Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Mwy o wybodaeth...

Grwpiau a Chanolfannau Ymchwil

Mae grwpiau a chanolfannau ymchwil yn rhan ganolog o Goleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes, ac yn cynnig fframwaith i hyrwyddo a hwyluso ymchwil, cydweithio a chynlluniau addysgu ôl-radd.

Cewch wybodaeth isod am y canolfannau a'r grwpiau ymchwil y mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes yn gartref iddynt, neu sydd â chysylltiadau â'r coleg.

Canolfannau a Sefydliadau Ymchwil Cydweithredol

 • Sefydliad Astudiaethau’r Oesoedd Canol a’r Cyfnod Modern Cynnar (IMEMS)

  Cyfarwyddwr: Yr Athro Raluca Radulescu

  Mae'r sefydliad yn adeiladu ar ragoriaeth ymchwil yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn Aberystwyth a Bangor ac mae'n ymdrin ag astudio'r cyfnod canoloesol a modern cynnar mewn dull amlddisgyblaethol. Ewch i weld y wefan.

  Y Ganolfan dros Farddoniaeth Gyfoes (ContemPo)

  Cydlynydd: Dr Zoë Skoulding

  Mae'r Ganolfan dros Farddoniaeth Gyfoes (a elwir yn anffurfiol yn 'ContemPo') yn ganolfan ymchwil draws-sefydliadol, gydweithredol a sefydlwyd yn 2006, dan arweiniad yr adrannau Saesneg ym Mhrifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Brighton a Phrifysgol Surrey.

  Ewch i weld y wefan.

Sefydliadau a Chanolfannau Ymchwil ar draws y Brifysgol

 • Canolfan Ymchwil i Ddwyieithrwydd

  Cyfarwyddwr:  Marie-Josèphe Tainturier (Ysgol Seicoleg)

  Mae'r ganolfan wedi ei lleoli ym Mhrifysgol Bangor ac yn gweithredu ar draws nifer o ysgolion a cholegau. Mae ymchwil ym maes dwyieithrwydd yn seiliedig ar sawl disgyblaeth, gan gynnwys dwyieithrwydd, seicoleg, niwrowyddoniaeth, addysg, cymdeithaseg, economeg a gwyddor wleidyddol.

  Ewch i weld y wefan...

Canolfannau Ymchwil o fewn y Coleg

 • Y Ganolfan Astudiaethau Ffilm, Teledu a Sgrin

Cyfarwyddwr: Yr Athro Nathan Abrams

Cyd-gyfarwyddwyr: Dr Gregory Frame, Yr Athro Steven Price, Yr Athro Pwyll ap Sion

Mae'r ganolfan newydd hon yn dwyn ynghyd ysgolheigion o ddisgyblaethau ar draws Prifysgol Bangor sy'n addysgu ac ymchwilio i wahanol agweddau ar astudiaethau ffilm, teledu a sgrin, er mwyn rhannu syniadau methodolegol a gweithio ar brojectau ymchwil cydweithredol. Rydym yn ymateb i'r newid a welir yn natur y disgyblaethau hyn - lle mae gwaith pwysig yn cael ei gyflawni'n gynyddol y tu allan i adrannau Astudiaethau Ffilm traddodiadol.  Ein pwrpas yw hwyluso'r cydweithredu hwn, cydlynu addysgu, datblygu darpariaeth ôl-raddedig, sicrhau cyllid ar gyfer datblygiadau yn y maes, a chynyddu amlygrwydd a dylanwad ein hymchwil.  Ewch i weld y wefan...

 • Y Ganolfan Astudiaethau Galisaidd yng Nghymru

Cyfarwyddwr: Dr Helena Miguélez-Carballeira

Fforwm ar gyfer ymchwil ar Galicia gyfoes. Mae materion yn ymwneud â dwyieithrwydd a hunaniaeth ddiwylliannol a'u perthnasedd i ddiwylliant Galicia a diwylliant Cymru o ddiddordeb arbennig i'r fforwm. Ewch i weld y wefan...

 • Canolfan Astudiaeth R.S. Thomas

Cyd-gyfarwyddwyr: Yr Athro Jason Walford-Davies (Ysgol y Gymraeg) a'r Athro Tony Brown

Agorwyd y ganolfan yn swyddogol gan R.S. Thomas ym mis Ebrill 2000. Mae archif y ganolfan yn cynnwys holl weithiau cyhoeddedig R.S. Thomas, ynghyd â chasgliad cynhwysfawr o adolygiadau, llyfrau ac erthyglau beirniadol, cyfweliadau a deunydd clywedol. Mae'r deunyddiau hyn ar gael i ysgolheigion gwadd. Ewch i weld y wefan...

 • Y Ganolfan Astudiaethau Arthuraidd

Cyfarwyddwr: Yr Athro Raluca Radulescu

Mae'r ganolfan newydd hon yn tynnu sylw at y cyfoeth o arbenigedd a'r traddodiad o ymchwilio a dysgu yn y maes Arthuraidd a geir ym Mangor ers sefydlu'r brifysgol ym 1884. Yn y ganolfan ceir casgliad Arthuraidd Bangor ynghyd â chasgliad Arthuraidd Harries, a oedd gynt yn Sir y Fflint ac a ddaeth i Fangor yn 2014/2015. Mae'n ganolbwynt i gyfnewid a chydweithredu ar draws nifer o adrannau yn y brifysgol, a chyda phartneriaid allanol. Ewch i weld y wefan..

 • Canolfan Stephen Colclough ar Hanes a Diwylliant y Llyfr

Cyfarwyddwyr: Dr Sue Niebrzydowski a Dr Eben Muse

Mae Canolfan Stephen Colclough ar Hanes a Diwylliant y Llyfr yn ganolfan ryngddisgyblaethol i astudiaethau uwch o'r llyfr fel arteffact, yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol, ac o'r diwylliannau sy'n gysylltiedig â'r llyfr. ⁠Gan weithio mewn cydweithrediad â chydweithwyr ym Mangor a thu hwnt, mae diben deublyg i'r ganolfan: cryfhau ac ehangu ein dealltwriaeth o le'r llyfr mewn meysydd diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd, a datblygu ein dealltwriaeth o'r llyfr yn gyffredinol fel nwydd diwylliannol, cludydd gwybodaeth a rhywbeth i'w chwenychu.  Ewch i weld y wefan...

 • Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru (SYYC)

Nod Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru (SYYC) yw hyrwyddo ymchwil i hanes, dylanwad a threfniadaeth ystadau ledled Cymru.  Bwriad SYYC yw hyrwyddo ymchwil o'r safon uchaf yn y maes hwn a sicrhau y bydd y wybodaeth a gynhyrchir gennym yn ymwneud â gorffennol Cymru ar gael yn hwylus ac yn cyfrannu'n adeiladol at ei dyfodol.   Ewch i weld y wefan...

 • Sefydliad Cyllid Ewropeaidd

Mae’r Sefydliad Cyllid Ewropeaidd yn rhoi gwasanaeth ymgynghorol arbenigol ac adroddiadau ar brojectau i fanciau, cwmnïau gwasanaethau ariannol, cymdeithasau masnach, llywodraethau, sefydliadau rhyngwladol a sefydliadau yn y sector cyhoeddus. Mae ganddo brofiad eang o ddadansoddi’r sefyllfa economaidd a busnes allanol sy’n effeithio ar gynllunio strategol, cystadleurwydd rhyngwladol a pholisi cyhoeddus yn y sector bancio ac ariannol. Rhagor o wybodaeth am y Sefydliad Cyllid Ewropeaidd.

Canolfannau Ymchwil o fewn y Coleg

 • Grŵp Ymchwil Ymarfer Creadigol

Cynullydd: Dr Zoë Skoulding

Mae'r grŵp hwn yn canolbwyntio ar ymchwil ar sail ymarfer ym maes y celfyddydau.

 • Clwstwr Economïau Digidol

Mae Clwstwr Economiau Digidol Prifysgol Bangor yn fenter gan Goleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes mewn cydweithrediad â'r Ysgol Cyfrifiadureg i feithrin arbenigedd ymchwil a rhwydweithio o fewn a thu  hwnt i'r coleg a'r brifysgol ym maes economïau digidol. Ewch i weld y wefan...

 • Rhwydwaith Astudio'r Cyfryngau a Chyfathrebu Perswadiol

Cynullydd: Dr Andy McStay

Diben y rhwydwaith hwn yw defnyddio'r arbenigedd rhyngddisgyblaethol yn y brifysgol i ymchwilio i'r cyfryngau, perswâd a chyfathrebu. Ewch i weld y wefan...

 • Electroacwstig Cymru

Cyfarwyddwr y Stiwdio: Yr Athro Andrew Lewis.

Ewch i weld y wefan...

 • Astudiaethau Cerddoriaeth Gysegredig (ICSMuS)

Cyfarwyddwr: Yr Athro John Harper

Nod y grŵp ymchwil hwn yw ysgogi, cefnogi, lledaenu a chymryd rhan mewn ymchwil ac astudiaeth ym maes cerddoriaeth gysegredig ryngddisgyblaethol. Ewch i weld y wefan...

 • Archif Cerddoriaeth Draddodiadol Cymru

Cyfarwyddwr: Wyn Thomas

Ystorfa o recordiadau o ffurfiau cerddorol a geiriol sy'n cael eu parhau yn y traddodiad llafar yn hytrach na thrwy ysgrifennu neu argraffu. Canolfan ymchwil, addysgu a hyfforddi yw'r archif yn bennaf, ac mae'n ymdrechu i wasanaethu sefydliadau addysgol a'r cyhoedd yn gyffredinol. Ewch i weld y wefan...

 • Canolfan Uwch-astudiaethau Cerddoriaeth Cymru (CAWMS)

Cyswllt: Stephen Rees

Mae CAWMS yn cydlynu a datblygu ysgolheictod ym maes cerddoriaeth Cymru trwy hyrwyddo cynadleddau a chyhoeddiadau, darparu adnoddau ysgrifenedig trwy gyfrwng y Gymraeg, a chydweithredu ag ysgolheigion mewn gwledydd Celtaidd eraill. Ewch i weld y wefan...

 • Grŵp Ymchwil Rhyngwladol ar Ieithoedd Dadleuol eu Statws

Cadeirydd a phrif gyswllt: Dr Marco Tamburelli

Ewch i weld y wefan...

Mae clystyrau ymchwil yn y Coleg yn cynnwys

 • Clwstwr Ymchwil Defnyddwyr a Chyfathrebu

Mae'r ymchwilwyr yn y clwstwr defnyddwyr a chyfathrebu, sydd wedi'i leoli yn Ysgol Busnes Bangor, yn canolbwyntio ar ddeall defnyddwyr mewn amrywiol gyd-destunau a diwylliannau, gan ymchwilio i effaith strategaethau busnes a llywodraeth, yn bennaf yn y maes cyfathrebu. Gwybodaeth bellach ...

 • Clwstwr Ymchwil Cyfathrebu Corfforaethol

Mae aelodau'r clwstwr ymchwil cyfathrebu corfforaethol yn edrych ar y gwahanol ddulliau (h.y. cyfathrebu trwy destun a datganiadau ariannol) ac agweddau ar gyfathrebu corfforaethol â chynulleidfaoedd gan ddefnyddio ystod eang o fframweithiau a methodolegau damcaniaethol. Gwybodaeth bellach ....

 • Clwstwr Ymchwil Credyd ac Ansicrwydd

Mae'r clwstwr ymchwil hwn yn canolbwyntio ar fodelu economaidd credyd ac ansicrwydd. Mae'r grŵp hwn yn cynnwys staff ar draws meysydd economeg, bancio a chyllid. Bwriad y grŵp yw adeiladu ar ymchwil bresennol yn yr Ysgol Busnes ac annog synergeddau newydd ac ymchwil ryngddisgyblaethol.  Gwybodaeth bellach ...

 • Gwasanaethau Ariannol:  Clwstwr Ymchwil Cystadleuaeth, Ymddygiad a Diogelu Defnyddwyr 

Fe wnaeth dulliau rheoli ac ymddygiad darparwyr gwasanaethau ariannol dros y degawd diwethaf, a ddiweddodd gyda'r argyfwng ariannol o 2008 ymlaen, arwain at awydd i gryfhau rheoleiddio yn y sector.  Fodd bynnag, er gwaethaf gweithgareddau cyrff rheoleiddio fel yr FCA yn y Deyrnas Unedig, mae amheuon yn parhau ynghylch i ba raddau y mae marchnadoedd ariannol yn gweithio er budd defnyddwyr a chymdeithas yn gyffredinol. Mae'r grŵp ymchwil yn defnyddio enw da cadarn ac uchel ei barch Bangor fel arweinydd mewn ymchwil Bancio a Chyllid i ymdrin â sawl mater allweddol ym maes rheoleiddio ariannol. Gwybodaeth bellach ...

 • Canolfannau a Grwpiau Ymchwil blaenorol

Nid yw'r canolfannau a sefydliadau ymchwil isod yn weithredol mwyach. Ond cewch wybodaeth am eu gweithgareddau blaenorol trwy gysylltu â ni.

 • Y Ganolfan Ymchwil i Gerddoriaeth Gynnar (CREaM)

Roedd y ganolfan, a sefydlwyd yn 2006, yn cydlynu gweithgareddau staff cerdd a oedd yn ymwneud ag ymchwil i gerddoriaeth cyn 1700 - roedd yn grynhoad o ragoriaeth benodol heb ei hail mewn unrhyw sefydliad arall yn y Deyrnas Unedig.

 • Canolfan Astudiaethau Canoloesol

Cyfarwyddwr: Yr Athro Raluca Radulescu

Roedd y Ganolfan Astudiaethau Canoloesol yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o feithrin cydweithredu a chyfnewid ysgolheigaidd ym maes astudiaethau canoloesol ym Mangor a thu hwnt, ac yn sgil hynny, roedd yn hyrwyddo dysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig ac yn annog mentrau a oedd yn cynnwys mwy nag un adran.

 • Canolfan Astudiaethau Dwyrain Asia

Roedd y ganolfan, a sefydlwyd yn 2014, yn ennyn cyfraniad ysgolheigion o bob rhan o'r brifysgol, a thu hwnt, i ddatblygu a gwella cysylltiadau Bangor â rhanbarth Dwyrain Asia. Roedd y ganolfan yn hynod amlddisgyblaethol ac yn hyrwyddo ymchwil arloesol, traws-ddiwylliannol a deinamig ym maes eang astudiaethau Dwyrain Asia.  Mae cyfarwyddwr y ganolfan, Dr Kate Taylor-Jones, yn awr yn aelod staff yn Ysgol Astudiaethau Dwyrain Asia, Prifysgol Sheffield.

 • Clwstwr yr Economïau Digidol

Roedd Clwstwr Economiau Digidol Prifysgol Bangor, a sefydlwyd yn 2010, yn fenter gan Goleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes, mewn cydweithrediad â'r Ysgol Cyfrifiadureg, i feithrin arbenigedd ymchwil a rhwydweithio o fewn a thu hwnt i'r coleg a'r brifysgol ym maes yr economïau digidol. Mae'r Athro Astrid Ensslin, cynullydd y grŵp, bellach yn Athro'r Cyfryngau a Chyfathrebu ym Mhrifysgol Alberta, Canada.