Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cefnogaeth i Ôl-raddedigion

Hyfforddiant a Chefnogaeth

Yn ogystal â’r gefnogaeth y byddwch yn ei chael gan eich tîm goruchwylio academaidd, byddwch yn manteisio oddi wrth bortffolio amrywiol Ysgol Graddedigion Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes o ddigwyddiadau a gweithgareddau datblygu ymchwil. Cynlluniwyd y rhain i’ch helpu i ddod yn ymchwilydd medrus gyda’r holl sgiliau uwch ym maes ymchwil a chyfathrebu sydd eu hangen i yrfa yn y byd academaidd heddiw. Eu bwriad hefyd yw eich annog i gyfarfod â’ch cyd-fyfyrwyr a staff ymchwil eraill ar draws disgyblaethau. Cofiwch wneud y gorau o’r cyfleoedd hyn!

Bwrsariaeth Teithio Ymchwil Ôl-radd

Gall pob myfyriwr ymchwil ôl-radd yn CAHB fod yn gymwys i wneud cais am Fwrsariaeth Teithio Ymchwil Ôl-radd yn ystod y cyfnod y byddant wedi cofrestru, er mwyn cyflwyno eu hymchwil mewn cynhadledd academaidd neu i ymweld ag archif neu lyfrgell berthnasol. Er mwyn gwneud cais, mae'n rhaid eich bod wedi cwblhau'ch Adolygiad Ôl-radd Blynyddol cyntaf yn llwyddiannus. Os byddwch yn gwneud cais i fynd i gynhadledd, rhoddir bwrsariaethau'n unig i ymgeiswyr y derbyniwyd eu crynodebau gan bwyllgor y gynhadledd dan sylw.  Os ydych yn gwneud cais i ymweld â llyfrgell neu archif, dylech gyflwyno achos i ddangos pam mae'r ymweliad hwn yn hanfodol. Rhoddir blaenoriaeth i ymchwilwyr ôl-radd nad yw eu project eisoes wedi'i ariannu'n allanol ac i brojectau a all gyfrannu at ddiwylliant ymchwil eich Ysgol / Coleg. Mae cefnogaeth eich goruchwyliwr/goruchwylwyr yn hanfodol.

Ni fydd y fwrsariaeth a roddir i unrhyw fyfyriwr ôl-radd unigol yn fwy na chyfanswm o £150 mewn unrhyw flwyddyn academaidd. Os oes gennych ddiddordeb, trafodwch y cyfle hwn gyda'ch goruchwyliwr yn y lle cyntaf a llenwch y ffurflen gais a ganlyn.

Mae angen anfon pob ffurflen gais at Swyddog Cefnogaeth Ôl-radd Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a Busnes, Ms Eleri Thomas: e.m.thomas@bangor.ac.uk.

Telir y fwrsariaeth ar ôl cwblhau'r daith ac/neu gynhadledd ymchwil ac ar ôl i ffurflen hawlio costau PB gael ei hanfon, ynghyd â'r holl dderbynebau perthnasol, at Swyddog Cefnogaeth Ôl-radd CAHB.

Ddiwrnod Cynefino Ysgol Graddedigion Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Diben y digwyddiad hwn, a gynhelir fel rheol ar ddydd Mercher yr Wythnos Groeso, yw eich croesawu’n gynnes i gymuned ymchwil y Coleg, a’ch arwain drwy’r cyfleoedd cyffrous sydd i’w cael wrth astudio mewn prifysgol yng Nghymru, a rhoi gwybod am y cyfleusterau a’r gefnogaeth sydd ar gael ichi. Cewch gyfle hefyd i gwrdd â’r Dirprwy Is-ganghellor dros Fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor, Cyfarwyddwr Ymchwil Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes a Chyfarwyddwr yr Ysgol Graddedigion, yn ogystal ag aelodau allweddol eraill o Brifysgol Bangor. Cliciwch yma i weld Rhaglen Gynefino’r Wythnos Groeso.

Rhaglen datblygu ôl-radd Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

Bob blwyddyn rydym yn llunio rhaglen o weithdai datblygu ymchwil a gyflwynir gan academyddion profiadol yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Caiff y gweithdai eu haddasu ar gyfer anghenion penodol myfyrwyr sydd ar ddechrau eu cwrs, hanner ffordd drwyddo, neu’n tynnu at y terfyn. Trwy ddod i’r gweithdai hyn byddwch yn datblygu amrywiaeth o sgiliau sy’n sail i lwyddiant yn y byd academaidd cyfoes, yn cynnwys cyflwyno ymchwil yn effeithiol (ysgrifenedig, llafar, gweledol, digidol), cyhoeddi, rheoli amser, addysgu ac effaith.

Caffi Ymchwil

Grŵp ymchwil anffurfiol lle gall staff a myfyrwyr ymchwil Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes ddod ynghyd, cael paned a sgwrsio am ymchwil yw'r Caffi Ymchwil. Te a choffi am ddim, felly dewch draw a gwnewch eich hun yn gartrefol! Dr Lyle Skains, uwch ymchwilydd yn yr Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau sy'n cynnal y caffi, ac mae'n agored i bawb, yn fyfyrwyr Meistr ac yn academyddion uwch. Dyma'r math o weithgareddau rydym yn cymryd rhan ynddynt:

  • Cwyno am fywyd ymchwilydd
  • Rhoi cyngor ar strategaethau a dulliau ymchwil
  • Gweithdai ar ysgrifennu erthyglau i gyfnodolion, cynigion grant, cynigion llyfr, ceisiadau am swydd, cyflwyniadau mewn cynadleddau
  • Adborth grŵp ar waith - creadigol, beirniadol, cyflwyniadau, cynlluniau
  • Trafodaethau ar ddatblygu eich perthynas ag ymchwilwyr, goruchwylwyr/myfyrwyr rydych yn eu goruchwylio
  • Paratoi at arholiadau llafar