sy’n gweld mwy o fentrau myfyrwyr y gyfraith ym Mangor nac erioed o’r blaen yn cael cyllid gan BPP.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Tachwedd 2011

Myfyrwyr yn creu cysylltiadau hollbwysig â chyflogwyr yn Ffair Yrfaoedd y Gyfraith

 

A chanran syfrdanol o 90% o’i graddedigion mewn gwaith chwe mis ar ôl graddio, a chydag ymrwymiad i wella rhagolygon gyrfaol ei myfyrwyr, mae’n hawdd gweld pam y mae Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor ar frig Ysgolion y Gyfraith yng Nghymru, yn ôl y tablau cynghrair diweddaraf o bapur yGuardian.

Un o’r ffyrdd y mae’r Ysgol yn anelu at wella cyflogadwyedd ei myfyrwyr yw ei Ffair Gyfraith flynyddol, lle caiff darpar-gyfreithwyr ifainc gyfle amhrisiadwy i gyfarfod a rhwydweithio â rhai o gyflogwyr mwyaf blaenllaw’r rhanbarth, yn cynnwys cyfreithwyr a bargyfreithwyr, yn ogystal â rhai o du allan i’r sector gyfreithiol.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2015

Myfyrwyr yn Cymryd eu Harbenigaeth i Strydoedd Gogledd Cymru

Mae myfyrwyr o Ysgol y Gyfraith, Bangor, wedi sefydlu menter gymunedol er mwyn gwella dealltwriaeth a chyngor cyfreithiol ymysg y bobl leol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2011

Myfyrwyr yn cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth ffotograffiaeth Erasmus

Mae Hanjie Chow, myfyriwr ieithoedd modern yn ei flwyddyn olaf, yn un o ddeg cystadleuydd i gyrraedd rownd derfynol adran ffotograffiaeth 'Fy Stori Erasmus - Byw fel Brodor', cystadleuaeth a drefnir gan Raglen Dysgu Gydol Oes y Comisiwn Ewropeaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2013

Myfyrwyr yn drawsnewid i farchnatwyr ar gyfer cystadleuaeth genedlaethol

Yr wythnos diwethaf, bu myfyrwyr Ffion Haf Jones, Megan Jones ac Aysha Khalid yn cynrychioli Ysgol Busnes Bangor yn ‘Brolio/The Pitch’, cystadleuaeth i fyfyrwyr a drefnwyd gan y Llywodraeth Cymraeg a Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM).

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2012

Myfyrwyr yn trefnu Cynhadledd Cymru a Rhyfel 1914 - 2014

Heddiw (8 Ebrill 2014) mae tri myfyriwr ôl-radd o Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archeoleg Prifysgol Bangor yn cynnal cynhadledd a fydd yn rhoi golwg newydd ar effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar Gymru ar y pryd ac ar ôl hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ebrill 2014

Myfyrwyr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau Prifysgol Bangor yn hynod fodlon eu byd

Mae myfyrwyr yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a Chyfryngau Prifysgol Bangor unwaith eto ymysg y mwyaf bodlon eu byd yn y Deyrnas Unedig, gyda sgôr boddhad cyffredinol o 98%.

Daeth rhaglen newyddiaduraeth yr ysgol i'r brig yn y DU o ran boddhad myfyrwyr, allan o 51 o gyrsiau, gyda sgôr perffaith o 100%. Cafodd y cwrs Ysgrifennu Proffesiynol sgôr perffaith hefyd.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Awst 2015

Myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor mewn digwyddiad i arweinwyr busnes yn Llundain

Bu dau o fyfyrwyr Cyfrifeg a Chyllid a berfformiwyd orau, Raja Asad a Rebecca Molloy mewn cinio arbennig i Arweinwyr y Dyfodol, a gynhaliwyd gan CPA Awstralia yng ngwesty Sofitel London St James. Roedd y cinio yn llwyfan ar gyfer cysylltu arweinwyr busnes ac arweinwyr ifanc y dyfodol, ac fe ymunodd arweinwyr busnes rhyngwladol o Huawei Technologies, State Street, Bank ABC ac Adstream â nhw.

Aeth Dr Annika Beelitz, darlithydd Cyfrifeg yn Ysgol Busnes Bangor gyda'r myfyrwyr i'r digwyddiad..

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2018

Myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor yn ymweld â China

Aeth 16 o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor ar ymweliad cyntaf myfyrwyr o’r Ysgol â China yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2011

Myfyrwyr Ysgol y Gymraeg yn Serennu yn Eisteddfod yr Urdd

Cafodd rhai o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg wythnos hynod lwyddiannus yn Eisteddfod Genedlaethol  yr Urdd 2015a gynhaliwyd wythnos diwethaf yng Nghaerffili.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2015

Mynd ag Arbenigedd Busnes Bangor i Ddinas Llundain

Prifysgol Bangor yw’r unig sefydliad addysg uwch yng Nghymru i ‘allforio’ ei haddysg i Lundain . Mae’r Ysgol Busnes, sydd ar y brig o ran ansawdd yr ymchwil mewn Cyfrifeg a Chyllid ymhlith sefydliadau yn y DU, yn lansio lleoliad dysgu newydd yn y Ddinas.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ebrill 2011

Mynd am dro'r penwythnos hwn?

Y penwythnos gŵyl y banc hwn, beth am fynd allan i gerdded yn y wlad a thynnu ffotograffau o henebion hynafol? Mae llwybrau gwych ar draws Cymru, a gallwch weld ein treftadaeth hefyd.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Awst 2016

Mynd i’r afael â thlodi bwyd

Bu tri aelod o staff Prifysgol Bangor yng nghyfarfod cyntaf Cynghrair Tlodi Bwyd Gogledd Cymru (NWFPA) yng Nghanolfan OpTIC  Llanelwy yn ddiweddar.

Mae Cynghrair Tlodi Bwyd Gogledd yn ford gron a nifer o sectorau’n aelodau o dan gadeiryddiaeth Cyngor Sir Fflint. Nod y Gynghrair yw mynd i’r afael â’r heriau lu sydd o ran tlodi bwyd yn y gogledd.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2018

Nawdd Unigryw i Fyfyriwr PhD Ysgol Busnes Bangor

Bydd 5 o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor yn graddio gyda PhD eleni, ond mae rhywbeth arbennig amdan PhD Anahita Baregheh.

Mewn partneriaeth unigryw gydag Ysgol Busnes Bangor, noddwyd astudiaethau Anahita gan BIC Innovation, ymgynghoriaeth busnes a leolwyd ym Mangor, ac i bwy fu Anahita yn gweithio’n rhan amser yn ystod y flwyddyn derfynol o’i hastudiaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2011

Nawr mae myfyrwyr Cyfrifeg a Chyllid Ysgol Busnes Bangor wedi eu heithrio o wyth o arholiadau proffesiynol ACCA

Mae Ysgol Busnes Bangor wedi llwyddo i ymuno â nifer fach o ysgolion busnes yn y Deyrnas Unedig sydd nawr yn cynnig i fyfyrwyr ar eu cwrs BSc Cyfrifeg a Chyllid gael eu heithrio o wyth o arholiadau proffesiynol Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA). 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2019

Need for speed finally trumps demands of ad trackers to offer a sleeker mobile web

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Andrew MacStay o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 14 Hydref 2015

New chapter for budding journalist

Having reported news from London 2012 and Formula 1, a Bangor University student is looking forward to revisiting north Wales for her graduation ceremony this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Newid Cymru - Canolfan ymchwil genedlaethol yn dathlu deng mlynedd

The Wales Institute of Social and Economic Research, Data and Methods (WISERD) is celebrating ten years of influencing policy and debate.

A collaboration of five Welsh universities (Aberystwyth, Bangor, Cardiff, South Wales and Swansea), WISERD has carried out a decade of pioneering research, providing important insights into the social and economic challenges facing Wales.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2018

New styles of strikes and protest are emerging in the UK

Dyma erthygl yn Saesneg gan Emma Sara Hughes myfyrwraig PhD yn Ysgol Busnes Bangor a'r Athro Tony Dundon o Brifysgol Manceinion sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2018

New styles of strikes and protest are emerging in the UK

Dyma erthygl yn Saesneg gan Emma Sara Hughes myfyrwraig PhD yn Ysgol Busnes Bangor a'r Athro Tony Dundon o Brifysgol Manceinion sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2018

Ni Hao Shanghai!

Mae myfyriwr PhD o Ysgol y Gyfraith Bangor wedi dychwelyd o ysgol haf hynod bwysig yn China, ac ef oedd yr unig un o Brydain a ddewiswyd i fynd yno.  

Cynigwyd y cyfle gan Swyddfa Cyfnewidiadau Rhyngwladol y Brifysgol, sydd yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr gweithio ac astudio tramor.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2012

Nofel arall ar y ffordd – diolch i ysbrydoliaeth yr adran

Mae Ruth Richards o Ynys Môn yn paratoi at gyhoeddi ei thrydedd cyfrol o ryddiaith ac mae’r diolch i gyd, meddai, i Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2018

“Nofel epig” ar Restr Fer Gwobrau Llyfr y Flwyddyn 2019

Mae nofel sydd wedi ei disgrifio gan un beirniad cyfoes fel “nofel epig...afon o stori sy’n llifo fel bywyd ei hun” wedi cyrraedd rhestr fer un o wobrau Llyfr y Flwyddyn 2019.

Mae Ynys Fadog gan Yr Athro Jerry Hunter, Dirprwy Is-ganghellor ac Athro yn Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, yn adrodd canrif a mwy o hanes teulu Cymraeg a adawodd Gymru am ‘yr Amerig’ a’u hymdrechion i ganfod bywyd gwell mewn oes o newid cythyryblus. Mae’r nofel swmpus wedi cyrraedd rhestr fer y Wobr Ffuglen, gan rannu’r gofod â Llyfr Glas Nebo (Manon Steffan Ros) ac Esgryn (Heiddwen Tomos).

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mai 2019

Nofel gyntaf y darlithydd Alys Conran yn Ennill Llyfr y Flwyddyn 2017

Alys Conran oedd yr enillydd amlycaf yng ngwobrau Llyfr y Flwyddyn eleni, gan gipio tair gwobr yn y seremoni wobrwyo. Enillodd un o’r prif wobrau, sef gwobr Llyfr Saesneg y Flwyddyn, am ei nofel gyntaf, Pigeon, gan dderbyn tlws wedi ei gomisiynu yn arbennig gan yr artist Angharad Pearce Jones, a gwobr ariannol o £4000. Enillodd y nofel honno Wobr Ffuglen Saesneg Ymddiriedolaeth Rhys Davies a Gwobr Dewis y Bobl iddi hefyd.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2017

Nofel gyntaf yn ennill gwobr a doethuriaeth

Mae nofel a ysgrifennwyd fel rhan o gwrs ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei chyhoeddi ac wedi ennill gwobr The Write Factor Shortlist Award, 2014 i’r awdur newydd, Rhian Waller.

Ysgrifennwyd nofel gyntaf Rhian, Eithe’s Way, fel rhan o ddoethuriaeth Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol yn Ysgol Saesneg Prifysgol Bangor.
Mae'r nofel yn dilyn taith merch ifanc sy'n dianc rhag trais yn y cartref ac yn mynd yn syth i berthynas fetaffisegol sy'n herio’r cymeriad canolog, sef Eithe, i ddarganfod ei chryfderau a chyfeiriad ei bywyd.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mehefin 2014

Nofel gyntaf yn ennill gwobr a doethuriaeth

Mae nofel a ysgrifennwyd fel rhan o gwrs ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei chyhoeddi ac wedi ennill gwobr The Write Factor Shortlist Award, 2014 i’r awdur newydd, Rhian Waller.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Noson gyda Jackie Kay MBE - nofelydd a bardd o fri

Bydd Jackie Kay, un o awduron mwyaf amryddawn gwledydd Prydain, yn ymweld â Phrifysgol Bangor ym mis Mawrth.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2013

Noson yng Nghwmni’r Prifardd Guto Dafydd

Nos Fercher, 26 Hydref, am 6.00 o’r gloch yn Narlithfa 2 Pontio – y drws nesaf i fwyty Gorad – bydd y Prifardd Guto Dafydd yn cael ei holi am ei nofel fuddugol Ymbelydredd. Hon yw’r nofel a enillodd iddo Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni fis Awst a hynny gyda chanmoliaeth uchel y beirniaid. Un o’i gyn-ddarlithwyr yn Ysgol y Gymraeg, Yr Athro Angharad Price, a fydd yn ei holi am ei nofel ddiweddaraf a’i yrfa lenyddol hyd yma. Bydd hon felly’n sgwrs rhwng dau nofelydd llwyddiannus. Trefnir y noson gan Ysgol y Gymraeg, mae’r mynediad am ddim ac estynnir croeso cynnes i bawb - gellir cael tocynnau o swyddfa docynnau Pontio.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Hydref 2016

No, the rise of the emoji doesn’t spell the end of language

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Vyv Evans, Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2015

Now advertising billboards can read your emotions … and that’s just the start

Dyddiad cyhoeddi: 4 Awst 2015

Nyrs nawr yn ddoctor

Bydd Charlotte Hillier yn graddio o Brifysgol Bangor am y trydydd gwaith wrth iddi dderbyn Doethuriaeth mewn Astudiaethau Rheoli yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015

O ble ddaeth y syniad o gymdeithas nad yw’n defnyddio arian parod?

Mae’r syniad o  "gymdeithas nad yw’n defnyddio arian parod" yn cael sylw cynyddol erbyn hyn wrth i wledydd fel Sweden geisio symud oddi wrth arian papur a darnau arian ond yn y DU methodd y banciau â chael gwared â sieciau papur. Mewn Papur Gwaith gan Ysgol Busnes Bangor, mae Bernardo Bátiz-Lazo, o’r Ysgol Busnes, ynghyd â Thomas Haigh o Brifysgol Wisconsin, Milwaukee; The Haigh Group a David Stearns, o Brifysgol Seattle Pacific yn cofnodi bod y syniad o beidio â defnyddio arian parod wedi dechrau’n wreiddiol ym myd busnes ac wedi symud yn ddiweddarach i fyd ffuglen. 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2012

O Draeth Bondi i Fangor: “fy mhenderfyniad gorau erioed!”

Mae merch o Kilkenny a deithiodd o Awstralia i Gymru er mwyn dilyn ei breuddwyd o astudio’r Gyfraith yn dathlu ar ôl gwireddu uchelgais oes. Roedd Belinda Bambrick, cyn-ddisgybl o Yates College, Waterford, yn byw a gweithio yn Sydney pan benderfynodd fod yr amser wedi dod iddi ddilyn cwrs gradd yn y Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015

Oes Aur Canu Pop Cymraeg

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn arddangos dros 300 mlwyddyn o ddiwydiant ac arloesi, a bydd arddangosfa’r flwyddyn nesaf (2013) yn rhoi sylw i ddiwydiant o bwys, er efallai un nad yw mor amlwg i bawb ar yr olwg gyntaf.  Mae Hannah Way, sy’n byw ar hyn o bryd yn Nhalysarn, yn ymchwilio ‘Oes Aur’ pop Cymraeg  ar ran yr Amgueddfa. Mae hi’n ymchwilio i effaith labeli annibynnol ar y sin bop Gymraeg ac effaith y cyfryngau newydd ar y rhai hynny sydd wedi goroesi.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Rhagfyr 2012

O Fangor i Frwsel: Myfyrwyr y Gyfraith a Busnes yn uno ar daith i Ewrop

Unodd myfyrwyr o Ysgol Busnes Bangor ac Ysgol y Gyfraith, Bangor ar gyfer taith astudio i sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd a Chyngor Ewrop, dan nawdd Jill Evans, ASE, a brofodd yn agoriad llygaid iddynt.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ionawr 2012

O ffilmio'r Gymdeithas Ddawns Myfyrwyr i weithio gyda Dr Who ....

Mae enillydd gwobr BAFTA sydd erbyn hyn yn rhedeg ei gwmni ffilm ei hun yn llawn canmoliaeth i Brifysgol Bangor am y gefnogaeth a'r anogaeth a gafodd wrth astudio yma.

Mae Osian Williams, 22 oed o Bontypridd, eisoes yn gwneud enw iddo’i hun fel gwneuthurwr ffilm annibynnol, wedi iddo ennill gwobr BAFTA Cymru* wrth astudio yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ebrill 2015

O fyfyrwyr coleg i raddedigion prifysgol: pedair ffrind yn dathlu carreg filltir arall gyda'i gilydd

Mae grŵp o fyfyrwyr a symudodd o goleg i brifysgol yn dathlu carreg filltir arall yn eu cyfeillgarwch yr wythnos hon wrth iddynt raddio o Brifysgol Bangor. Daeth Gwenno Williams, Nia Gwynedd, Medi Griffiths a Catrin Williams yn ffrindiau mawr fel myfyrwyr ar y cwrs lefel A mewn Astudiaethau Busnes yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Pwllheli.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2015

On her first birthday, Princess Charlotte already knows much about language

Dyma erthygl gan Anouschka Foltz, Darlithydd mewn seicoieithyddiaeth yn yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesnegsydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.


Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2016

Opera Prifysgol Bangor - Dido a Aeneas

Ym Mis Mai bydd Cerddoriaeth Gynnar Bangor, ag arweinwyd gan Chris Collins ac Opera Prifysgol Bangor a chyfarwyddwyd gan Marian Bryfdir yn uno i berfformio opera adnabyddus Purcell. 

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2016

Opportunity knocks for UK's Supreme Court to become more diverse

Dyma erthygl yn Saesneg ganStephen Clear o Ysgol Y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2017

OPSWISE – Gwella gofal i bobl hŷn

Mae astudiaeth gan Brifysgol Bangor wedi rhoi golwg newydd ar sut mae gwasanaethau iechyd ar gyfer pobl hŷn yn cael eu cynnal.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2016

O’r Byd Newydd i’n byd ni – cyfieithiad newydd o nofel epig Jerry Hunter

Mae cyfieithiad newydd o nofel Gymraeg gan Yr Athro Jerry Hunter yn taflu goleuni ar bennod lled-anghofiedig o Ryfel Cartref Lloegr – a hanes Cymru – pan ddaru milwyr o fyddin Cromwell daro ar griw o ferched yn gynnar wedi terfyn Brwydr Naseby ym 1645. Gyda Chymraeg y merched yn estron i glustiau milwyr Cromwell, tybiwyd mai Pabyddion Gwyddelig oedden nhw a lladdwyd dros gant ohonynt yn y fan a’r lle gan y milwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Rhagfyr 2017

Oriel Lluniau Graddio 2013

Llongyfarchiadau i holl raddedigion yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg. Cliciwch yma i weld ein Oriel Lluniau Graddio 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2013

Osian Huw Williams yn ennill Tlws y Cerddor yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Myfyriwr Prifysgol Bangor, Osian Huw Williams yw enillydd Tlws y Cerddor yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, ac fe’i anrhydeddwyd mewn seremoni arbennig ar lwyfan y Pafiliwn nos Fercher.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Awst 2015

Osian yn Ennill cadair Eisteddfod yr Urdd

Enillydd cadair Eisteddfod yr Urdd yw myfyriwr Prifysgol Bangor, Osian Owen.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2018

O UMCB a JMJ i’r BBC – profiad prifysgol yn hyfforddiant perffaith i Liam

O bosib fod gwrandawyr BBC Radio Cymru wedi clywed llais newydd yn adrodd straeon newyddion y gogledd-ddwyrain yn ddiweddar. Mae Liam John Evans, 21 oed ac yn hannu o Hen Golwyn, bellach yn newyddiadurwr gyda’r orsaf genedlaethol, er nad yw eto wedi derbyn ei radd BA mewn Cymraeg a Hanes – digwyddiad a fydd yn siŵr o ennyn llawennydd mawr gan ei deulu a’i gyfeillion fore Mawrth 17 Gorffennaf.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2018

Owain Jones yn ennill gwobr arobryn y Brethynwyr

Llongyfarchiadau i Owain Jones am ennill medal uchaf Cwmni’r Brethynwyr am gyfraniad ôl-radd eithriadol gan fyfyriwr ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor. Mae hon yn wobr o fri, sy’n rhoi ystyriaeth i ansawdd ymchwil, addysgu a gwasanaeth myfyriwr i’r Brifysgol a’r gymuned.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2014

Pamffled Barddoniaeth ar Restr Fer

Mae pamffled o farddoniaeth gan yr Athro Ysgrifennu Creadigol Carol Rumens, a lansiwyd yn Pontio yn y gwanwyn, wedi cyrraedd rhestr fer gwobr Michael Marks am y pamffled barddoniaeth gorau a gyhoeddwyd rhwng Medi 2017 a Medi 2018.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Tachwedd 2018

Panel Trafod ‘Y Gymraeg yn y Gymuned’

Bydd syniadau arloesol ar sut i hybu defnydd o’r Gymraeg yn y Gymuned yn cael eu rhannu mewn Panel Trafod ‘Y Gymraeg yn y Gymuned’ nos Fercher 25ain o Hydref, 6.30-8yh, yng Nghanolfan Popdy Menter Iaith Bangor, Lôn Bopty, Bangor.

Yn ystod y drafodaeth bydd arbenigwyr sydd yn ymwneud â hybu’r Gymraeg yn gymunedol, ar lefel lleol a chenedlaethol, yn rhannu syniadau newydd sy’n cael eu defnyddio gan grwpiau cymunedol a busnesau.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2017

Papurau newydd busnes blaenllaw yn yr Almaen yn rhoi sylw i ymchwil gan academydd o Fangor

Mae’r erthygl “Does it pay to have friends? Social ties and executive appointments in banking”, a ysgrifennwyd ar y cyd gan Dr Klaus Schaeck o Ysgol Busnes Bangor a’i gydweithwyr Allen Berger (Prifysgol South Carolina), Thomas Kick (Deutsche Bundesbank), a Michael Koetter (Prifysgol Groningen), wedi cael sylw mawr yn y cyfryngau gan ddau bapur newydd busnes blaenllaw yn yr Almaen, Handelsblatt a Wirtschaftswoche.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2012

Paratoi i Lansio Project £3.2m yn Ymwneud â Thendro

Bydd busnesau bach ac elusennau yng Nghymru ac yn yr Iwerddon yn gallu cystadlu yn well am gontractau'r sector cyhoeddus, diolch i brosiect gwerth £3.2 miliwn a arweinwyd gan Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2011

Paratoi i lansio rhwydwaith dogfennol Cymraeg

Bydd rhwydwaith newydd i gynhyrchwyr rhaglenni dogfen yng Nghymru yn cael ei lansio’r mis yma.

Mae wedi’i gyd-sefydlu gan ddarlithydd ffilm yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2014

Partneriaeth Linenhall yn creu’r cyfnodau disgybledd byr cyntaf

Mae dau fyfyriwr israddedig ymysg y cyntaf i gael budd o’r bartneriaeth sy’n datblygu rhwng Ysgol y Gyfraith, Bangor a Siambrau Linenhall, a hwythau wedi sicrhau cyfnodau disgybledd byr gyda’r Siambrau Bargyfreithwyr o fri.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2014

Partneriaid o'r Almaen a Denmarc yn ymweld â Bangor

Y mis yma rydym wedi cael y pleser o groesawu cydweithwyr o ddau o'n sefydliadau partner.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2016

Pa sgiliau y mae cyfreithwyr yn edrych amdanynt gan fyfyrwyr y gyfraith?

Mae myfyrwyr y gyfraith wedi gweld drostynt eu hunain pa sgiliau sydd eu hangen i fynd i mewn i'r proffesiwn cyfreithiol, diolch i'r ddau gyfreithiwr dan hyfforddiant.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2016

Pedwar Cymrawd Newydd yn Cael eu penodi o Brifysgol Bangor

Mae’r Gymdeithas Ddysgedig Cymru wedi cyhoeddi pedwar Cymrawd  ewydd o Brifysgol Bangor ymhlith y Cymrodyr newydd  sy’n rhychwantu sectorau’r celfyddydau, y dyniaethau, y gwyddorau a gwasanaeth cyhoeddus. Mae etholiad i’r Gymrodoriaeth yn gydnabyddiaeth gyhoeddus o ragoriaeth academaidd, a cheir cystadlu brwd i ymuno. Etholir Cymrodyr yn dilyn asesiad trylwyr o’u cyflawniadau yn eu meysydd perthnasol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2018

Pedwar myfyriwr Prifysgol Bangor yn cwblhau 100 o gerddi mewn 24 awr

Ar Ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, bu pedwar myfyriwr o Brifysgol Bangor yn ymgymryd â her flynyddol Llenyddiaeth Cymru i gyfansoddi 100 o gerddi gwreiddiol mewn 24 awr.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2018

Pennaeth Ysgol y Gyfraith yn arwain trafodaeth yng nghynhadledd y Sefydliad Materion Cymreig ar wella caffael cyhoeddus yng Nghymru, ynghyd â'r Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt AC, Llywodraeth Cymru, Caerdydd, 5 Tachwedd 2012.

Trafododd yr Athro Cahill adroddiad John McClelland ar wneud y defnydd gorau posib o arian ym maes caffael cyhoeddus yng Nghymru yn y Sefydliad Materion Cymreig ar 5 Tachwedd 2012.  Prif gasgliadau adroddiad rhagorol John McClelland yw nad yw polisïau caffael Llywodraeth Cymru yn cael eu derbyn na'u gweithredu'n llawn gan nifer sylweddol o sefydliadau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, er gwaethaf y ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi datblygu polisïau ardderchog ym maes caffael cyhoeddus.

 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Rhagfyr 2012

Penodi Athro i Gyngor Partneriaeth y Gymraeg

Mae’ r Athro Enlli Thomas, Pennaeth Ysgol Addysg Prifysgol Bangor wedi ei phenodi yn aelod newydd o Gyngor Partneriaeth y Gymraeg gan Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Llywodraeth Cymru.

Sefydlwyd y Cyngor gan Adran 149 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, a’i brif bwrpas yw rhoi cyngor ac arweiniad i Weinidogion Cymru mewn perthynas â materion yn ymwneud â’r Gymraeg. Daeth cyfnod y Cyngor Partneriaeth cyntaf i ben ar 31 Mawrth

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2017

Penodi Dr Hayley Roberts yn Gomisiynydd Brenhinol

Pleser o'r mwyaf gan Ysgol y Gyfraith Bangor yw cyhoeddi bod Dr Hayley Roberts wedi'i phenodi'n Gomisiynydd Brenhinol i Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Penodir comisiynwyr gan Y Frenhines, ar gyngor Llywodraeth Cymru ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru, o dan Warant Frenhinol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2019

Penodi Llysgenhadon newydd i’r Coleg Cymraeg

Mae’r Coleg Cymraeg wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2020 er mwyn annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i ymddiddori ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

Mae’r 23 llysgennad wedi’u lleoli mewn chwe prifysgol ledled Cymru gan gynnwys pum ohonynt ym Mhrifysgol Bangor. Bydd Tegwen Bruce-Deans and Aled Siôn Storey Pritchard, o Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd a Katy Williams a Briall Gwilym o’r Ysgol Gwyddorau Iechyd yn dechrau ar eu gwaith fis yma ac yn gyfrifol am gwblhau gwahanol dasgau drwy’r flwyddyn a bydd Elan Duggan yn parhau am flwyddyn arall.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Chwefror 2020

Penodi Pedwar Darlithydd Newydd i Brifysgol Bangor

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi helpu penodi nifer o unigolion newydd i weithio mewn gwahanol feysydd ym Mhrifysgol Bangor er mwyn cynyddu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, a hynny am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2014

Penodi'r Athro Chris Collins yn llywydd ISM 2020-21

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2020

Penodi’r Athro Peter Huxley i Fwrdd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Mae Peter Huxley, Athro Ymchwil Iechyd Meddwl yn y Ganolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas, wedi cael ei benodi’n aelod o fwrdd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Bydd yr Athro Huxley yn cynrychioli’r Grŵp Uwch Arweinwyr Ymchwil, gan gyfrannu llawer o flynyddoedd o brofiad ac arbenigedd ym maes gofal cymdeithasol ac iechyd meddwl. 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Hydref 2015

Penodi'r Athro Peter Huxley i Grŵp Uwch Arweinwyr Ymchwil yn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Llongyfarchiadau i'r Athro Peter Huxley, sydd wedi ei benodi i Grŵp Uwch Arweinwyr Ymchwil yn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2016

Perchennog Busnes Gemwaith Llewyrchus o Ogledd Cymru yn Graddio

Mae gadael sicrwydd swydd fel athrawes yn fenter sydd wedi talu ar ei ganfed i entrepreneur lleol. Yr wythnos hon gall ychwanegu cael gradd meistr â rhagoriaeth at ei rhestr o lwyddiannau.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2016

Perfformiadau agraffiadau gan ymchwiliwr yn y Weriniaeth Tsiec

Roedd gweithiau prin gan Jacobus de Kerle (1531/2-1591), i’w clywed mewn cyngherddau yn Brno (St Leopold, 4 Ebrill) ac ym Mynachdy Rajhrad (6 Ebrill), a’r cyngherddau hynny wedi’u neilltuo i weithiau gan gyfansoddwyr o’r Capel Imperial. Dan arweiniad arbenigol Vladimír Maňas (Prifysgol Masaryk, Brno), bu Ensemble Versus (gyda’r gwesteion Martina Komínková (ffliwt), Richard Šeda (cornetto a ffliwtiau) a Tomáš Lajtkep (tenor a thrombôn bas) yn perfformio motetau Kerle, sef Media vita ac Adoramus te Christe, a’r ddau wedi'u golygu gan Christian Leitmeir, y prif awdurdod ar y cyfansoddwr Ffleminaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mehefin 2014

Perfformiodd Dr Xenia Pestova yn y 'Southbank Centre' a 'Glasgow Concert Halls'

Perfformiodd Dr Xenia Pestova yn y 'Southbank Centre' a 'Glasgow Concert Halls' ar gyfer y 'PRS New Music Biennial' / Gemau'r Gymanwlad.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Awst 2014

Perfformio, Pontio a PhD

Mae Cymru’n enwog am ei mynyddoedd, chwedlau a cherddoriaeth, sef yr union resymau a ddenwyd myfyriwr PhD o Halifax, Swydd Efrog i astudio ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Awst 2015

Peris yn ymddangos mewn cyfres S4C newydd

Yn ystod y dydd, mae Peris Tecwyn o Rosgadfan yn astudio'r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor ond gyda'r nos mae'n hyfforddi'n galed wrth baratoi ar gyfer ei ffeit nesaf. Ond nid unrhyw ffeit, mae Peris yn ymladdwr cawell  - cage fighter. Bydd Peris yn ymddangos mewn cyfres S4C newydd, Cwffio Cawell, sy'n dechrau nos Iau, 5 Ebrill.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2012

Peter Huxley i barhau fel Cymrawd Ymchwil ar Ymweliad yn LEWI

Mae'r Athro Peter Huxley o'r Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas wedi cael statws cymrawd ymchwil ar ymweliad gan y David C Lam* Institute for East-West Studies (LEWI) am ddwy flynedd arall.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mehefin 2017

Peter Lord: ‘Portreadu pobl Môn’

Mae'n bleser mawr gan Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru, mewn partneriaeth â Chymdeithas Hynafiaethwyr a Naturiaethwyr Môn ac Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd gyhoeddi manylion darlith wadd arbennig a gynhelir yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Cynhelir y ddarlith am 12.15pm, Dydd Gwener, 11 Awst 2017, ym mhabell Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2017

PhD mewn Dwyieithrwydd a gyllidir gan yr ESRC

Gwahoddir ceisiadau am efrydiaeth PhD dair blynedd wedi ei chyllido'n llawn yn dechrau ym mis Hydref 2016.

Bydd y myfyriwr llwyddiannus wedi’i (l)leoli yn Ysgol Addysg, Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg neu Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor. Cyllidir yr efrydiaeth drwy gyfuniad o DTC Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) Cymru a chyllid mewnol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2016

PhD yn rhoi sylfaen gadarn i fyfyriwr o Fangor ar gyfer gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth

Mae myfyriwr PhD yn gweld ei ymchwil yn cael ei rhoi ar waith fel rhan o’r chwyldro digidol ym maes cerddoriaeth Gymreig.

Mae PhD Steffan Thomas, sy’n 24 oed, yn edrych ar feysydd dosbarthiad digidol, eiddo deallusol a gweithredu rheolau hawlfraint, ac mae’n cadw cydbwysedd rhwng ei astudiaethau a’i waith bob dydd gyda chwmni recordiau Sain, lle mae’n rheoli ochr e-fasnach y busnes.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2012

Phil Coid (2il Flwyddyn Almaeneg gyda Astudiaethau Busnes) wedi cael Lleoliad Gwaith gyda DEUTZ

Wedi iddo gwblhau proses llym o gyfweld, mae Phil Coid (2il Flwyddyn Almaeneg gydag Astudiaethau Busnes) wedi llwyddo i sicrhau lleoliad gwaith gyda DEUTZ, y gwneuthurwyr peiriannau Almaeneg!

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2012

Planet Earth's adventure into cities cements its position as a pioneer of environmental film

Dyma erthygl yn Saesneg gan Michela Cortese, Darlithydd Cysylltol gyda'r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2016

Plant Cymru’n cyflwyno’r adroddiad cyntaf gan blant i’r Cenhedloedd Unedig

Gwahoddwyd disgyblion o dair ysgol leol (Ysgol Gynradd Biwmares, Ysgol Gynradd Sowthdown, Bwcle ac Ysgol Hiraddug, Dyserth) i ddigwyddiad a drefnwyd gan Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor (17 Tachwedd) er mwyn lansio’n ffurfiol adroddiad “Lleisiau Bach Yn Galw Allan/Little Voices Shouting Out”. Dyma’r tro cyntaf erioed i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn dderbyn adroddiad a luniwyd gan blant 7-11 yn seiliedig ar eu hymchwil eu hunain. 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Tachwedd 2015

Plant ysgol yn creu celf a ysbrydolwyd gan Feini Hirion Ynys Môn

Bydd arddangosfa o waith celf a ysbrydolwyd gan Feini Hirion Ynys Môn yn ymweld â’r  Galeri yng Nghaernarfon rhwng 15 Awst a 5 Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Awst 2014

PLASTAI CYMRU YN AGOR EU DRYSAU FIS MEDI

Dyddiad cyhoeddi: 5 Medi 2016

Polisi Cymdeithasol yn cyrraedd 10 uchaf y Deyrnas Unedig yn nhablau cynghrair diweddaraf y Guardian

Mae Polisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei osod ymysg y 10 uchaf mewn dau faes yn y Guardian University Guide diweddaraf.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2017

Polisi Cymdeithasol yn y 10 uchaf yn y DU

Mae Prifysgol Bangor wedi cael ei gosod yn 8fed yn y DU - ac yn orau yng Nghymru - am Bolisi Cymdeithasol yn ôl y tablau cynghrair pwnc diweddaraf a gyhoeddwyd gan y Complete University Guide.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mai 2017

Premiere o waith newydd gan un o gyfansoddwyr ffilm a theledu mwyaf talentog Cymru

Bydd gwaith newydd gan gyfansoddwr talentog a drefnodd y gerddoriaeth ar gyfer rhaglun newydd yr Hobbit yn cael ei berfformio yn un o brif ŵyliau cerddoriaeth Cymru.

Mae Owain Llwyd, 30, sydd hefyd wedi cyfansoddi ar gyfer yr X-Factor, Top Gear a Big Brother, yn edrych ymlaen yn arw at y premiere fel rhan o Ŵyl Gerdd Bangor, sy’n dechrau ar Fawrth 4.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Chwefror 2015

Prif Economegydd Prydain yn ymweld â’r Ysgol Busnes

Daeth cyn fyfyriwr Ysgol Busnes Bangor, sydd bellach yn gweithio fel Prif Economegydd y DU i Deutsche Bank yn Llundain, un o brif ddarparwyr gwasanaethau ariannol y byd, draw i’r Ysgol Busnes yn ddiweddar i roi sgwrs i’n myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ebrill 2011

Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru'n rhoi darlith gyhoeddus ym Mangor

Daeth Mark Polin, Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, i Fangor i drafod 'Plismona - Heddiw ac ar gyfer Yfory'.  Mewn darlith gyda nifer dda o fyfyrwyr a staff o bob rhan o'r brifysgol yn bresennol ynddi, fe wnaeth y Prif Gwnstabl amlinellu newidiadau diweddar yn y ffordd y llywodraethir yr heddlu, eu blaenoriaethau a'r gofynion sydd arnynt, yn ogystal â'r sialensiau sy'n wynebu Heddlu Gogledd Cymru yn y dyfodol. 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2018

Prif Gymrodoriaeth i’r Academi Addysg Uwch

Mae Dr Charles Buckley wedi cael ei gydnabod fel Prif Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Medi 2014

Prif Weinidog yn lansio Canolfan newydd Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru

Bu'r Prif Weinidog, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones,  yn lansio  Canolfan newydd Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru  ar ddechrau cyfarfod blynyddol Llys Prifysgol Bangor  heddiw (14 Ionawr 2011).
Cynhaliwyd y cyfarfod yn Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Bangor. Bu i'r cyfarfod yn ymuno drwy gyswllt fideo byw  â thros 150 o staff, myfyrwyr a mentoriaid ysgol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bu cyswllt fideo byw hefyd â stiwdio  Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru  yng Nghaerdydd.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2011

Prif Weithredwr Uwchgynghrair yr Alban yn ymweld â myfyrwyr yr ail a’r drydedd flwyddyn

Rhoddodd Neil Doncaster, Prif Weithredwr Uwchgynghrair yr Alban gipolwg ar y byd masnachol i fyfyrwyr Blynyddoedd 2 a 3 yn ystod ymweliad tridiau â Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2012

Prifysgol Bangor a Heddlu Gogledd Cymru - Rhaglenni Gradd yr Heddlu

Mae'n bleser gan Brifysgol Bangor a Heddlu Gogledd Cymru gyhoeddi eu cydweithrediad ar Fframwaith Cymwysterau Addysg yr Heddlu (PEQF) a ddatblygwyd gan y College of Policing.

Ymunodd Prifysgol Bangor â phroses gomisiynu gystadleuol a llwyddodd i wneud cais am y contract gyda Heddlu Gogledd Cymru ar sail ei hymrwymiad i addysgu rhagorol a'i enw da mewn perthynas ag addysgu ac ymchwil mewn plismona.

Mae Prifysgol Bangor a Heddlu Gogledd Cymru yn cydweithio i ddatblygu Prentisiaethau Gradd newydd Cwnstabl yr Heddlu a'r Rhaglen Mynediad Deiliaid Gradd ar gyfer Gogledd Cymru, a fydd ar gael i Gwnstabliaid sydd newydd eu recriwtio o 2020.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Tachwedd 2019

Prifysgol Bangor Bahrain yn Dathlu Graddio

Llongyfarchiadau i'r 87 o fyfyrwyr a raddiodd yn ddiweddar o'r Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF).

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2019

Prifysgol Bangor i weithio gydag academyddion clinigol yn Neheudir India i atal marwolaethau drwy hunanladdiad

Mae seiciatrydd cymdeithasol o Ysgol Gwyddorau Cymdeithas y Brifysgol i arwain tîm o seiciatryddion a gwyddonwyr cymdeithas o Brifysgol Bangor a chydweithwyr yn Neheudir India er mwyn atal marwolaethau drwy hunanladdiad.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Awst 2015

Prifysgol Bangor i wobrwyo effaith eithriadol sy’n deillio o weithgareddau ymchwil a menter

Mae deuddeg project o Brifysgol Bangor wedi eu gosod ar y rhestr fer i ennill gwobr yn nhrydedd Noson flynyddol Gwobrau Effaith ac Arloesedd Prifysgol Bangor, a noddir gan  Santander Universities.

Mae’r gwobrau pwysig hyn yn cydnabod ac yn dathlu effaith ymchwil, arloesedd a mentergarwch y Brifysgol ar y gymuned a’r economi gyfan. Eleni, mae’r Brifysgol yn cyflwyno categori gwobr newydd, sef, Cyfraniad Eithriadol i Gymru, i gydnabod gweithgareddau sydd wedi cael effaith sylweddol yn genedlaethol yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2015

Prifysgol Bangor: Sut i gadw myfyrwyr y Gyfraith yn hapus!

Mae’n swyddogol – mae Prifysgol Bangor â rhai o’r myfyrwyr mwyaf bodlon yn graddio yn y Gyfraith, nid yn unig yng Nghymru, ond hefyd ar draws y DU!

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr diweddaraf, enillodd Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor y safle gorau yng Nghymru a daeth yn gydradd 5ed yn y cyfan o’r DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr. Un agwedd y mae’r myfyrwyr yn arbennig o hapus yn ei chylch yw addysgu: yn y categori ‘staff yn esbonio pethau’n dda’, enillodd Bangor gyfradd foddhad ryfeddol o 100% gan ei fyfyrwyr LLB sydd ar y cwrs 3-blynedd, gan ei rhoi ar safle cyntaf yr Ysgolion Cyfraith ar draws y DU am hyn.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Hydref 2014

Prifysgol Bangor wedi cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau WhatUni Student Choice

Mae Prifysgol Bangor wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer 6 allan o 9 categori yng Ngwobrau WhatUni Student Choice gan gynnwys categori Prifysgol y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2015

Prifysgol Bangor yn 90fed ar restr y Times Higher Education o’r 100 prifysgol mwyaf rhyngwladol yn y byd.

Mae Prifysgol Bangor 90fed ar y rhestr eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ionawr 2015

Prifysgol Bangor yn arwain prifysgolion Cymru o ran boddhad myfyrwyr

Prifysgol Bangor yw'r gorau yng Nghymru, yn ôl y dull diweddaraf o fesur boddhad myfyrwyr, ac mae yn y 10 uchaf o brifysgolion anarbenigol y DU, sef y sefydliadau traddodiadol sy'n cynnig ystod eang o bynciau.

Daw'r canlyniadau o'r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, sef arolwg o oddeutu hanner miliwn o fyfyrwyr sy'n graddio o bob prifysgol yn y DU ac sy'n rhoi'r adborth mwyaf cynhwysfawr am brofiad myfyrwyr ym mhob sefydliad.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Awst 2014

Prifysgol Bangor yn cael ei chydnabod am ei hymchwil sydd gyda'r orau yn y byd

Mae ymchwil Prifysgol Bangor yn cael effaith o bwys ledled y byd yn ôl asesiad cenedlaethol o ansawdd ymchwil (REF) a gyhoeddwyd heddiw.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Rhagfyr 2014

Prifysgol Bangor yn cael ei derbyn i Rwydwaith Ysgol y Gyfraith Ewrop

Mae Prifysgol Bangor wedi ymaelodi ag Ysgol y Gyfraith Ewrop uchel ei pharch, sef rhwydwaith o ddim ond 16 o brifysgolion ledled y byd.  

Mae'n ymuno â phrifysgolion blaenllaw o naw gwlad, yn cynnwys yr Unol Daleithiau, Canada, yr Almaen, Sbaen, yr Eidal, Groeg ac Iwerddon, mewn menter ar y cyd sy'n ceisio gwella dealltwriaeth myfyrwyr o systemau cyfreithiol yr Undeb Ewropeaidd a'r gwahanol draddodiadau cyfreithiol yn Ewrop.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ionawr 2016

Prifysgol Bangor yn cael ei gwobrwyo am ei chydweithio â busnes ac am ymgyrch gynaliadwyedd

Mae Prifysgol Bangor wedi derbyn gwobr Prifysgol y Flwyddyn a dwy wobr arall yng Ngwobrau Business Insider yng Nghaerdydd neithiwr (3 Tachwedd), a hynny am ei gwaith â’r sector busnes. Yr un noson, derbyniodd y Brifysgol wobr am ei hymgyrch gynaliadwyedd gan gorff y Chartered Institution of Wastes Management (CIWM) mewn digwyddiad yn Llundain.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2016

Prifysgol Bangor yn cael grant i ddatgelu cynnwys llythyrau Mostyn o'r 17 ganrif

Bydd tair mil o lythyrau prin sydd wedi goroesi o'r ail ganrif ar bymtheg  a'r ddeunawfed ganrif ar gael i ysgolheigion rhyngwladol yn dilyn grant ymchwil newydd gan Gronfa Marc Fitch.

Mae Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru, Prifysgol Bangor wedi cael grant o £40,000 i ddigido ac ymchwilio i gasgliad eithriadol o lythyrau a gedwir yn llyfrgell Plas Mostyn yn Sir y Fflint.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2018

Prifysgol Bangor yn cydnabod darlithwyr am eu cyfraniad at addysgu a dysgu

Yn ddiweddar, bu i ddau ddarlithydd o'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas dderbyn gwobrau gan Brifysgol Bangor i gydnabod eu cyfraniad at addysgu a dysgu.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Tachwedd 2015

Prifysgol Bangor yn cynnal diwrnod o hwyl canoloesol yng Nghastell Caernarfon

Bu bron i 500 o ddisgyblion ac athrawon o ysgolion lleol yn mwynhau rhaglen â’i llond o hanes, addysg, creadigrwydd a hwyl mewn Diwrnod Hwyl Canoloesol yng Nghastell Caernarfon, a drefnwyd gan Brifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2016

Prifysgol Bangor yn cynnal Dosbarthiadau Meistr Cerdd yn Tsieina

Bydd Iwan Llewelyn Jones, academydd o'r Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau, Prifysgol Bangor, yn ymweld â Tsieina yn ddiweddarach y mis hwn i berfformio a chynnal dosbarthiadau meistr  i fyfyrwyr cerddoriaeth yn Beijing, Shanghai a Guangzhou.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2018

Prifysgol Bangor yn dod â chyflogwyr a myfyrwyr ynghyd mewn ffair yrfaoedd unigryw ym maes y gyfraith

Cafodd myfyrwyr yn yr unig Ysgol y Gyfraith yng ngogledd Cymru gyfle unigryw i gyfarfod a rhwydweithio â rhai o gyflogwyr mwyaf blaenllaw’r rhanbarth mewn digwyddiad arbennig ar gyfer gyrfaoedd ym maes y Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2016

Prifysgol Bangor yn dod â chyflogwyr a myfyrwyr ynghyd mewn ffair yrfaoedd y gyfraith unigryw

 chanran syfrdanol o 91% o’i graddedigion gradd cyntaf mewn gwaith neu astudiaethau chwe mis ar ôl graddio, a chydag ymrwymiad i wella rhagolygon gyrfaol ei myfyrwyr, mae’n hawdd gweld pam fod Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor ar frig Ysgolion y Gyfraith yng Nghymru, yn ôl y tablau cynghrair diweddaraf o bapur y Guardian.

Un o’r ffyrdd y mae’r Ysgol yn anelu at wella cyflogadwyedd ei myfyrwyr yw ei Ffair Gyfraith flynyddol, lle caiff darpar gyfreithwyr ifainc gyfle amhrisiadwy i gyfarfod a rhwydweithio â rhai o gyflogwyr mwyaf blaenllaw’r rhanbarth, yn cynnwys cyfreithwyr a bargyfreithwyr ac aelodau o sectorau ar wahân i'r gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2015

Prifysgol Bangor yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

Fel prif ddarparwr addysg uwch cyfrwng Cymraeg, mae Prifysgol Bangor yn chwarae rhan weithgar yr Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.Mae manylion a newyddion ynghylch holl weithgareddau Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod i’w gael ar safle gwe: www.bangor.ac.uk/eisteddfod

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2017

Prifysgol Bangor yn ennill dwy wobr Athena SWAN - y tro cyntaf i Ysgol Busnes Bangor

Mae'n bleser gan Brifysgol Bangor gyhoeddi bod dau gais diweddar i Athena SWAN gan Ysgol Busnes Bangor a'r Ysgol Seicoleg wedi bod yn llwyddiannus. Ysgol Busnes Bangor yw'r Ysgol gyntaf o Goleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a Busnes i ennill gwobr. Mae gan yr Ysgol Seicoleg wobr Efydd ers 2016 ac fe lwyddodd i adennill y wobr honno.Mae'r gwobrau yma'n cydnabod ymrwymiad parhaus y Brifysgol a'r Ysgolion i gydraddoldeb rhywiol ymhlith y staff a'r myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2019

Prifysgol Bangor yng Ngŵyl Rhif 6

Mae Prifysgol Bangor yn falch o gyhoeddi y bydd staff academaidd a myfyrwyr o'r Coleg Celfyddydau a'r Dyniaethau yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau fel rhan o ddathliadau pen-blwydd Gŵyl Rhif 6 yn 6 oed eleni. Mae’r ŵyl yn wledd o gerddoriaeth, celfyddydau, diwylliant a gastronomeg a gynhelir dros benwythnos 7-10 Medi ym mhentref hudolus Portmeirion ym Mhenrhyndeudraeth, cartref y gyfres deledu gwlt The Prisoner. Rhai o'r prif berfformwyr yn yr ŵyl eleni fydd Bloc Party, The Flaming Lips, a Mogwai, ynghyd â sgyrsiau arbennig gan Irvine Welsh a Maxine Peake.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Awst 2017

Prifysgol Bangor yn Gwobrwyo Arweinwyr Cyfoed y Flwyddyn 2014

Mae Victoria Allen a Joe Barnett  wedi’u henwi’n enillwyr gwobr Arweinwyr Cyfoed y Flwyddyn 2014 ym Mhrifysgol Bangor, i gydnabod y gefnogaeth wych maent wedi’i rhoi i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mai 2014

Prifysgol Bangor yn Gwobrwyo Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn 2012

Mae Rebecca Earnshaw wedi’i henwi’n enillydd gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn 2012 ym Mhrifysgol Bangor, i gydnabod y gefnogaeth wych mae wedi’i rhoi i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2012

Prifysgol Bangor yn gwobrwyo effaith eithriadol ei gweithgareddau ymchwil a menter

Dyfarnwyd gwobrau i brojectau ymchwil ym Mhrifysgol Bangor sydd wedi rhoi budd i  gymunedau yn lleol ac yn fyd-eang, wrth i Brifysgol Bangor gynnal ei thrydedd Noson Wobrwyo Effaith ac Arloesi ar 3 Rhagfyr.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2015

Prifysgol Bangor yn gwobrwyo staff am Ragoriaeth Ymchwil

Am y tro cyntaf mae digwyddiad wedi cael ei gynnal i ddathlu a gwobrwyo rhagoriaeth yr ymchwil a gynhyrchir gan Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2016

Prifysgol Bangor yn helpu diogelu adneuwyr a sicrhau sefydlogrwydd ariannol yn Nigeria ac ar draws Affrica

Y Nigerian Deposit Insurance Corporation yn ymweld â Phrifysgol Bangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2019

Prifysgol Bangor yn lansio Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor (GCB) yn cael ei lansio i israddedigion ym mhob ysgol academaidd ar hyn o bryd.  Bwriad y cynllun yw gwella rhagolygon gyrfa myfyrwyr Prifysgol Bangor drwy ddarparu rhaglen o ddatblygiad personol ac ymarferion rheoli gyrfa, yn ogystal â chydnabod llawer o weithgareddau all-gwricwlaidd a chyd-gwricwlaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2012

Prifysgol Bangor yn lansio Sefydliad Confucius unigryw

Mae’r Sefydliad Confucius cyntaf yn unlle yn y byd i ganolbwyntio ar y Gyfraith i’w agor yn swyddogol ym Mhrifysgol Bangor.  Lensir Sefydliad Confucius gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yng ngŵydd Mr SHEN Yang, Gweinidog-Cwnselydd Llysgenhadaeth Tsieina.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Medi 2012

Prifysgol Bangor yn lawnsio Cynllun Interniaeth Is-raddedig

Mae Prifysgol Bangor wedi lawnsio Cynllun Interniaeth Is-raddedig er mwyn cynnig cyfleoedd a gwella cyflogadwyedd myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2012

Prifysgol Bangor yn Llofnodi Cytundeb Newydd gyda Sefydliad Bancio a Chyllid Bahrain

Ar 6 Mawrth, llofnododd Prifysgol Bangor gytundeb newydd gyda Sefydliad Bancio a Chyllid Bahrain (BIBF). Mae Ysgol Busnes Bangor wedi gweithio gyda'r BIBF ers 2004. 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2019

Prifysgol Bangor yn Nhablau Pynciau 10 Uchaf y DU

Mae Prifysgol Bangor yn ymddangos ymhlith y deg prifysgol orau yn y DU am chwe phwnc a gaiff eu dysgu yma, yn ôl The Complete University Guide ar gyfer 2019.

Mae'r Brifysgol ymysg y prifysgolion ym Mhrydain sydd â sgor uchel wedi ei nodi ar gyfer Boddhad Myfyrwyr, ac yn ymddangos yn drydydd yn nhabl Prifysgolion Cymru sy’n ymddangos, gan sicrhau safle cyfartal 62 yn y gynghrair gyntaf o’i bath sydd ar gael yn rhad ac am ddim ac sy’n cynnwys pob prifysgol yn y DU.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2018

Prifysgol Bangor yn parhau ar y brig o ran boddhad myfyrwyr

Unwaith eto, Prifysgol Bangor yw’r uchaf o brifysgolion Cymru yn y mesur diweddaraf o foddhad myfyrwyr, ac mae hi ymhlith y 10 uchaf o brifysgolion anarbenigol gorau’r DU, sef y sefydliadau traddodiadol sy’n cynnig amrywiaeth eang o bynciau. 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Awst 2015

Prifysgol Bangor yn sefydlu Sefydliad Confucius

Ar 17 Ebrill 2012 yn y Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad yn Llundain llofnodwyd Memorandwm o Ddealltwriaeth rhwng  Prifysgol Bangor a Hanban (Pencadlys Sefydliad Confucius) i sefydlu Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor mewn cydweithrediad â Phrifysgol Gwyddor Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith China, Beijing.  

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2012

Prifysgol Bangor yn Taflu Goleuni ar Ferched mewn Cerddoriaeth

Eleni bydd Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau, Prifysgol Bangor yn cynnal Ail Gynhadledd Ryngwladol ar Waith Merched mewn Cerddoriaeth. Cynhelir y Gynhadledd ar 4 - 6 Medi, a bydd y Brifysgol yn croesawu siaradwyr a cherddorion blaenllaw, gan gynnwys ysgolheigion, ymarferwyr, cyllidwyr, darlledwyr, newyddiadurwyr a bobl broffesiynol o'r maes cerddorol o bob cwr o'r byd.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Awst 2019

Prifysgol Bangor yn uchel yng ngraddau’r Times Higher Education ym mhynciau’r celfyddydau a’r dyniaethau

Mae’r tabl celfyddydau a'r dyniaethau 2018 yn rhestru prifysgolion gorau’r byd ar draws eu cenhadaeth - addysgu, ymchwil, trosglwyddo gwybodaeth ac agweddau rhyngwladol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Medi 2017

Prifysgol Bangor yn ymchwilio i iaith plant sy’n siarad Arabeg

Dyddiad cyhoeddi: 2 Gorffennaf 2020

Prifysgol Bangor yn ymuno ag Amnest Rhyngwladol i gynnal gweithdy ar wrthdaro arfog

Mae Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor yn ymuno ag Amnest Rhyngwladol i gynnig hyfforddiant arbenigol ar amddiffyn merched a phlant yn ystod gwrthdaro arfog.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2012

Prifysgol Bangor yn Ymweld â Chymdeithas Fancio Uzbekistan

Ar yr 17eg o Hydref, ymwelodd Prifysgol Bangor â Chymdeithas Fancio Uzbekistan yn ei phrif swyddfa hynod yn Tashkent.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2019

Prifysgol i atal y dirywiad yn nifer athrawon Addysg Grefyddol

Mae Prifysgol Bangor yn cyfrannu at gynyddu’r nifer o athrawon sydd ar gael i ddysgu Addysg Grefyddol ac at wella’r adnoddau dysgu sydd ar gael i athrawon a disgyblion.

Mae’r pwnc wedi bod yn wynebu argyfwng yn y blynyddoedd diweddar, gydag athrawon yn teimlo nad ydynt yn gymwys i ddysgu cwricwla TGAU a Lefel A, gan iddo wynebu sawl newid yn ddiweddar. Ar yr un pryd, nid yw’r niferoedd sydd yn cael eu recriwtio o blith graddedigion newydd yn cwrdd â’r galw am athrawon newydd i ddysgu’r pwnc.

Bydd project newydd tair blynedd o hyd yn Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas y Brifysgol yn casglu ynghyd adnoddau dysgu a’u dosbarthu at ddefnydd athrawon a disgyblion, ac yn cynhyrchu rhai o’r newydd yn ogystal. Bydd hefyd yn annog myfyrwyr presennol i ystyried gyrfa fel athrawon Addysg Grefyddol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2018

Prifysgol Lodz yn ymweld â'r Ysgol

Daeth dau o academyddion o Gyfadran y Gwyddorau Addysgol, Prifysgol Lodz, Gwlad Pwyl i ymweliad â'r ysgol yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2018

Prince Charles: the conventions that will stop him from meddling as King

Dyma erthygl yn Saesneg gan Stephen Clear o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Tachwedd 2018

Professor unveils the hidden story of Kubrick’s erotic final film

Mae arbenigwr ar Stanley Kubrick ym Mhrifysgol Bangor wedi cyhoeddi llyfr newydd sy'n datgelu stori gudd ffilm olaf ddadleuol y cyfarwyddwr, Eyes Wide Shut.

Y llyfr hwn Eyes Wide Shut: Stanley Kubrick and the Making of His Final Film, yw'r cyntaf i ymdrin yn fanwl â ffilm olaf Stanley Kubrick, a fu'n bur ddadleuol gyda'i golygfeydd rhywiol cynhyrfus.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2019

Proffil Graddio: Elin Lloyd Wallace - BA Ffrangeg a Sbaeneg

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2018

Proffil Graddio: Gwenlli Thomas

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2019

Proffil Graddio: Lleucu Myrddin

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2019

Proffil Graddio: Osian Wyn Owen – BA Cymraeg

Mae Osian Wyn Owen, 21, o’r Felinheli wedi derbyn gradd BA Cymraeg dosbarth-cyntaf a hefyd wedi ennill Gwobr John Morris-Jones am y canlyniad gorau yn y drydedd flwyddyn. Mae hefyd wedi ennill gwobr Dr John Robert Jones sy’n cael ei dyfarnu’n flynyddol i'r myfyrwyr gorau ar draws pob disgyblaeth yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2018

Proffil Graddio: Teleri Wyn Davies - Y Gyfraith LLB

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2018

Profiadau dysgu creadigol ar y rhaglen LLM Cyfraith Ryngwladol

Un o'r dewisiadau sydd ar gael i fyfyrwyr ar y rhaglen LLM mewn Cyfraith Ryngwladol a'r LLM mewn Cyfraith Droseddol Ryngwladol a Chyfraith Ryngwladol Hawliau Dynol, yw Cyfraith Ryngwladol Hawliau Dynol, a ddysgir gan Yr Athro Suzannah Linton, Cadeirydd Cyfraith Ryngwladol Ysgol y Gyfraith Bangor.

Ychydig cyn gwyliau Nadolig 2012, bu i fyfyrwyr Hawliau Dynol Rhyngwladol gael cyfle i gymryd rhan mewn ymarfer grŵp a oedd yn dod â phopeth yr oeddent wedi'i ddysgu ynghyd mewn ffordd unigryw ac ystyrlon.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2013

Project a gefnogir gan yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi hwb sylweddol i’r Economi Werdd

Mae dros 300 o fusnesau, asiantaethau a mentrau cymdeithasol wedi cael budd o broject i ddatblygu economi werdd gynaliadwy yng Nghymru ac Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2014

Project gan Brifysgol Bangor yn anelu at wella gwasanaethau’r GIG

Mae project newydd, gwerth £300,000, yn ymgais i sicrhau y bydd adborth mwy manwl gan gleifion yn dylanwadu ar benderfyniadau gan y GIG ynglŷn â gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y claf.

Bydd y project dwy flynedd yn gwella’r modd y mae ymchwilwyr yn defnyddio ymchwil ansoddol bresennol i wasanaethau iechyd, fel y bydd yn fwy tebygol o gael ei ddefnyddio gan y rheiny sy’n cymryd penderfyniadau o fewn y GIG.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2015

Project Plant yn cyrraedd rhestr fer gwobr ymgysylltu cyhoeddus

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgolion Abertawe a Bangor wedi cyrraedd rhestr fer gwobr genedlaethol am waith ymgysylltu cyhoeddus eu project Lleisiau Bach Yn Galw Allan/Little Voices Shouting Out.

Cyrhaeddodd y project restr fer y wobr Engaging with Young People yn y gystadleuaeth genedlaethol Engage a gynhelir gan y National Coordinating Centre for Public Engagement (NCCPE), sy'n dathlu ymchwilwyr prifysgol sy'n ymgysylltu â'r cyhoedd mewn ffyrdd arloesol ac effeithiol.

Mae Lleisiau Bach Yn Galw Allan/Little Voices Shouting Out yn broject Loteri Fawr sy'n cael ei gynnal gan Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc ym Mhrifysgolion Abertawe a Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2016

Project Rhug

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2017

Project sy’n cynorthwyo cwmnïau bach ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr yn y DU

Mae project sydd wedi gwella llwyddiant cwmnïau a chontractwyr bach lleol wrth gynnig am dendrau gan awdurdodau lleol yng Nghymru wedi’i roi ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr “Project Caffael Gorau’r Flwyddyn” gan y Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi yn Seremoni Wobrwyo Flynyddol y DU sydd i’w chynnal cyn hir.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2013

Project ymchwil i archwilio effeithiau ystadau ar gymunedau Dyffryn Ogwen

Mae Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn grant o £10,000 gan Gronfa Treftadaeth y Loteri i weithio gyda chymunedau yn Nyffryn Ogwen yng Ngwynedd i edrych ar fywydau a phrofiadau'r cenedlaethau hynny o bobl a fu'n byw a gweithio ar ystâd y Penrhyn yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2018

Prosiect Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Modern: Diweddariad

 “Gan fod Cymru a Phrydain bellach yn wynebu dyfodol ansicr, nawr yn fwy nag erioed mae angen i bobl ifanc ddatblygu sgiliau iaith a fydd yn eu datblygu’n broffesiynol ac yn bersonol.”  Mae pedair o brifysgolion Cymru’n ymestyn eu rhaglen i fynd i’r afael â’r ‘dirywiad difrifol’ yn nifer y disgyblion sy’n dewis ieithoedd modern

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2016

Prosiect Penrhyn: Efrydiaeth PhD 3 blynedd ar hanes cymdeithasol a gwleidyddol gogledd orllewin Cymru, c.1860-1980.

Efrydiaeth PhD dair blynedd, wedi’i chyllido’n, fydd yn canolbwyntio ar effaith a dylanwad ystâd y Penrhyn ar hunaniaeth gymdeithasol a gwleidyddol gogledd orllewin Cymru yn ystod y cyfnod c.1860-1980.Yn dechrau ym yn dechrau ym hydref 2017 / Ionawr 2018

Dyddiad cyhoeddi: 12 Medi 2017

Pryd daeth pobl Cymru'n Gymry?

Mae Cwpan Rygbi'r Byd ymlaen, a gwelwn ddarlledu hunaniaeth Gymreig ar y sgrin fawr ledled y byd. Ond, yng nghanol miri canu’r anthem, y dreigiau a’r cennin Pedr, a ydych chi erioed wedi pendroni pryd y dechreuodd pobl eu hystyried eu hunain yn Gymry, ac mai Cymru oedd eu gwlad?

Mae'r rhan fwyaf o haneswyr yn cytuno bod ymdeimlad o hunaniaeth Gymreig yn bodoli erbyn y ddeuddegfed ganrif, ond nid ydym yn gwybod eto pryd yn union y datblygodd hynny a pham. Mae'r hanesydd canoloesol Dr Rebecca Thomas o'r farn bod modd dirnad awgrymiadau o hunaniaeth Gymreig mor gynnar â'r nawfed ganrif.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2019

Psychotherapy can make you richer - especially if you are a man

Dyma erthygl yn Saesneg gan Noemi Mantovan o’r Ysgol Fusnes sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Rhagfyr 2018

PwC yn cyflwyno dosbarthiadau meistr i fyfyrwyr

Beth mae'n rhaid ei wneud i gael lle yn un o'r pedwar prif gwmni cyfrifo?  Dyna gafodd sylw mewn dau ddosbarth meistr gan PriceWaterhouseCoopers (PwC) a roddwyd i fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor yr wythnos ddiwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Tachwedd 2016

Pynciau Prifysgol Bangor ymhlith y gorau yn y byd

Mae dadansoddiad sydd newydd ei gyhoeddi o dablau cynghrair diweddaraf QS World University Rankings bellach yn darparu gwybodaeth am safleoedd gwahanol bynciau ym mhrifysgolion gorau’r byd. Mae Prifysgol Bangor wedi llamu 60 safle yn uwch i safle 411 yn fyd-eang yn y tablau dylanwadol hyn.

Mae chwe phwnc ac un maes pynciol ym Mhrifysgol Bangor i’w gweld ymhlith prifysgolion gorau’r byd yn nhabl cynghrair yn ôl pynciau QS World University Rankings. Mae Amaethyddiaeth a Choedwigaeth i’w gweld ymhlith y 100 sefydliad gorau ledled y byd sy’n dysgu’r pwnc gan godi o fod ymhlith y 200 gorau'r llynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2017

Recordio Cerddoriaeth Gŵyl Gerdd Dandwr Mewn Pwll Nofio!

Mae  grwp o blant ysgol  cerddorol o Fôn wedi creu symffoni  unigryw dandwr yn eu pwll nofio lleol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2014

REF 2014: cadarnhau ansawdd gyda'r orau yn y byd.

Mae Pennaeth yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau wedi croesawu canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Rhagfyr 2014

REF 2014: canlyniadau'n cadarnhau effaith ymchwil Ysgol y Gyfraith

Roedd Pennaeth Ysgol y Gyfraith ym Mangor yn croesawu canlyniadau REF yr ysgol, yn dilyn y cyflwyniad cyntaf gan Ysgol y Gyfraith, sy'n ddeg oed, i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Rhagfyr 2014

REF 2014: Cyfraddau uchel i ymchwil Hanes

Mae ymchwil a gyflwynwyd gan Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg Prifysgol Bangor wedi cael ei chydnabod fel gwaith sydd yn yr hanner uchaf yn ei sector ym Mhrydain.   

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2014

REF 2014: Llwyddiant ar lefel uchel ac effaith ymchwil

Mae ymchwil gan Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor wedi cael sgôr uchel ar draws nifer o ddisgyblaethau a'i rhoi yn yr 20 uchaf yn y DU.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Rhagfyr 2014

REF 2014: Ymchwil Cerddoriaeth yn yr 20 Uchaf

Mae canlyniadau REF 2014 wedi sicrhau safle Prifysgol Bangor fel un o'r 20 uchaf ymhlith sefydliadau Prydain ar gyfer ymchwil gerddorol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2014

‘Reservoirs, Trauma and Culture in Galicia'

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2019

Rhaglen annibynnol o ymchwil i werthuso’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

Mae tri darlithydd o'r Ysgol Addysg yn rhan o dîm sydd wedi ennill tendr o £275,000 oddi wrth Lywodraeth Cymru i werthuso datblygiad cychwynnol Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg a lansiwyd fis Ebrill 2010.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2012

Rhaglen LEAD Cymru'n cefnogi twf busnesau Cymru

Yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd heddiw (dydd Mawrth, 30 Hydref), mae LEAD Cymru, Project a leolir yn rhannol yn Ysgol Busnes Prifygsol Bangor mewn sefyllfa dda i chwarae rôl arweiniol wrth gefnogi twf busnesau Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2012

Rhaglen The One Show yn cofio ymweliad The Beatles â Bangor

Cofiwch wylio rhaglen The One Show ar BBC 1 am 7.00 nos Fawrth 23 Tachwedd i glywed am ymweliad y Beatles â Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2010

Rhagor o lwc dda i fyfyriwr PhD ysgrifennu creadigol

Mae un o awduron mwyaf poblogaidd yr India, sydd hefyd yn fyfyriwr PhD ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor, wedi rhyddhau ei lyfr ffeithiol cyntaf.

Mae 13 Steps to Bloody Good Luck yn dilyn ymgais Ashwin Sanghi i ganfod a yw lwc yn rhywbeth y mae rhai pobl wedi cael eu bendithio gydag ef, neu'n ddawn y gellir ei ddysgu.

Trwy straeon difyr llawn gwybodaeth, hanesion am brofiadau personol a doethineb syml, mae Ashwin yn cynnig golwg newydd ar sut y gall pobl weithio tuag at fod yn lwcus.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2014

Rheolwr Project Ennill Wrth Dendro yn cael Cyfweliad ar Wales at Work BBC Radio Wales

Ar 8 Tachwedd 2012, cafodd Rheolwr Project Ennill wrth Dendro, Gary Clifford, wahoddiad gan raglen Wales at Work ar BBC Radio Wales i drafod y ffigurau diweddaraf ynglŷn â gwariant cyhoeddus yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2012

Rhestr Fer Gwyl Cyfryngau Celtaidd

Cafodd ffilm ddogfen gan ddarlithydd o Brifysgol Bangor ei dewis ar restr fer yr Wyl Gyfryngau Geltaidd. Darlledwyd 'Dic Jones, yn ei eiriau ei hun' ar S4C yn dilyn marwolaeth y prifardd ac Archdderwydd, Dic Jones. Cafodd ei chyfarwyddo gan Dr Llion Iwan o Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2011

Rhifyn 2012 Cylchgrawn Ysgol y Gyfraith Bangor nawr ar gael arlein

Mae rhifyn 2012 o gylchgrawn Ysgol y Gyfraith Bangor nawr ar-lein, yn llawn o’r newyddion mwyaf o sesiwn 2011-2012.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Awst 2012

Rhifyn arbennig o'r cyfnodolyn i ganolbwyntio ar archifau ystadau

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2017

Rhifyn newydd newyddlen yr Ysgol arlein NAWR

Mae rhifyn diweddaraf newyddlen yr Ysgol ar gael arlein nawr.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Medi 2012

Rhifyn newydd o ‘Busnes ym Mangor’ arlein NAWR

Mae rhifyn diweddaraf newyddlen yr Ysgol, ‘Busnes ym Mangor’, ar gael arlein nawr.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Medi 2012

Rhifyn newydd o ‘Cyfraith a Threfn’ arlein NAWR

Mae rhifyn diweddaraf newyddlen yr Ysgol, ‘Cyfraith a Threfn’, ar gael arlein nawr.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Medi 2012

Rhoi tlodi o dan y chwyddwydr

Mae Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor yn cyfuno trafodaethau a drama er mwyn rhoi sylw i dlodi mewn digwyddiad cyhoeddus ddydd Mercher 8 Tachwedd.

Bydd ‘Poverty: Local, National and International’ yn rhoi sylw i waith arloesol gan academyddion a myfyrwyr yn yr Ysgol, sydd yn dangos sut  mae tlodi yn effeithio ar hunaniaeth pobol ac yn llywio eu bywydau. Mae’r digwyddiad yn rhan o wythnos o weithgareddau Gŵyl Gwyddorau Cymdeithas sy’n digwydd ar draws Prydain dan nawdd Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) y Deyrnas Unedig.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2017

Rhwydwaith Academaidd ar Gyd-addoli mewn Ysgolion

Mae ysgol y Gyfraith Bangor yn arwain project rhyngddisgyblaethol ar draws Prydain i edrych ar fater cyd-addoli mewn ysgolion.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2014

Rhwydwaith Bangor ar gyfer Cyfryngau, Perswâd a Chyfathrebu (MPC) wedi cynnal cynhadledd lwyddiannus

Ar 10-11 Tachwedd 2014, cynhaliodd Rhwydwaith Bangor ar gyfer Cyfryngau, Perswâd a Chyfathrebu gynhadledd flynyddol y Gymdeithas Astudiaethau Gwleidyddol ar gyfer y Grŵp Cyfryngau a Gwleidyddiaeth. Y Cyfryngau, Perswâd a Hawliau Dynol oedd y thema.  

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2014

Rhwystrau i ofal iechyd i gymunedau byddar yng Nghymru

Mae pobl fyddar yng Nghymru yn wynebu heriau difrifol wrth gael y wybodaeth a’r gwasanaethau gofal iechyd sydd eu hangen arnyn nhw, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar. (Iechyd a Lles Cymunedau Byddar yng Nghymru: Cwmpasu ar gyfer Arolwg ledled Cymru).

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ionawr 2020

Rhyddhaodd Dr Xenia Pestova 3 CD ar Naxos Records

Rhyddhaodd Dr Xenia Pestova 3 CD ar Naxos Records. Daeth "John Cage: works for 2 keyboards, volume 3" allan ym mis Gorffennaf 2014 yn cynnwys y ddeuawd biano Pestova / Meyer.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Awst 2014

Rhyl Scoops yn cynnig profiad Parlwr Hufen Iâ traddodiadol

Ydych chi’n mwynhau’r tywydd braf? Os ydych chi yng nghyffiniau'r Rhyl, yna pam na wnewch alw heibio am hufen iâ bendigedig ym mharlwr hufen iâ Rhys Scoops, a fydd ar agor am wythnos yn unig rhwng 23-30 Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mehefin 2014

Richard Craig, the recently appointed Head of Performance, has had a productive start to his first Semester

Richard Craig, the recently appointed Head of Performance, has had a productive start to his first Semester. As a specialist in contemporary music, he collaborates with composers integrating cutting-edge technology with his own research into contemporary performance practice.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2016

Rondo Media yn cyflogi myfyriwr yn dilyn lleoliad â Phrifysgol Bangor

Mae Rondo Media, sydd wedi’i leoli ar Ystâd Ddiwydiannol Cibyn, ar gyrion Caernarfon, wedi cyflogi cyn fyfyriwr o Brifysgol Bangor, Rhys Gwynfor o’r Bala yn dilyn lleoliad â’r cwmni o dan y Rhaglen Mynediad at Radd Meistr (ATM).

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mehefin 2015

Rownd derfynol UBC Global Masters 2019-20

Llongyfarchiadau i Raja Asad a ddaeth yn chweched yn rownd derfynol y gystadleuaeth UBC Global Masters 2019-20 a gynhaliwyd fel digwyddiad rhithwir ddydd Iau 2 Ebrill 2020. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2020

R.S. Thomas – Llawysgrifau Newydd: Ychwanegiad at Gasgliad y Brifysgol

Mae dengmlwyddiant Canolfan Astudiaeth R.S. Thomas ym Mhrifysgol Bangor wedi’i nodi wrth i ddwy eitem o bwys gael eu hychwanegu at y casgliad.  Y gyntaf yw casgliad sylweddol  o lawysgrifau a theipysgrifau R.S. Thomas, yn cynnwys llawer o ddeunydd anghyhoeddedig, o ystâd y diweddar Peter Jollife, casglwr blaenllaw ym maes llyfrau a llawysgrifau llenyddol modern.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2010

R.S. Thomas – Llawysgrifau Newydd: Ychwanegiad at Gasgliad y Brifysgol

R.S. Thomas – Llawysgrifau Newydd: Ychwanegiad at Gasgliad y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2011

r Zoë Skoulding yn Derbyn Gwobr Cymdeithas yr Awduron am Farddoniaeth

Mae Dr Zoë Skoulding, bardd a Darllenydd mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Bangor, wedi derbyn Gwobr Cholmondeley am ei champ ac am ragoriaeth ei gwaith a'i chyfraniad at farddoniaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2018

Sain a delweddau’n mynegi profiad o ddyslecsia

Mae darn o farddoniaeth gan fachgen 12 oed, sy’n disgrifio’i deimladau a’i rwystredigaethau wrth ymdopi â dyslecsia, wedi ysbrydoli gwaith cerdd a fideo newydd gan gyfansoddwr electroacwstig, yr Athro Andrew Lewis o Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor.

Ysgrifennwyd y darn gan Tom Barbor-Might pan oedd yn blentyn, wrth dderbyn cefnogaeth gan Ganolfan Dyslecsia Miles, ym Mhrifysgol Bangor. Roedd barddoniaeth Tom wedi ei osod ar hysbysfwrdd yn y Ganolfan am sawl blwyddyn.

Mae Tom bellach yn gynhyrchydd rhaglenni dogfen teledu. Nid yw Tom wedi clywed y darn sy’n seiliedig ar ei eiriau eto. Bydd yn mynychu ail berfformiad y darn, Lexicon, yn BEAST at 30 yn Birmingham nos Sadwrn, 1 Rhagfyr.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Tachwedd 2012

Sam yn paratoi at gystadleuaeth quidditch yng Nghanada

Bydd myfyriwr o Fangor yn teithio i Ganada yn ystod yr haf er mwyn cymryd rhan mewn cystadleuaeth quidditch fyd-eang.

Mae Sam Davies, sydd yn fyfyriwr Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor, yn edrych ymlaen yn fawr at gael bod yn rhan o gamp sy’n gysylltiedig â nofelau a ffilmiau Harry Potter.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2014

Santander yn cefnogi ymchwil iaith

Diolch i un o Ysgoloriaethau Santander bu Robat Trefor, un o fyfyrwyr ymchwil PhD Ysgol y Gymraeg, ar ymweliad â Gwlad y Basg yn ddiweddar, ac roedd yr Athro Peredur Lynch, ei gyfarwyddwr ymchwil a Phennaeth yr Ysgol, yntau’n rhan o’r ddirprwyaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2012

Saran yn dathlu derbyn ei gradd yn y Gyfraith

Mae Saran Enfys Jones, 25, o Llanfair PG, Ynys Môn, wedi graddio o Brifysgol Bangor gyda 2:1 yn y Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Sawl gradd Meistr yn derbyn achrediad gan y CMI

Mae sawl rhaglen ôl-raddedig yn Ysgol Busnes Bangor wedi cael eu hachredu gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI), yr unig gorff proffesiynol siartredig ym Mhrydain sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo'r safonau uchaf o ragoriaeth ym meysydd rheoli ac arwain.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ionawr 2017

SCAC yn cynorthwyo’r Undeb Ewropeaidd i weithredu y Ddeddf Busnesau Bach yn dilyn llwyddiant grant enfawr

Mae Sefydliad Cystadleuaeth ac Astudiaethau Caffael (SCAC) Ysgol y Gyfraith Bangor wedi cael gwybod yn ddiweddar ei bod wedi llwyddo i gael grant enfawr dan gronfa COSME yr Undeb Ewropeaidd.  Cronfa yw hon i godi’r awydd i gystadlu ymysg mentrau busnes bach a chanolig yn yr Undeb Ewropeaidd, ac i gynorthwyo’r UE i weithredu anghenion y Ddeddf Busnesau Bach (mae hwn yn fframwaith ar gyfer polisi’r UE i fusnesau bach a chanolig).

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ionawr 2017

Scholarship student and local bookshop join forces to promote literature.

Ydych chi erioed wedi teimlo nad ydych chi'n gwybod llawer am lenyddiaeth o Gymru? Ydych chi ffansi ymuno â grŵp llyfrau?

Wel, dyma'r cyfle euraidd i chi! Mae myfyriwr ôl-radd o Brifysgol Bangor, Alex Ross, a'r gwerthwr llyfrau annibynnol lleol, Eirian James, wedi ymuno i ddechrau grŵp llyfrau ym Mangor a fydd yn canolbwyntio ar ddarllen a thrafod llenyddiaeth o Gymru yn Saesneg.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2013

School Swap: Korea Style

Mae Rory Farmer, sy’n astudio am MA mewn cynhyrchu ffilmiau yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau, wedi dychwelyd yn ddiweddar o broject ffilmio yn Ne Korea.

Mae cwmni teledu Darlun TV, o’r Felinheli, wedi cynhyrchu rhaglen ddogfen mewn dwy ran i BBC Cymru Wales, School Swap Korea Style. Yn y rhaglen, mae tri disgybl yn eu harddegau o Sir Benfro yn cael blas ar gyfundrefn addysg sy’n cael ei hystyried yn un o’r rhai gorau yn y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2016

Scotland’s Brexit Bill rejection could be the start of a new constitutional crisis

Dyma erthygl yn Saesneg gan Stephen Clear, o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2018

Sefydliad Astudiaethau Cystadlu a Chaffael Ysgol y Gyfraith Bangor wedi ei henwebu am ddwy wobr effaith glodwiw

Unwaith eto, mae Sefydliad Astudiaethau Cystadlu a Chaffael Ysgol y Gyfraith Bangor wedi cyrraedd y rhestr fer o'r rownd derfynol ar gyfer Gwobrau Effaith ac Arloesi pwysig Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Gorffennaf 2014

Sefydliad Confucius yn dod a dysgu iaith Tsieinëeg i Fangor

Mae’r iaith Tsieinëeg ymysg y pum iaith fwyaf poblogaidd i’w dysgu, yn ôl erthygl yn Newyddlen Sefydliad Confucius yma.

Yn dilyn lansiad llwyddiannus y Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn gynharach y flwyddyn academaidd hon, mae’r Sefydliad Confucius wedi dechrau ar raglen ddiddorol ac amrywiol o weithgareddau i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am ddiwylliant Tsieineaidd. Mae'r rhain yn cynnwys ystod o ddosbarthiadau iaith Tseineaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2012

Sefydliad Confucius yn ymuno â Choleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

Yr haf hwn bydd sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn dod yn rhan o Goleg Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes y brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2019

Sefydliad Tai Siartredig yn dilysu modiwl israddedig

Mae'r Sefydliad Tai Siartredig wedi dilysu modiwl trydedd flwyddyn Gwyddorau Cymdeithas SXP3210 Materion Tai. Daw hyn â manteision i fyfyrwyr sy'n meddwl am yrfa ym maes tai neu astudiaethau pellach yn y maes. Mae'r manteision yn cynnwys credyd rhannol tuag at aelodaeth siartredig y Sefydliad Tai Siartredig.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ebrill 2016

Sefydliad Ymchwil Stadau Cymru, Prifysgol Bangor

Mae cynlluniau ar y gweill i ddatblygu sefydliad ymchwil ym Mhrifysgol Bangor fydd yn canolbwyntio ar amrywiaeth o agweddau yn gysylltiedig â stadau yng Nghymru.  Bydd Sefydliad Ymchwil Stadau Cymru yn amcanu i gefnogi ymchwil ar stadau tir yng Nghymru, i gydweithio ar brojectau rhyng-ddisgyblaethol, i drefnu cynadleddau a gweithdai yn ogystal â gweithio gyda’r sector treftadaeth, ysgolion a grwpiau hanes a chymdeithasau ar draws Cymru.  

 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2013

Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru ar led

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru - Cynhadledd

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Seiciatrydd o Wrecsam yn derbyn gwobr cyflawniad oes

Mae seiciatrydd a leolir yn Wrecsam wedi derbyn gwobr cyflawniad oes gan y Coleg Seiciatryddol Brenhinol, am ei waith di flino yn gwella gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ddifreintiedig a'r rhai ar y cyrion.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2017

Seminar am ddim: Cydgynhyrchu a Gofal Cymdeithasol – Rhoi’r Agenda Les ar Waith

Digwyddiad seminar am ddim wedi’i drefnu gan Fenter Gydweithredol Academaidd Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol (ASCC) a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2014

Seminar ar lwyddiant gyrfa a gwella ymwybyddiaeth fasnachol myfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Yn y gweithle cynyddol gystadleuol heddiw, mae gweithwyr proffesiynol a chyrff rheoliadol ym maes y gyfraith yn rhoi pwysau cynyddol ar raddedigion yn y gyfraith i fod yn 'ymwybodol yn fasnachol'. Ond beth yw ymwybyddiaeth fasnachol? Roedd y cwestiwn hwn yn ffocws gweithdy a gynhaliwyd i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf y gyfraith fis diwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2016

SEMINARAU YMCHWIL – WEDI’I GANSLO

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2018

Sensoriaeth dan unbennaeth Franco yn parhau i daflu cysgod dros lenyddiaeth yn Sbaen

Bydd Skyfall,  trydedd ffilm ar hugain James Bond, yn cael ei rhyddhau ar 26 Hydref, i gyd-fynd â hanner canmlwyddiant rhyddhau’r ffilm James Bond gyntaf, Dr No yn 1962. Ond  bydd ffans brwd yr asiant cudd yn synnu  o ddeall  bod  cyfieithiad  Sbaeneg presennol Dr No, un o nofelau mwyaf poblogaidd Ian Fleming, yn dal i gynnwys toriadau a wnaed gan sensoriaid dan Unbennaeth Franco (1939-1975).

Bydd darllenwyr yn Sbaen hwythau’n synnu wrth ddarganfod bod y llyfr hwn, a nifer o gyfieithiadau o glasuron llenyddiaeth Saesneg ac Americanaidd  sydd yn dal ar gael ar hyn o bryd, yn parhau i gynnwys golygiadau a gymeradwywyd gan sensoriaid yr Unben - a hyd nes yn ddiweddar iawn, fod nifer o nofelau eraill dal ddim ar gael yn Sbaen yn sgil sensoriaeth cyfnod Franco.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2012

Seremoni Graddio Ysgol Busnes Bangor 2011

Bu dros 300 o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor yn dathlu eu graddio mewn heulwen fendigedig ar Ddydd Sadwrn, 9fed o Orffennaf 2011.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2011

Seremoni Wobrwyo Gyntaf am Ragoriaeth mewn Caffael Cyhoeddus yng Nghymru

Mae’r cadarnhad diweddar gan y Gweinidog Jane Hutt AC, fod gwerth contractau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru a enillwyd gan fusnesau o Gymru wedi cynyddu ers ychydig flynyddoedd, o 37% i 51%, yn gefndir gwych i’r seremoni wobrwyo gyntaf erioed, sydd i’w chynnal yn Llandudno y mis nesaf, am Gaffael Cyhoeddus yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2013

Sesiwn sgiliau PriceWaterhouseCoopers (PwC)

Darganfod mwy am yrfa gyda’r PwC, cyfleoedd profiad gwaith gyda’r cwmni, a Dosbarth Meistr mewn sgiliau gwneud cais a chael eich cyfweld.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2016

Sgwrs bwysig am yr Holocost

Nos Iau, 1 Chwefror 2018, cyflwynodd Dr David Tollerton o Brifysgol Exeter drafodaeth am ‘Gof yr Holocost a thirwedd wleidyddol grefyddol-seciwlar gyfoes Prydain’ fel rhan o gyfres seminarau Ysgol Hanes ac Archeoleg mewn cydweithrediad ag Ysgol Athroniaeth a Chrefydd. 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Chwefror 2018

Sgwrs Bwysig Marzana Kamal ym Mhrifysgol Califfornia

Yn ddiweddar, traddododd Marzana Kamal, myfyriwr PhD mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol, sgwrs am effaith ymfudo llafur rhyngwladol dynion ar eu gwragedd ym Mangladesh ym Mhrifysgol Califfornia, Berkeley. 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Medi 2019

Sgwrs gyda Wil Aaron

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2019

Should the state provide free meals to children in the school holidays?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Hefin Gwilym, Darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yrerthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2016

Sicrhau mynediad at Gerddoriaeth Cymraeg ar gyfer pobl sydd yn byw gyda dementia

Mae gwrando ar eich hoff fiwsig yn codi’ch calon, waeth be fo’ch oed. Dyna pam mae Prifysgol Bangor a Mudiad Merched y Wawr yn lansio apêl ar Ddiwrnod Miwsig Cymru, i bobl gysylltu gyda’u hawgrymiadau o’u hoff ganeuon o bob cyfnod.

Bydd yr awgrymiadau mwyaf poblogaidd yn cael eu coladu er mwyn creu CD ac adnodd digidol a fydd ar gael i’w lawrlwytho yn rhad ac am ddim, ac yn cael ei rannu â chartrefi henoed a chartrefi gofal dementia er mwyn sicrhau bod cerddoriaeth Cymraeg ar gael i’r preswylwyr ei fwynhau.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2019

Signs of our times: why emoji can be even more powerful than words

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Vyv Evans  o’r Ysgol Ieithyddiaith a Iaith Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Tachwedd 2015

Sioe Arddangos 2013 yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau

Cynhelir Sioe Arddangos yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau ar 3 Mai o 7pm ym Mhrif Ddarlithfa'r Celfyddydau. Hon fydd ail flwyddyn cynnal y sioe arbennig hon. Mae'n ddigwyddiad am ddim sy'n agored i'r cyhoedd ond mae angen tocyn i ddod i mewn, a gall unrhyw un a hoffai archebu tocyn gysylltu â Mikey Murray (m.murray@bangor.ac.uk).

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2013

Sioe Ddylunio Ysgol Addysg (05/06/13-07/06/13)

Bydd yr Ysgol Addysg yn cynnal arddangosfa gradd BSc ym Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2013

Sioned Davies yn cael ei henwi'n 'Aelod Staff Cefnogi'r Flwyddyn'

Llongyfarchiadau i Sioned Davies, Gweinyddwr a Chynorthwywr Personol yr Ysgol, a dderbyniodd wobr 'Aelod Staff Cefnogi'r Flwyddyn' yn ddiweddar yn y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr. 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2016

Sioned yn ennill Tlws y Cerddor

Llongyfarchiadau mawr i’r cerddor Sioned Eleri Roberts, un o gyn-fyfyrwyr yr Ysgol Cerddoriaeth ar ennill cystadleuaeth Tlws y Cerddor yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Awst 2014

Sion Griffiths wedi ei ddewis ar gyfer Doc/Future,

Mae Sion Griffiths wedi ei ddewis ar gyfer Doc/Future, cynllun datblygiad proffesiynol gan y BFI a Skillset sydd wedi ei greu i ddatblygu cenhedlaeth newydd o gyfarwyddwyr a chynhyrchwyr yn niwydiannau ffilm, cyfryngau digidol a rhaglenni dogfen Prydain.  http://sheffdocfest.com/view/doc_future

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2012

Spain marks its national day – but not everyone is celebrating

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Helena Miguélez-Caballiera o’r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 12 Hydref 2015

Staff academaidd yn cael eu hethol yn Gymrodyr o Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Mae saith aelod staff academaidd o Brifysgol Bangor wedi cael eu hethol yn Gymrodyr o Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2016

Staff academaidd yn cael eu hethol yn Gymrodyr o Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Mae pedwar aelod staff academaidd o Brifysgol Bangor wedi cael eu hethol yn Gymrodyr o Gymdeithas Ddysgedig Cymru.


Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2015

Staff a myfyrwyr Bangor yn ymddangos yn y Royal Academy of Music

Perfformiwyd gwaith yr Athro Andrew Lewis mewn cyngerdd yn yr academi ar 1 Gorffennaf, ynghyd â gwaith myfyiwr Bangor, Kimon Grigoriadis. Perfformiwyd y gwaith hwn gan fyfyriwr arall, Katherine Betteridge.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2013

Staff a Myfyrwyr Hanes yn trafod Cynllun Gweithredu’r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS)

Ar ddydd Mercher, 9 Hydref cyfarfu staff a myfyrwyr o’r Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg i drafod canlyniadau Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2013 (NSS).  Roedd hyn yn rhan o gynhadledd yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau i ystyried yr NSS, ac i annog Ysgolion i ddatblygu cynllun gweithredu ar y cyd â myfyrwyr. 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2013

Staff Gwyddorau Cymdeithas ar ymweliad cyfnewid gwybodaeth yn India

Yn gynharach eleni, aeth staff o’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas â grŵp o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar ymweliad cyfnewid gwybodaeth ag India.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2013

Staff ICPS yn mynychu derbyniad yn Nhŷ’r Arglwyddi

Ar 16 Mai, gwahoddwyd Gary Clifford a Stephen Clear o Sefydliad Astudiaethau Cystadlu a Chaffael yn Ysgol y Gyfraith, Bangor i fynd i dderbyniad partneriaid blynyddol Tŷ’r Arglwyddi gan yr Arglwydd Evans o Watford a'r Arglwydd  Tony Berkeley.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mai 2012

Staff Ieithoedd Modern yn llwyddo yn y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Cafwyd perfformiad hynod lwyddiannus gan yr Ysgol Ieithoedd Modern yn y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr 2012 yn ddiweddar. Llwyddodd pedwar aelod o staff i gyrraedd y rhestr fer ymysg nifer uchel o enwebiadau.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2012

Staff y Brifysgol i ddringo Mynydd Kilimanjaro i godi arian ar gyfer elusen

Mae dwy aelod o staff Prifysgol Bangor yn paratoi ar gyfer taith unwaith mewn oes i gofio am fachgen lleol a laddwyd mewn damwain ffordd.   

Bydd Emma Wynne-Hughes o Ysgol Busnes Bangor a Hazel Frost o’r Ysgol Seicoleg yn dringo Mynydd Kilimanjaro i godi arian ar gyfer Tŷ Gobaith a Chronfa Goffa Darren Rhys.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2012

Staff yr Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern yn ennill gwobrau!

Cafodd yr Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern noson lwyddiannus iawn yn noson Wobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn ddiweddar. Enillodd yr ysgol ddwy wobr ac roedd chwe aelod arall o staff ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau.


Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2016

Staff Ysgol y Gyfraith yn cael cydnabyddiaeth am eu cefnogaeth i fyfyrwyr rhyngwladol

Yn ddiweddar, mae Ysgol y Gyfraith, Bangor wedi dathlu noson arall o lwyddiant o ran gwobrau dysgu yn y seremoni Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr a gynhaliwyd eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2015

Stanley Kubrick’s films all had one thing in common: Jewishness

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Nathan Abrams o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mawrth 2018

Steffie'n dod draws sawl rhwystr i gael gradd dosbarth cyntaf

Mae Steffie Williams Roberts o Fangor wedi ennill gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf yn Y Gyfraith o Brifysgol Bangor er gwaethaf dod dros lawer o rwystrau yn ystod ei hastudiaethau. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2017

Stori’r dudalen flaen i Nicholas

Mae Nicholas Whitmore, myfyriwr Newyddiaduraeth a’r Cyfryngau yn ei drydedd flwyddyn, wedi cael erthygl wedi ei gyhoeddi ar dudalen flaen y Daily Post, Iau 11 Tachwedd 2010.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2010

Student work shorlisted for the Ffresh Award: Student Moving Image Festival Of Wales.

Second year SCSM documentary project has been shortlisted in the factual category at Ffresh, the Student Moving Image Festival Of  Wales. 

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2012

Sut dylem ni yng Nghymru greu cymdeithas lwyddiannus?

A all "cymdeithas fawr" David Cameron drwsio "Prydain doredig"? Yn wir, a fydd yn fwy llwyddiannus na'r rhaglenni adeiladu cymunedol eraill a ddechreuwyd yn yr hanner canrif ddiwethaf?  Sut dylem ni yng Nghymru greu cymdeithas lwyddiannus?

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2013

Sut mae arbed arian er mwyn cynilo?

Mae’r llog y gallwn ni ei gael ar gyfrifon banc yn allweddol i’n gallu i gynilo, yn ôl yr arbenigwr ariannol, Dr Gwion Williams o Ysgol FusnesPrifysgol Bangor.

Yn 2017, llwyddodd teuluoedd yng ngwledydd Prydain ar gyfartaledd i gynilo dim ond 3% o’u hincwm misol, y raddfa isaf ers hanner canrif. Ar y cyfan, roedd un o bob pedwar teulu wedi llwyddo i gynilo dim ond £95.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2018

Sut mae iaith yn gysylltiedig â meddwl?

Sut mae iaith yn gysylltiedig â meddwl? Beth allwn ni ei ddysgu am y meddwl dynol o strwythur iaith? Sut mae hyn yn wahanol rhwng ieithoedd y byd? Sut mae iaith wedi datblygu i'n gwneud yn glyfar?

Bydd dros 200 o ymchwilwyr o 35 gwlad yn bresennol mewn cynhadledd ryngwladol bwysig a gynhelir ym Mangor rhwng 18 a 22 Gorffennaf i drafod y materion hyn yng Nghynhadledd Ieithyddiaeth Wybyddol y DU a gynhelir gan yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2016

Sut mae sicrhau'r canlyniadau gorau mewn addysg ddwyieithog

Bellach mae'r profion Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol a gynhaliwyd ar draws Cymru eleni i blant ysgol rhwng 6-14 oed bron â dod i ben a bydd arbenigwyr yn trafod y ffordd orau o addysgu plant mewn sefyllfa ddwyieithog mewn cynhadledd ryngwladol o bwys ar Ddwyieithrwydd mewn Addysg. Byddant yn cyflwyno argymhellion ynghylch sut i sicrhau bod plant yn cyrraedd y safonau uchaf ym mhob un o'u hieithoedd.  

Bydd Prifysgol Bangor yn cynnal y Gynhadledd Ryngwladol ar Ddwyieithrwydd mewn Addysg rhwng 10 a 12 Mehefin 2016. Noddir y digwyddiad hwn gan yColeg Cymraeg Cenedlaethol a bydd ymchwilwyr ac ymarferwyr o amryw o wledydd yn dod ynghyd i drafod datblygiadau ac ymarfer gorau ym maes dwyieithrwydd mewn addysg. 

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2016

Sut mae sicrhau'r canlyniadau gorau mewn addysg ddwyieithog

With this years’ National Literacy and Numeracy tests for primary school children aged 6-14 across Wales just about complete, experts will be discussing the best way to educate children in a bilingual setting at a major international conference on Bilingualism in Education and will be making recommendations on how to ensure that the highest standards are achieved by children in all of their languages.

Bangor University is hosting the International Conference on Bilingualism in Education June 10th – 12th 2016.  This event, sponsored by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol, draws together researchers and practitioners from a range of countries to discuss developments and best practice in bilingualism in education. 

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mehefin 2016

Swydd cyfieithu i ferch o Fôn cyn graddio

Mae myfyrwraig o Ynys Môn wedi dechrau swydd llawn amser fel Cyfieithydd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn Ysbyty Gwynedd cyn iddi raddio!

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2017

Swydd gyda’r Cyngor i Sian cyn iddi raddio

Graddiodd merch ifanc o Lŷn sydd wedi cael swydd lawn-amser gyda Chyngor Gwynedd cyn iddi ddarfod ei chwrs ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2014

Swyddi: Cadair mewn Cerddoriaeth

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor yn chwilio am unigolyn eithriadol ac egnïol i lenwi swydd Cadair mewn Cerddoriaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2013

Sylw i statws y Gymraeg yng Ngwlad y Basg

Treuliodd rhai o fyfyrwyr Prifysgol Bangor eu hwythnos ddarllen eleni yn cymharu sefyllfa ieithyddol Gwlad y Basg â Chymru wrth ymweld â’r ardal.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2013

Symposiwm undydd: 'TU HWNT I’R DOSBARTH – Dyfodol Cynllunio Ieithyddol' (8fed Mawrth 2013)

Ar Ddydd Gwener, 8fed Mawrth 2013, bydd yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, gyda chefnogaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn cynnal symposiwm undydd: TU HWNT I’R DOSBARTH – Dyfodol Cynllunio Ieithyddol, ar gyfer y rhai sydd yn gweithio ym maes polisi a chynllunio ieithyddol a meysydd perthnasol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2013

Symud o wasanaethau gofal lliniarol i blant i rai i oedolion: mae'r bwlch yn dal yn rhy fawr i bobl ifanc gyda chyflyrau byrhau bywyd i ymdopi ag ef

Yn ôl ymchwil a wnaed gan Brifysgol Bangor mae'r gwahaniaethau rhwng gwasanaethau gofal lliniarol i blant ac i oedolion yn rhy fawr i bobl ifanc gyda chyflyrau byrhau bywyd ymdopi â hwy. Wrth sôn am y darganfyddiadau mae'r ymchwilwyr yn galw ar wasanaethau gofal lliniarol i oedolion i ymestyn eu sgôp er mwyn darparu'n well at anghenion pobl ifanc gyda chyflyrau byrhau bywyd a'u teuluoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Hydref 2014

Taboo: working for the East India Company could make you rich ... or dead

Dyma erthygl yn Saesneg gan Lowri Ann Rees  o’r Ysgol Hanes ac Archeoleg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 10 Chwefror 2017

Tair Ysgoloriaeth ar gyfer cwrs newydd

Am y tair blynedd nesaf, bydd cwmni sy’n darparu offer swyddfa i Brifysgol Bangor yn gwobrwyo un o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg gydag ysgoloriaeth ar gyfer cwrs gradd newydd sbon.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2018

Taith astudio i galon yr Undeb Ewropeaidd

Ymwelodd myfyrwyr o Ysgolion Busnes a Chyfraith Prifysgol Bangor â rhai o sefydliadau allweddol yr Undeb Ewropeaidd a Chyngor Ewrop ym Mrwsel (Gwlad Belg), Lwcsembwrg a Strasbwrg (Ffrainc) yr wythnos diwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Tachwedd 2017

Taith Hanes Hudolus

Dewch am 'Daith Hanes Hudolus' yn Ynys Môn yng nghwmni haneswyr o Brifysgol Bangor ddydd Sul 7 Gorffennaf.

Bydd staff a myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn arwain taith wedi ei thywys trwy dirwedd hanesyddol yr Ynys. Dyma gyfle gwych i ddysgu am gyfoeth yr hanes sydd i'w gael dafliad carreg o'r brifysgol.  Bydd y daith yn mynd â chi i amryw o safleoedd, o feddrodau Neolithig i dai crwn Brythonig-Rufeinig a myntiau canoloesol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2019

Taith Hanes Hudolus

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig y cyfle ichi fynd ar daith hanes hudolus o amgylch Ynys Môn.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mehefin 2018

‘Taith i’r Gorffennol’ yn rhoi gwedd wahanol ar Gymru i dwristiaid cyfoes

Lansiwyd gwefan newydd sy’n cynnig gwedd anghyffredin ar Gymru gan dwristiaid y gorffennol o’r Almaen a Ffrainc ym Mhrifysgol Bangor heddiw (Iau 24 Mai).

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2018

Taith maes i'r Hâg - Ionawr 2014

Gwahoddir myfyrwyr i ddod ar daith maes i'r Hâg yn yr Iseldiroedd i ymweld ag amryw o lysoedd a thribiwnlysoedd rhyngwladol.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Medi 2013

Taith y Gymdeithas Gwyddorau Cymdeithas i Barcelona

Ar 26 Mawrth 2018 fe wnaeth y gymdeithas gwyddorau cymdeithas hedfan i Farcelona heulog am drip pum diwrnod.  Roedd y daith hon yn dilyn llwyddiant yr un i Berlin y llynedd ac roedd pawb yn teimlo'n gyffrous iawn, er gwaethaf gorfod cychwyn yn blygeiniol am faes awyr Manceinion!  

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ebrill 2018

Tech firms want to detect your emotions and expressions, but people don't like it

Dyma erthygl yn Saesneg gan Andrew Mc Stay, Darllenydd yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mehefin 2017

TED x

Dyddiad cyhoeddi: 11 Medi 2019

Teithiau o gasgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor

Bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal o gwmpas Casgliadau Celf a Serameg Prifysgol Bangor yn mis Chwefror i Ebrill 2020. Y bwriad ydi codi ymwybyddiaeth o’r casgliadau pwysig yma, gyda’r uchafbwyntiau yn cynnwys murlun gan Edward Povey yn Neuadd Powis, celf a serameg yng Nghoridor Ystafell Cyngor y Brifysgol a chyfle i weld a dysgu am waith celf gan artistiaid enwog fel Kyffin Williams, Brenda Chamberlain, Peter Prendergast a Frederick William Hayes.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Chwefror 2020

Teithiau o gasgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor

Guided tours of Bangor University’s Art and Ceramic Collections will be held February to April. The aim is to raise awareness of these important collections, with highlights including a mural by Edward Povey in Powis Hall, art and ceramics in the University’s Council Chamber Corridor and a chance to see and learn about works of arts by other renowned artists such as Kyffin Williams, Brenda Chamberlain, Peter Prendergast and Frederick William Hayes.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2019

The American New Wave: A Retrospective

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ionawr 2019

The ATM at 50: how a hole in the wall changed the world

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Bernardo Batiz-Lazo o’r Ysgol Busnes sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mehefin 2017

“The Creativity of Commercial Law”: Darlith gyhoeddus gan Syr Roy Goode

I ddathlu ei dengmlwyddiant, bydd Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor yn cynnal darlith gyhoeddus o bwys gan yr Athro Syr Roy Goode QC ar y pwnc creadigrwydd cyfraith fasnachol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2014

‘The Future of Public Law in England and Wales’ – Darlith gan Ms. Sarah Nason

Mae'n bleser gan Ysgol y Gyfraith Bangor gyhoeddi y bydd Ms Sarah Nason, aelod o Grŵp Cyfraith Gyhoeddus yr Ysgol, yn rhoi sgwrs ar ei hymchwil i Adolygiadau Barnwrol yn y Deyrnas Unedig ddydd Mercher, 12 Hydref 2011.  

Darlithydd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor yw Ms Sarah Nason. Graddiodd o Brifysgol Caergrawnt gyda gradd dosbarth cyntaf yn y Gyfraith ac yn ddiweddarach dechreuodd hyfforddi fel twrnai gyda chwmni o gyfreithwyr yn Llundain, Slaughter and May. Penderfynodd Ms Nason ddychwelyd i academia i ddilyn ei diddordebau yn y gyfraith gyhoeddus a mynediad at faterion cyfiawnder. Ochr yn ochr â’r ymchwil a gyllidir ganddi i ddyfodol adolygiadau barnwrol yng Nghymru a Lloegr, mae  Ms.Nason yn astudio ar gyfer doethuriaeth yn University College Llundain ac mae’n ysgrifennu ei thraethawd ymchwil ar hyn o bryd ar athroniaeth y gyfraith gyhoeddus a dulliau newydd o sicrhau rhesymoldeb cyfreithiol.   

Cliciwch ar y linc isod am ddisgrifiad cyffredinol o thema’r ddarlith sy’n dwyn y teitl  ‘The Future of Public Law in England and Wales’. Cynhelir y ddarlith yn ystafell A1.01, Adeilad Alun, am 2.00pm ddydd Mercher 12 Hydref 2011.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Hydref 2011

The 'necessity defence'– should climate activists be allowed to break the law?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Tara Smith  o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2016

Theori Cerddoriaeth Ganoloesol mewn Cyd-destun, Gorffennaf 2012

Yr Ail Weithdy ar Theori Cerddoriaeth Ganoloesol i’w gynnal ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Medi 2012

The quiet battle to save multilingualism in Europe

Dyma erthygl yn Saesneg gan Marco Tamburelli o’r Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2016

Theresa May was right to reimpose collective ministerial responsibility – it's the only way to govern

Dyma erthygl yn Saesneg gan Stephen Clear o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2018

The Rhug Project: Fully funded 3 year PhD Studentship

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2017

The Toddlers who took on Dementia

Rhaglen ddogfen gan BBC Cymru yw “The Toddlers who Took on Dementia”. Mae'n dilyn tri diwrnod o weithgareddau a drefnwyd i geisio archwilio'r hyn sy'n digwydd pan fydd plant meithrin a phobl sy'n byw gyda Dementia'n dod ynghyd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2018

‘This Is Who I Am’ – Mynediad Am Ddim

Bangor University’s School of History, Philosophy and Social Sciences are proud to be hosting a performance by Ice and Fire productions, part of the organisation Actor’s for Human Rights, that develops original theatre pieces from human rights testimonies and documentary evidence and are shaped by the people and communities who they work closely with.

This is Who I am’ will be performed in the Univeristy’s  Pontio, Room PL2 on Friday 13 March 2020 as 3.00- 4.30 and entry is free.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2020

Thomas v Thomas: Brwydr y Beirdd

Pwy yw pencampwr barddonol Cymru, yn eich barn chi? Wrth i'r byd ddathlu canmlwyddiant geni Dylan eleni, pam mae bardd arall enwog Cymru, R.S. Thomas, yn aml yn cael ei anghofio?

 

Bydd yr ysgolheigion a'r ddau efell Damian Walford Davies a Jason Walford Davies yn mynd benben i drafod y cwestiynau hyn. Bydd un yn dadlau dros Dylan Thomas a'r llall dros R.S. Thomas, yn y frwydr hon rhwng dau o gewri llenyddol yr ugeinfed ganrif ar Pethe, rhaglen S4C am y celfyddydau, yr wythnos hon (dydd Sul 26 Hydref 9pm).

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2014

Thora Tenbrink ar BBC Radio 4

Roedd Thora Tenbrink ar The Digitial Human ar BBC Radio 4 doe (25 Ebrill) yn trafod sut mae gwneud systemau llywio digidol yn fwy dynol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ebrill 2016

Tîm Bangor yw'r cyntaf erioed i gynrychioli Cymru yng Nghystadleuaeth Ffug Lys Telders

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi llwyddo i fod y tîm cyntaf erioed i gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth ffug lys sy'n adnabyddus ledled y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2013

Tîm Bangor yw'r cyntaf erioed i gynrychioli Cymru yng Nghystadleuaeth Ffug Lys Telders

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi llwyddo i fod y tîm cyntaf erioed i gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth ffug lys sy'n adnabyddus ledled y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2013

Tîm Menter yr Ifanc Bangor yn derbyn Gwobr yn Llundain

Llongyfarchiadau i'r tîm o fyfyrwyr o Brifysgol Bangor, ' University of Ales' ar ennill  'Best Investment Proposal/Company Report' un o bedwar categori a wobrwywyd yn rownd derfynol yr Young Enterprise Start Up Programme yn Canary Wharf, Llundain yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2013

Tîm o Ysgol Busnes Bangor yn cael eu penodi i archwilio trethi datganoledig Cymru

Yn dilyn proses dendro gystadleuol, mae tîm o Ysgol Busnes Prifysgol Bangor wedi cael eu penodi gan Lywodraeth Cymru i archwilio rhagolygon refeniw trethi datganoledig a fydd yn cael eu cynnwys yng nghyllideb 2018-19.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2017

Tîm Pêl-droed Ffrainc yn y newyddion

Gyda Pencampwriaeth Ewrop nawr wedi cychwyn yng Ngwlad Pwyl ac Ukrain, mae'r darlithydd mewn Ffrangeg Dr. Jonathan Ervine yn archwilio'r berthynas rhwng tîm pêl-droed Ffrainc a'r cyfryngau mewn erthygl ar y wefan French Football Weekly.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2012

Tîm Ysgol y Gyfraith yn cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth ryngwladol

Mae Tîm o fyfyrwyr y gyfraith o Brifysgol Bangor wedi curo cyn-bencampwyr wrth gyrraedd rownd gynderfynol cystadleuaeth ‘ffug lys barn’ ryngwladol ar gyfer myfyrwyr y gyfraith.

Dyma oedd ymgais gyntaf y Brifysgol yng  nghystadleuaeth ‘Moot’ rhyngwladol y Llys Troseddol Rhyngwladol (ICC). Y ‘Moot’, sydd yn cael ei gynnal yn Yr Hâg a’i threfnu gan Ganolfan Astudiaethau Troseddol Rhyngwladol Grotius Prifysgol Leiden, gyda chefnogaeth y Llys Troseddol Rhyngwladol, yr ICC, yw un o’r prif gystadlaethau rhyngwladol o’i bath, lle mae myfyrwyr y gyfraith yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn  achos cyfreithiol ffug.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2016

Tory attack on Working Time Directive signals a post-Brexit race to the bottom

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Tony Dobbins o’r Ysgol Fusnes sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2017

Traddodiad Teuluol o astudio ym Mangor yn parhau

Bydd myfyrwraig o Feirionnydd yn parhau â thraddodiad teuluol drwy fynd ymlaen i addysgu ar ôl graddio ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon. Bydd Awel Pyrs Evans, 21, o Lanfachreth, Dolgellau yn derbyn gradd BA Addysg Gynradd (SAC) ar ôl astudio yn Ysgol Addysg y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2015

Trafod Cerddoriaeth mewn Gemau

Mae myfyriwr Prifysgol Bangor wedi troi ei ddiddordeb mewn gemau cyfrifiadurol i mewn i radd ôl-raddedig mewn naratif rhyngweithiol.


Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2019

Trafod cydweithio rhwng Prifysgol a’r diwydiannau creadigol

Bydd unigolion sydd yn gweithio yn y diwydiannau creadigol ledled Gogledd Cymru yn dod ynghyd ag arbenigwyr o Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau Prifysgol Bangor ddydd Gwener 19 Ionawr ar gyfer Tu Hwnt i’r Ffiniau, sy’n weithdy newydd ar gyfer y ddwy garfan.

Bydd y digwyddiad rhwydweithio cyntaf hwn rhwng y darlithwyr, yr ymchwilwyr ac aelodau Gogledd Creadigol, yn gyfle i’r Ysgol gydweithio’n agosach gyda chwmnïau ac ymarferwyr yn y meysydd creadigol, ac i drafod cyfleoedd i gyd-weithio yn y dyfodol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2018

Trafod nofelau'r Aifft yn Ysgol y Gymraeg

Gyda’r Aifft a nifer o wledydd Arabaidd eraill yn y newyddion ar y funud, mae’n amserol iawn bod Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor yn cynnal darlith sydd yn awgrymu bod llwybr yr Aifft tuag at chwyldro i’w weld yn glir yn nofelau Eifftaidd y degawdau diweddar. Bydd yr Athro Sabry Hafez, Athro er Anrhydedd mewn Llenyddiaeth Gymharol ym Mhrifysgol Qatar, yn rhoi darlith ar ‘Gairo a’r Nofel Eifftaidd’ ym Mangor ar Ebrill 1.

 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2011

Trafod y gyfres The Crown

Wrth i’r gyfres The Crown dychwelyd i Netflix ar gyfer ei thrydedd gyfres fis yma, bydd dilynwyr yn cael gweld un o drefi gogledd Cymru yn cael ei thrawsnewid yn ôl i’r chwe degau. Bydd y drydedd gyfres yn cynnwys digwyddiadau enwog y teulu brenhinol rhwng 1964 ac 1977 yn cynnwys arwisgiad y Tywysog Charles fel Tywysog Cymru yng Ngahaernarfon. Digwyddiad a oedd wedi creu rhwyg mewn cymdeithas yn ôl Dr Euryn Roberts, Darlithydd mewn Hanes Oesoedd Canol a Hanes Cymru ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2019

TransForm - Adrodd hanesion newydd am ddelwedd y corff

Bibliotherapi yw'r syniad y gallwn ddefnyddio hanesion am bobl eraill i'n helpu i feddwl yn wahanol ac yn fwy cadarnhaol am ein pryderon ein hunain. Mae'r project yn dod â bibliotherapi i'r unfed ganrif ar hugain ac yn edrych ar sut y gallwn ddefnyddio gemau straeon ar-lein, neu ffuglen ddigidol, i gefnogi merched ifanc i ddatblygu dulliau o feddwl mwy cadarnhaol am ddelwedd eu cyrff.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2013

Tri arall yn dilyn gradd doethur ym Mangor o dan nawdd y Coleg Cymraeg

Three new Bangor University students are among the nine to receive funding from the Coleg Cymraeg Cenedlaethol to enable them to follow a doctorate degree through the medium of Welsh over the next few years. The three are among nine Scholarship winners announced and join another nine students at Bangor University, who are already studying under the scheme.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Hydref 2015

Tri i gystadlu ar ran y Brifysgol mewn cystadleuaeth entrepreneuriaeth

Mae tri myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cael eu dewis i gynrychioli’r Brifysgol ar gyfer rownd ranbarthol cystadleuaeth Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander.

Yn dilyn cystadlu yn erbyn dros 30 o geisiadau eraill i gyrraedd y  rhestr fer o chwe phroject entrepreneuraidd, gwobrwywyd Ned Hartfiel, sydd newydd dderbyn gradd PhD, a myfyrwyr gradd Meistr mewn Seicoleg, Alex Bailey a Daniel Pascoe gyda siec gwerth £200 at eu ceisiadau. Byddant hefyd yn gymwys i dderbyn cefnogaeth busnes trwy raglen B-Fentrus Adran Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2017

Tri o Brifysgol Bangor ar restr fer Llyfr y Flwyddyn

Mae creadigrwydd yn y gwynt ym Mangor wrth i ddwy o’n darlithwyr Ysgrifennu Creadigol gyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn, yng nghategori llenyddiaeth Saesneg y gystadleuaeth. Mae Darlithydd newyddiaduraeth  hefyd wedi ei gynnwys yng Nghategori Ffuglen Llyfr y Flwyddyn. Cyhoeddir y canlyniadau ar 1 Gorffennaf.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2020

Tri yn ennill bwrsariaethau Ehangu Mynediad

Mae cwrs academaidd tri myfyriwr ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor wedi cael dechrau da wrth iddynt ennill bwrsariaeth Ehangu Mynediad gwerth £5,000 yr un tuag at eu hastudiaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Hydref 2015

Tri yn ennill ‘Cyfieithydd Gorau’ mewn cystadleuaeth Ewropeaidd

Mae tri o fyfyrwyr Prifysgol Bangor wedi dod i’r brig mewn Cystadleuaeth  ‘Her Prifysgolion’ a gynhelir gan Veritas Language Solutions, ac sydd wedi ennyn cystadlu brwd gan brifysgolion ar draws  Ewrop.  Mae’r tri, sydd yn astudio yn Ysgol Ieithoedd Modern y Brifysgol i gyd wedi ennill ‘Cyfieithydd Gorau’ yn eu hadran berthnasol.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2013

Troseddau'n erbyn yr unigolyn - moderneiddio'r gyfraith sy'n ymwneud â thrais

Yn ôl Comisiwn y Gyfraith mae angen rheolau newydd i fynd i'r afael â throseddau treisgar a gwneud gwell defnydd o amser y llysoedd.

Ddydd Mawrth, 3 Tachwedd, cafodd adroddiad newydd gan Gomisiwn y Gyfraith ei lansio mewn digwyddiad arbennig ym Mhrifysgol Bangor, gyda'r Athro Ormerod, Comisiynydd y Gyfraith dros gyfraith droseddol, yn traddodi darlith ar 'Reforming Offences Against the Person', i fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith Bangor a gwahoddedigion. 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2015

Trump's victory shows that people don't always vote for what is best for their wallet

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Shanti P Chakravarty  o’r Ysgol Busnes sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2016

Trydedd Ddarlith Gymreig Flynyddol Cymdeithas Astudiaethau'r Dadeni

Mae Ysgol y Saesneg yn falch iawn o gael croesawu Trydedd Ddarlith Gymreig Flynyddol Cymdeithas Astudiaethau'r Dadeni ddydd Iau 24 Ebrill 2014 am 5.15 pm ym Mhrif Ddarlithfa'r Celfyddydau.   Fe'i traddodir gan yr Athro Jennifer Richards (Prifysgol Newcastle) a’r Athro Richard Wistreich (Coleg Cerdd Brenhinol y Gogledd) ar destun 'Lleisiau'r Dadeni'.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2014

Trydydd safle yng Nghystadleuaeth Cân i Gymru i Nia

Daeth Nia Davies Williams, myfyrwraig MA mewn cerddoriaeth yn Ysgol Cerddoriaeth y Brifysgol yn drydydd yng Nghystadleuaeth Cân i Gymru neithiwr (3.3.12)

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2012

Tyfu’r economi werdd

Bydd chwe busnes o Gymru’n teithio i Iwerddon yr wythnos hon (3 Hydref) i rannu’r neges ynghylch sut y mae eu naws a’u ffordd o weithredu gwyrdd wedi bod o fudd i’w busnesau. 

Mae’r cwmnïau, i gyd o Wynedd, wedi bod yn cymryd rhan mewn project economi werdd efo Prifysgol Bangor.

Mae Project Rhwydwaith Arloesi Gwyrdd (Green Innovation Future Technologies Project (GIFT)) yn gweithio i ddatblygu’r economi werdd o fewn rhanbarthau Interreg Gorllewin Cymru ac Iwerddon.  Mae’r project yn elwa ar yr arbenigedd berthnasol sydd i’w chael yn  Ysgolion Busnes ac Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, Prifysgol Bangor ynghyd  ag Ysgol Busnes ac Ysgol Gwyddoniaeth y Waterford Institute of Technology ac Ysgol Bioleg a Gwyddor Amgylcheddol University College Dublin.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2013

Tynnu sylw at brojectau partneriaeth ymchwil ym Mhrifysgol Bangor

Rhoddir sylw i brojectau cyffrous a wneir mewn partneriaeth rhwng academyddion Prifysgol Bangor a chymunedau, elusennau, cyrff llywodraethol a busnesau, yn lleol ac yn rhyngwladol, ym Mhrifysgol Bangor ddydd Gwener (8 Rhagfyr).

Canolbwyntir ar 17 allan o 52 project yn y digwyddiad, gyda phob un ohonynt wedi eu hariannu drwy Gyfrif Cyflymu Effaith y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2017

UBC Global Masters 2019-20 - Raja Asad

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ebrill 2020

Uchel Siryf newydd yn gwobrwyo myfyrwyr am eu gwaith gwirfoddol

Cynhaliwyd seremoni flynyddol Gwobrau’r Uchel Siryf ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar. Mae Gwobr yr Uchel Siryf yn cydnabod ac yn gwobrwyo ymdrechion gwirfoddoli gan fyfyrwyr Bangor fel unigolion ac mewn grwpiau.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2013

UK criminal justice is at breaking point after years of unstable leadership

Dyma erthygl yn Saesneg gan Stephen Clear  o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2018

UK Human Rights Act is at risk of repeal – here's why it should be protected

Dyma erthygl yn Saesneg gan Stephen Clear o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Chwefror 2019

Universities must look at local employment markets when building their graduates' skills

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Teresa Crew o’r YsgolHanes, Athroniaeth a gwyddorau Cymdeithasol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2018

Unused £321m trapped on dormant Oyster cards – and time may be running out to get it back

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Bernardo Batiz-Lazo a myfyriwr PhD Prachandra Shakya o’r Ysgol Fusnes sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2018

Urddo Alumna Prifysgol Bangor yn Gymrawd i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth er Anrhydedd i Alumna o Brifysgol Bangor yng Nghynulliad Blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ddiweddar. Mae’r Cymrodoriaethau yn cael eu dyfarnu er mwyn adnabod cyfraniadau nodedig tuag at Addysg Uwch cyfrwng Cymraeg ac at waith y Coleg yn fwy cyffredinol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2016

Uwchgynhadledd Marchnad Lafur Cymru yn annog ailystyried polisïau yn radical i hybu swyddi yng ngogledd Cymru

Trefnwyd Uwchgynhadledd Marchnad Lafur Cymru ar Sgiliau a Chyflogaeth ym Mhrifysgol Bangor ddydd Gwener, Medi 18 gan Dr Tony Dobbins (Ysgol Busnes Bangor) a Dr Alexandra Plows (Ysgol Gwyddorau Cymdeithas). 

Roedd yr Uwchgynhadledd yn gyfle i wahanol fudd-ddeiliaid y farchnad lafur ddod ynghyd i drafod ymyriadau polisi sydd eu hangen i wella'r ffordd y defnyddir sgiliau ac i hybu nifer y swyddi o ansawdd da yng Nghymru. Mae'n amlwg bod cytundeb cyffredinol yn datblygu ymhlith gwahanol fudd-ddeiliaid nad yw'r polisïau marchnad lafur presennol ar gyfer Cymru yn gweithio a bod angen ailystyried polisïau i raddau helaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2015

Veillance

Arddangosfa Gynhyrchiol

Bocs Gwyn, Pontio, 24 Chwefror - 12 Mawrth 2017

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae Dr Gillian Jein, Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern, wedi bod yn ymwneud â llunio a gwireddu 'Veillance', sef gwaith celf cynhyrchiol sy'n edrych yn greadigol ar faterion yn ymwneud â gwyliadwriaeth ac eglurder yn ein defnydd o'r rhyngrwyd.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mawrth 2017

Vicky Chondrogianni yn Boston

Bydd Dr. Vicky Chondrogianni (Prifysgol Bangor) a Theo Marinis (Prifysgol Reading) yn cyflwyno poster o’r enw “Production of definite articles in English-speaking L2 children and children with SLI” yn y gynhadledd ar ddatblygiad iaith (BUCLD 37) ym Mhrifysgol Boston ar 3 Tachwedd 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Tachwedd 2012

Victoria, mam i dri, yn cael marciau uchaf - ac ysgoloriaeth

Yr wythnos yma mae myfyriwr hŷn a lwyddodd i gael gradd ragorol yn y Gyfraith, cael babi a gofalu am ferch anabl, yn graddio o Brifysgol Bangor. Mae hefyd wedi ennill ysgoloriaeth £8,000 i hyfforddi i fod yn fargyfreithiwr.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Gorffennaf 2017

Wales's tourism problem is down to a disconnect with its own people

Dyma erthygl yn Saesneg gan Euryn Rhys Roberts o’r Ysgol  Hanes Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Awst 2018

Wales's tourism problem is down to a disconnect with its own people

Dyma erthygl yn Saesneg gan Euryn Rhys Roberts o’r Ysgol  Hanes Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Awst 2018

Wedi drysu dros eich hawliau cyfreithiol? Mae myfyrwyr y Gyfraith Bangor yma i helpu...

Mae myfyrwyr y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor yn cynnig cyflwyniadau am ddim i sefydliadau lleol i helpu i wella dealltwriaeth pobl o'u hawliau cyfreithiol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2011

Wedi ei hailsefydlu, Cymdeithas Ddrama Gymraeg yn cynnig dau gynhyrchiad

Yn dilyn ailsefydlu Cymdeithas y Ddrama Gymraeg, hen gymdeithas fyfyrwyr a sefydlwyd ym Mhrifysgol Bangor ym 1923, dan lywyddiaeth neb llai na’r bardd R. Williams Parry, mae’r Gymdeithas bellach yn barod i gyflwyno ei chynyrchiadau cyntaf.

Bydd y Gymdeithas yn perfformio 'Siwan' gan Saunders Lewis ar 6 Tachwedd a 'Bobi a Sami' gan Wil Sam ar 29 Tachwedd.

Bydd y ddau berfformiad yn digwydd yn Neuadd John Philips y Brifysgol ar Ffordd y Coleg am 7.00 o’r gloch. Pris y tocynnau fydd £5 a byddant ar gael wrth y drws.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2013

Wedi eu cysylltu drwy lwyddiant – mam a merch yn graddio

Bydd cyswllt un teulu o Garndolbenmaen â llwyfan Neuadd PJ yn parhau eleni, wrth i fam a merch raddio yn ystod yr wythnos a thrwy wneud hynny, ddilyn yn ôl troed y ferch a’r chwaer hynaf a raddiodd o’r Brifysgol yn 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2018

Welsh language media could hold the solution to Wales’s democratic deficit

Dyma erthygl yn Saesneg gan Ifan Morgan Jones, Darlithyd mewn Newyddiaduraeth yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Awst 2017

Welsh schools teach pupils to be bilingual, not restrict their education

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Peredur Webb-Davies Uwch-Ddarlithydd mewn Ieithyddiaeth Cymraeg yn yr Ysgol Ieithyddiaeth sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.


Dyddiad cyhoeddi: 23 Mehefin 2017

‘Welsh Women’s response to the First World War’

Eleni, bydd Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn croesawu Dr Dinah Evans a fydd yn traddodi’r Ddarlith Goffa ar Ymateb Menywod Cymru i'r Rhyfel Byd Cyntaf'. Yn dilyn y ddarlith, bydd sesiwn Holi ac Ateb dan gadeiryddiaeth Dr Elin Royles ac yna derbyniad byr a chyfle i weld arddangosfeydd yn yr Oriel.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Tachwedd 2018

Wendy Ashurst yn derbyn Cymrodoriaeth i gydnabod rhagoriaeth addysgu

Llongyfarchiadau i Wendy Ashurst, Darlithydd mewn Cyfrifeg, sydd wedi derbyn Cymrodoriaeth Dysgu gan Brifysgol Bangor i gydnabod ei rhagoriaeth addysgu.

Mae Wendy yn Gyfrifydd Siartredig cymwysedig gyda dros 15 mlynedd o brofiad mewn ymarfer ac addysg cyfrifyddu. Ymunodd ag Ysgol Busnes Bangor yn 2008.  Ers hynny, mae hi wedi cyfrannu'n helaeth at raglenni cyfrifeg israddedig ac ôl-raddedig. 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015

We need to make digital navigation tools more human – here's how

Dyma erthygl yn Saesneg gan Thora Tenbrink o’r Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2015

What language tells us about changing attitudes to extremism

Dyma erthygl yn Saesneg gan Josie Ryan, myfyrwraig PhD gyda'r Ysgol Ieithyddiaith ac Iaith Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2017

What Theresa May could learn from Ted Heath about how to respond to a humanitarian crisis

Dyma erthygl yn Saesneg gan Peter Shapely, Darllenyd a Pennaeth Ysgol a Mark David Collinson, myfyriwr doethuriaeth  o’r Ysgol  Hanes, hanes Cymru ac Archeoleg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2016

When languages die, we lose a part of who we are

This article by Anouschka Foltz, Lecturer in Psycholinguistics, at the School of Lingusitics & English Language was originally published on The Conversation. Read the original article.


The 2015 Paris Climate Conference (COP21) is in full gear and climate change is again on everyone’s mind. It conjures up images of melting glaciers, rising sea levels, droughts, flooding, threatened habitats, endangered species, and displaced people. We know it threatens biodiversity, but what about linguistic diversity?

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2015

Why does the growth of food banks matter?

This article by Dave Beck, PhD Researcher at the School of Social Sciences was originally published on The Conversation. Read the original article.

In the last 50 years, we have observed a number of subtle, yet substantial revolutions in the way we approach our choices over food. One of the earliest revolutions saw us shift from shopping little and often with local producers – and investing in the local economy – to being swayed by the “stack ‘em high, sell 'em cheap” rhetoric, sold by supermarkets and the international economy.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2016

Why EU rules risk making Italy's banking crisis a whole lot worse

Dyma erthygl yn Saesneg ganYr Athro Phil Molyneux o'r Ysgol Fusnes sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2016

Why football may still be coming home…to France

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Jonathan Ervine o'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2018

Why Holocaust jokes can only be told by a Jewish comedian

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Nathan Abrams  o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2017

Why Paris is the perfect city to introduce break dancing to the Olympics

Dyma erthygl yn Saesneg gan Jonathan Ervine, o'r Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2019

Why scrapping the €500 note may not help counter terrorism

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Bernardo Batiz-Lazo, o'r Ysgol Fusnes a Marybeth Rouse, myfyrwraig yn yr Ysgol Fusnes, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2016

Why the International Criminal Court is right to focus on the environment

Dyma erthygl yn Saesneg gan Tara Smith o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2016

Why Wales was right to say yes to the UK's Brexit Bill

Dyma erthygl yn Saesneg gan Stephen Clear o Ysgol y Gyfraith sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2018

Why we should give prejudiced students a voice in the classroom

Dyma erthygl yn Saesneg gan Corinna Patterson o'r Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas  sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2018

‘Why write the history of Wales – then and now?’: darlith gyhoeddus gan hanesydd blaenllaw

Ar adeg pan fo'r cyfleoedd i ddysgu am hanes Cymru yn bwnc trafod cyhoeddus yng Nghymru, mae'n amserol ystyried dulliau o ysgrifennu hanes Cymru, yn y gorffennol pell ac yn fwy diweddar.  Bydd yr hanesydd blaenllaw o Gymro, yr Athro Huw Pryce, yn trafod y pwnc hwn ym Mhrifysgol Bangor ddydd Llun, 25 Mawrth am 6pm, yn Ystafell Ddarlithio 4 Prif Adeilad y Celfyddydau.  Mae croeso i bawb i'r ddarlith, sy'n dwyn y teitl 'Why write the history of Wales – then and now?'.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2019

Will Les Bleus boost France at Euro 2016?

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2016

WISERD i dderbyn cyllid sylweddol gan ESRC er mwyn parhau ag ymchwil cymdeithas sifil

Mae WISERD yn un o bedair canolfan ymchwil y gwyddorau cymdeithasol yn y DU sydd wedi llwyddo yng nghystadleuaeth hynod gystadleuol Canolfannau’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC). Bydd WISERD yn cael £6.3 miliwn fel ail-fuddsoddiad i barhad ei hymchwil ar gymdeithas sifil – y trydydd tro i gyllid sylweddol gael ei ddyfarnu yn hanes deng mlynedd WISERD.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Medi 2019

WISERD yn cael ei nodi fel 'adnodd pwysig' yn Adolygiad Diamond

Cafodd yr Adolygiad Annibynnol o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru, o dan arweiniad yr Athro Syr Ian Diamond, ei gyhoeddi yr wythnos hon. Mae'r adolygiad, a gafodd ei gomisiynu yn 2014, yn canolbwyntio ar ehangu mynediad; cefnogi anghenion sgiliau Cymru; cryfhau darpariaeth ran-amser ac ôl-radd yng Nghymru; a chynaliadwyedd ariannol hirdymor. 

Cafodd cyllid ymchwil sy'n ymwneud ag ansawdd a throsglwyddo gwybodaeth eu hasesu hefyd fel rhan o'r adolygiad. Mae'r adolygiad yn gwneud sylw am y cyfraniad mae Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) yn ei wneud yn y mae

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2016

Wynebu'r dyfodol - Prifysgol Bangor yn derbyn grant sylweddol i ymchwilio i Ddeallusrwydd Artiffisial (AI) Emosiynol yn ein dinasoedd

Wrth i Ddeallusrwydd Artiffisial Emosiynol (AI) ddechrau cael ei gyflwyno mewn dinasoedd clyfar, mae tîm o Brifysgol Bangor wedi ennill grant sylweddol i astudio ffyrdd y gall dinasyddion fyw'n gytûn â thechnolegau sy'n synhwyro, dysgu a rhyngweithio â'u hemosiynau, eu hwyliau a'u  bwriadau.

Mae 'Emotional AI in Cities: Cross Cultural Lessons from UK and Japan on Designing for An Ethical Life' yn broject 3 blynedd a gyllidir ar y cyd gan gynghorau ymchwil o Brydain a Japan ac fe'i harweinir gan Andrew McStay, Athro Bywyd Digidol ym Mhrifysgol Bangor.  

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ionawr 2020

Wyth ffilm i’w gwylio am garcharu a dianc.

A ninnau’n cadw pellter cymdeithasol ac yn aros yn ein cartrefi, dyma restr o wyth ffilm i'ch hysbrydoli, yn eich caethiwed!

Gofynnon ni i Nathan Abrams, Athro Ffilm yn yr Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau awgrymu ffilmiau am garchar a chaethiwed…  a braf yw cael dweud bod diweddglo hapus i bob un!

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2020

Wythnos i’w chofio i Aelwyd JMJ yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018

Mae Aelwyd Urdd JMJ, sef aelwyd neuadd Gymraeg Prifysgol Bangor, wedi cael Eisteddfod yr Urdd nodedig eleni, gyda’r Gadair, y Goron a gwobrau yn y prif gystadlaethau corawl yn cael eu cipio gan yr aelwyd a’i haelodau.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mehefin 2018

Wythnos Lawn Ysgol y Gymraeg yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn

Mae rhai o staff Ysgol y Gymraeg ymhlith y beirniaid ar dair o brif wobrau llenyddol Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau a gynhelir rhwng 1 a 8 Awst ym mhentref Meifod. Bydd Yr Athro Jerry Hunter yn beirniadu’r Fedal Ryddiaith, Yr Athro Angharad Price yn beirniadu Gwobr Goffa Daniel Owen a’rAthro Athro Gerwyn Wiliams yn beirniadu’r Goron.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2015

Wythnos y Prifysgolion: Cefnogwyr

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2011

Xavier yn paratoi ar gyfer her Ironman Cymru

Mae aelod o staff Ysgol y Gyfraith Bangor yn paratoi i gymryd rhan mewn un o'r heriau athletaidd anoddaf yn y byd, y triathlon Ironman.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2013

Y Brenin Arthur yn dychwelyd i Gymru- ac mae'r diolch i Guy Ritchie

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Raluca Radulescu o’r Ysgol Llenyddiaeth saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2015

Y Brifysgol yn diolch i Arweinwyr Cyfoed yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg.

Mewn seremoni'n ddiweddar i Arweinwyr Cyfoed cyflwynwyd tystysgrifau i arweinwyr cyfoed israddedig yr Ysgol. Cydnabuwyd eu sgiliau a'u cyfraniad i fywyd y myfyrwyr ac i recriwtio myfyrwyr yn y Brifysgol.  Hoffai'r Ysgol eu llongyfarch a diolch iddynt am eu gwaith caled a’u hymroddiad a phopeth y gwnaethant ei gyflawni yn ystod y flwyddyn a aeth heibio!

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2013

'Y bywydau gwaith o feirniaid yn y llysoedd troseddol' - yr Athro Penny Darbyshire

'Y bywydau gwaith o feirniaid yn y llysoedd troseddol': seminar gwadd gan yr Athro Penny Darbyshire, Ysgol Y Gyfraith, Prifysgol Kingston.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ionawr 2016

Y Celtiaid ar eu ffordd! Prifysgol Bangor yn paratoi i groesawu Cyngres Ryngwladol

Rhwng 22 – 26 Gorffennaf, bydd Prifysgol Bangor yn croesawu’r XVIeg Gyngres Astudiaethau Celtaidd Ryngwladol, gyda siaradwyr gwadd o bob cwr o'r byd yn cyfrannu at raglen yn llawn trafodaethau, seminarau a theithiau maes.

Mae'r Gyngres, a gynhelir unwaith bob pedair blynedd, yn brif fforwm rhyngwladol ar gyfer arbenigwyr ym maes Astudiaethau Celtaidd a bydd ymweliad cyntaf y Gyngres â Bangor yn ddigwyddiad nodedig i'r sefydliad. Hyd yn hyn, mae cynrychiolwyr o ddim llai na 25 o wledydd, yn cynrychioli dros 100 o gyrff a sefydliadau academaidd, wedi cofrestru i fynychu'r Gyngres ym Mangor. Mae’r Gyngres ym Mangor wedi derbyn nawdd gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Gorffennaf 2019

Y Chwyldro Digidol a’r Gymraeg - Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni

Bydd Yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, ar y cyd gydag Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, yn cynnal sesiynau ar ‘Y Chwyldro Digidol a’r Gymraeg’ yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Gorffennaf 2016

Y cwrs Radiograffeg gorau yn y DU ar frig tabl cynghrair y Prifysgolion

Yn ôl y Times & Sunday Times University Guide 2016, Prifysgol Bangor yw’r lle gorau i astudioradiograffeg. Ar ben hynny, myfyrwyr radiograffeg Bangor oedd â’r rhagolygon gyrfaol gorau o blith holl raddedigion radiograffeg y DU, a gosodwyd y cwrs ar y trydydd safle o ran safonau mynediad.

Mae Prifysgol Bangor hefyd ymysg 10 uchaf o blith Prifysgolion y DU mewn pum pwnc arall. Yn ogystal â radiograffeg, daw Astudiaethau Celtaidd (Cymraeg) yn ail, Polisi Cymdeithasol yn ail, Amaeth a Choedwigaeth yn seithfed, Ysgrifennu Creadigol yn wythfed ac Addysg yn ddegfed.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2015

Y cyfarwyddwr ffilmiau byd enwog Danny Boyle wedi mwynhau ei amser yn astudio ym Mhrifysgol Bangor

Soniodd y cyfarwyddwr ffilmiau Danny Boyle, a enillodd radd mewn Drama a Saesneg o Brifysgol Bangor yn 1978, fod ganddo atgofion melys iawn o’i amser ym Mangor, yn ystod cyfweliad gyda’r rhaglen Good Evening Wales ar Radio Wales yn ddiweddar.


Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2015

Y dewis gwyrdd

Mae nifer gynyddol o bobl ifanc yn awyddus i leihau eu hôl troed amgylcheddol, a gall y fyfyrwyr hynny sy’n chwilio am brifysgol werdd fod yn sicr eu bod yn astudio mewn prifysgol sydd ar y brig yn fyd eang yn ei hymrwymiad i ailgylchu a chynaladwyedd, drwy ddewis astudio ym Mhrifysgol Bangor.

Mae Prifysgol Bangor yn seithfed yn y byd am ailgylchu a chynaliadwyedd,  yn ôl llinyn mesur Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig, ac mae’r coleg ar y bryn yn 10fed yn fyd eang am ei gwaith yn ôl y Green Metric World University Rankings.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mehefin 2020

Y Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas yn ennill grant y Cyngor Prydeinig

Mae'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yn datblygu perthynas bwysig gydag ymchwilwyr yn yr India.

Llwyddodd yr Athro Rob Poole a'r Athro Catherine Robinson o'r Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas i ennill grant Partneriaeth Economi Gwybodaeth gan raglen fframwaith Rhyngwladoli Addysg Uwch y Cyngor Prydeinig. Yr Athro Raveesh BN o Goleg Meddygol Mysore, Karnataka sy'n arwain y tîm o'r India.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2014

Y Ganolfan Rheolaeth ym Mhrifysgol Bangor yn dathlu ei 10fed Pen-blwydd

Mae’r Ganolfan Rheolaeth ym Mhrifysgol Bangor, a grëwyd drwy brosiect 15m a chyllid Ewropeaidd sylweddol a chyllid allanol arall, yn dathlu ei Phen-blwydd yn 10 mlwydd oed eleni.

Ers ei lansio yn 2008, mae’r Ganolfan wedi perfformio yn well na’r holl dargedau dysgu a swyddi a osodwyd arni gan ei harianwyr Ewropeaidd ac mae gan y Ganolfan weithlu o 71 o staff ar hyn o bryd.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2018

Y ganolfan ymchwil cymdeithas sifil flaenllaw yn mwynhau agoriad swyddogol

Bydd Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) yn dathlu lansiad ei Ganolfan Ymchwil Cymdeithas Sifil WISERD flaenllaw ar ddydd Iau 5ed Chwefror, 2015. Mae WISERD wedi derbyn dros £10 miliwn mewn cyllid i sefydlu canolfan ymchwil genedlaethol a fydd yn ymgymryd â rhaglen bum mlynedd sy’n arloesol ac yn bellgyrhaeddol o ymchwil sy’n berthnasol i bolisïau yn cyfeirio at y Gymdeithas Sifil yng Nghymru, y DU ac yn Rhyngwladol. Mae’r cyllid hwn yn cynnwys £7 miliwn o’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) ynghyd â £3m arall gan Brifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe. Mae Cymdeithas Sifil WISERD yn fenter gydweithredol, sy’n ymwneud ag ymchwilwyr o ar draws deuddeg o Brifysgolion y DU ynghyd ag ystod o bartneriaid rhyngwladol.                                        

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2015

Y Gweinidog Cymreig dros Addysg a Sgiliau yn ymweld â Phrifysgol Bangor

Heddiw ymwelodd Huw Lewis AC, Gweinidog Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru, â Phrifysgol Bangor. Ymwelodd Mr Lewis â Chanolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru, sydd â'i chartref yn yr Ysgol Addysg, a'r Ganolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar yn yr Ysgol Seicoleg.  

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2015

Y Gwir Anrh. Jack Straw i draddodi Darlith Goffa'r Athro Duncan Tanner

Bydd Y Gwir Anrh. Jack Straw ym Mhrifysgol Bangor Ddydd Mawrth 18 Chwefror i draddodi Darlith Gyhoeddus.

Teitl darlith Y Gwir Anrh Jack Straw yw: Defeat from the Jaws of Victory: Labour’s Fatal Attraction. Mae’r ddarlith ar agor i’r cyhoedd ac yn rhad ac am ddim. Mae nifer gyfyngedig o docynnau ar gael drwy wefan neu Swyddfa Docynnau Pontio (01248) 382828.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2020

Y Gwrthdrawydd Mawr Hadron yn creu cerddoriaeth mewn gŵyl

Bydd darn newydd o gerddoriaeth a grëwyd gan ddefnyddio data’r gwrthdrawydd gronynnau mwyaf yn ei faint a’i bŵer yn cael ei berfformio mewn gŵyl yng Ngogledd Cymru.

Bydd y perfformwyr yng Ngŵyl Gerdd Bangor yn defnyddio gliniaduron i addasu seiniau’r gronynnau yn gwrthdaro a wnaed gan y Gwrthdrawydd Mawr Hadron (Large Hadron Collider) yn Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Niwclear, a elwir yn CERN yn Geneva. 

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2017

Y Gymdeithas Ddysgedig Cymru yn penodi Cymrodyr newydd

Mae pedwar aelod o staff Prifysgol Bangor wedi’u hethol  yn Gymrodyr o’r  Gymdeithas Ddysgedig Cymru  yn dilyn canlyniad Etholiad 2013 am Gymrodyr newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2013

Y Gymraeg a Gwirfoddoli

Mae ymchwil gan Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor, a Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi tanlinellu pa mor bwysig ydyw cael sector gwirfoddol iach sydd yn medru diwallu anghenion Cymru ddwyieithog.  Mae’r ymchwil a wnaed ar ran Comisiynydd y Gymraeg yn tynnu sylw at bwysigrwydd denu gwirfoddolwyr dwyieithog i gynnig gweithgareddau a darparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru.  Mae’r gwaith hefyd wedi tynnu sylw at  fannau lle gellid gwella ar y ddarpariaeth a’r cyfleoedd cyfredol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Gorffennaf 2014

‘Y Gymuned, Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd yng Nghymru’ Digwyddiad Rhwydweithio WISERD

Daeth criw da ynghyd i’r digwyddiad hwn ar 15 Mehefin 2011, yn cynnwys gweithredwyr lleol, sefydliadau anllywodraethol, gwneuthurwyr polisi ac academyddion o bob cwr o Gymru a’r tu hwnt,  a chanddynt ddiddordeb yng nghynaliadwyedd cymunedau lleol ac ymgyrchoedd a chynlluniau amgylcheddol. Rhoddodd y digwyddiad gyfle i bobl rwydweithio a chyfnewid gwybodaeth a hefyd ‘lansiwyd’ rhwydwaith thematig WISERD ar yr amgylchedd, twristiaeth a hamdden.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2011

Y Gymuned, Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd yng Nghymru - Digwyddiad Rhwydweithio WISERD

Bydd y digwyddiad hwn yn dod â gweithredwyr cefn gwlad, gwneuthurwyr polisi ac academyddion ynghyd o bob cwr o Gymru. Bydd gan y rhain ddiddordebau mewn cynaliadwyedd cymunedau lleol a/neu ymgyrchoedd a mentrau amgylcheddol. Bydd yn gyfle i rwydweithio a chyfnewid gwybodaeth, a chaiff rhwydwaith thematig WISERD ar yr amgylchedd, twristiaeth a hamdden ei ‘lansio’ hefyd. Bydd Dr John Barry o Brifysgol Queens Belfast yn rhoi’r brif sgwrs ar 'Vulnerability and Resilience in Contemporary Green Thought'.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2011

Y Mabinogion, yr Iddewon ... a Gareth Bale

Mae astudio’r Mabinogion wedi mynd ag un o ddarlithwyr Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor i strydoedd Jerusalem. Ac mae hynny wedi agor y drws ar gymharu’r chwedlau gyda rhai o straeon un o sectau mwya’ hynod yr Iddewon.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2018

Ymchwil archeolegol Bangor ar y cyfnod cynnar yng Ngwlad yr Iâ yn denu sylw rhyngwladol

Mae darganfyddiadau archaeolegol a phalaeoecolegol yn dangos bod pobl wedi bod yn byw yng Ngwlad yr Iâ er y flwyddyn O.C. 800 - mae hynny 70 mlynedd yn gynharach na’r dyddiad traddodiadol ar gyfer nodi dyfodiad y Llychlynwyr i’r wlad. Mae’n ymddangos bod cysylltiad rhwng y bobl
gynnar hyn yng Ngwlad yr Iâ a chymunedau mynachaidd o’r traddodiad Gwyddelig oedd wedi’u lleoli yng ngorllewin yr Alban.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ionawr 2011

Ymchwil ar ddefnydd y Gymraeg yn cael ei gyflwyno yng Nghynhadledd Ryngwladol ar Ddwyieithrwydd yn Addysg

Yr wythnos diwethaf, bu Dr Rhian Siân Hodges a Sioned Wyn Williams, myfyriwr PhD, yn cyflwyno canlyniadau eu hymchwil diweddar ar ddefnydd y Gymraeg yn y gymuned yng Nghynhadledd Ryngwladol gyntaf Prifysgol Bangor ar Ddwyieithrwydd yn Addysg.

Bu’r ddwy – sy’n cael eu cynorthwyo gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol – yn cyflawni’r prosiect ymchwil (‘Defnyddio’r Gymraeg yn y Gymuned’) ar ran Llywodraeth Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2016

Ymchwil Cymhwysol mewn Troseddeg: ennill interniaeth myfyriwr israddedig am y bedwaredd flwyddyn

Bydd myfyriwr troseddeg Catherine Suddaby yn cefnogi grŵp ymchwil dan arweiniad yr Athro Stefan Machura yn astudio canfyddiadau o drosedd ymhlith myfyrwyr a swyddogion yr heddlu, ar ôl sicrhau interniaeth â thâl drwy Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2017

Ymchwil Ieithoedd Modern o Fangor ymysg y gorau yn y DU

Mae ymchwil a gynhyrchwyd gan yr Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern wedi cael ei rhoi yn drydydd ar ddeg yn y DU yn ei maes pwnc.   

 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Rhagfyr 2014

Ymchwil i Gredyd-Raddio yn Ysgol Busnes Bangor

Ar 5 Rhagfyr 2011, bu’r asiantaeth gredyd-raddio Standard a Poor (S a P) ym mhenawdau’r newyddion wrth iddi osod statws credyd 15 o wledydd yr ewro-barth dan arolygiad o ran eu hisraddio. Gan ddefnyddio cyfres ddata 15-mlynedd, canfu ymchwilwyr yn Ysgol Busnes Bangor fod S a P wedi tueddu i weithredu’n gynt nag asiantaethau eraill wrth osod cyfraddau llywodraethau sofran dan arolygiad o ran eu hisraddio

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2011

Ymchwilio i faterion allweddol ar gyfer dyfodol y Gymraeg

Cychwynnodd prosiect ymchwil newydd a fydd yn ceisio canfod paham y mae plant sy’n mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg yn gallu bod yn amharod defnyddio’r iaith y tu allan i’r ysgol. Yr ymchwilydd fydd y Dr Siôn Aled Owen o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2014

Ymchwilio i Loegr Oes Elisabeth o safbwynt Ewropeaidd

Mae athro llenyddiaeth yn Ysgol Llenyddiaeth Saesneg y Brifysgol wedi ennill Cymrodoriaeth a roddir fel arfer i'r gwyddorau. Mae Cymrodoriaethau Marie Curie ymhlith gwobrau mwyaf cystadleuol a nodedig Ewrop a'u bwriad yw meithrin ymchwil rhyngddisgyblaethol, hyfforddiant academaidd arloesol a chydweithio rhyngwladol. 

Mae'r Athro Andrew Hiscock, sy'n arbenigo mewn llenyddiaeth Oes Elisabeth a'i lle o fewn cyd-destun Ewropeaidd ehangach, wedi ennill y Gymrodoriaeth a fydd yn golygu y bydd yn ymuno â'r tîm amlddisgyblaethol o ymchwilwyr i'r dadeni yn Université Paul Valéry ym Montpellier am ddwy flynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mai 2016

Ymchwil mewn Addysg: Cynhadledd i Athrawon

Eleni, bydd yr Ysgol Addysg yn cynnal cynhadledd undydd fydd yn trafod ymchwil sydd wedi ei chynnal gan staff, myfyrwyr ac athrawon ar faterion cyfoes yn y byd addysg.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2015

Ymchwil o Fangor yn cynorthwyo llyfr newydd gan yr Amgueddfa Victoria ac Albert

Mae myfyrwraig ymchwil ym Mhrifysgol Bangor wedi cadarnhau amheuon fod cynllun patrwm gan Morris a’r Cwmni, mewn gwirionedd, yn hŷn nag a dybiwyd o’r blaen.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2012

Ymchwilwyr Geiriau/Cerddoriaeth o Brifysgol Bangor yn rhan o ddau ddigwyddiad yng nghanol Llundain

Bu’r Darlithydd mewn Ffrangeg, Dr Helen Abbott a’r Cymrawd Ymchwil Er Anrhydedd mewn Ffrangeg, Sholto Kynoch yn cyd-gyflwyno sesiwn ar eu cywaith ymchwil sy’n edrych ar berfformio’r gân Ffrangeg yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2011

Ymchwilwyr o Brifysgol Bangor yn cael gwahoddiad i roi cyflwyniad ar broject pwysig i Aelodau’r Cynulliad

Am yr ail dro eleni mae ymchwilwyr o Brifysgol Bangor wedi cael gwahoddiad i gyflwyno eu gwaith i gynulleidfa o Aelodau’r Cynulliad. Cafodd Dr Nathan Abrams a Dr Sally Baker, o’r Ysgolion Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau a Gwyddorau Cymdeithas, grant o  £19,000 gan Oelufa Cymru (Beacon for Wales) i gynnal arddangosfa deithiol ar Fywyd Iddewig yng Ngogledd Cymru. Mae Goleufa Cymru’n hyrwyddo gwaith pontio rhwng prifysgolion a’r cyhoedd, gan ddod â’r cyhoedd yn gyffredinol a phrifysgolion at ei gilydd. Hyd yma mae’r arddangosfa wedi ymweld â Blaenau Ffestiniog a Bangor ac mae ym Mhwllheli ar hyn o bryd. Eisoes denodd ymwelwyr o Gymru benbaladr, o Ewrop ac o’r Unol Daleithiau. Daeth hanner cant o bobl i dderbyniad gyda bwyd a gwin cosher ym Mhrif Lyfrgell Prifysgol Bangor ar achlysur dyfodiad yr arddangosfa i Fangor.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2010

Ymchwilwyr o Brifysgol Bangor yn cael gwahoddiad i roi cyflwyniad ar broject pwysig i Aelodau’r Cynulliad

Am yr ail dro eleni mae ymchwilwyr o Brifysgol Bangor wedi cael gwahoddiad i gyflwyno eu gwaith i gynulleidfa o Aelodau’r Cynulliad.  Cafodd Dr Nathan Abrams a Dr Sally Baker, o’r Ysgolion Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau a Gwyddorau Cymdeithas, grant o £19,000 gan Oelufa Cymru (Beacon for Wales) i gynnal arddangosfa deithiol ar Fywyd Iddewig yng Ngogledd Cymru. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2011

Ymchwilydd o'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern yn rhan o broject a gyllidir gan lywodraeth Sbaen

Mae Dr Eva Bru-Domínguez yn aelod o dîm rhyngwladol o ymchwilwyr sydd wedi ennill grant ymchwil a datblygu clodfawr gan y Ministerio de Competitividad y Economica (Gweinyddiaeth Cystadleuaeth ac Economi) yn Sbaen. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2016

Ymchwilydd o'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern yn rhan o broject a gyllidir gan lywodraeth Sbaen

Mae Dr Eva Bru-Domínguez yn aelod o dîm rhyngwladol o ymchwilwyr sydd wedi ennill grant ymchwil a datblygu clodfawr gan y Ministerio de Competitividad y Economica (Gweinyddiaeth Cystadleuaeth ac Economi) yn Sbaen. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2016

Ymchwilydd o'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern yn rhan o broject a gyllidir gan lywodraeth Sbaen

Mae Dr Eva Bru-Domínguez yn aelod o dîm rhyngwladol o ymchwilwyr sydd wedi ennill grant ymchwil a datblygu clodfawr gan y Ministerio de Competitividad y Economica (Gweinyddiaeth Cystadleuaeth ac Economi) yn Sbaen. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2016

Ymchwilydd o'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern yn rhan o broject a gyllidir gan lywodraeth Sbaen

Mae Dr Eva Bru-Domínguez yn aelod o dîm rhyngwladol o ymchwilwyr sydd wedi ennill grant ymchwil a datblygu clodfawr gan y Ministerio de Competitividad y Economica (Gweinyddiaeth Cystadleuaeth ac Economi) yn Sbaen. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2016

Ymchwil yn helpu i sicrhau £90 miliwn i ysgolion

Mae ymchwil o Brifysgol Bangor, sy'n dangos effeithiolrwydd cyllid ychwanegol i ysgolion, wedi galluogi Llywodraeth Cymru i gynyddu lefelau cyllido i ysgolion er mwyn mynd i'r afael â thlodi yng Nghymru.

Fe wnaeth yr ymchwil gydweithredol, a gomisiynwyd gan GWE ac ERW (dau ddarparwr gwasanaethau gwella ysgolion), roi tystiolaeth i Lywodraeth Cymru a oedd yn sail i'w phenderfyniad i gynyddu cyllid i ysgolion o £90 miliwn pellach yn 2018-19 dan y Grant Datblygu Disgyblion.    Fe wnaeth addysgwyrseicolegwyrgwyddonwyr cymdeithasol ac arbenigwyr yn y gyfraith - sydd wedi casglu ynghyd brofiad enfawr o weithio gydag ysgolion, disgyblion a phlant - ddod at ei gilydd i wneud arolwg cynhwysfawr o'r modd y gall tlodi fod yn effeithio ar gyrhaeddiad addysgol yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2018

Ymchwil yn Ysbrydoli

Deilliodd sawl cerdd yng nghyfrol newydd Siôn Aled, Meirioli, o’i brofiadau wrth gyflawni gwaith ymchwil gydag Ysgol Addysg Prifysgol Bangor i ffactorau’n effeithio ar ddefnydd disgyblion ysgol o’r Gymraeg yn gymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Awst 2018

Ymgais 2019

Ar  5 Gorffennaf 2019, bydd y Ganolfan yn cynnal gweithdy ar gyfer athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd. Bydd y digwyddiad newydd hwn, sy'n agored i athrawon ar draws Gogledd Cymru, yn adeiladu ar lwyddiant project llythrennedd “Quest” / “Ymchwil” y llynedd ac yn caniatáu i athrawon ddod i'r Ganolfan i weld ein casgliad gwych o lyfrau a llawysgrifau prin, ac i glywed sgyrsiau gan Yr Athro Raluca Radulescu, Cyfarwyddwr y Ganolfan, a Gillian Brownson, awdur a storïwraig, ar ddefnyddio'r mythau a'r chwedlau a gynrychiolir yn ein casgliad yn yr ystafell ddosbarth.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mai 2019

Ymgais 2019

Gan adeiladu ar broject peilot llwyddiannus, lle bu disgyblion yn mwynhau llenyddiaeth Arthuraidd ac yn creu eu hymgais 'Arthuraidd' fodern eu hunain, heddiw mae'r Ganolfan Astudiaethau Arthuraidd ym Mhrifysgol Bangor yn rhannu'r hyn y maent wedi'i ddysgu gydag athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd (5 Gorffennaf 2019).

Dyddiad cyhoeddi: 5 Gorffennaf 2019

Ymgeisydd PhD yn Ysgol Busnes Bangor wedi ei ddewis i wneud interniaeth ym Manc Lloegr

Dewiswyd Piotr Jan Danisewicz, myfyriwr PhD yn Ysgol Busnes Bangor, i ddilyn rhaglen interniaeth boblogaidd ym Manc Lloegr. Bydd Piotr, sydd yn nhrydedd flwyddyn ei astudiaethau PhD, yn dechrau ei interniaeth ar ddechrau'r haf am gyfnod o dri mis. Bydd cymryd rhan yn y rhaglen interniaeth gystadleuol iawn hon yn golygu y gall cydweithio gydag economegwyr ymchwil ym Manc Lloegr yn eu Cyfarwyddiaeth Sefydlogrwydd Ariannol ar broject am yr effeithiau rhyngwladol a gaiff ymddygiad benthyca banciau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2014

Ymgynghorwyr Ernst & Young yn cynnal gweithdy gyda myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor

Yn ddiweddar, dychwelodd Peter Bellamy, alumni Prifysgol Bangor, sydd bellach yn gweithio i gynghorwyr blaenllaw ledled y byd, Ernst & Young, Efrog Newydd, i Ysgol Fusnes Bangor i gyflwyno gweithdy i fyfyrwyr busnes.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2017

Ymgyrch Ail-Ddefnyddio Diwedd Tymor

Mae Prifysgol Bangor yn ymdrechu i fod y Brifysgol fwyaf effeithlon o ran adnoddau;  yn wir roeddem yn 7fed yn y byd yng nghyngrair THE impact 2020 am ein hymrwymiad i nôd 12 ‘sicrhau  cynhyrchu a defnyddio cynaliadwy.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2020

Y modiwl Rheoli Chwaraeon Proffesiynol mor boblogaidd ag erioed

Bob blwyddyn, bydd myfyrwyr yr ail flwyddyn sy’n dewis y modiwl Rheoli Chwaraeon Proffesiynol yn cymryd rhan mewn ymweliad astudio dau ddiwrnod â Norwich City FC fel y gallant weld sut mae defnyddio'r ddamcaniaeth a gyflwynir iddynt yn y darlithoedd mewn sefyllfaoedd go iawn.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2012

Ymweliad ag UDA i ymchwilio i Kubrick – un o gyfarwyddwyr ffilmiau gorau America ar ôl y Rhyfel

Mae Dr Nathan Abrams, Uwch Ddarlithydd Astudiaethau Ffilm yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau Prifysgol Bangor, wedi ennill Cymrodoriaeth Sefydliad Dorot yng Nghanolfan Ymchwil Dyniaethau Harry Ransom ym Mhrifysgol Texas, Austin – cymrodoriaeth bwysig ac enwog yn rhyngwladol, y mae cystadleuaeth ffyrnig amdani.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mehefin 2013

YMWELIAD ARBENNIG GAN GANOLFAN ARCHIF IWERDDON

Dyddiad cyhoeddi: 2 Gorffennaf 2019

Ymweliad dau Athro o sefydliadau partner

Bu dau athro o sefydliadau partner Erasmus yn ymweld â'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2013

Ymweliad gan fyfyrwyr MA â Gwlad y Basg i weld cynllunio ieithyddol ar waith

Mae myfyrwyr ar gwrs gradd unigryw’r MA Polisi a Chynllunio Ieithyddol wedi cael golwg unigryw ar bwnc eu hastudiaethau yn sgil taith addysgol i Wlad y Basg yng Ngogledd Sbaen.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2012

Ymweliad Llundain

Yn ddiweddar, aeth grŵp o is-raddedigion o Flwyddyn 2, sy'n dilyn gwahanol gyrsiau yn Ysgol Busnes Bangor, i Lundain am 3 diwrnod fel rhan o fodiwl yr ‘Ymweliad Astudio â Llundain’.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2012

Ymweliad Myfyrwyr â Berlin

Bu criw o fyfyrwyr Gwyddorau Cymdeithas ar daith gyffrous i Berlin yn ystod wythnos gyntaf gwyliau'r Pasg ym mis Ebrill. Aeth trideg o fyfyrwyr a thri aelod staff i brifddinas yr Almaen ar y daith dramor gyntaf  i'w threfnu ar y cyd rhwng yr Ysgol a'r Gymdeithas Gwyddorau Cymdeithas ers rhai blynyddoedd. Roedd y syniad i gynnal y daith yn gysylltiedig yn wreiddiol â dathliadau pen-blwydd yr Ysgol yn 50 y llynedd. Berlin oedd dewis cyntaf y myfyrwyr oherwydd ei hatyniadau hanesyddol, diwylliannol a chymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2017

Ymweliad yr Athro Vera Trappmann â’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ar Gyfnewid Dysgu Erasmus

Bydd yr Athro Vera Trappmann o Brifysgol Otto-von-Guericke, Magdeburg, yr Almaen, yn ymweld â’r Ysgol ar Gyfnewid Dysgu Erasmus yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 18 Mawrth.  Mae hi’n Athro Cymdeithaseg a Chymdeithasau Ewropeaidd, ac mae ei hymchwil gymharol yn ymwneud â chydberthnasoedd llafur, lles a chyfrifoldeb corfforaethol yng Ngorllewin, Canolbarth a Dwyrain Ewrop.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2013

Ymwelwyr o Iwerddon

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Ymwelwyr o lwyth y Mohociaid

Daeth dau o lwyth y Mohociaid yn Ontario, Canada i  ymweld â Phrifysgol Bangor yn ddiweddar i ddysgu am ymchwil y Brifysgol ym maes ieithoedd lleiafrifol ac i rannu eu profiadau eu hunain yn y maes. Bu’r ymchwilwyr a’r addysgwyr yn ymweld â sawl unigolyn allweddol yn y brifysgol a’r ardal yn ystod yr ymweliad.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2015

Ymwelydd academaidd o Tsieina - Dr Qin Li

Mae Dr Qin Li yn Athro Cysylltiol yn y Coleg Economeg a Rheolaeth, Prifysgol Goedwigaeth y Gogledd-ddwyrain, sydd yn ninas ogleddol Harbin yn Tsieina.   Mae newydd ddychwelyd adref ar ôl arhosiad llwyddiannus o flwyddyn ym Mangor, a drefnwyd gan yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas a'i gyllido gan Gyngor Ysgolheictod Tsieina. 

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2017

Ymwelydd o Dŷ'r Cyffredin yn dysgu mwy am Ymchwil Bangor

On Friday 15 February Dr Rhinannon Williams, Wales Affairs Specialist for the House of Commons, visited Bangor University and addressed a packed audience of academics and researchers. Dr Williams’ role is to co-ordinate the collection and submission of evidence to the Welsh Affairs Select Committee.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2019

‘Ymwybyddiaeth Ieithyddol Feirniadol - y darn coll allweddol mewn polisi a chynllunio ieithyddol i adfywio’r Gymraeg’ – Dr Steve Eaves

‘Ymwybyddiaeth Ieithyddol Feirniadol - y darn coll allweddol mewn polisi a chynllunio ieithyddol i adfywio’r Gymraeg’: darlith gwadd gan Dr Steve Eaves, Canolfan Cynllunio Iaith.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Chwefror 2016

Y myfyrwyr MSocSci cyntaf yn graddio o'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

Ymysg y 3,062 o fyfyrwyr oedd yn graddio o Brifysgol Bangor yr wythnos ddiwethaf oedd y garfan gyntaf i raddio mewn cymhwyster cwbl unigryw mewn gwyddorau cymdeithas.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2016

Yn ddiweddar bu i'r myfyriwr a'r aelod staff roi cyflwyniad yn y gynhadledd ryngwladol, City Margins, City Memories

Yn ddiweddar bu i'r myfyriwr, Dan Phillips, a'r aelod staff, Lucy Huskinson, roi cyflwyniad yn y gynhadledd ryngwladol, City Margins, City Memories.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2014

Yn ôl i'r ysgol i Kerry sydd a'i bryd ar fod yn athrawes

Yn ôl i'r ysgol fydd hanes un o raddedigion Prifysgol Bangor wrth iddi anelu am Lundain i weithio mewn ysgol haf ryngwladol. Dim ond dyddiau ar ôl graddio gydag anrhydedd 2:1 mewn y Gyfraith a Ffrangeg, bydd Kerry Westgate yn dechrau fel Arweinydd Gweithgaredd gydag Embassy Summer, sef cynllun ysgol haf ym Mhrydain i fyfyrwyr rhyngwladol sydd eisiau dysgu Saesneg neu ei wella.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015

Yr Arglwydd Brif Ustus yn agor Ffug Lys Barn newydd ym Mhrifysgol Bangor

A state-of-the-art Moot Court facility was officially opened at Bangor University by the Lord Chief Justice of England and Wales, Lord Thomas of Cwmgiedd, on Thursday 9th October, which is set to further underpin Bangor’s position as a leading example of a UK university Law School that places employability and student skills development at the core of its LLB Law Degree curriculum.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2014

Yr Athro Carl James – Ysgrif Goffa

Rwy'n adrodd gyda thristwch am farwolaeth ddiweddar cyn ddarlithydd a Phennaeth yr Ysgol Ieithyddiaeth ym Mangor, yr Athro Carl James, ar 1 Tachwedd 2016. Roedd yn aelod staff ym Mangor o 1966 tan tua 1995.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2016

Yr Athro David Crystal yn gwobrwyo’r myfyriwr blwyddyn cyntaf gorau Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg

Bu i Gemma Hutchinson, enillydd Gwobr David Crystal am y myfyriwr blwyddyn cyntaf gorau 2013/14, dderbyn ei gwobr ar ddiwrnod David Crystal yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg ar 4 Chwefror 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2015

Yr Athro Dermot Cahill yn siarad am Wythnos Caffael gyda BBC Radio Cymru

Cyfwelwyd yr Athro Dermot Cahill, Pennaeth Ysgol y Gyfraith, gan BBC Radio Cymru Dydd Iau diwethaf, 22ain Mawrth 2012. Trafododd Wythnos Caffael Sefydliad Astudiaethau Cystadleuaeth a Chaffael – y cyntaf erioed – sydd yn cymryd lle ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon (27-30 Mawrth).

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2012

Yr Athro Horst Unbehaun i ymweld â’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ar Gyfnewid Dysgu Erasmus

Bydd yr Athro Horst Unbehaun yn ymweld â Phrifysgol Bangor ar Gyfnewid Dysgu Erasmus rhwng yr ail a chweched o Fai. Mae’r Athro Unbehaun yn Athro yn Ngwaith Cymdeithasol ym Mhrifysgol Gwyddorau Cymhwysol Georg Simon Ohm, Nuremberg.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2013

Yr Athro John Ashton yn cael ei ethol i gyngor gweithredol BAFA

Mae academydd yn Ysgol Busnes Bangor wedi cael ei benodi i gyngor gweithredol un o'r cymdeithasau academaidd hynaf ym maes cyllid yn y DU.

Cafodd yr Athro John Ashton, sy’n Athro ym maes Bancio, yr anrhydedd yn dilyn cael ei ethol yn Gadeirydd Grŵp Diddordebau Arbennig Marchnadoedd a Sefydliadau Ariannol o fewn y British Accounting and Finance Association (BAFA) ehangach.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2019

Yr Athro Jonathan Williams yn ymweld â Phartneriaethau Ysgol Busnes Bangor yn Tsieina

Ym mis Medi ymwelodd Yr Athro Jonathan Williams â phartneriaid pwysig Ysgol Busnes Bangor yn BFSU (Prifysgol Astudiaethau Tramor Beijing), TNU (Prifysgol Normal Tianjin), SUFE (Prifysgol Cyllid ac Economeg Shanghai), CCZU (Prifysgol Changzhou) a ZUFE (Prifysgol Cyllid ac Economeg Zheijiang)

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2018

Yr Athro Nancy Edwards: Cadeirydd benywaidd cyntaf Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Pleser o’r mwyaf yw cyhoeddi fod yr Athro Nancy Edwards (Athro mewn Archaeoleg) wedi cael ei phenodi yn Gadeirydd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru - hi yw'r ddynes gyntaf i fod yn Gadeirydd ers sefydlu'r Comisiwn 110 o flynyddoedd yn ôl.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2019

Yr Athro Peter Huxley yn cyflwyno canfyddiadau o ymchwil i gynhwysiad cymdeithasol i ddarparwyr gwasanaeth iechyd meddwl yn Hong Kong

Mae Peter Huxley, Athro Ymchwil Iechyd Meddwl yn y Ganolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas, wedi rhannu ei ganfyddiadau o’i broject, a gyllidwyd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol mewn gweithdy yn Hong Kong.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Hydref 2015

Yr Athro Phil Molyneux yn ennill gwobr o fri ym maes Cyfrifeg a Chyllid

Mae’r Athro Phil Molyneux, Athro Bancio a Chyllid, wedi ennill anrhydedd o fri gan Gymdeithas Brydeinig Cyfrifeg a Chyllid (BAFA).

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2013

Yr Athro Ray Karl yn llwyddo i ddenu dros £575,000 mewn grant cydweithredol

Mae'r Athro Ray Karl, sy'n Athro Archaeoleg a Threftadaeth ym Mhrifysgol Bangor, yn gyd-arweinydd y project 'Cyd-gynhyrchu safbwyntiau amgen am dreftadaeth goll' sydd wedi ennill grant gwerth oddeutu £575,000 o dan geisiadau 'Cymunedau Cysylltiedig' Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2013

Yr Athro Ted Gardener yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd

Gwnaethpwyd yr Athro Ted Gardener, Rheolwr Gyfarwyddwr Canolfan Rheolaeth Prifysgol Bangor a Chyfarwyddwr Rhaglen MBA y Banc Siartredig, yn Gymrawd Anrhydeddus Sefydliad Siartredig Bancwyr Nigeria yn eu Cynhadledd Bancio Ryngwladol yn Llundain ar 1 Medi 2018.  

Dyddiad cyhoeddi: 7 Medi 2018

Yr Athro Vyv Evans i gymryd rhan mewn dadl yn yr International Science Festival, Caeredin.

Bydd yr Athro Vyv Evans yn cymryd rhan mewn dadl 90 munud yn yr Edinburgh International Science Festival eleni, ar 15 Ebrill 2015 am 8pm.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2015

Yr Athro Vyv Evans yn trafod a oes modd dehongli emojis fel iaith

Ar gyfer papur newydd The Guardian wythnos yma, mae’r Athro Vyv Evans yn trafod a oes modd dehongli emojis fel iaith.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2015

Yr Athro William Tydeman (1935- 2018)

Ymunodd yr Athro Bill Tydeman, sydd wedi marw yn 83 oed, â'r Adran Saesneg yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru ym 1961.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2018

Yr awen yn ailgydio yn Harvard

Mae llawer o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg ym Mangor wedi manteisio ar bartneriaid rhyngwladol y Brifysgol er mwyn cael cyfle i astudio dramor. Mae un o Athrawon yr Ysgol hefyd wedi dilyn eu hesiampl.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2018

‘Yr UE a Chyfraith Ryngwladol’: Bangor yn croesawu'r Athro James Crawford i Ddarlith Flynyddol y Gyfraith 2014

Eleni, trefnwyd Darlith Flynyddol Ysgolion y Gyfraith Cymru 2014 gan yr Athro Suzannah Linton yn Ysgol y Gyfraith Bangor. Roedd yn fraint fawr i Fangor groesawu'r Athro James Crawford, A.C., S.C., F.B.A. Mae'r Athro Crawford wedi bod yn Athro Cyfraith Ryngwladol Whewell ym Mhrifysgol Caergrawnt ers 1992, ac mae'n un o gyfreithwyr rhyngwladol mwyaf nodedig y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ebrill 2014

Yr Ysgol a ‘Gwaddol Gwyn’

Mae penwythnos o ddarlithoedd a thrafod ym Mangor yn gobeithio dal rhywfaint o amrywiaeth y cyfraniad anferth a wnaeth cyn-bennaeth adran y Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mawrth 2018

Yr Ysgol Hanes yn yr Eisteddfod!

Bydd staff yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg yn cyfrannu at fwrlwm Eisteddfod Genedlaethol, Dinbych [3-11 Awst 2013]…

Dyddiad cyhoeddi: 5 Awst 2013

Yr Ysgol Hanes yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Mae'r staff a myfyrwyr o’r Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg yn darparu ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau. 

Dyddiad cyhoeddi: 28 Gorffennaf 2015

Yr Ysgol yn arwain trafodaeth ar I, Daniel Blake

Nos Sadwrn, 3 Rhagfyr, cynhaliwyd digwyddiad arbennig yn Theatr Ardudwy, Harlech, lle dangoswyd 'I, Daniel Blake', ffilm arobryn newydd y cyfarwyddwr ffilm adnabyddus Ken Loach. Yn dilyn y dangosiad cafwyd trafodaeth banel yn cynnwys tri academydd o'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, sef Dr Hefin Gwilym, David Beck a Gabriella Simak.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2016

Ysbrydolwyd gan 2001 Cystadleuaeth i Fyfyrwyr Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2018

Ysgol Athroniaeth a Chrefydd wedi lansio

Daeth llawer o staff academaidd a gweinyddol o Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau i lansio Ysgol newydd Athroniaeth a Chrefydd yn Ystafell y Cyngor ddydd Gwener, 12 Hydref.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2012

Ysgol Busnes Bangor i gynnal cynhadledd o bwys ar Economïau Mwslimaidd

Sut y gellir hyrwyddo datblygiad ariannol yn y byd Mwslimaidd? Dyma’r cwestiwn a ofynnir ac sydd i’w trafod mewn cynhadledd ym Mhrifysgol Bangor ym Medi, mewn cydweithrediad â’r Banc Datblygu Islamaidd (IDB).

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2014

Ysgol Busnes Bangor yn gwobrwyo ôl-raddedigion gorau'r flwyddyn

Llongyfarchiadau i'n myfyrwyr ôl-radd ac ymchwil a raddiodd o Ysgol Busnes Bangor heddiw!

Ar ôl y seremoni raddio, ymgasglodd y graddedigion a'u teuluoedd yn y Ganolfan Rheolaeth am dderbyniad bychan a seremoni cyflwyno gwobrau, lle cafodd yr ôl-raddedigion a berfformiodd orau eu cydnabod am eu llwyddiannau.  Cyflwynwyd y gwobrau gan Yr Athro John Thornton, Pennaeth yr Ysgol. 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015

Ysgol Busnes Bangor yn mynd i bartneriaeth newydd â Guru Nanak

Mae Prifysgol Bangor wedi llofnodi cytundeb â Guru Nanak Institute of Management and Information Technology yn India. Dan y cytundeb hwn bydd myfyrwyr Guru Nanak yn gallu trosglwyddo eu hastudiaethau i Ysgol Busnes Bangor, un o Ysgolion Busnes gorau Ewrop.  

Dyddiad cyhoeddi: 26 Hydref 2011

Ysgol Busnes Bangor yn Penodi Pennaeth Newydd

Penodwyd yr Athro John Thornton, Athro Cyllid Byd-eang, fel Pennaeth newydd Ysgol Busnes Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2011

Ysgol Busnes Bangor yn un o’r 15 uchaf yn y byd am ymchwil i fancio

Mae Ysgol Busnes Bangor nawr ymhlith y 15 sefydliad gorau yn y byd am ymchwil ym maes Bancio (Hydref 2013).

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2013

Ysgol Busnes Bangor yn un o’r 20 uchaf yn y byd am ymchwil i fancio

Mae Ysgol Busnes Bangor nawr ymhlith y 20 sefydliad gorau yn y byd am ymchwil ym maes Bancio (Ebrill 2013).

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2013

Ysgol Busnes Bangor yw’r gorau ym Mhrydain am ymchwil Bancio

Ysgol Busnes Bangor yw’r sefydliad gorau ym Mhrydain – ac un o 30 goreuon y byd – am ymchwil Bancio, yn ôl arolwg diweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Medi 2012

Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor – y gorau yng Nghymru!

Mae'n swyddogol: Prifysgol Bangor yw’r lle gorau yng Nghymru i astudio gradd mewn Cerddoriaeth. Mae canlyniadau Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2014, a gyhoeddwyd yr wythnos ddiwethaf, yn gosod Ysgol Cerddoriaeth Bangor ar y brig yng Nghymru, gyda chyfradd boddhad cyffredinol enfawr o 91%.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2014

Ysgol Cerddoriaeth yn ail-agor ar ôl gwerth £2M o waith ail-ddatblygu

Bu Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor yn dathlu ei hagoriad ar ôl gwaith ail-ddatblygu gyda seremoni ar gyfer staff a myfyrwyr. Roedd y seremoni yn dathlu cwblhau gwaith adnewyddu gwerth £2filiwn ar yr adeilad, gan greu cyfleusterau haeddiannol i un o'r pum adran cerddoriaeth gorau yn y DU fel y pleidleisiwyd gan fyfyrwyr yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2016

Ysgol Cerddoriaeth yn enill dwy wobr Cronfa Goffa Thomas Ellis

Ar ôl edrych drwy ugeiniau o geisiadau oddi wrth nifer hynod o dalentog o ymgeiswyr, mae Prifysgol Cymru wedi cyhoeddi enillwyr Cronfa Goffa Thomas Ellis eleni.

Bydd y darlithydd Cerdd ym Mhrifysgol Bangor, Dr Guto Pryderi Puw, yn derbyn £1500, a bydd y myfyriwr PhD, Gwawr Ifan, hefyd o Brifysgol Bangor yn derbyn £1000.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2011

Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yn derbyn grant tuag at Symposiwm Cynllunio Ieithyddol

Mae Dr Rhian Hodges a Dr Cynog Prys wedi derbyn grant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol tuag at Symposiwm Cynllunio Ieithyddol gyntaf yr Ysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2012

Ysgol Haf Astudiaethau Celtaidd

Cynhaliwyd ysgol haf yn ymdrin â Llenyddiaeth Gymraeg, Hanes ac Archaeoleg ym Mhrifysgol Bangor am bythefnos yn ystod Gorffennaf.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2013

Ysgol Haf - Y Celtiaid

Mwynhewch haf yn astudio iaith y Celtiaid ym Mangor ym mis Mehefin a Gorffennaf 2013 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ionawr 2013

Ysgolhaig o Brifysgol Bangor yn darlithio yn theatr ‘Globe’ Shakespeare

Mae’r Athro Helen Wilcox o Ysgol y Saesneg Prifysgol Bangor ymysg academyddion blaenllaw sy’n rhoi darlithoedd cyn perfformiad yn theatr fyd enwog ‘The Globe’ ar lannau’r Tafwys yn Llundain. Mae’r theatr bresennol wedi’i seilio ar theatr o gyfnod Elisabeth I a safai lathenni o’r safle presennol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2011

Ysgolhaig o Brifysgol Bangor yn dathlu 100 mlynedd o Ysgoloriaethau i ferched â gradd

Bu ysgolhaig  o Brifysgol Bangor, Dr Raluca Radulescu  yn annerch Seremoni Wobrwyo yn Llundain yn ddiweddar. Mae Ffederasiwn Prydain y Merched â Gradd (BFWG) yn dathlu can mlynedd o ddyfarnu Ysgoloriaethau i ferched sy’n academyddion, ac wedi gwahodd academyddion blaenllaw â derbyniodd ysgoloriaethau yn gynharach yn eu gyrfaoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2012

Ysgolhaig yn dychwelyd i’w mamwlad i drafod Chwedlau Arthuraidd

Mae academydd a syrthiodd mewn cariad â llenyddiaeth Arthuraidd tra’n fyfyriwr israddedig yn Rwmania yn dychwelyd i'w mamwlad i gyflwyno ei hymchwil diweddaraf mewn cynhadledd ryngwladol lle bydd arbenigwyr Arthuraidd o bob cwr o'r byd.

Mae Cyngres y Gymdeithas Arthuraidd Ryngwladol yn cael ei gynnal gan y Ganolfan Astudiaethau Canoloesol ym Mhrifysgol Bucharest, Romania, ym mis Gorffennaf (20-27 Gorffennaf 2014).

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Ysgolhaig Ysgol Busnes Bangor yn cyflwyno mewn Seminar Cyfnewid Syniadau

Mae aelod o Ysgol Busnes Bangor wedi cyfrannu at seminar ddylanwadol ym maes llunio polisi yn ddiweddar.

Derbyniodd Dr Edward Jones, darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Economeg, wahoddiad i draddodi mewn Seminar Cyfnewid Syniadau yng Nghaerdydd, a oedd yn cael ei chynnal gan Wasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chymdeithas Ddysgedig Cymru. 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2017

Ysgol Hanes Bangor yng nghynhadledd NAASWCH yn Harvard

Dyddiad cyhoeddi: 6 Hydref 2016

Ysgolheigion Bangor yn cyfrannu at The Cambridge History of Welsh Literature

Mae cyfrol newydd swmpus ar lenyddiaeth Cymru, o'i tharddiadau cynnar hyd at y cyfnod presennol, yn cynnwys cyfraniadau gan nifer o arbenigwyr o Brifysgol Bangor a bydd yn cael ei lansio'n swyddogol yng Ngŵyl y Gelli ar 24 Mai.

Disgrifir The Cambridge History of Welsh Literature (Cambridge University Press, 2019) gan y cyhoeddwr fel “the biggest history of Welsh literature ever published” ac mae'n ganllaw cronolegol i bymtheg canrif o lên Gymraeg a Chymreig.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2019

Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Bangor yn cynnal cynhadledd The GDR Today III

Mae Prifysgol Bangor yn falch o gael cynnal y drydedd mewn cyfres o gynadleddau ôl-raddedig sy’n dwyn y teitl The GDR Today ar 6-7 Ebrill 2017.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2017

Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Roedd yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg wedi ei gynrychioli’n dda yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bangor 2015 ar Mai 1.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2015

Ysgolion ar draws y rhanbarth yn cael blas ar fasnachu wrth iddynt gymryd rhan mewn sialens sgiliau unigryw

Cafodd disgyblion o bob cwr o Ogledd Cymru y cyfle i brofi cyffro a chynnwrf gwerthu ar lawr masnachu byw diolch i fenter ‘Sialens y Farchnad Stoc’ Prifysgol Bangor.  

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2011

Ysgolion Gogledd Cymru’n buddsoddi mewn cystadleuaeth sgiliau busnes a chyllidol

Cafodd myfyrwyr o bob cwr o ogledd Cymru gyfle i brofi cyffro a chynnwrf delio ar lawr masnachu byw diolch i fenter a drefnwyd gan Brifysgol Bangor o'r enw Her y Farchnad Stoc.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2012

Ysgolion Gogledd Cymru’n buddsoddi mewn cystadleuaeth sgiliau busnes a chyllidol

Cafodd myfyrwyr o bob cwr o ogledd Cymru gyfle i brofi cyffro a chynnwrf delio ar lawr masnachu byw diolch i fenter a drefnwyd gan Brifysgol Bangor o'r enw Her y Farchnad Stoc.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2013

Ysgolion lleol yn dod ynghyd ar gyfer Cynhadledd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor

Daeth mwy na 100 o ddisgyblion ysgol o leoedd mor bell â Solihull i gynhadledd arbennig a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos ddiwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2013

Ysgoloriaeth ar gyfer barddoni

Mae uwch-ddarlithydd o Fangor wedi derbyn Ysgoloriaeth i gael cwblhau ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2012

Ysgoloriaethau PhD Ysgol Busnes Bangor

Gwahoddir ceisiadau am Fwrsariaethau Ymchwil Ysgol Busnes Bangor i ddechrau ym mis Hydref 2011. Bydd y rhain yn darparu tair blynedd o gefnogaeth ariannol ar gyfer astudiaethau llawn amser ar lefel PhD.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2011

Ysgoloriaethau Teithio y Cwmni Lifrai Cymraeg ym maes Cyfraith Eiddo Deallusol

On 8th May 2014, Bangor Law School welcomed members of the Welsh Livery Company. The Master of the Livery Company, Mr Windsor Coles, and Mr Andrew Richards were here to award Professor Eric Sunderland Scholarships to two of the Law School’s PhD candidates.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2014

Ysgoloriaeth Dathlu 125 mlynedd - Ieithyddiaeth: Dwyieithrwydd.

Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg

Mae'n bleser gan yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg ym Mhrifysgol Bangor gynnig efrydiaeth wedi ei chyllido'n llawn ar gyfer astudiaeth PhD mewn dwyieithrwydd, yn dechrau ym mis Medi 2013, ar broject o'r enw

"Ydy 'deuglosia gwrthdroëdig' yn dod i Gymru? Ymchwilio i arferion ieithyddol pobl ifanc yng Nghymru a'r tu hwnt."

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2013

Ysgoloriaeth MPhil i fyfyrwraig ddisglair sydd newydd raddio mewn Astudiaethau Plentyndod

Mae Eleanor Morsman newydd ennill ysgoloriaeth i astudio ar gyfer MPhil ar ‘Y Model Pedagogiaeth Gorau ar gyfer Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon yn y sector Addysg Gynradd'. Graddiodd Eleanor o Ysgol Addysg Prifysgol Bangor ym mis Gorffennaf gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn astudiaethau plentyndod a bu'n gyd-enillydd Gwobr Cronfa'r Normal a ddyfernir i'r myfyriwr gyda'r marciau uchaf mewn addysg.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2014

Ysgoloriaeth Ôl-radd Cyfrwng Cymraeg: Polisi Cymdeithasol

Mae Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor yn cynnig ysgoloriaeth ôl-radd cyfrwng Cymraeg ym maes Polisi Cymdeithasol i ddechrau 1 Hydref 2011. Cyllidir yr ysgoloriaeth hon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Mae cyllid ar gael am hyd at bum mlynedd, yn cynnwys tair/pedair blynedd fel myfyriwr ymchwil am ddoethuriaeth a blwyddyn ychwanegol fel cymrawd dysgu.  Bydd yr ysgoloriaeth ôl-radd yn cynnwys costau hyfforddi’r brifysgol (y gyfradd gyfredol i fyfyrwyr cartref/UE  yw £3,466) a hefyd grant gynnal (y gyfradd gyfredol yw £13,590 y flwyddyn). Gwahoddir ceisiadau gan ddarpar ymchwilwyr gyda chefndir ym maes gwyddorau cymdeithas ac sydd â diddordeb mewn polisi iechyd yng Nghymru ers datganoli.  Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus hefyd wneud peth gwaith dysgu cyfrwng Cymraeg yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas fel un o amodau'r ysgoloriaeth.  Ystyrir blwyddyn olaf yr ysgoloriaeth yn flwyddyn gymrodoriaeth pryd y bydd yr ymrwymiadau dysgu’n cynyddu.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Awst 2011

Ysgoloriaeth Teithio Eric Sunderland ym maes Cyfraith Eiddo Deallusol

Mae'r Cwmni Lifrai Cymru (WLC)[Urdd Lifrai Cymru, gynt] wedi bod mor garedig â chynnig Ysgoloriaeth Teithio ym maes Cyfraith Eiddo Deallusol gwerth £1,000 i Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Hydref 2016

Ysgoloriaeth Ymchwil - Agwedd dadol, Nawdd a Grym: Teulu Pennant Castell y Penrhyn, c.1760-1907

Agwedd dadol, Nawdd a Grym: Teulu Pennant Castell y Penrhyn, c.1760-1907 Mae Ysgol Graddedigion y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau ar gyfer Efrydiaeth Ymchwil PhD Canmlwyddiant a Chwarter i ddechrau ym mis Medi 2013. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o dan oruchwyliaeth y Prif Oruchwyliwr, Dr Lowri Ann Rees (Darlithydd mewn Hanes Modern), ac mewn cysylltiad agos â'r tîm goruchwylwyr, yr Athro Huw Pryce (Athro Hanes Cymru) a Dr Peter Shapely (Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Modern).

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2013

Ysgol y Flwyddyn 2018!

Dymuna Ysgol y Gymraeg ddiolch o galon i’w holl fyfyrwyr a’i henwebodd yn y Gwobrau Dysgu dan Arweniad Myfyrwyr eleni. Yn y seremoni fawreddog a gynhaliwyd yn Neuadd Prichard Jones nos Wener ddiwethaf, enillodd Ysgol y Gymraeg gategori YSGOL Y FLWYDDYN 2018.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2018

Ysgol y Gyfraith Bangor: uchaf yng Nghymru

Ysgol y Gyfraith, Bangor bellach yw ysgol orau'r gyfraith yng Nghymru, yn ôl y tablau cynghrair diweddaraf a gyhoeddwyd yn y Guardian University Guide ar gyfer 2018.

Mae'r Ysgol wedi codi i safle 23 yn y DU, o blith 98 o sefydliadau a gynhwysir yn y tablau, ac yn ymddangos yn uwch nag ysgolion y gyfraith eraill yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2017

Ysgol y Gyfraith Bangor: ymysg y 10 o ddadleuwyr gorau yn Ewrop!

Yn dilyn eu perfformiad ysgubol mewn cystadleuaeth bwysig, mae myfyrwyr Ysgol y Gyfraith Bangor ymysg y 10 tîm uchaf yn Ewrop am gymryd rhan mewn ffug lysoedd barn.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Ysgol y Gyfraith Bangor: ymysg y 10 o ddadleuwyr gorau yn Ewrop!

Yn dilyn eu perfformiad ysgubol mewn cystadleuaeth bwysig, mae myfyrwyr Ysgol y Gyfraith Bangor ymysg y 10 tîm uchaf yn Ewrop am gymryd rhan mewn ffug lysoedd barn.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Ysgol y Gyfraith Bangor yn chweched ar y cyd drwy Brydain o ran boddhad myfyrwyr

Cafodd Ysgol y Gyfraith Bangor sgôr anhygoel o 94% am 'foddhad cyffredinol' yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr eleni, gan ein rhoi yn chweched ar y cyd ymhlith ysgolion y gyfraith ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Medi 2013

Ysgol y Gyfraith Bangor yn codi'i safle yn nhablau The Guardian

Ysgol y Gyfraith, Bangor bellach yw ysgol orau'r gyfraith yng Nghymru, yn ôl y tablau cynghrair diweddaraf a gyhoeddwyd gan The Guardian.

Mae'r Ysgol hefyd wedi codi i safle 32 yn y DU, o blith 98 o sefydliadau a gynhwysir yn y tablau.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mehefin 2015

Ysgol y Gyfraith Bangor yn croesawu ysgolheigion nodedig fel darlithwyr gwadd

Bydd Ysgol y Gyfraith Bangor yn croesawu dau  ddarlithydd gwadd nodedig i Fangor ym mis Tachwedd 2011.

Bydd yr Athro Jason Chuah, Pennaeth Cyfraith Academaidd yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol y Ddinas Llundain, yn cyflwyno seminar ar "Letters of Credit -  Reconciling legal rules with commercial realities” ar ddydd Llun, 14 Tachwedd. Bydd yr Athro Z Wang o Brifysgol Astudiaethau Tramor  Beijing hefyd yn cyflwyno seminar ar 14 Tachwedd. Bydd yn rhoi seminar o’r enw  "The Evolving Nature of EU Power and Sino-EU Relations in the 21st century".

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2011

Ysgol y Gyfraith Bangor yn croesawu Ysgol y Gyfraith o'r UD i Academi Haf

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ebrill 2011

Ysgol y Gyfraith Bangor yn cynnal Ffair Gyrfaoedd

Bydd Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor yn cynnal ei ffair gyrfaoedd gyntaf erioed er budd y myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr.

Cynhelir y digwyddiad yn Neuadd Reichel ddydd Mercher, 27 Tachwedd, a bydd yn rhoi cyfle prin i fyfyrwyr o ddeuddeg ysgol leol i drafod eu hopsiynau gyrfaol gyda bargyfreithwyr a chyfreithwyr gweithredol a chyfreithwyr mewnol. Y gŵr gwadd fydd Syr Roderick Evans, barnwr yr Uchel Lys sydd wedi ymddeol a chyn Farnwr Llywyddol Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2013

Ysgol Y Gyfraith Bangor yn dathlu 10 mlynedd o ragoriaeth

Yr wythnos nesaf bydd dros 150 o gyn-fyfyrwyr a chyn staff Prifysgol Bangor yn dod i ddathliad arbennig i nodi deng mlynedd ers sefydlu Ysgol y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Gorffennaf 2015

Ysgol Y Gyfraith Bangor yn dathlu 10 mlynedd o ragoriaeth

Yr wythnos nesaf bydd dros 150 o gyn-fyfyrwyr a chyn staff Prifysgol Bangor yn dod i ddathliad arbennig i nodi deng mlynedd ers sefydlu Ysgol y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Gorffennaf 2015

Ysgol y Gyfraith Bangor yn paratoi ar gyfer Cynhadledd Ryngwladol Fawr

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor yn paratoi tuag at gynnal cynhadledd fawr ym maes Cyfraith Cystadleuaeth ym mis Gorffennaf, a fydd yn croesawu siaradwyr gwadd o bob cwr o’r byd.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2011

Ysgol y Gyfraith Bangor yn rhoi Cymrodoriaeth er Anrhydedd i’r Athro Malcolm Evans

Mae’r Athro Malcolm Evans o Brifysgol Bryste i dderbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd o Brifysgol Bangor am ei gyfraniad i fyd y Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mehefin 2012

Ysgol y Gyfraith Bangor yn ymuno â'r Ysgol Peirianneg Electronig i gydweithio gyda 5 gwlad Ewropeaidd arall mewn rhaglen ymchwil Ewropeaidd drawswladol fawr

Bydd Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor yn ymuno â grŵp elitaidd o brifysgolion a sefydliadau ar raglen ymchwil gydweithredol draws wladol drwy Ewrop i gefnogi cwmnïau gwybodaeth ddwys â’r potensial o dwf uchel. 

Bydd Prifysgol Bangor, yr unig bartner o’r Deyrnas Unedig a wahoddwyd i ymuno â’r consortiwm, yn gweithio ar y cyd gyda Phrifysgol Tilburg, yr Iseldiroedd, i ymchwilio i sut gall busnesau newydd â’r potensial o dwf uchel gael budd o gymryd rhan mewn caffael cyhoeddus, a’r heriau maent yn eu hwynebu wrth wneud hynny.   

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mai 2012

Ysgol y Gyfraith i Gynnal Sgwrs We Byw ar gyfer Darpar Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Mi fydd Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor yn cynnal sgwrs we byw ar gyfer darpar fyfyrwyr Ôl-raddedig o 11.00am ar Ddydd Mercher, 3ydd o Awst 2011, gydag arweinyddion y rhaglenni LLM yng Nghyfraith Ryngwladol a Chyfraith a Strategaeth Caffael Cyhoeddus yma ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Gorffennaf 2011

Ysgol y Gyfraith yn croesawu 200 o Gynrychiolwyr o Gymru’r Gyfraith

Ddydd Gwener, 7 Hydref, bydd Ysgol y Gyfraith Bangor yn croesawu Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr, yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd, i roi’r prif anerchiad yng Nghynhadledd Flynyddol Cymru’r Gyfraith 2016, ynghyd â dros 200 o aelodau o uwch Farnwriaeth Cymru a Lloegr. Bydd arbenigwyr blaenllaw ym maes y Gyfraith Gyfansoddiadol yn ogystal â phobl ar frig y proffesiwn cyfreithiol ac athrawon prifysgol o bob cwr o'r Deyrnas Unedig, yn dod at ei gilydd i gymryd rhan mewn amrywiaeth o sesiynau arbenigol llawn a grŵp ar y thema "Cydgyfeiriant neu Ddargyfeiriant rhwng Cyfraith Lloegr a Chyfraith Cymru."

Dyddiad cyhoeddi: 6 Hydref 2016

Ysgol y Gyfraith yn croesawu Martijn Quinn o'r Comisiwn Ewropeaidd fel darlithydd gwadd

Bydd darlithydd gwadd o'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyfrannu at y modiwl cyfraith amgylcheddol yn Ysgol y Gyfraith Bangor.

Bydd Mr Martijn Quinn, aelod o swyddfa breifat Comisiynydd yr Undeb Ewropeaidd dros Gymorth Dyngarol ac Ymateb i Argyfwng, yn cyflwyno seminarau ar bolisïau amgylcheddol ym mis Chwefror a mis Mawrth.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2013

Ysgol y Gyfraith yn croesawu’r Arglwydd Brif Ustus

Fe fydd y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Thomas o Cwmgiedd, Prif Arglwydd Ustus Lloegr a Chymru, yn traddodi Darlith Flynyddol Public Law mewn cydweithrediad a’r cylchgrawn Public Law (cyhoeddiad Thomson Reuters).  Teitl y Ddarlith yw “The Future of Public Inquiries”.  Mae’r Ddarlith, sydd yn cael ei noddi gan Thomson Reuteurs, o bwys cenedlaethol, yn enwedig o ystyried dadleuon diweddar yn amgylchynu Ymchwiliad Chilcot (Irac) ac Ymchwiliad Leveson (rheoliad y wasg), ymysg eraill.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2014

Ysgol y Gyfraith yn cyfrannu at brosiect ‘Big Voice London’ ar hunaniaeth gyfreithiol

Croesawodd Ysgol y Gyfraith grŵp o bobl ifanc o Lundain ar gyfer cynhadledd yn y Brifysgol ym mis Tachwedd 2012. Roedd y myfyrwyr o brosiect ‘Big Voice London’ yn ymchwilio i agweddau o hunaniaeth gyfreithiol ac â diddordeb arbennig yn y traddodiad cyfreithiol yng Nghymru a’r Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2013

Ysgol y Gyfraith yn ymuno ag Amnesty International i gynnal hyfforddiant ar wrthdaro arfog

Ar Ddydd Sadwrn 7 Gorffennaf 2012, cynhaliodd Ysgol y Gyfraith Bangor ac Amnesty International (Bae Colwyn) weithdy hyfforddi llwyddiannus ar ddiogelu merched a phlant yn ystod gwrthdaro arfog. Cynhaliwyd y digwyddiad yng nghanolfan gynadledda Reichel ym Mhrifysgol Bangor gan ddenu pobl o gyffiniau Bangor a thu hwnt, yn cynnwys Bae Colwyn, Lerpwl a Sir Gaerhirfryn.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2012

Ysgol yn croesawu cynrychiolwyr o Central College University, Iowa

Ymwelodd aelodau o dîm uwch reolwyr Central College University, Iowa, UDA â'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ar ddydd Llun 7 Rhagfyr fel rhan o ymweliad pedwar diwrnod â Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2016

Ysgol yn croesawu staff academaidd newydd

Hoffai Ysgol Athroniaeth a Chrefydd groesawu dau aelod newydd o staff, Mr Joshua Andrews a Mr Gareth Evans-Jones, a fydd ill dau'n darlithio ym maes Astudiaethau Crefyddol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Tachwedd 2017

Ysgol yn dathlu Gŵyl Gwyddorau Cymdeithas

Hoffai'r Ysgol longyfarch yr holl staff a myfyrwyr a oedd yn rhan o Ŵyl ESRC Gwyddorau Cymdeithas. 

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2018

Ysgrifennu Traethodau Academaidd a Thraethodau Hir – gweithdai ar gyfer myfyrwyr MA Astudiaethau Addysg

Bydd yr Ysgol Addysg yn cynnal rhaglen o weithdai wedi eu teilwrio ar gyfer myfyrwyr ar y rhaglen MA Astudiaethau Addysg trwy fis Mawrth, a gynlluniwyd i gynnig cymorth ac arweiniad ar sut i ysgrifennu traethodau academaidd a thraethodau hir.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2013

Y tu ôl i Eyes Wide Shut

Bydd symposiwm, yr unig un o'i fath i'w gynnal yn y Deyrnas Unedig, yn edrych ar waddol Eyes Wide Shut, ffilm olaf y cyfarwyddwr ffilm, Stanley Kubrick.

Mae'r digwyddiad yn gydweithrediad rhwng yr UAL Archives and Special Collections Centre a Phrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2019

Y wobr am y 'Chwedl' orau'n cael ei rhoi i Maisie sy'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor

Cafodd gwobr Uned Ryngwladol UK Higher Education am y 'Chwedl' orau ei rhoi i Maisie Prior sy'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mawrth 2016

Zimbabwe ditches its dollar in the end of an economic era

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Bernardo Batiz-Lazo  o’r Ysgol Fusnes sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2015